Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2016 z dne 15. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2016 z dne 15. 11. 2016

Kazalo

3051. Pravilnik o spremembah Pravilnika o financiranju krajevnih skupnosti v občini Krško, stran 9991.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 16. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) ter 16. in 108. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Krško, na 17. seji, dne 27. 10. 2016, sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o financiranju krajevnih skupnosti v občini Krško 
1. člen 
V Pravilniku o financiranju krajevnih skupnosti v občini Krško (Uradni list RS, št. 4/11, 97/11, 73/13 in 3/15 – popr.) se v prvem odstavku 3. člena znesek »356.000« nadomesti z zneskom »358.100«, znesek »96.000« nadomesti z zneskom »98.100«, znesek »11.000« pa se nadomesti z zneskom »13.100«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne pri proračunu za leto 2017.
Št. 007-2/2008-O301
Krško, dne 27. oktobra 2016
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost