Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2016 z dne 15. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2016 z dne 15. 11. 2016

Kazalo

3048. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje vzhodno od Sremiške ceste (območje nekdanjega delavskega naselja na delu EUP KRŠ 031), stran 9981.

  
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – sklep US RS, 76/14 – odločba US RS in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Krško na 17. seji dne 27. 10. 2016 sprejel
O D L O K 
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje vzhodno od Sremiške ceste (območje nekdanjega delavskega naselja na delu EUP KRŠ 031) 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(predmet OPPN) 
S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko območje vzhodno od Sremiške ceste (območje nekdanjega delavskega naselja na delu EUP KRŠ 031).
II. VSEBINA OPPN 
2. člen 
(sestavni deli OPPN) 
A) TEKSTUALNI DEL OPPN (ODLOK)
1. Opis prostorske ureditve
1.1 Namen OPPN
1.2 Območje OPPN
2. Umestitev načrtovane ureditve v prostor
2.1 Vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji
2.2 Rešitve načrtovanih objektov in površin
2.3 Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
3. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede gradnje in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
3.1 Skupne določbe
3.2 Prometna infrastruktura
3.3 Elektroenergetsko omrežje
3.4 Plinovodno omrežje
3.5 Oskrba z vodo
3.6 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda
3.7 Odpadki
3.8 Elektronske komunikacije
4. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine
5. Rešitve in ukrepi za varovanje zdravja ljudi, varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanja narave
6. Rešitve in ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
7. Etapnost izvedbe prostorske ureditve in drugi pogoji za izvajanje OPPN
8. Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev
B) GRAFIČNI NAČRTI
B1 
Izsek iz grafičnega dela Občinskega prostorskega načrta (OPN)
M 1:5000
B2
Pregledna karta s prikazom vplivov in povezav s sosednjimi območji
M 1:5000
B2
Prikaz območja na zemljiškem katastru
M 1:1000
B4
Ureditvena situacija s prerezoma skozi območje OPPN
M 1:500
B5
Potek omrežij in priključevanje objektov na gospodarsko infrastrukturo ter grajeno javno dobro 
M 1:500
B6
Načrt parcelacije 
M 1:1000
C) POVZETEK GLAVNIH TEHNIČNIH ZNAČILNOSTI OZIROMA PODATKOV O PROSTORSKI UREDITVI
D) PRILOGE OPPN
D1 Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
D2 Prikaz stanja prostora na obravnavanem območju
D3 Seznam strokovnih podlag
D4 Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, postopek CPVO
D5 Obrazložitev in utemeljitev
D6 Povzetek za javnost
1. Opis prostorske ureditve
1.1 Namen OPPN
3. člen 
(1) Z OPPN se načrtuje prenova nekdanjega delavskega naselja vzhodno od Sremiške ceste v Krškem, ki se nameni za stanovanjsko gradnjo.
(2) Z OPPN se na obravnavanem območju določijo usmeritve v zvezi s posegi v prostor, vrste možnih posegov v prostor ter pogoji za njihovi izvedbo.
1.2 Območje OPPN
4. člen 
(1) Območje OPPN je velikosti ca. 1,2 ha. Zajema zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami: 689-del, 687-del, 772/11-del, 407/45, 407/48, 407/49, 407/51, *562, 413/8, 413/3, 413/7, 412/2, 413/6, 413/14, 413/13, 413/9, 407/52, 407/53-del, 407/54, 413/16, 413/4, 413/11, 413/12 in 413/15, vse k.o. Stara vas.
(2) Območje OPPN z natančnim potekom meje je prikazano na grafičnih načrtih.
(3) Izven meje območja OPPN je za namen funkcioniranja načrtovanih stavb dopustna gradnja gospodarske javne infrastrukture oziroma priključkov nanjo.
2. Umestitev načrtovane ureditve v prostor
2.1 Vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji
5. člen 
(1) Obravnavano območje se nahaja na severovzhodnem delu Vidma, v naselju Krško. Locirano je vzhodno od Sremiške ceste in južno od občinske gozdne ceste Gastromiks - Lopatna, ki je vključena v območje OPPN.
(2) Območje je na zahodnem in južnem delu obdano s pretežno enostanovanjsko gradnjo, na vzhodu meji na kmetijske in gozdne površine, v severnem delu pa na pretežno nepozidano stanovanjsko območje.
(3) Zaradi bližine rekreacijskega območja ob ribniku v Resi in naravnega zelenega zaledja, dobre prometne dostopnosti in bližine oskrbnih, storitvenih in družbenih dejavnosti, ima območje dober potencial za ugodne bivanjske razmere.
(4) Načrtovane ureditve ne bodo imele negativnih vplivov na okolje. Rešitve so zasnovane ob upoštevanju obstoječe grajene strukture, pri čemer se območje prenovi tako v oblikovalskem, kot tudi vsebinskem smislu.
2.2 Rešitve načrtovanih objektov in površin
6. člen 
(funkcionalna zasnova) 
(1) Območje OPPN je prometno dostopno preko lokalne Sremiške ceste, ki se navezuje na regionalno cesto v smeri proti Zgornji Pohanci. Cestna priključka do območja sta urejena s severne in zahodne smeri, in sicer preko javne poti Odcep Sremiška in preko gozdne ceste Gastromiks - Lopatna.
(2) Na območju OPPN je načrtovana rekonstrukcija obstoječih stavb ter njihova sprememba namembnosti v stanovanjske, z možnostjo nadzidave in dozidave. Dopustna je tudi rušitev obstoječih stavb ter gradnja novih. Stanovanjsko območje tvori pet stanovanjskih stavb (objekti št. 1, 2, 3, 4 in 5), ki so gručasto razporejene ob koncu javne poti Odcep Sremiška. Objekti so večstanovanjski (tri in več stanovanjske stavbe), pri čemer sta objekta št. 4 in 5 lahko urejena tudi kot enostanovanjski ali dvostanovanjski stavbi (samostojna hiša, vila ali vrstna hiša).
(3) Ob stavbah se uredijo parkirišča ter zagotavljajo skupne zelene površine, v okviru katerih je načrtovana tudi ureditev otroškega igrišča.
2.3 Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
2.3.1 Prostorski izvedbeni pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostoru 
7. člen 
(vrste dopustnih osnovnih objektov glede na namen) 
(1) V skladu z Uredbo o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena (Uradni list RS, št. 109/11) je na območju OPPN dopustna gradnja naslednjih objektov:
1 STAVBE, od teh:
11 Stanovanjske stavbe,
12 Nestanovanjske stavbe, od teh:
124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij, od teh:
12420 Garažne stavbe.
Dopustna je tudi gradnja nadstreškov.
2 GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI, od teh:
21 Objekti prometne infrastrukture, od teh:
211 Ceste, od teh:
21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste,
22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi.
24 Drugi gradbeni inženirski objekti, od teh:
241 Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas, od teh:
24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas, od teh:
– otroška in druga javna igrišča,
– javni vrtovi, parki, trgi, zelenice, piknik površine in druge urejene zelene površine.
242 Drugi gradbeni inženirski objekti, od teh:
24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje, od tega:
– oporni zid, škarpa, stabilizacijski objekti za zadrževanje plazov.
Dopustna je tudi namestitev naprav za izkoriščanje sončne energije (sončnih kolektorjev in sončnih elektrarn).
8. člen 
(vrste dopustnih dejavnosti) 
(1) V osnovnih objektih št. 3 in 5 so poleg bivanja, dopustne tudi naslednje dejavnosti, določene v Uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08):
(I) GOSTINSTVO, od tega:
56 Dejavnost strežbe jedi in pijač, od tega:
56.29 Druga oskrba z jedmi
(J) INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI, od tega:
62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti,
63 Druge informacijske dejavnosti
(K) FINAČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI, od tega:
64 Dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
66 Pomožne dejavnosti za finančne in zavarovalniške storitve
(L) POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI, od tega:
68 Poslovanje z nepremičninami
(M) STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI, od tega:
69 Pravne in računovodske dejavnosti
71 Arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje
73 Oglaševanje in raziskovanje trga
74 Druge strokovne in tehnične dejavnosti
(N) DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI, od tega:
82 Pisarniške in poslovne storitvene dejavnosti
(Q) ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO, od tega:
86 Zdravstvo (vse razen bolnišničnih zdravstvenih dejavnosti)
88 Socialno varstvo brez nastanitve: samo 88.910 Dnevno varstvo otrok
(R) KULTURNE, RAZVEDRILNE IN REKREACIJSKE DEJAVNOSTI, od tega:
90 Kulturne in razvedrilne dejavnosti,
93 Športne in druge dejavnosti za prosti čas
(S) DRUGE DEJAVNOSTI, od tega:
95 Popravila računalnikov in izdelkov za široko uporabo
96 Druge storitvene dejavnosti.
Dejavnosti so dopustne pod pogojem zagotovitve zadostnih parkirnih mest za opravljanje dejavnosti.
(2) V osnovnih objektih št. 1, 2 in 4 opravljanje dejavnosti ni dopustno.
9. člen 
(vrste gradenj in drugih posegov) 
V območju OPPN so dopustne naslednje izvedbe gradbenih in drugih del pod pogoji tega odloka:
– gradnje novih objektov (novi objekti, dozidave in nadzidave) in naprav,
– rekonstrukcije objektov in naprav,
– odstranitve objektov in naprav ali njihovih delov,
– spremembe namembnosti objektov ali njihovih delov, v skladu z dopustnimi vrstami objektov ter dejavnosti po tem odloku,
– vzdrževanje objektov in naprav.
10. člen 
(vrste dopustnih dopolnilnih – nezahtevnih in enostavnih objektov, vključno z njihovo lego, velikostjo in oblikovanjem)
(1) Dopolnilne objekte je dopustno umeščati na celotnem območju OPPN, razen, če ni pri posamezni vrsti objekta navedeno drugače. Postavijo se lahko kot samostojni objekti ali pa so prislonjeni k stanovanjskim objektom. Dopolnilni objekti, ki so stavbe, se izvedejo v pritlični, enoetažni izvedbi in niso namenjeni prebivanju ali izvajanju dejavnosti. Dopustna je umestitev več objektov iste vrste, pri čemer se ti lahko tudi stikajo. Odmiki dopolnilnih objektov od sosednjih zemljišč so najmanj 1,5 m. Dopusten je tudi manjši odmik pod pogojem, da mejaš ne ugovarja načrtovani gradnji, da so upoštevani veljavni požarno-varnostni ter sanitarno-tehnični predpisi. Ograja se lahko zgradi 0,5 m od sosednje parcele; v primeru, da mejaš ne ugovarja načrtovani gradnji, pa tudi na parcelno mejo.
(2) Glede na Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/13 in 24/13) so na območju OPPN dopustni naslednji nezahtevni in enostavni objekti:
– zimski vrt površine do 50 m2 je dopustno umestiti samo ob enostanovanjskih in dvostanovanjskih objektih. Dopustni so ortogonalni tlorisi. Streha je ravna ali enokapna. V primeru enokapne strehe, mora biti naklon enak kot ga ima streha osnovne stavbe,
– nadstreške površine do 50 m2 je dopustno umestiti le kot samostojne objekte nad parkirišči ali pa so prislonjeni k stavbi. Nadstreški nad parkirišči morajo biti na celotnem območju enake višine, izvedejo se kot jekleni, streha je ravna. Kritina pločevinasta ali PVC. Nadstreški ob posamezni stanovanjski stavbi se lahko izvedejo kot leseni ali jekleni. Streha je ravna ali enokapna, pri čemer mora biti enokapna streha skrita za masko. Ob posamezni stanovanjski stavbi morajo biti nadstreški enotno oblikovani (tudi v primeru vrstnih hiš).
– senčnica površine do 50 m2,
– letna kuhinja površine do 50 m2,
– pomožni objekti v javni rabi (samo grajena urbana oprema, ki se izvede v kombinaciji betona in lesa ter enotno oblikuje; objekt za razsvetljavo, drog višine do 10 m; grajeno igralo na otroškem igrišču; pomožni cestni objekti),
– ograja višine do 3 m se izvede kot žična barvana (zelena), pri enostanovanjskih ali dvostanovanjskih objektih so dopustne tudi lesene. Umeščajo se kot varnostni element v prostoru (npr. nad škarpo, ob otroškem igrišču) ter med posameznimi vrstnimi hišami,
– podporni zid višine do 1,5 m se izvede kot betonski in se zazeleni ali obloži s kamnom.
– vkopan rezervoar za vodo prostornine do vključno 100 m3,
– priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja,
– samostojno parkirišče površine do 200 m2,
– kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobne,
– vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje (od tega samo: bazen za kopanje prostornine do 60 m3, ki se lahko umesti le pri enostanovanjskih in dvostanovanjskih stavbah),
– pomožni komunalni objekt,
– pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pomožni objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov.
2.3.2 Prostorski izvedbeni pogoji glede lege osnovnih objektov 
2.3.2.1 Regulacijske črte 
11. člen 
(regulacijske črte) 
(1) Na območju OPPN so določene naslednje regulacijske črte:
– določene so gradbene meje-črte, ki jih osnovne stanovanjske stavbe ne smejo presegati, lahko pa se jih dotikajo ali pa so od njih odmaknjene v notranjost zemljišča. Izven določenih gradbenih meja lahko segajo napušči, zunanja stopnišča in balkoni, ki so deli osnovne stavbe.
– za gradnjo ostalih objektov po tem odloku ni posebej določenih regulacijskih črt.
(2) Prikaz gradbenih mej je razviden iz grafičnih načrtov.
2.3.2.2 Lega osnovnih objektov na zemljišču z njihovo funkcionalno, tehnično in oblikovno zasnovo 
12. člen 
(funkcionalna in tehnična zasnova objektov – splošno)
(1) Upošteva se predpise s področja tehničnih zahtev, ki morajo biti izpolnjene za učinkovito rabo energije v stavbah na področju toplotne zaščite, gretja, prezračevanja, hlajenja, klimatizacije, priprave tople vode in razsvetljave v stavbah.
(2) Večstanovanjske stavbe z več kot desetimi stanovanji morajo zagotavljati funkcionalno oviranim osebam dostop, vstop in uporabo brez grajenih in komunikacijskih ovir.
13. člen 
(lega objektov) 
(1) Lega stanovanjskih stavb je določena z gradbeno mejo. Objekta št. 1. in 2 sta z daljšo stranico orientirana v smeri sever-jug oziroma severo-zahod, jugo-vzhod, objekta št. 2 in 5 se z daljšo stranico orientirata v smeri zahod – vzhod oziroma severo-zahod, jugo-vzhod.
(2) Oporne zidove in škarpe, ki niso nezahtevni in enostavni objekti je dopustno umestiti le ob gozdni cesti. Nastreški, ki niso nezahtevni in enostavni objekti, se lahko izvedejo kot samostojni objekti nad parkirišči ali so prislonjeni k stanovanjski stavbi.
(3) Namestitev naprav za izkoriščanje sončne energije je dopustna le na strehah stavb. Naprave za izkoriščanje sončne energije se na strehe postavijo vzporedno s strešino, njihov najvišji del ne sme presegati višine slemena osnovne strehe. Pri ravnih strehah oziroma strehah z minimalnim naklonom se postavijo pod optimalnim kotom ter orientacijo in so skriti za fasadnim vencem.
(4) Prikaz oziroma možna postavitev osnovnih objektov je razvidna iz grafičnih načrtov.
14. člen 
(odmiki od parcelnih mej in sosednjih stavb) 
(1) Najbolj izpostavljeni deli novih stavb morajo biti od parcelnih mej sosednjih zemljišč oddaljeni najmanj 2,0 m. Manjši odmiki so dopustni ob pridobitvi soglasja mejaša.
(2) Novi gradbeno inženirski objekti morajo biti od parcelnih mej sosednjih zemljišč oddaljeni najmanj 0,5 m, ob soglasju lastnika sosednjega zemljišča je dopustna gradnja na parcelno mejo.
(3) Odmiki novih stavb od sosednjih stavb morajo znašati najmanj toliko, da so zagotovljeni požarno varstveni pogoji.
2.3.3 Prostorski izvedbeni pogoji glede velikosti in oblikovanja osnovnih objektov ter ureditve okolice 
15. člen 
(velikost in oblikovanje objektov) 
(1) Tlorisna velikost stanovanjskih stavb je omejena z gradbeno mejo.
(2) Etažnost stanovanjskih objektov je do največ P+2, razen objekt št. 5, ki je lahko etažnosti največ P+1. Dopustna je izvedba kleti. Višina novih objektov št. 1, 2, 3 in 4 ne sme presegati 12 m, objekt št. 5 pa višine 10 m, merjeno od kote urejenega terena do najvišje točke stavbe oziroma ne smejo presegati višine obstoječih stavb na območju OPPN. Klet je delno ali v celoti vkopana.
(3) Konstrukcija stavb je klasično zidana, betonska, lesena ali montažna. Pri oblikovanju fasad je dopustna uporaba različnih materialov (omet, les, kamen, v kombinaciji s steklom). Dopustna je uporaba bele barve fasade in pastelnih barv. Fluorescentne barve na fasadni površini niso dopustne.
(4) Strehe so dvokapne (tudi kot sestavljene dvokapnice), enokapne ali ravne. Naklon enokapnih streh je do 20 stopinj, dvokapnih streh med 15 in 35 stopinj, pri enostanovanjskih in dvostanovanjskih stavbah lahko do 40 stopinj. Smer slemena je vzporedna z daljšo stranico stavbe. Barva kritine je siva, opečna ali temnorjava in ne sme biti trajno bleščeča. V primeru ravne strehe je ta lahko izvedena kot zelena.
(5) Na stanovanjskih stavbah je dopustna izvedba balkonov, pravokotnih izzidkov; na nivoju terena pa tudi atrijev in teras, kot funkcionalna dopolnitev stanovanj.
16. člen 
(ureditev okolice) 
(1) Prometne in manipulativne površine ob stavbah se asfaltira, tlakuje ali izvede v peščeni izvedbi. Ostale nezazidane površine se uredi kot zelene, pri čemer so te lahko urejene kot zelenice, zasajene z grmovnicami, drevesi, cvetličnjaki in podobno. Ob vrstnih hišah je dopustna ureditev vrtov. Dopustna je zazelenitev betonskih zidov ter oblaganje s kamnom.
(2) Na območju OPPN se uredi otroško igrišče z različnimi tipi igral ter športno urbano opremo (kot npr. koš za igro z žogo).
2.3.4 Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo 
17. člen 
Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo ni določena s kriteriji za izgrajenost zemljišč. Upošteva se regulacijske pogoje tega odloka. Na območju OPPN se zagotavlja vsaj 20 % delež skupnih zelenih površin.
2.3.5 Prostorski izvedbeni pogoji in merila za parcelacijo 
18. člen 
(1) Parcele namenjene gradnji se določijo stanovanjskim stavbam (GP1 - GP5), dostopnim cestam (GPC1 - GPC3), parkiriščem (GPP1 - GPP4), zelenim površinam (GPZ1 - GPZ3) ter transformatorski in plinski postaji (GPI).
(2) Na območju vrstnih hiš je dopustna delitev parcel, tako da ima vsaka enota svojo parcelo.
(3) Predlog parcelacije je razviden iz načrta parcelacije.
3. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede gradnje in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
3.1 Skupne določbe
19. člen 
(1) Objekti na območju OPPN so že priključene na objekte gospodarske javne infrastrukture (v nadaljnjem besedilu GJI) in grajenega javnega dobra. Dopustne so odstranitve, rekonstrukcije in vzdrževanje GJI, priključkov na GJI, grajeno javno dobro ter gradnja nove infrastrukture. Pri tem se upošteva funkcionalno zasnovo območja OPPN, predvidenih objektov v območju ter možnost njihovega razvoja. Gradnja novih omrežij GJI, njihovo obratovanje in vzdrževanje ter priključevanje na omrežja se izvaja skladno z veljavnimi predpisi s teh področij in pod pogoji upravljavcev, podanimi s smernicami in mnenji k OPPN. Potek omrežij je razviden iz grafičnega načrta.
(2) Načrtovanje in posegi v varovalnih pasovih posameznih infrastrukturnih omrežij se izvajajo skladno z veljavnimi predpisi s področja gradnje, obratovanja in vzdrževanja posameznih omrežij, pod tehničnimi pogoji upravljavcev posameznih omrežij, podanimi s smernicami in mnenji k OPPN in s pridobitvijo njihovega soglasja. Posegi in gradnja se izvajajo pod njihovim nadzorom.
(3) Za priključitev objektov na objekte GJI oziroma, če se bo zaradi gradnje spremenila kapaciteta obstoječih priključkov, se pridobi soglasje za priključitev skladno s predpisi o graditvi objektov in sektorskimi predpisi.
(4) V primeru gradnje stavb, ki po tlorisni velikosti presegajo obstoječe stavbe, se tangirani infrastrukturni vodi ustrezno prestavijo ali zaščitijo.
(5) Okvirne trase priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo so razvidne iz grafičnega načrta B5.
3.2 Prometna infrastruktura
20. člen 
(1) Območje OPPN se na lokalno cesto LC 191081 Videm - Bučerca - Sremič - Videm priključuje preko gozdne poti Gastromiks - Lopatna in preko javne poti JP 692512 Odcep Sremiška.
(2) Načrtovana je rekonstrukcija obstoječe gozdne ceste, ki se uredi širine najmanj 4 m z vsaj enostransko bankino na zgornji strani v širini 0,5. Premostitev višinske razlike zaradi razširitve ceste se izvede z opornim zidom ali brežino.
(3) Parkirne površine za stanovalce se uredijo na za to načrtovanih parkiriščih. Parkirišča za objekt št. 1 se zagotavljajo v sklopu parkirišča P1, za objekt št. 2 v sklopu parkirišča P2, za objekt št. 3 v sklopu parkirišča P3 in za objekt št. 4 v sklopu parkirišč P2 in P4. Parkirišča za objekt št. 5 se zagotavljajo znotraj parcele namenjene gradnji, ki pripada temu objektu. Dostop do objekta št. 5 in TP se uredi preko parkirišč.
(4) Na vozišču gozdne poti in JP 692512 Odcep Sremiška se označi pas za pešce.
3.3 Elektroenergetsko omrežje
21. člen 
(1) Na območju OPPN je že zgrajeno elektroenergetsko omrežje. Načrtovane stavbe se napajajo iz transformatorske postaje v južnem delu OPPN (transformatorska postaja Pionir Samski dom).
(2) Izvedejo se prestavitve tangiranih elektroenergetskih vodov, v skladu s pogoji upravljavca.
(3) Javne prometne površine se opremi z javno razsvetljavo, ki se napaja iz transformatorske postaje TP Pionir samski dom.
3.4 Plinovodno omrežje
22. člen 
Vzdolž javne poti JP 692512 Odcep Sremiška je izveden 4 barski plinovod iz katerega se napajajo obstoječi in načrtovani objekti, v skladu s pogoji upravljavca.
3.5 Oskrba z vodo
23. člen 
(oskrba s pitno vodo ter požarna voda) 
(1) Na območju OPPN se nahaja obstoječe vodovodno omrežje.
(2) Načrtuje se rekonstrukcija obstoječega sekundarnega- internega vodovodnega omrežja ter izvede hidravlična presoja obstoječih obračunskih vodomerov oziroma preveri, ali odgovarjajo novi namembnosti objektov. Za posamezno stavbo se predlaga izvedba ločenega obračunskega vodomera. Obstoječi vodomerni jašek se uredi v skladu s pogoji upravljavca javnega vodovoda.
(3) Izvede oziroma rekonstruira se hidrantno omrežje z ustreznim številom hidrantov.
3.6 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda
24. člen 
(komunalne in padavinske odpadne vode) 
(1) Na območju OPPN je načrtovana gradnja ločenega kanalizacijskega sistema.
(2) Padavinske vode iz streh parkirišč, dostopnih cest in ostalih utrjenih površin se v čim večji možni meri ponika. Če ponikanje ni možno, se padavinske odpadne vode odvajajo v potok Drnik oziroma ribnik Resa. Ponikovalnice se locirajo izven vpliva povoznih in manipulativnih površin.
(3) Komunalne odpadne vode z območja OPPN se odvajajo v obstoječ komunalni odpadni vod, ki poteka ob Sremiški cesti do čistilne naprave Krško.
(4) Onesnaženo padavinsko vodo z utrjenih povoznih površin se pred izpustom v kanalizacijo prečisti na v lovilcih olj. Čiste padavinske vode s streh se preko peskolovov in revizijskih jaškov vodijo v padavinsko kanalizacijo ali ponikovalnico.
3.7 Odpadki
25. člen 
(1) Ekološki otok oziroma odjemno in zbirno mesto za odpadke se locira severno od objekta št. 1 in severovzhodno od objekta št. 3. Na območju OPPN se locirajo manjši koši za smeti.
(2) Z odpadki se ravna skladno z veljavnim predpisom, ki določa pravila ravnanja in druge pogoje za preprečevanje ali zmanjševanje škodljivih vplivov nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi. Zbiranje, odvoz, predelava, obdelava in odlaganje komunalnih odpadkov se na območju OPPN izvaja skladno z veljavnim predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki na območju občine Krško. Z gradbenimi odpadki se ravna skladno z veljavnim predpisom, ki določa obvezno ravnanje z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih.
3.8 Elektronske komunikacije
26. člen 
(1) Načrtovane stavbe se lahko na širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij (ŠOEK) priključujejo vzhodno od območja OPPN, ob javni poti JP 692511 (Ribnik - Poljanc), od koder se zgradi cevna kabelska kanalizacija iz zaščitnih PEHD cevi do posameznih stavb.
(2) Načrtuje se gradnja novega telekomunikacijskega omrežja z izhodiščno točko navezave na kabelski jašek KJ5/13 na trasi kabelske kanalizacije ob Zdolski cesti. Pod pogoji upravljavca omrežja je dopustna tudi priključitev na optično omrežje ob Sremiški cesti.
4. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine
27. člen 
(1) Na območju OPPN ni evidentirane registrirane kulturne dediščine.
(2) Zaradi varstva arheoloških ostalin je treba zavodu za varstvo kulturne dediščine omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi. Lastnik zemljišča oziroma investitor o dinamiki gradbenih del pisno obvesti pristojni zavod vsaj deset dni pred pričetkom zemeljskih del.
(3) Ob morebitnem odkritju dediščine je investitor zavezan, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojni zavod, ki situacijo evidentira v skladu z določili arheološke stroke. V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko zavod za predmetno zemljišče z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče, dokler se ne opravijo raziskave arheoloških ostalin oziroma se omeji ali prepove gospodarska in druga raba zemljišča, ki ogroža obstoj arheološke ostaline.
5. Rešitve in ukrepi za varovanje zdravja ljudi, varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanja narave
28. člen 
(ohranjanje narave) 
Območje OPPN se ne nahaja na območju Nature 2000, EPO ali naravnih vrednot, zato posebni ukrepi niso potrebni.
29. člen 
(varstvo voda in tal) 
(1) Območje OPPN se ne nahaja na območju vodnih virov.
(2) Varstvo voda in tal se zagotavlja z ustreznim odvajanjem odpadnih voda, urejenim zbiranjem odpadkov in ustreznim ravnanjem v času izvajanja gradbenih del, ki mora biti skladno s predpisi s področja voda in varstva okolja.
(3) Možnost razlitja nevarnih snovi obstaja v primeru izliva pogonskih goriv in olj iz gradbenih strojev in naprav na gradbišču v času gradnje. Vsako razlitje nevarnih snovi je treba sanirati.
30. člen 
(varstvo zraka) 
Na območju ni predvidenih dejavnosti, ki bi predstavljale nevarnost glede varstva zraka. V času gradnje se upoštevajo ukrepi za zmanjšanje vplivov na okolje, ki jih morajo upoštevati investitorji in izvajalci del.
31. člen 
(varstvo pred hrupom) 
(1) Skladno z uredbo, ki ureja mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju, se območje OPPN uvršča v drugo stopnjo varstva pred hrupom.
(2) Hrup na območju ne sme presegati z uredbo predpisanih vrednosti.
32. člen 
(gozd) 
(1) Za gradnjo v 20 m pasu od gozdnega roba je treba, zaradi možnega vpliva gozda na objekt, pridobiti soglasje pristojnega zavoda za gozdove.
(2) Krčitev gozda v vzhodnem delu OPPN se lahko izvede ob predhodni označitvi in evidentiranju gozdnega drevja, ki ga izvede zavod za gozdove.
6. Rešitve in ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
33. člen 
(varstvo pred poplavami, plazljivost, erozija) 
(1) Skladno s podatki iz Atlasa okolja, se območje OPPN ne nahaja na poplavnem območju ali na območju, kjer bi bili potrebni zaščitni protierozijski ukrepi.
(2) V skladu s podatki Karte verjetnosti pojavljanja plazov je na območju majhna verjetnost pojavljanja plazov.
34. člen 
(seizmološke zahteve) 
(1) Gradnja objektov mora biti potresno odporna, pri načrtovanju se upošteva veljavna zakonodaja s področja mehanske odpornosti in stabilnosti objektov, v skladu z evropskim standardom za potresno odporno gradnjo Eurocode 8 oziroma EC8 (SIST EN-1998).
(2) V skladu s karto projektnega pospeška tal je na območju OPPN določen projektni pospešek tal 0,200 g.
35. člen 
(požarno varstvo) 
(1) Območje se ureja skladno s predpisom, ki ureja sistem varstva pred požarom. Pri gradnji objektov se izpolnjuje zahteve za varnost pred požarom, določene s predpisi o graditvi objektov.
(2) Pri načrtovanju se upošteva pogoje za varen umik ljudi, živali in premoženja, načrtuje potrebne odmike med objekti oziroma zagotavlja ustrezno protipožarno ločitev, ustrezno načrtuje dostope, dovoze in delovne površine za intervencijska vozila ter oskrbo z vodo za gašenje. Zadostne količine požarne vode se zagotovi iz vodovodnega omrežja.
(3) Dostop za intervencijska vozila se zagotavlja preko obstoječih dovoznih poti do območja. Delovne površine za intervenco se zagotovijo v sklopu parkirišč in drugih utrjenih površin na območju OPPN.
(4) Za objekte, ki jih določa veljavni predpis, mora doseganje predpisane ravni požarne varnosti izhajati iz študije požarne varnosti in drugih zakonsko določenih dokumentov z zvezi z varstvom pred požarom. Za objekte, za katere študija požarne varnosti ni zahtevana, mora doseganje predpisane ravni požarne varnosti izhajati iz elaborata »zasnova požarne varnosti«, če tako določa veljavni predpis.
7. Etapnost izvedbe prostorske ureditve in drugi pogoji za izvajanje OPPN
36. člen 
(etapnost) 
(1) Gradnjo na območju OPPN je dopustno izvajati etapno, pri čemer posamezne etape predstavljajo funkcionalno zaključene celote.
(2) Pred začetkom gradnje ali sočasno z gradnjo prvega stanovanjskega objekta je investitor dolžan rekonstruirati gozdno cesto Gastromiks - Lopatna.
37. člen 
(obveznosti investitorjev in izvajalcev gradnje) 
Gradbišče se načrtuje in uredi skladno z veljavnimi predpisi s področja graditve objektov. Zagotovi se vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaževanje okolja.
8. Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev
38. člen 
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev) 
(1) Na območju OPPN je dopustno odstopanje pri prometnem in komunalnem urejanju, v kolikor to zahteva prilagoditev obstoječim trasam vodov in naprav, gre za ustreznejšo tehnologijo izvedbe in tehnično rešitev ter če te spremembe ne spreminjajo funkcionalnega in vsebinskega koncepta OPPN. Lokacija dostopa do parkirišč ob gozdni cesti se lahko spremeni tako, da se koristi obstoječ cestni priključek v skrajnem vzhodnem delu OPPN.
(2) Dopustna so odstopanja od določil tega odloka glede lege in odmikov, ureditvenih kot, velikosti in oblikovanja objektov, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše s prometnega, komunalnega, geološkega, geomehanskega, ekonomsko-finančnega ali okoljevarstvenega vidika.
(3) Dopustna so odstopanja od zakoličbenih točk parcel namenjenih gradnji v smislu prilagoditve bodočim ureditvam, obstoječi parcelaciji in stanju v prostoru, pod pogojem, da so omogočene vse ureditve, predvidene s tem odlokom.
(4) Odstopanja od tehničnih rešitev ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati organi in organizacije, v katerih delovno področje spadajo ta odstopanja.
(5) Vsa odstopanja se lahko izvedejo le v primeru, da se z njimi ne poslabšujejo prostorske in okoljske zahteve po tem odloku.
III. KONČNE DOLOČBE 
39. člen 
(inšpekcijsko nadzorstvo) 
Nadzor nad izvajanjem OPPN izvajajo pristojne inšpekcijske službe.
40. člen 
(vpogled v OPPN) 
OPPN je na vpogled pri pristojni občinski službi za urejanje prostora v Občini Krško ter na sedežu KS mesta Krško.
41. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-15/2015-O502
Krško, dne 27. oktobra 2016
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost