Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2016 z dne 15. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2016 z dne 15. 11. 2016

Kazalo

3047. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kamnolom Premagovce, stran 9977.

  
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Krško na 17. seji dne 27. 10. 2016 sprejel
O D L O K 
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kamnolom Premagovce 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(predmet OPPN) 
S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za kamnolom Premagovce.
II. VSEBINA OPPN 
2. člen 
(sestavni deli OPPN) 
A) TEKSTUALNI DEL OPPN (ODLOK)
1. Opis prostorske ureditve
2. Umestitev načrtovane ureditve v prostor
3. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede gradnje in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
4. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine
5. Rešitve in ukrepi za varovanje zdravja ljudi, varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave
6. Rešitve in ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
7. Etapnost izvedbe prostorske ureditve in drugi pogoji za izvajanje OPPN
8. Dopustna odstopanja
B) GRAFIČNI NAČRTI
B1
Izsek iz grafičnega dela Občinskega prostorskega načrta s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju
M 1:5 000
B2
Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem
M 1:500
B3
Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji
M 1:5 000
B4
Ureditvena situacija s prerezi skozi območje OPPN
M 1:500
B5 
Situacija sanacije
M 1:500
C) POVZETEK GLAVNIH TEHNIČNIH ZNAČILNOSTI OZIROMA PODATKOV O PROSTORSKI UREDITVI
D) PRILOGE OPPN
D1 Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
D2 Prikaz stanja prostora na obravnavanem območju
D3 Strokovne podlage
D4 Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, postopek CPVO – v nadaljnjih fazah postopka priprave OPPN
D5 Obrazložitev in utemeljitev – v dopolnjenem osnutku
D6 Povzetek za javnost – v dopolnjenem osnutku
1. Opis prostorske ureditve
3. člen 
(namen OPPN) 
(1) Na območju zapuščenega kamnoloma Premagovce je v večjem delu že izkoriščen tehnični kamen-dolomit. Ker pa v manjšem delu še obstajajo potencialne zaloge mineralne surovine za izkoriščanje, se z namenom izkoriščanja mineralne surovine izdela OPPN.
(2) Z OPPN se na območju kamnoloma Premagovce določijo usmeritve v zvezi s posegi v prostor, vrste možnih posegov v prostor ter pogoji za njihovi izvedbo.
4. člen 
(območje OPPN) 
(1) Območje OPPN je velikosti 0,42 ha in zajema del zemljišča s parcelno številko 1822/5, k.o. Planina.
(2) Območje OPPN, ki je hkrati pridobivalni prostor kamnoloma, z natančnim potekom meje je prikazano na grafičnih načrtih.
5. člen 
(ureditve izven območja OPPN) 
Izven območja OPPN se za dostop do vrha kamnoloma načrtujeta dve gozdni vlaki po delu zemljišča s parcelno št. 1822/5, k.o. Planina.
2. Umestitev načrtovane ureditve v prostor
6. člen 
(vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji) 
(1) Območje kamnoloma Premagovce se nahaja južno od poselitvenega območja Premagovce, v bližini meje z Republiko Hrvaško. Teren pada v smeri proti vzhodu.
(2) Obdano je s pretežno gozdnimi površinami. Najbližja stanovanjska stavba je od območja kamnoloma oddaljena več kot 700 m.
(3) Ker je območje kamnoloma v večjem delu že izkoriščeno, v vizualnem smislu ne bo bistvenih sprememb, razen po izvedeni sanaciji, ko bo območje pogozdeno.
7. člen 
(vrste dopustnih objektov glede na namen) 
V skladu s predpisom, ki ureja enotno klasifikacijo vrst objektov (CC-SI), se na območju OPPN dopušča gradnja:
2 GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI, od teh:
21 Objekti prometne infrastrukture, od teh:
211 Ceste, od teh:
21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste,
21530 Sistemi za namakanje in osuševanje, akvadukti, od teh:
– drenažni jarki in drugi objekti za osuševanje zemljišč,
22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi.
23 Industrijski gradbeni kompleksi, od teh:
230 Industrijski gradbeni kompleksi, od teh:
23010 Objekti za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin
24 Drugi gradbeni inženirski objekti, od teh:
242 Drugi gradbeni inženirski objekti, od teh:
24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje (ograje, oporni zid, škarpa, stabilizacijski objekti za zadrževanje plazov).
8. člen 
(vrste dopustnih nezahtevnih in enostavnih objektov) 
(1) Skladno s predpisom o razvrščanju objektov glede na zahtevnost so na območju OPPN dopustni naslednji nezahtevni in enostavni objekti: nadstrešek, lopa, pokrita skladišča in podobni objekti, ki so v funkciji kamnoloma, pomožni objekti v javni rabi (pomožni cestni objekti), ograja, podporni zid, rezervoar, vodnjak, priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture, samostojno parkirišče, kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobne, pomožni komunalni objekt.
(2) Na območju OPPN je dopustna tudi postavitev mobilne drobilne sejalne naprave, kontejnerskih objektov, kot so garderobe, pisarne s prvo pomočjo, objektov za spravilo orodja, goriva, razstreliva, posod za odpadke in podobnih objektov, naprav ali ureditev začasnega tipa, ki so v funkciji kamnoloma.
9. člen 
(vrste dopustnih dejavnosti) 
Skladno s predpisom, ki določa standardno klasifikacijo dejavnosti so na območju OPPN dopustne naslednje vrste dejavnosti:
A KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO, od teh:
02 Gozdarstvo
B RUDARSTVO, od teh:
08 Pridobivanje rudnin in kamnin in
09 Storitve za rudarstvo
C PREDELOVALNE DEJAVNOSTI, od teh:
23 Proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov, od teh:
23.6 Obdelava naravnega kamna.
10. člen 
(vrste gradenj in drugih del) 
(1) Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste gradenj in drugih del pod pogoji tega odloka:
– gradnja in postavitev objektov, inštalacij in tehničnih naprav za pridobivanje mineralnih surovin ter morebitne potrebne infrastrukture,
– postavitev začasnih in spremljajočih objektov, gradbenih strojev in mehanizacije,
– odstranitve objektov (in naprav) ali njihovih delov,
– vzdrževanje objektov.
(2) Dopustne so tudi ureditve zelenih površin (zasaditve) ter ureditve brežin, pešpoti, ipd..
11. člen 
(pripravljalna dela) 
(1) Za dostop do vrha kamnoloma se iz severozahodne smeri izvedeta dve gozdni vlaki, ki se začasno lahko uporabljata za dostop gradbene mehanizacije, in sicer na kotah +515 m.n.v in +500 m.n.v., posek drevja in čiščenje podrasti, odstranjevanje humusa in površinske jalovine ter njuno deponiranje.
(2) Posek drevja in čiščenje podrasti se opravi kot golosek. Dela se izvajajo od zgoraj navzdol. Golosek se opravi na celotni površini v skladu z letnim načrtom napredovanja rudarskih del in v letnem času, ki je primeren za posek in spravilo lesa. Pred pričetkom del se obvesti pristojni zavod za gozdove zaradi označitve in evidentiranja poseka. Gozdni rob ob robu pridobivalnega prostora se ohranja.
(3) Odstranjevanje humusa se izvede na celotni površini izkrčenega prostora. Odrine se na robove pridobivalnega prostora in deponira na izkoriščenih delih platoja. Humus se uporablja za sprotno biološko obnovo saniranih brežin.
(4) Jalovišče je začasno in se bo s sanacijo kamnoloma opustilo in teren povrnil v prvotno stanje. Za začasno deponijo se uporabi lokacijo v kamnolomu, ki jo določi tehnični vodja v kamnolomu.
12. člen 
(pridobivanje materiala po etažah) 
(1) Tehnični kamen se pridobiva v etažah določenih višin in širin. Formirata se dve etaži in plato z etažno višino na kotah:
– etaža E 515 m.n.v. (gozdna vlaka),
– etaža E 500 m.n.v. (gozdna vlaka),
– plato E 485 m.n.v..
(2) Pridobivanje se izvaja od zgoraj navzdol. Začne se na etaži E 515 z zgornje dostopne poti, nadaljuje na nižji etaži E 500 in tako naprej do osnovne etaže-platoja E 485. Pridobivanje se praviloma izvaja istočasno le na eni etaži, le v zaključnem delu lahko pridobivanju na etaži sledi pridobivanje na naslednji etaži.
(3) Etaža je višine do 15 m. Širina etažne ravnine (poti) je ca. 7 m. Delovni naklon etažne brežine je od 65 stopinj do 70 stopinj in zaključni naklon okoli 50 stopinj. Končni naklon kopa kot celote je med 45 in 50 stopinj kar zagotavlja stabilnost kopa kot celote.
(4) Pridobivanje materiala se izvaja na etažah z vrtanjem minskih vrtin in miniranjem ali z mehaničnim drobljenjem. Miniranje se izvaja v skladu z načrtom miniranja.
13. člen 
(predelava materiala) 
(1) Predelava materiala sestoji iz drobljenja v drobilcih in sejanja, da se pridobijo ustrezne frakcije. Deponije predelanega materiala so v kamnolomu na osnovni etaži (plato), in sicer kot odprte deponije.
(2) Predelava se lahko izvaja z mobilno drobilno sejalno napravo v kamnolomu Premagovce.
14. člen 
(transport materiala) 
(1) Pridobljeni dolomit se odvaža z etaž, dopustno je tudi prerivanje in odrivanje materiala z etaže ali premetavanje materiala z etaž.
(2) Odvoz materiala iz kamnoloma se izvede z ustreznimi tovornimi vozili-kamioni, in sicer po javni poti JP 693365 Planina – Glavica – Premagovce.
15. člen 
(sanacija) 
(1) Sanacija pridobivalnega prostora se izvaja sprotno, tako da se ohranja gozdni rob ob pridobivalnem prostoru ter da se izključijo negativni vplivi na okolje med in po sanaciji. Sanacija poteka od zgoraj navzdol.
(2) Sanacija se izvaja z ureditvijo naklonov končnih brežin, delnim zasutjem izkoriščenih delov in primernim oblikovanjem novo nastalih površin. Površine etažnih ravnin se prekrijejo s plastjo zemlje in humusa ter zasadijo z lokalno značilnim drevjem in grmičevjem. Površina osnovne etaže (platoja) se lahko le zatravi. Brežine se sanirajo z odkrivko, pod brežino in na robu nad njo se zasadijo plezalke (npr. srobot, bršljan, robida, ipd.), ki delno prerastejo brežino in jo prekrijejo.
(3) Oblikovanje končnih brežin se izvede tako, da je naklon brežine okoli 65 stopinj ali manj. Širina končne etažne ravnine je med 5 in 8 m. Končni naklon tako sanirane brežine je tako manj kot 50 stopinj, kar daje kamnolomu kot celoti zadostno stabilnost.
(4) Po končani sanaciji se na območju kamnoloma opredeli namenska raba gozd.
16. člen 
(zavarovanje kamnoloma) 
(1) V času izkoriščanja mineralne surovine in obratovanja se kamnolom zavaruje tako, da ne ogroža neposredne okolice.
(2) Na vhodu v kamnolom se postavi zapornica, ki preprečuje dovoz in odvoz v času, ko kamnolom ne obratuje.
(3) Celotno območje kamnoloma se zavaruje bodisi z zemeljskimi nasipi ali z ograjo ter postavi opozorilne table.
3. Parcelacija
17. člen 
(parcelacija) 
Na območju OPPN se ohranja obstoječa parcela. Dopustna je določitev parcele namenjene gradnji na območju javne poti JP 693360 Planina-Glavica-Premagovce, ki delno poteka čez območje OPPN.
4. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede gradnje in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
18. člen 
(promet) 
(1) Območje kamnoloma je za motorni promet dostopno preko javne poti JP 693360 Planina-Glavica-Premagovce.
(2) S severne smeri se načrtuje ureditev dveh gozdnih vlak, ki se uporabljata za spravilo lesa z zgornjega roba kamnoloma. V začetni fazi (do formiranja etaže) je vlaki dopustno uporabljati tudi kot pristopni poti za dostop gradbene mehanizacije. Natančen potek gozdnih vlak ter navezava na obstoječo se določi z elaboratom ničelnic pred začetkom izkoriščanja.
(3) Na območju kamnoloma se uredijo parkirišča z obračališčem, ki se izvedejo v makadamski izvedbi ter delovna površina za intervenco.
19. člen 
(elektroenergetsko omrežje) 
Na območju OPPN ni potreb po električni energiji. Dela se opravljajo podnevi. Za potrebe mobilne drobilne sejalne naprave se uporablja agregat.
20. člen 
(oskrba s pitno vodo in požarna voda) 
(1) Na območju OPPN ni potreb po izgradnji vodovodnega omrežja in priključitvi.
(2) Pitna voda za delavce se prinaša kot ustekleničena ali v plastenkah. Sanitarna voda se zagotavlja iz cistern, ki se pripeljejo do kamnoloma.
(3) Za potrebe vlaženja kamnoloma se uporablja padavinska voda, ki se skladišči v rezervoarjih oziroma bazenih ali dovaža.
21. člen 
(odvajanje in čiščenje odpadnih voda) 
(1) Padavinske odpadne vode se razpršeno ponikajo. Dopustna je ureditev odvodnih jarkov, kanalet, usedalnikov in drugih infrastrukturnih ureditev.
(2) Komunalnih odpadnih voda na območju OPPN ni.
22. člen 
(elektronske komunikacije) 
Na območju OPPN ni obstoječega komunikacijskega omrežja in ni potreb po gradnji ter priključitvi na omrežje.
23. člen 
(odpadki) 
(1) Za zbiranje komunalnih odpadkov, ki jih odložijo zaposleni, je nameščen zabojnik z urejenim občasnim odvozom na komunalno deponijo.
(2) V kamnolomu se, poleg naftnih derivatov za pogon strojev in eventualno razstreliva, ne uporablja drugih nevarnih snovi.
(3) Pri eventualnem razstreljevanju ostane kot odpadek le kartonska embalaža. V skladu s predpisom o razstreljevanju, se to embalažo uniči in je ni dovoljeno oddati zbiralcu odpadkov.
(4) Odpadna motorna in druga olja odpelje pooblaščeni serviser.
5. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine
24. člen 
Na območju OPPN ni evidentiranih enot kulturne dediščine, zato posebni ukrepi niso potrebni.
6. Rešitve in ukrepi za varovanje zdravja ljudi, varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanja narave
25. člen 
(ohranjanje narave) 
Območje OPPN se nahaja na ekološko pomembnem območju Gorjanci. Upošteva se naslednje usmeritve za varstvo ekološko pomembnega območja:
– izkoriščanje kamnoloma naj poteka na način, da bo v končni fazi možna izvedba sanacije,
– po končanih delih je na območju kamnoloma prepovedano odlaganje odpadkov,
– pri izkoriščanju kamnine in kasnejši sanaciji območja kamnoloma, naj se upošteva naravne strmine in nagib območja ter povezanost različnih reliefnih oblik,
– prehod brežin v obstoječ teren naj bo mehak in postopen,
– v času izkoriščanja materiala in drobljenja kamnine se območje vlaži oziroma namaka, tako da se prepreči prekomerno prašenje in odmiranje okoliškega drevja in mlade vegetacije na saniranih delih kamnoloma.
26. člen 
(varstvo gozda) 
Med sanacijo in po končani sanaciji se ne smejo poslabšati pogoji za gospodarjenje z gozdovi in dostop do sosednjih gozdnih zemljišč.
27. člen 
(varstvo voda in tal) 
(1) Območje OPPN se ne nahaja na območju vodnih virov.
(2) Na območju OPPN ni vodotokov, je pa ca. 400 m vzhodno oddaljen Piroški potok.
(3) Varstvo voda in tal se zagotavlja z ustreznim odvajanjem odpadnih voda, urejenim zbiranjem odpadkov in ustreznim ravnanjem v času izvajanja del v kamnolomu, ki mora biti skladno s predpisi s področja voda in varstva okolja.
(4) Za transport dolomita se uporabljajo brezhibna transportna vozila, pri čemer je treba preprečiti izlitje naftnih derivatov oziroma v primeru razlitja izvesti takojšnjo sanacijo. Menjava olj v motorjih in drugih napravah se izvaja v skladu z veljavnimi predpisi. Olja je prepovedano spuščati v tla.
(5) Vsa delovna oprema (stroji) morajo biti tehnično brezhibni in zavarovani pred izlitjem olj in goriva. V skladu s predpisom o tehničnih normativih za površinsko izkoriščanje ležišč rudnin, se mora brezhibnost in učinkovitost sredstev za zmanjšanje količine škodljivih plinov redno kontrolirati, skladno z navodili proizvajalca za uporabo in vzdrževanje teh sredstev in opreme in v skladu z določili predpisa o preiskavah delovnega okolja, pregledih in preizkusih sredstev za delo.
28. člen 
(varstvo zraka) 
(1) Upoštevajo se določila predpisov s področja varstva okolja in predpisa o mejnih, opozorilnih in kritičnih vrednostih snovi v zraku.
(2) Na območju OPPN ni pričakovati omembe vrednih emisij prahu in preseganja mejnih vrednosti.
29. člen 
(varstvo pred hrupom) 
(1) Skladno z uredbo, ki ureja mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju, se območje OPPN uvršča v četrto stopnjo varstva pred hrupom, kjer ni stavb z varovanimi prostori in je dopusten poseg v okolje, ki je lahko bolj moteč zaradi povzročanja hrupa.
(2) Območje kamnoloma od najbližjega poselitvenega območja oddaljeno več kot 700 m. Hrup bo sicer prisoten pri transportu materiala in uporabi delovne opreme v kamnolomu, vendar ni pričakovati preseganja dovoljene ravni hrupa, zato posebni ukrepi niso predvideni.
7. Rešitve in ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
30. člen 
(varstvo pred poplavami, plazljivost, erozija) 
(1) Območje OPPN se ne nahaja na poplavnem območju. Nahaja se na območju običajnih protierozijskih ukrepov.
(2) V skladu s podatki Karte verjetnosti pojavljanja plazov je na obravnavanem območju majhna verjetnost pojavljanja plazov.
(3) Na območju kamnoloma je treba zagotavljati stabilnost brežin.
31. člen 
(seizmološke zahteve) 
(1) V skladu s karto projektnega pospeška tal je na območju OPPN določen projektni pospešek 0,200 g.
(2) Ker na območju OPPN ni predvidena gradnja stavb, posebni ukrepi glede potresno varne gradnje niso potrebni.
32. člen 
(požarno varstvo) 
(1) Območje se ureja skladno s predpisi, ki urejajo sistem varstva pred požarom in upošteva pogoje za varen umik ljudi, živali in premoženja.
(2) Na območju OPPN se zagotavlja gasilne aparate, ustrezno zbira gorljivo kartonsko embalažo, morebitno sežiganje pa izvaja v času brezvetrja.
(3) Dovozne poti so urejene na način, da je možno neposredno posredovanje intervencijskih vozil in možnost evakuacije.
8. Etapnost izvedbe prostorske ureditve in drugi pogoji za izvajanje OPPN
33. člen 
(etapnost) 
(1) Dela se izvajajo po posameznih etapah od zgoraj navzdol, v skladu z določili tega odloka.
(2) Po končanih delih se objekti in naprave odstranijo.
34. člen 
(obveznosti investitorja oziroma izvajalca) 
(1) Zagotavljati je potrebno vse varnostne ukrepe za zavarovanje delavcev. Prav tako je treba zagotavljati ustrezno organizacijo na območju kamnoloma, da se preprečijo negativni vplivi na okolje.
(2) Po zaključeni sanaciji kamnoloma je investitor dolžan pridobiti soglasje Občine, da je sanacija ustrezno izvedena.
(3) Pred začetkom izkoriščanja materiala se v sodelovanju z upravljavcem ceste pregleda stanje transportne poti po kateri se bo odvažal material. Morebitne poškodbe vozišča je investitor dolžan sanirati ter v času izkoriščanja materiala ohranjati cesto v stanju, ki omogoča ustrezno prevoznost za vse udeležence v prometu. Za zagotovitev ustrezne prevoznosti ceste se uredijo izogibališča ali drugi ukrepi.
(4) Po pridobitvi koncesije in pred začetkom del v kamnolomu se na JP 693431 Gadova peč – meja Brežice – Premagovce, na odsekih od 1.651 do 1.852 km in od 1.878 km do 2.119 km izvede sanacija vozišča ter protiprašna zaščita.
(5) Voda iz kamnoloma in priključka ne sme pritekati na javno pot. Prometne površine je treba v času izkoriščanja in po končanju redno čistiti.
9. Dopustna odstopanja
35. člen 
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev) 
(1) Dopustna so odstopanja od načrtovane etapnosti oziroma dinamike del ter dimenzij, naklonov in ureditvenih kot posameznih etaž, če se pri kasnejšem proučevanju izkažejo potrebe po drugačnih tehničnih rešitvah. Prav tako je dopustno odstopanje od določenih tras gozdnih vlak (pristopnih poti) do vrha kamnoloma.
(2) V primeru potreb po infrastrukturnem urejanju za potrebe izkoriščenja mineralne surovine, je na območju OPPN dopustna gradnja infrastrukture in priključitev nanjo, v skladu s pogoji in soglasji pristojnih upravljavcev ter v skladu z vrstami dopustnih objektov, navedenih v tem odloku.
(3) Odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati soglasodajalci, v katerih delovno področje spadajo ta odstopanja. Izvedejo le v primeru, da se z njimi ne poslabšujejo prostorske in okoljske zahteve po tem odloku.
III. KONČNE DOLOČBE 
36. člen 
(inšpekcijsko nadzorstvo) 
Nadzor nad izvajanjem OPPN izvajajo pristojne inšpekcijske službe.
37. člen 
(vpogled v OPPN) 
OPPN je na vpogled na Občini Krško.
38. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-13/2015-O503
Krško, dne 27. oktobra 2016
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost