Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2016 z dne 15. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2016 z dne 15. 11. 2016

Kazalo

3044. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu mestno jedro Kostanjevica, stran 9957.

  
Na podlagi 61.b člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 76/14 – odl. US) in 28. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je župan Občine Kostanjevica na Krki sprejel
S K L E P 
o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu mestno jedro Kostanjevica 
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega akta 
Predmetno območje se nahaja na otoku Kostanjevica na Krki in zajema območje stanovanjske hiše Ulica talcev 12 in Ulica talcev 12a s pripadajočim dvoriščem. Območje se ureja v skladu z Odlokom o ureditvenem načrtu mestno jedro Kostanjevica (Uradni list RS, št. 12/95, 97/01, 34/10, 30/11 in 84/15).
Investicijska namera investitorja je izgradnja dozidave obstoječe stanovanjske hiše Ulica talcev 12a za potrebe razširitve obstoječih bivalnih prostorov. Zaradi poplav, ki se vsako leto pojavljajo na otoku, je nemogoče urediti bivalne prostore v pritličju stavbe, zato je potrebna večja površina v etaži. Pritličje se nameni zgolj za ureditev gospodarskih prostorov.
2. Območje 
Območje se nanaša na par. št. 60, 7649, 7650 in 7651, k.o. Kostanjevica na Krki. Skupna površina območja je ca. 1699 m2.
Območje na jugozahodni strani meji na lokalno cesto LC 191331 Stara državna cesta I. iz katere je urejen tudi dostop. Na severozahodni strani območje meji na stanovanjsko hišo Ulica talcev 14 in 14a, na jugovzhodni strani na stanovanjsko hišo Ulica talcev 10, na severovzhodni strani pa na večje zelene površine.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev 
Strokovne rešitve se pridobijo na podlagi prikaza stanja prostora, občinskega prostorskega načrta in investicijskih namer pobudnika in upoštevajoč smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora. Posamezne prostorske ureditve se lahko pripravijo variantno.
4. Roki za pripravo akta 
Faza
Roki
Sklep o začetku priprave akta
november 2016
Osnutek akta
15 dni po objavi sklepa (november 2016)
Pridobivanje smernic NUP
december 2016
Dopolnjen osnutek akta
15 dni po pridobitvi zadnje smernice (januar 2017)
Javna razgrnitev akta
februar 2017
Izdelava stališč do pripomb
5 dni po končani javni razgrnitvi (marec 2017)
1. obravnava na OS
april 2017
Predlog akta
10 dni od uradne potrditve stališč (april 2017)
Pridobivanje mnenj NUP
maj 2017
Usklajen predlog akta
5 dni po pridobitvi zadnjega mnenja (junij 2017)
2. obravnava na OS
junij 2017
Objava odloka v Uradnem listu RS
junij 2017
Končni dokument
5 dni po objavi odloka v Urednem listu RS (julij 2017)
Kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO, bo ta v skladu z določili veljavnega zakona potekal istočasno z izdelavo sprememb in dopolnitev, čemur se opredeljeni roki ustrezno prilagodijo.
5. Nosilci urejanja prostora 
Pri pripravi sprememb in dopolnitev morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu prostorskega akta sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter ostali udeleženci:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana (postopek CPVO);
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge ukrepe, Vojkova 61, 1000 Ljubljana (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami);
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Novi trg 9, 8000 Novo mesto (vode, ogrožena območja);
4. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (kulturna dediščina);
5. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana (varovanje narave);
6. Kostak, Krško d.o.o., Leskovška 2, 8270 Krško (vodovod, kanalizacija, odpadki);
7. Elektro Celje, PE Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 Krško (električna energija);
8. Telekom Slovenije, RE TK omrežja Zahod, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto (telekomunikacije);
9. Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki (občinske ceste, javne površine).
Ostali pozvani, da podajo svoja priporočila:
Kolikor se v postopku priprave akta ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobijo v postopku.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.
6. Obveznosti glede financiranja prostorskega akta 
Pripravljavec prostorskega akta je Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki.
Naročnik prostorskega akta je Petra Cvitko, Ulica talcev 12, 8311 Kostanjevica na Krki.
Finančna sredstva za izdelavo prostorskega akta zagotovi naročnik.
7. Objava sklepa 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Kostanjevica na Krki, veljati pa začne z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-4/2016-3
Kostanjevica na Krki, dne 2. novembra 2016
Župan 
Občine Kostanjevica na Krki 
Ladko Petretič l.r.

AAA Zlata odličnost