Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2016 z dne 15. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2016 z dne 15. 11. 2016

Kazalo

3042. Sklep o začetku postopka priprave Odloka o OPPN za območje KA-133 Novi trg, stran 9839.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 ZPNačrt-A, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 ZPNačrt-B, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 – ZPNačrt-C, 35/13 Skl. US: U-I-43/13-8) ter 31. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15) je župan Občine Kamnik dne 27. 10. 2016 sprejel
S K L E P 
o začetku postopka priprave Odloka o OPPN za območje KA-133 Novi trg
1. člen 
(Uvodne določbe) 
S tem sklepom se začne postopek sprejema Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje KA-133 Novi trg (v nadaljevanju OPPN).
2. člen 
(Predmet in okvirno ureditveno območje) 
Lastniki zemljišč v območju obdelave želijo sezidati več enostanovanjskih objektov, v južnem delu območja urediti tudi potrebno komunalno infrastrukturo ter v centralnem delu območja izvesti otroško igrišče in ekološki otok.
V odloku bodo določeni pogoji za odstranitev obstoječih objektov, gradnjo novih objektov, prenovo in rekonstrukcijo objektov, urejanje utrjenih in zelenih površin ter gradnjo prometne, energetske, telekomunikacijske in komunalne infrastrukture.
Območje odloka se nahaja v četrtnem območju Novi trg, ki predstavlja območje osrednjih centralnih dejavnosti neposredno ob jedru mesta. Na območju centralnih dejavnosti ob vzhodnem robu se spodbuja krepitev obstoječih dejavnosti. Za potrebe celotnega naselja se na Novem trgu načrtuje osrednji trg kot središče združevanja.
Območje odloka obsega delno pozidano in delno komunalno opremljeno območje med Novim trgom, Paloško cesto in individualno pozidavo ob Bevkovi ulici.
Pobudnik sprejema OPPN so lastniki posameznih zemljišč obravnavanega območja.
3. člen 
(Območje sprememb in dopolnitev OPPN) 
Območje sprejema OPPN se nanaša na parcele številka: Območje obdelave strokovnih podlag, obsega naslednja zemljišča:
1056/60, 1056/61, 1056/45, 1056/46, 1056/47, 1056/48, 1056/49, 1056/50, 1056/51, 1056/52, 1056/53, 1061/2, 1056/68, 1056/69, 1064/22, 1064/25, 1056/38, 1064/23, 1064/7, 1064/6, 1064/4, 1056/36, 1056/63, 1056/62, 1056/54, 1056/56, 1056/58, 1056/59, 1056/57, 1056/55, 1056/64, 1056/37, 1056/65, 1064/16, 1056/66, 1064/17, 1064/19, 1064/24, 1064/26, 1064/20, 1056/67, 1064/21, 1056/40, 1479/2, 1058/14, 1058/15, vse k.o. 1911 Kamnik.
Približna velikost območja znaša 16.880 m2.
4. člen 
(Način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve se pridobivajo v skladu z določili ZPNačrt in spremljajočimi predpisi. Podlaga za izdelavo strokovnih rešitev so naslednji dokumenti in strokovne podlage:
– usmeritve iz veljavnega prostorskega načrta;
– strokovne podlage za pozidavo predmetnega območja, ki je izdelalo podjetja OSA arhitekti d.o.o. v septembru 2015.
V kolikor se bo v postopku priprave OPPN izkazala potreba po izdelavi dodatnih strokovnih podlag, se bodo le te pripravile naknadno. Izdelovalec bo izdelal ali koordiniral izdelavo vseh potrebnih strokovnih podlag za izdelavo akta. Strokovne podlage na podlagi svojih področnih predpisov posredujejo tudi nosilci urejanja prostora za področje svoje pristojnosti.
5. člen 
(Roki za pripravo) 
Občinski podrobni prostorski načrt se sprejema skladno z 61. členom Zakona o prostorskem načrtovanju ter ob upoštevanju rokov, predpisanih z ZPNačrt-om, pri čemer je predvideni rok za pridobitev smernic 30 dni, trajanje javne razgrnitve 30 dni in rok za pridobitev mnenj 30 dni.
V primeru, če bo potrebna izvedba postopka celovite presoje vplivov na okolje, se upoštevajo roki, določeni z Zakonom o varstvu okolja.
6. člen 
(Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN) 
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev OPPN, so:
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000, Ljubljana,
– Zavod RS za ohranjanje narave, OE Kranj, PC Planina 3, 4000 Kranj,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja srednje Save, Einspielerjeva 6, 1000, Ljubljana,
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, ARSO, Sektor za ohranjanje narave, Vojkova 52, 1000, Ljubljana,
– Komunalno podjetje Kamnik d.d., Cankarjeva 11, 1240 Kamnik,
– Elektro Ljubljana, PE Ljubljana okolica, Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana,
– Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana,
– Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana,
– PUBLICUS, d.o.o. Ljubljana, Vodovodna cesta 97, 1000 Ljubljana,
– Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik,
– druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, v kolikor bi se v postopku priprave sprememb in dopolnitev OPPN izkazalo, da so njihove smernice in mnenja potrebne, oziroma da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
V postopku se o pričetku priprave obvesti tudi pristojno Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, ki sporoči pripravljavcu, ali je potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje. V primeru, da je izvedba postopka celovite presoje vplivov na okolje potrebna, pripravljavec zagotovi tudi izdelavo okoljskega poročila.
Če kdo od navedenih organov oziroma organizacij v 30 dneh ne bo podal smernic, se šteje, da nima smernic, pri čemer pa mora izdelovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti.
8. člen 
(Vsebina OPPN) 
Z občinskim podrobnim prostorskim načrtom se bo podrobneje določilo:
1. območje občinskega podrobnega prostorskega načrta,
2. arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,
3. načrt parcelacije,
4. etapnost izvedbe prostorske ureditve, če bo ta potrebna,
5. rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine,
6. rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave,
7. rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
8. etapnost izvedbe prostorske ureditve,
9. rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom in
10. pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro.
9. člen 
(Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev OPPN) 
Izdelavo vseh morebitnih strokovnih podlag in idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka CPVO (kolikor bo CPVO potrebna), bodo financirali pobudniki sami.
10. člen 
(Koordinacija z nosilci urejanja prostora) 
Vso koordinacijo v zvezi s pridobivanjem smernic in mnenj ter odločbe glede izdelave CPVO prevzame pripravljavec, Občina Kamnik.
11. člen 
(Začetek veljavnost sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Kamnik www.kamnik.si.
Št. 3505-5/2016-5/1
Kamnik, dne 27. oktobra 2016
Župan 
Občine Kamnik 
Marjan Šarec l.r.

AAA Zlata odličnost