Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2016 z dne 15. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2016 z dne 15. 11. 2016

Kazalo

3026. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti ter načinu njihovega zbiranja, stran 9802.

  
Na podlagi šestega odstavka 83. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Uradni list RS, št. 90/12, 90/14 – ZDU-1I in 52/16) izdaja minister za javno upravo
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti ter načinu njihovega zbiranja 
1. člen 
V Pravilniku o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti ter načinu njihovega zbiranja (Uradni list RS, št. 57/13 in 3/15) se v 1. členu za besedilom »90/12« doda vejica, besedilo »in 90/14 – ZDU-1« pa se nadomesti z besedilom »90/14 – ZDU-1 in 52/16«.
2. člen 
Drugi odstavek 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Podatki o posameznih naročilih, oddanih na podlagi okvirnega sporazuma, se zbirajo iz obvestil iz 3. in 5. točke prvega odstavka 46. člena ZJNPOV, ki jih naročniki objavijo v skladu z desetim odstavkom 25. člena ZJNPOV.«.
3. člen 
V prvem odstavku 3. člena se v 2. točki na koncu tretje alineje vejica nadomesti s podpičjem, četrta in peta alineja pa se črtata.
Četrti odstavek se črta.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane četrti odstavek, se v napovednem stavku besedilo »prvega, drugega in petega« nadomesti z besedilom »prvega in drugega«, šesta in sedma alineja pa se spremenita tako, da se glasita:
»– ali naročnik oddaja naročila na splošnem ali infrastrukturnem področju,
– če naročnik oddaja naročila na infrastrukturnem področju, področje njegove dejavnosti (proizvodnja, prenos ali distribucija plina in toplote, električna energija, iskanje ter črpanje plina in nafte, iskanje in pridobivanje premoga ter drugih trdih goriv, voda, poštne storitve, železniški promet, mestni železniški, tramvajski, trolejbusni ali avtobusni promet, pristaniške dejavnosti, letališke dejavnosti, drugo).«.
4. člen 
Prvi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Naročnik v zvezi s posameznimi naročili, oddanimi na podlagi okvirnega sporazuma, za obdobje, na katero se nanaša obvestilo, sporoči naslednje podatke:
– številka objave obvestila o sklenitvi okvirnega sporazuma,
– skupna pogodbena vrednost posameznih naročil brez DDV,
– stopnja DDV,
– povprečno število prejetih ponudb in povprečno število elektronsko prejetih ponudb,
– podatke iz 4.b) točke prvega odstavka prejšnjega člena za ponudnike, katerim so bila oddana posamezna naročila,
– ali so v okvirnem sporazumu opredeljeni vsi pogoji, zaradi česar so se posamezna naročila oddajala brez ponovnega odpiranja konkurence med strankami okvirnega sporazuma.«.
V tretjem odstavku se beseda »petega« nadomesti z besedo »četrtega«.
5. člen 
V drugem odstavku 5. členase beseda »petega« nadomesti z besedo »četrtega«.
6. člen 
V drugem odstavku 6. členase beseda »petega« nadomesti z besedo »četrtega«.
KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2017.
Št. 007-738/2016/9
Ljubljana, dne 11. novembra 2016
EVA 2016-3130-0042
Boris Koprivnikar l.r.
Minister 
za javno upravo

AAA Zlata odličnost