Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2016 z dne 11. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2016 z dne 11. 11. 2016

Kazalo

2987. Pravilnik o registru nastanitvenih obratov, stran 9653.

  
Na podlagi četrtega odstavka 15.b člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – uradno prečiščeno besedilo, 26/14 – ZKme-1B in 52/16) izdaja minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
P R A V I L N I K 
o registru nastanitvenih obratov 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik ureja vzpostavitev in upravljanje registra nastanitvenih obratov (v nadaljnjem besedilu: register), podatke, ki se vodijo v registru, način, vsebino in obliko prijave vpisa in spremembe podatkov ter izbrisa iz registra, hrambo dokumentacije in podatkov o nastanitvenih obratih ter način dostopa do podatkov iz registra.
2. člen 
(vzpostavitev in upravljanje registra) 
Register vzpostavi in upravlja Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES) v elektronski obliki.
3. člen 
(podatki v registru) 
(1) V registru se vodijo in obdelujejo naslednji podatki o nastanitvenih obratih:
– identifikacijska številka nastanitvenega obrata;
– naziv nastanitvenega obrata;
– sedež in naslov nastanitvenega obrata;
– podatki o izvajalcu nastanitvene dejavnosti (matična številka, davčna številka, naziv, sedež in naslov, pravnoorganizacijska oblika, glavna dejavnost v skladu z uredbo, ki določa standardno klasifikacijo dejavnosti, kontaktni podatki iz Poslovnega registra Slovenije (v nadaljnjem besedilu: poslovni register));
– vrsta nastanitvenega obrata in podatki o kategoriji, če je ta za nastanitveni obrat določena;
– datum vpisa v register;
– datum vpisa spremembe podatkov v register;
– datum izbrisa iz registra;
– podatek o statusu nastanitvenega obrata;
– podatki o zmogljivosti nastanitvenega obrata;
– podatki o dostopnosti nastanitvenega obrata;
– kontaktni podatki nastanitvenega obrata in
– podatki o ponudbi in drugih storitvah nastanitvenega obrata.
(2) Identifikacijska številka nastanitvenega obrata enolično identificira vsak nastanitveni obrat v registru.
(3) Nastanitvenemu obratu se ob vpisu v register, vpisu sprememb podatkov v register ali izbrisu iz registra dodeli status nastanitvenega obrata, ki je lahko aktiven, neaktiven ali izbrisan. Aktiven nastanitveni obrat je obrat, v katerem se izvaja nastanitvena dejavnost. Neaktiven nastanitveni obrat je obrat, pri katerem se podatek o izvajalcu nastanitvene dejavnosti ne vodi zaradi izbrisa iz poslovnega registra ali se nastanitvena dejavnost več kot tri mesece ne izvaja zaradi neposlovanja izven sezone, adaptacije, postopkov zaradi insolventnosti izvajalca nastanitvene dejavnosti ali iz drugih razlogov. Izbrisan nastanitveni obrat je obrat, ki se izbriše iz registra nastanitvenih obratov na predlog izvajalca nastanitvene dejavnosti ali po uradni dolžnosti.
(4) Podatki o zmogljivosti nastanitvenega obrata so:
a) število nedeljivih nastanitvenih enot (npr. soba, apartma, studio, počitniška hiša, prostor za kampiranje),
b) število stalnih ležišč.
(5) Podatek o dostopnosti nastanitvenega obrata vsebuje podatek o tem, ali nastanitveni obrat razpolaga z vsaj eno sobo, ki je dostopna gibalno oviranim osebam.
(6) Kontaktni podatki nastanitvenega obrata obsegajo telefonsko številko, elektronski naslov in naslov spletne strani nastanitvenega obrata, če jo ta ima.
(7) Podatki o ponudbi in drugih storitvah nastanitvenega obrata obsegajo podatke, ki jih izvajalec nastanitvene dejavnosti vpiše v register v zvezi z dodatno ponudbo in storitvami, ki jih nudi gostom.
4. člen 
(prevzemanje podatkov) 
(1) AJPES iz poslovnega registra in drugih uradnih evidenc dnevno brezplačno pridobiva podatke o izvajalcih nastanitvene dejavnosti iz četrte alineje prvega odstavka prejšnjega člena.
(2) Podatki se v register prevzemajo po stanju ob zaključku delovnega dne.
5. člen 
(predlog za vpis, spremembo podatkov ali izbris nastanitvenega obrata v register) 
(1) Predlog za vpis nastanitvenega obrata, spremembe podatkov nastanitvenega obrata ali izbris nastanitvenega obrata iz registra (v nadaljnjem besedilu: predlog) posreduje izvajalec nastanitvene dejavnosti oziroma njegov zakoniti zastopnik, če je ta vpisan v poslovni register, ali pooblaščena oseba, ki jo izvajalec nastanitvene dejavnosti oziroma njegov zakoniti zastopnik pooblasti za posredovanje predloga (v nadaljnjem besedilu: predlagatelj).
(2) Predlog vsebuje:
– podatke iz druge, tretje, četrte, pete, desete in enajste alineje (v nadaljnjem besedilu: obvezni podatki), lahko pa tudi podatke iz dvanajste in trinajste alineje prvega odstavka 3. člena tega pravilnika;
– vrsto predloga (vpis, sprememba, izbris) in
– elektronski naslov predlagatelja, če predlog predloži z uporabo aplikacije za vnos podatkov v register na spletnem portalu AJPES.
6. člen 
(način posredovanja predloga) 
(1) Predlog se posreduje v elektronski obliki z uporabo aplikacije za vnos podatkov v register na spletnem portalu AJPES ali osebno v izpostavi AJPES, ki za predlagatelja opravi vpis prek spletnega portala AJPES. Predlagatelj se za namen posredovanja predloga v elektronski obliki predhodno identificira v skladu s sistemom pooblastil spletnega portala AJPES, kjer so evidentirana kvalificirana potrdila za elektronski podpis, vpisana v Evidenco kvalificiranih potrdil za elektronski podpis, za katere uporabniki oddajo pooblastila za uporabo posameznih spletnih aplikacij portala AJPES.
(2) Pri predlogu za vpis nastanitvenega obrata v register se na podlagi podatka o matični številki izvajalca nastanitvene dejavnosti v aplikacijo za vnos podatkov v register na spletnem portalu AJPES podatki o nazivu, sedežu in naslovu izvajalca nastanitvene dejavnosti samodejno prenesejo iz poslovnega registra.
(3) Predlagatelj lahko odda predlog za vpis nastanitvenega obrata v register po vnosu vseh obveznih podatkov iz prejšnjega člena.
(4) Predlog za vpis spremembe podatkov nastanitvenega obrata in izbris nastanitvenega obrata iz registra se posreduje na način, da se v aplikaciji za vnos podatkov v register na spletnem portalu AJPES navedejo identifikacijska številka nastanitvenega obrata, oznaka vrste predloga (vpis spremembe podatkov ali izbris) in podatki, ki se spreminjajo, spletna aplikacija pa samodejno vpiše ostale podatke o nastanitvenem obratu, ki so vpisani v registru.
7. člen 
(vpis nastanitvenega obrata v register) 
(1) AJPES na podlagi popolnega predloga vpiše nastanitveni obrat v register in mu določi enolično identifikacijsko številko. Predlagatelju se izda obvestilo o vpisu nastanitvenega obrata v register osebno v izpostavi AJPES ali se ga pošlje na elektronski naslov, ki je naveden v predlogu za vpis nastanitvenega obrata v register.
(2) V primeru nepopolnega predloga za vpis nastanitvenega obrata v register AJPES predlagatelja obvesti o pomanjkljivostih predloga tako, da mu na elektronski naslov, ki je naveden v predlogu, pošlje zahtevo za dopolnitev predloga.
8. člen 
(vpis spremembe podatkov in izbris nastanitvenega obrata iz registra) 
(1) AJPES na podlagi popolnega predloga za vpis spremembe podatkov oziroma izbris nastanitvenega obrata iz registra vpiše spremembe podatkov nastanitvenega obrata v register oziroma izbriše nastanitveni obrat iz registra. Predlagatelju se izda obvestilo o vpisu spremembe podatkov v register oziroma izbrisu nastanitvenega obrata iz registra osebno v izpostavi AJPES ali se ga pošlje na elektronski naslov, ki je naveden v predlogu. Na obvestilu o vpisu spremembe podatkov v register so pri podatkih, ki se spreminjajo, navedeni prejšnji in novi podatki.
(2) V primeru nepopolnega predloga za vpis spremembe podatkov AJPES predlagatelja obvesti o pomanjkljivostih predloga tako, da mu na elektronski naslov, ki je naveden v predlogu, pošlje zahtevo za dopolnitev predloga.
(3) O izbrisu nastanitvenega obrata iz registra na podlagi obvestila za gostinstvo pristojnega organa samoupravne lokalne skupnosti AJPES izda sklep in ga posreduje izvajalcu nastanitvene dejavnosti izbrisanega nastanitvenega obrata.
(4) Podatki o izbrisanem nastanitvenem obratu so dostopni še pet let po izbrisu iz registra.
9. člen 
(dostop do podatkov) 
(1) AJPES omogoča iskanje nastanitvenih obratov v registru po kriterijih, na podlagi katerih se prikažejo seznami nastanitvenih obratov, ki ustrezajo izbranim kriterijem, in sicer: identifikacijski številki nastanitvenega obrata, nazivu nastanitvenega obrata, občini nastanitvenega obrata, vrsti in kategoriji nastanitvenega obrata ter matični številki, nazivu oziroma pravnoorganizacijski obliki izvajalca nastanitvene dejavnosti. Z izborom posameznega nastanitvenega obrata s seznama se prikažejo vsi podatki o nastanitvenem obratu, vpisani v register.
(2) AJPES omogoča vpogled v zadnje stanje podatkov v registru ali podatke po stanju na določen dan v preteklosti. Podatki o nastanitvenih obratih, ki so bili izbrisani iz registra, so prikazani po stanju na dan izbrisa iz registra.
(3) AJPES na spletnem portalu dnevno objavlja vse podatke registra po stanju na prejšnji dan v strojno berljivi obliki.
10. člen 
(hramba dokumentacije in podatkov) 
(1) AJPES podatke o vpisu, spremembah podatkov in izbrisu nastanitvenih obratov v register hrani trajno v elektronski obliki.
(2) Predlog za vpis nastanitvenega obrata v register in obvestila o vpisu nastanitvenega obrata v register se v fizični obliki hranijo dve leti.
11. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati 1. decembra 2016.
Št. 007-229/2016/13
Ljubljana, dne 2. novembra 2016
EVA 2016-2130-0002
Zdravko Počivalšek l.r.
Minister 
za gospodarski razvoj 
in tehnologijo 

AAA Zlata odličnost