Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2016 z dne 11. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2016 z dne 11. 11. 2016

Kazalo

2986. Pravilnik o sofinanciranju socialnovarstvenih programov, stran 9650.

  
Na podlagi osmega odstavka 18.s člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 114/06 – ZUTPG, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16 in 52/16 – ZPPreb-1) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju socialnovarstvenih programov 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
Ta pravilnik določa področja in vrste socialnovarstvenih programov, kadrovske in prostorske pogoje, pogoje glede tehnične opremljenosti glede na vrsto socialnovarstvenega programa, ustrezen delež finančnih virov, merila za sofinanciranje programov, način njihovega financiranja, spremembo obsega in aktivnosti programa ter spremljanje in vrednotenje programov.
2. člen 
(področja socialnovarstvenih programov) 
Socialnovarstveni programi so namenjeni preprečevanju in reševanju socialnih stisk posameznih ranljivih skupin prebivalstva na naslednjih področjih:
1. preprečevanje nasilja, programi za pomoč žrtvam nasilja in programi za delo s povzročitelji nasilja,
2. zasvojenost (prepovedane droge, alkoholizem, motnje hranjenja, igre na srečo in druge oblike zasvojenosti),
3. duševno zdravje,
4. brezdomstvo, zmanjševanje tveganja revščine, odpravljanje posledic revščine,
5. otroci in mladostniki, ki so prikrajšani za primerno družinsko življenje in mladostniki s težavami v odraščanju,
6. starejši, ki jim grozi socialna izključenost, ali potrebujejo podporo in pomoč v vsakodnevnem življenju, vključno s programi pomoči in podpore za dementne osebe in njihove svojce,
7. podporno bivanje invalidov in mreža drugih programov za organizacijo in spodbujanje samostojnega življenja invalidov,
8. psihosocialna pomoč otrokom, mladostnikom, odraslim in družinam,
9. socialno vključevanje Romov,
10. druga področja, ki so namenjena odpravljanju socialnih stisk ljudi (spodbujanje razvoja prostovoljstva, pomoč prosilcem za mednarodno zaščito, beguncem, ekonomskim migrantom in njihovim družinskim članom, bivšim zapornikom, osebam v postopku deložacije, podpora umirajočim in njihovim svojcem ter žalujočim, žrtvam zlorab in trgovine z ljudmi, žrtvam prometnih nesreč ipd.).
3. člen 
(vrste socialnovarstvenih programov) 
Socialnovarstveni programi se izvajajo kot preventivni programi, informacijski in svetovalni programi ter programi telefonskega svetovanja, programi koordinacije, podpore in izvajanja pomoči ter samopomoči, nastanitveni programi, programi zmanjševanja škode, dnevni centri, informacijski in svetovalni programi s terenskim delom, reintegracijski programi, aktivacijski programi, namenjeni izboljšanju zaposlitvenih možnosti, programi zagovorništva ter samo-zagovorništva, prehodne stanovanjske skupine za polnoletne mladostnike zlasti z izkušnjo rejništva, zavodske oskrbe ali s težavami v odraščanju, programi, namenjeni ohranjanju socialnih veščin, svetovanje s terenskim delom ali terapevtski programi.
4. člen 
(pogoji za sofinanciranje socialnovarstvenih programov) 
(1) Javni, razvojni in eksperimentalni socialnovarstveni programi se sofinancirajo na podlagi javnega razpisa.
(2) Izvajalec javnega in razvojnega socialnovarstvenega programa mora izpolnjevati naslednje splošne pogoje, ki so podrobneje določeni v javnem razpisu:
– je pravna oseba javnega ali zasebnega prava, ki ima v ustanovitvenem aktu ali drugem temeljnem aktu določeno neprofitno delovanje,
– je pravna oseba, ki je na dan prijave registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je določena v javnem razpisu, ali je njeno delovanje na področju prijavljenih vsebin določeno v okviru ustanovitvenega akta ali drugega temeljnega akta organizacije,
– za prijavljeni program izpolnjuje kadrovske pogoje, prostorske pogoje in pogoje glede tehnične opremljenosti,
– ima za prijavljeni program pregledno, uravnoteženo in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov,
– ima za prijavljeni program urejeno dokumentacijo,
– ima urejen pritožbeni postopek,
– ima zagotovljeno najmanj 20 % sofinanciranje prijavljenega programa, kar vključuje prejeta sredstva s strani lokalnih skupnosti, donacije, prejeta sredstva iz naslova dohodnine za financiranje splošno koristnih namenov, članarine, plačane participacije in prispevke za udeležbo v programu, ovrednoteno prostovoljsko delo ipd.,
– ima za prijavljeni program zagotovljeno supervizijo,
– prijavljenega programa ne izvaja kot del javne službe,
– ima poravnane vse pogodbene obveznosti iz preteklih razpisov ministrstva, pristojnega za socialno varstvo, ali ima sklenjene dogovore o vračilu sredstev in sredstva v skladu z dogovorom tudi redno vrača.
(3) Izvajalec javnega socialnovarstvenega programa mora poleg pogojev iz prejšnjega odstavka izpolnjevati še naslednje splošne pogoje:
– program ima veljavno listino Socialne zbornice Slovenije o strokovni verifikaciji javnega socialnovarstvenega programa,
– strokovni vodja programa je zaposlen za najmanj polovični delovni čas,
– program ima soglasje lokalne skupnosti za izvajanje programa ali finančno podporo lokalne skupnosti.
(4) Izvajalec razvojnega socialnovarstvenega programa mora poleg izpolnjevanja pogojev iz drugega odstavka tega člena imeti pozitivno mnenje Socialne zbornice Slovenije o strokovni ustreznosti socialnovarstvenega programa.
(5) Socialna zbornica Slovenije izda pozitivno mnenje iz prejšnjega odstavka, če:
– ima program postavljene jasne in merljive cilje, ki so v skladu z razpisano vsebino javnega razpisa,
– potencialni uporabniki programa sodijo v ranljivo skupino, pogoji za vključitev v program so jasno opredeljeni,
– so metode dela, strokovna ravnanja in aktivnosti v programu jasno opredeljeni ter se z metodami dela, strokovnimi ravnanji in aktivnostmi v programu dosegajo cilji programa in število ur vključenosti posameznega uporabnika v program v določenem časovnem obdobju omogoča doseganje ciljev programa,
– ima program opredeljen ustrezen način evalviranja doseganja ciljev programa in je aktivno vključen v sistem evalviranja ter pri tem opravlja vse dogovorjene obveznosti,
– ima program ustrezno kadrovsko strukturo (po številu izvajalcev, obsegu in specifičnosti izvajanja programa).
(6) Javni razpis lahko podrobneje opredeli pogoje iz drugega in tretjega odstavka tega člena ali določi dodatne pogoje za sofinanciranje javnega, razvojnega ali eksperimentalnega socialnovarstvenega programa.
(7) Izvajalec eksperimentalnega socialnovarstvenega programa mora imeti pozitivno mnenje Socialne zbornice Slovenije o strokovni ustreznosti socialnovarstvenega programa. Socialna zbornica Slovenije izda pozitivno mnenje, če se s programom razvijajo nove metode, oblike in pristopi za preprečevanje in reševanje stisk posameznih ranljivih skupin.
(8) Za sofinanciranje eksperimentalnega socialnovarstvenega programa se smiselno uporabljajo določila drugega odstavka tega člena o splošnih pogojih za sofinanciranje in določila o merilih za izbor iz 8. člena tega pravilnika.
5. člen 
(kadrovski pogoji) 
(1) Javni socialnovarstveni program izvajajo:
– strokovni vodja programa,
– strokovni delavec,
– strokovni sodelavec,
– laični delavec z najmanj višjo strokovno izobrazbo ali
– laični delavec z vključno srednjo izobrazbo.
(2) Razvojni socialnovarstveni program izvajajo:
– strokovni delavec,
– strokovni sodelavec,
– laični delavec z najmanj višjo strokovno izobrazbo ali
– laični delavec z vključno srednjo izobrazbo.
(3) Delavce iz prvega in drugega odstavka tega člena, vrsto in stopnjo izobrazbe delavcev iz prve, druge in tretje alineje prvega odstavka tega člena ter vrsto in stopnjo izobrazbe delavcev iz prve in druge alineje drugega odstavka tega člena in delovne izkušnje delavcev iz prvega in drugega odstavka tega člena se določi v javnem razpisu.
6. člen 
(prostorski pogoji) 
(1) Za izvajanje programa izvajalec socialnovarstvenega programa zagotovi prostore, primerne glede na vsebino programa in število uporabnikov.
(2) Zagotavljanje prostorov izvajalec socialnovarstvenega programa dokazuje ob prijavi na javni razpis z veljavno najemno pogodbo ali dokazilom o lastništvu prostorov.
(3) Ministrstvo, pristojno za socialno varstvo, lahko kadarkoli v času sofinanciranja socialnovarstvenega programa preveri, ali so prostorski pogoji izpolnjeni, o čemer se sestavi zapisnik. Zapisnik vsebuje ugotovitev dejanskega stanja, navodila izvajalcu socialnovarstvenega programa o zagotovitvi primernih prostorov, če so prostori neustrezni, in rok za odpravo pomanjkljivosti.
7. člen 
(pogoji glede tehnične opremljenosti glede na vrsto socialnovarstvenega programa) 
(1) Izvajalec socialnovarstvenega programa zagotovi tehnično opremo (prilagojeno vozilo v primeru terenskega dela, računalnik, telefon ipd.) glede na področje in vrsto socialnovarstvenega programa.
(2) Izvajalec socialnovarstvenega programa dokazuje zagotavljanje pogojev glede tehnične opremljenosti na način, določen v javnem razpisu.
(3) Ministrstvo, pristojno za socialno varstvo, lahko kadarkoli v času sofinanciranja socialnovarstvenega programa preveri, ali so pogoji glede tehnične opremljenosti izpolnjeni, o čemer se sestavi zapisnik. Zapisnik vsebuje ugotovitev dejanskega stanja, navodila izvajalcu socialnovarstvenega programa o zagotovitvi pogojev glede tehnične opremljenosti, če so neustrezni, in rok za odpravo pomanjkljivosti.
8. člen 
(merila za izbor javnih in razvojnih socialnovarstvenih programov) 
(1) Javni in razvojni socialnovarstveni programi izpolnjujejo splošna in dodatna merila.
(2) Splošna merila so:
– Program ima postavljene jasne in merljive cilje, ki so v skladu z razpisano vsebino javnega razpisa.
– Potencialni uporabniki programa sodijo v ranljivo skupino, pogoji za vključitev v program so jasno opredeljeni.
– Metode dela, strokovna ravnanja in aktivnosti v programu so jasno opredeljeni. Z metodami dela, strokovnimi ravnanji in aktivnostmi v programu se dosegajo cilji programa in število ur vključenosti posameznega uporabnika v program v določenem časovnem obdobju omogoča doseganje ciljev programa.
– Program ima opredeljen ustrezen način evalviranja doseganja ciljev programa in je aktivno vključen v sistem evalviranja ter pri tem opravlja vse dogovorjene obveznosti.
– Program ima ustrezno kadrovsko strukturo (po številu izvajalcev, obsegu in specifičnosti izvajanja programa).
– Program izkazuje sofinanciranje s strani drugih sofinancerjev.
(3) Dodatna merila (npr. ustrezni prostorski pogoji, ustrezni pogoji glede tehnične opremljenosti, pridobljena sredstva na evropskih ali drugih mednarodnih razpisih, vključenost prostovoljcev, pridobljen status društva v javnem interesu, humanitarne organizacije ali invalidske organizacije) in ovrednotenje meril se določi v javnem razpisu.
9. člen 
(sprememba socialnovarstvenega programa) 
(1) Če izvajalec javnega socialnovarstvenega programa v času sofinanciranja socialnovarstvenega programa oceni, da bi bilo treba program spremeniti, ministrstvu, pristojnemu za socialno varstvo, najkasneje do 1. septembra tekočega leta predloži predlog programa s spremembami za naslednje koledarsko leto.
(2) Za spremembo iz prejšnjega odstavka se šteje povečanje števila lokacij ali zmanjšanje števila lokacij izvajanja programa, sprememba obsega kadra v primeru povečanja ali zmanjšanja števila lokacij ali sprememba načina izvajanja programa, ki lahko vpliva na skupno vrednost programa, pri čemer se mora sprememba nanašati na vsebinsko področje sofinanciranega javnega socialnovarstvenega programa.
(3) Predlog za spremembo javnega socialnovarstvenega programa vsebuje zlasti naslednje elemente:
– utemeljitev s kvantitativno analizo (število uporabnikov, trajanje in frekvenca vključenosti v program ipd.),
– analizo potreb uporabnikov,
– evalvacijo metod dela glede na potrebe,
– ustreznost predvidene kadrovske strukture, prostorske pogoje, pogoje glede tehnične opremljenosti in druge pogoje,
– pojasnilo stroškovne učinkovitosti.
(4) Za obravnavo upravičenosti sprememb, povezanih z izvajanjem javnih socialnovarstvenih programov, minister, pristojen za socialno varstvo, imenuje petčlansko strokovno komisijo.
(5) Strokovno komisijo iz prejšnjega odstavka sestavljajo predsednik in štirje člani, ki so zaposleni na ministrstvu, pristojnem za socialno varstvo. Predsednik in člani komisije morajo imeti najmanj višjo strokovno izobrazbo. Predsednik komisije mora imeti najmanj pet let delovnih izkušenj. Predsednik in člani komisije ne smejo biti z izvajalci socialnovarstvenih programov interesno povezani v smislu poslovne povezanosti ali v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena ali v zakonski zvezi ali v svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska zveza prenehala ali v zunajzakonski skupnosti ali v registrirani istospolni partnerski skupnosti ali v partnerski zvezi ali v nesklenjeni partnerski zvezi.
(6) Strokovna komisija ugotovi upravičenost sprememb, povezanih z izvajanjem javnega socialnovarstvenega programa, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– predlog za spremembo vsebuje natančno analizo in dokazila o potrebi za spremembo programa,
– potreba po vsebini na določeni lokaciji izhaja iz nacionalnega strateškega dokumenta za področje socialnega varstva,
– izvajalec izpolnjuje kadrovske in prostorske pogoje, pogoje glede tehnične opremljenosti in druge pogoje za spremembo programa,
– ima izvajalec soglasje lokalne skupnosti za delo na novi lokaciji ali finančno podporo lokalne skupnosti,
– ima izvajalec veljavno listino Socialne zbornice Slovenije o strokovni verifikaciji javnega socialnovarstvenega programa,
– sprememba programa ne presega 30 % od priznanega letnega zneska sofinanciranja s strani ministrstva, pristojnega za socialno varstvo.
(7) Na predlog strokovne komisije minister, pristojen za socialno varstvo, v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi, s sklepom odloči o predlogu v dveh mesecih od prejema popolnega predloga. Če se predlogu ugodi, izvajalec in ministrstvo, pristojno za socialno varstvo, spremembo programa uredita v letni pogodbi o sofinanciranju javnega socialnovarstvenega programa.
(8) Izvajalec predloži ministrstvu, pristojnemu za socialno varstvo, listino Socialne zbornice Slovenije o spremembi strokovne verifikacije javnega socialnovarstvenega programa v 60 dneh od podpisa pogodbe o sofinanciranju socialnovarstvenega programa ali aneksa k pogodbi o sofinanciranju socialnovarstvenega programa.
(9) V izjemnih okoliščinah lahko izvajalec kadarkoli v koledarskem letu predloži ministrstvu, pristojnemu za socialno varstvo, predlog za spremembo javnega socialnovarstvenega programa. Na predlog strokovne komisije minister, pristojen za socialno varstvo, s sklepom odloči o predlogu v dveh mesecih od prejema popolnega predloga, pri čemer se upoštevajo razpoložljiva proračunska sredstva. Če se predlogu ugodi, izvajalec in ministrstvo, pristojno za socialno varstvo, spremembo programa uredita v pogodbi o sofinanciranju socialnovarstvenega programa ali aneksu k pogodbi o sofinanciranju socialnovarstvenega programa.
(10) Ministrstvo, pristojno za socialno varstvo, lahko kadarkoli predlaga izvajalcu spremembo programa iz drugega odstavka tega člena, če je predlagana sprememba v javnem interesu.
(11) Ministrstvo, pristojno za socialno varstvo, lahko tudi brez predloga izvajalca zmanjša obseg sofinanciranja javnega, razvojnega ali eksperimentalnega socialnovarstvenega programa, če so se sredstva v proračunu za področje izvajanja programov socialnega varstva v času trajanja pogodbe o sofinanciranju zmanjšala v takšnem obsegu, da programa ni več mogoče izpolniti v dogovorjenem obsegu ali če iz strokovne evalvacije izhaja, da so se potrebe spremenile tako, da program v odobrenem obsegu ni več stroškovno učinkovit (manj uporabnikov, uporabljene metode so nadomestile nove bolj učinkovite ipd.). Odločitev s sklepom sprejme minister, pristojen za socialno varstvo, na predlog strokovne komisije. Izvajalec in ministrstvo, pristojno za socialno varstvo, spremembo programa uredita v pogodbi o sofinanciranju socialnovarstvenega programa ali aneksu k pogodbi o sofinanciranju socialnovarstvenega programa.
10. člen 
(nadomestitev izpadlega javnega socialnovarstvenega programa) 
(1) Če izvajalec sofinanciranega javnega socialnovarstvenega programa preneha izvajati program in je treba zagotoviti nadaljevanje izvajanja tega programa, ministrstvo, pristojno za socialno varstvo, lahko pozove vse izvajalce javnih socialnovarstvenih programov, ki imajo z ministrstvom sklenjeno pogodbo o sofinanciranju na istem vsebinskem področju iz 2. člena tega pravilnika, da sporočijo svojo pripravljenost za širitev svojega programa na izpadlem področju.
(2) Pri izboru izvajalca se upošteva vsebinsko najboljši predlog, upoštevajoč elemente iz tretjega odstavka 9. člena tega pravilnika. Odločitev o izboru s sklepom sprejeme minister, pristojen za socialno varstvo, na predlog strokovne komisije iz četrtega odstavka 9. člena tega pravilnika. Izvajalec in ministrstvo, pristojno za socialno varstvo, širitev programa na izpadlem področju uredita v letni pogodbi o sofinanciranju socialnovarstvenega programa ali aneksu k pogodbi o sofinanciranju socialnovarstvenega programa.
11. člen 
(manjše spremembe aktivnosti socialnovarstvenega programa) 
(1) Če izvajalec socialnovarstvenega programa v času sofinanciranja socialnovarstvenega programa oceni, da je treba izvesti manjše spremembe aktivnosti programa, izvajalec ministrstvu, pristojnemu za socialno varstvo, predlaga spremembo aktivnosti programa.
(2) Manjše spremembe aktivnosti programa iz prejšnjega odstavka so sprememba lokacije izvajanja programa ali menjava strokovne vodje programa.
(3) Odločitev o soglasju k manjši spremembi sprejme odgovorna oseba ministrstva, pristojnega za socialno varstvo, na predlog skrbnika pogodbe o sofinanciranju.
12. člen 
(supervizija) 
Supervizija iz drugega odstavka 4. člena tega pravilnika se izvaja s strani supervizorjev, ki imajo licenco Socialne zbornice Slovenije, razen če se v posameznem javnem razpisu določi drugače.
13. člen 
(obdobje sofinanciranja) 
(1) Minister, pristojen za socialno varstvo, izda sklep o izboru javnega socialnovarstvenega programa za največ deset let, sklep o izboru razvojnega ali eksperimentalnega socialnovarstvenega programa pa za največ tri leta.
(2) Ministrstvo, pristojno za socialno varstvo, z izvajalcem, ki je izbran na podlagi sklepa o izboru socialnovarstvenega programa, vsako leto sklene pogodbo o sofinanciranju programa za posamezno leto po izračunih iz javnega razpisa za posamezno tekoče leto, pri čemer so upoštevane proračunske možnosti v posameznem letu.
14. člen 
(način in obseg sofinanciranja) 
Način določanja višine in obsega sofinanciranja socialnovarstvenih programov se določi v javnem razpisu v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi.
15. člen 
(višina sredstev za stroške dela in stroške materiala ter storitev v posameznem letu)
Višina sredstev za stroške dela in stroške materiala ter storitev v posameznem letu se z letno pogodbo o sofinanciranju določi glede na višino sredstev, ki so objavljena v javnem razpisu za posamezno tekoče leto.
16. člen 
(način spremljanja in vrednotenja) 
(1) Izvajalec socialnovarstvenega programa ministrstvu, pristojnemu za socialno varstvo, omogoči spremljanje socialnovarstvenega programa. Izvajalec javnega socialnovarstvenega programa ministrstvu, pristojnemu za socialno varstvo, v mesecu juliju predloži polletno poročilo za obdobje od 1. januarja do 30. junija in v mesecu februarju naslednjega leta končno poročilo za preteklo leto. Izvajalec razvojnega socialnovarstvenega programa ministrstvu, pristojnemu za socialno varstvo, predloži vmesna poročila ob predložitvi zahtevkov za izplačilo in v mesecu januarju naslednjega leta končno poročilo za preteklo leto. Izvajalec eksperimentalnega socialnovarstvenega programa ministrstvu, pristojnemu za socialno varstvo, predloži vmesna poročila ob predložitvi zahtevkov za izplačilo in končno poročilo v 30 dneh po zaključku sofinanciranja programa. Na zahtevo ministrstva, pristojnega za socialno varstvo, izvajalec socialnovarstvenega programa predloži tudi dodatna poročila zaradi zagotovitve vsebinskega, finančnega, tehničnega ali administrativnega nadzora nad izvajanjem programa. Polletna, vmesna in končna poročila so sestavljena iz vsebinskega dela o izvajanju programa in finančnega dela o porabi sredstev.
(2) Izvajalec socialnovarstvenega programa zagotovi tudi vrednotenje socialnovarstvenega programa.
(3) Izvajalci javnih socialnovarstvenih programov se vključijo v enotni sistem evalviranja doseganja ciljev programa, ki omogoča primerljivost med sorodnimi programi. Evalvacija obsega preverjanje ustreznosti programa za ciljno populacijo, merjenje uspešnosti programa, merjenje učinkovitosti programa, oceno tveganja za izvedbo programa ter analizo vidikov trajnosti programa.
17. člen 
(uporaba predpisov za socialnovarstvene programe, ki so sofinancirani pred uveljavitvijo pravilnika) 
Postopki za sofinanciranje socialnovarstvenih programov na podlagi javnih razpisov, ki so bili objavljeni pred uveljavitvijo tega pravilnika, se končajo po dosedanjih predpisih.
18. člen 
(uveljavitev) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-11/2016
Ljubljana, dne 25. oktobra 2016
EVA 2016-2611-0052
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica 
za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost