Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2016 z dne 11. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2016 z dne 11. 11. 2016

Kazalo

2985. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, stran 9599.

  
Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju 
1. člen 
V Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12, 24/13, 51/13, 12/14, 24/14, 52/14, 59/14, 24/15 in 3/16)se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
Šifra
Izraz
Pomen izraza
C1
Z010
leto in mesec obračuna
leto in mesec, za katerega se obračuna plača
1,2
Z020
preteklo obračunsko leto
osnova za izračun refundiranega nadomestila plače
1
Z030
nadomestilo plače
137. člen Zakona o delovnih razmerjih (v nadaljnjem besedilu: ZDR-1) in kolektivne pogodbe dejavnosti in poklicev
1,2
Z040
vrsta izplačila
vrednost, ki pripada funkcionarju in javnemu uslužbencu ob izplačilu plače
1,2
Z050
povprečna mesečna delovna obveznost
povprečna mesečna delovna obveznost (174 ur), 
40. člen ZSPJS, 
6. člen Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini (v nadaljnjem besedilu: PJUDT), 
drugi odstavek 6. člena Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami (v nadaljnjem besedilu: MOM)
1,2
Z051
mesečna delovna obveznost
mesečna delovna obveznost po koledarju
1,2
Z052
povprečna mesečna delovna obveznost za krajši delovni čas
povprečna mesečna delovna obveznost za krajši delovni čas
1,2
Z053
mesečna delovna obveznost za krajši delovni čas
mesečna delovna obveznost po koledarju za krajši delovni čas
1,2
Z054
PORABLJENO – ČRTANO
/
/
Z060
število ur
število ur za posamezno vrsto izplačila
1,2
Z061
normirano število ur
število ur za posamezno vrsto izplačila, normirano na povprečno mesečno delovno obveznost (Z060/Z051 x Z050) oziroma (Z060/Z053 x Z052)
1,2
Z062
število dni
število vseh koledarski dni v mesecu; peti odstavek 6. člena MOM
2
Z063
število dni napotitev v tujino
napotitev je krajša od meseca dni; četrti odstavek 6. člena MOM
2
Z070
osnovna plača javnega uslužbenca oziroma funkcionarja – FJU
osnovna plača javnega uslužbenca oziroma funkcionarja, ki je določena s plačnim razredom, v katerega je uvrščeno delovno mesto oziroma naziv, ki ga je pridobil z napredovanjem (9. člen Zakona o sistemu plač v javnem sektorju – ZSPJS) 
1
osnovna plača javnega uslužbenca ali funkcionarja, določena z nominalno osnovo za delo v tujini
2
Z070= Z470 x Z450,
7. člen PJUDT,
6. člen MOM,
vrednost Z450 za izračun osnovne plače po MOM je 1
Z071
osnovna plača za krajši delovni čas
osnovna plača za krajši delovni čas; Z070 / Z050 X Z052 oziroma Z070 / Z051 X Z053
1,2
Z073
vrednost plačnega razreda delovnega mesta, naziva, funkcije - FDMN
nominalna vrednost plačnega razreda delovnega mesta ali naziva ali funkcije, na katerega oziroma na katero je javni uslužbenec ali funkcionar uvrščen. Pripadajoči znesek je naveden v izrazu Z381. 
1
Z080
bruto plača in nadomestila
A010 + A020 + C (dodatki) + D (delovna uspešnost) + E (delo prek polnega delovnega časa) + O (dežurstvo prek polnega delovnega časa) + B (nadomestila) + G (nadomestila) + H (nadomestila) – Z604 – Z611 – Z620
1
Z090
povprečna plača
povprečna plača zaposlenega v RS za predpretekli mesec
1
Z100
minimalna plača 
Zakon o minimalni plač (ZMinP)
1
Z101
najnižja osnova za prispevke
Najnižja osnova za prispevke znaša:
1
– v letu 2013 in 2014: minimalna plača,
– od 2015 do vključno 2017: 52 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec,
– v 2018: 54 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec,
– v 2019: 56 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec,
– v 2020: 58 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec,
– od vključno 2021 dalje: 60 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec,
– četrti odstavek 144. člena Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2, 
– prvi in enajsti odstavek 410. člena ZPIZ-2.
Z104
primerljivi znesek plače, določen po ZSPJS
osnovna plača ali osnovna plača za obračun + C010 + C020 + C040 + (C050 ali C051 ali C052) + C150 za tekoči mesec, če bi delal polni delovni čas 
116. in 235. člen Zakon za uravnoveteženje javnih financ – ZUJF 
se uporablja za namen obračuna, pri katerem je razlog za izplačilo nastal pred 1. 6. 2012
1
Z105
prevedena osnovna plača javnega uslužbenca oziroma funkcionarja
49.a in 49.c člen ZSPJS, 116. in 235. člen ZUJF, se uporablja za namen obračuna, pri katerem je razlog za izplačilo nastal pred 1. 6. 2012
1
Z106
korekcijska osnovna plača
Z106 = Z105 + (višina nesorazmerja nad štirimi plačnimi razredi) 
 
prevedena osnovna plača, povečana za vrednost v višini nesorazmerja nad štirimi plačnimi razredi (šesti odstavek 49.č člena ZSPJS, drugi odstavek 50. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor – KPJS 
116. in 235. člen ZUJF 
 
se uporablja za namen obračuna, pri katerem je razlog za izplačilo nastal pred 1. 6. 2012
1
Z107
razlika za odpravo nesorazmerja
(1) Z070 – Z105; pri določitvi Z106 je Z107 = Z070 – Z106 
ali 
(2) Z116 – Z105; pri določitvi Z106 je Z107 = Z116 – Z106 
ali 
(3) Z118 – Z105; pri določitvi Z106 je Z107 = Z118 – Z106 
ali 
(4) Z571 – Z105; pri določitvi Z106 je Z107 = Z571 – Z106 
ali 
(5) Z580 – Z105; pri določitvi Z106 je Z107 = Z580 – Z106 
ali 
(6) Z581 – Z105; pri določitvi Z106 je Z107 = Z580 – Z106 
ali 
(7) Z591 – Z105; pri določitvi Z106 je Z107 = Z591 – Z106 
 
155., 156. člen ZUJF 
se uporablja za namen obračuna, pri katerem je razlog za izplačilo nastal pred 1. 6. 2012
1
Z108
osnovna plača za obračun V
(1) Z070 – Z113 
ali 
(2) Z116 – Z113 
ali 
(3) Z118 – Z113 
ali
1
(4) Z571 – Z113 
ali 
(5) Z580 – Z113
ali 
(6) Z581 – Z113 
ali 
(7) Z591 – Z113 
se uporablja za namen obračuna, pri katerem je razlog za izplačilo nastal pred 1. 6. 2012
Z109
PORABLJENO – ČRTANO
znižan primerljivi znesek plače, določen po predpisih in kolektivnih pogodbah, ki se uporabljajo do začetka izplačila plač po ZSPJS, Z111 – 5 %, 49.f člen ZSPJS
/
Z110
zajamčena plača
4. člen Zakona o določitvi minimalne plače (ZDMP)
/
Z111
primerljivi znesek plače, določen po predpisih in kolektivnih pogodbah, ki se uporabljajo do začetka izplačila plač po ZSPJS
drugi in peti odstavek 49.f člen ZSPJS, 116. in 235. člen ZUJF, se uporablja za namen obračuna, pri katerem je razlog za izplačilo nastal pred 1. 6. 2012
1
Z112
PORABLJENO – ČRTANO
osnovna plača za obračun I, osnovna plača zmanjšana za razliko odprave nesorazmerja, 49.č člen ZSPJS, 44. člen KPJS
/
Z113
delež razlike za odpravo nesorazmerja
delež razlike za odpravo nesorazmerja v osnovnih plačah, izražen v nominalnem znesku, ki še ni zapadel v izplačilo 
 
(1) odprava nesorazmerja za funkcionarje plačne podskupine A5 na podlagi 26. člena ZSPJS-G, 4. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (ZIPRO-D), drugega odstavka 3. člena ZSPJS-M in prvega odstavka 9. člena Zakona o interventnih ukrepih – ZIU. 
 
(2) odprava nesorazmerja za funkcionarje plačnih podskupin A1, A2 in dela A4 na podlagi 20. člena ZSPJS-G, 1. člena ZSPJS-K, 5. člena Zakona o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize – ZIUZGK, 1. člena ZSPJS-M in prvega odstavka 9. člena ZIU. 
 
(3) odprava nesorazmerja za javne uslužbence plačnih podskupin od C1 do J3, na podlagi 49.č člena ZSPJS in 50. člena KPJS 
155., 156. člen ZUJF 
se uporablja za namen obračuna, pri katerem je razlog za izplačilo nastal pred 1. 6. 2012
1
Z114
 
osnovna plača – za obračun II
(1) Z070 – Z115 
ali 
(2) Z116 – Z115 
ali 
(3) Z118 – Z115 
ali 
(4) Z571 – Z115 
Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju 
 
se uporablja za namen obračuna, pri katerem je razlog za izplačilo nastal pred 1. 6. 2012
1
Z115
znižanje po uredbi
znesek znižanja osnovne plače (Z070, Z116, Z118 ali Z571) v skladu z drugim odstavkom 12. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju 
 
Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju 
 
se uporablja za namen obračuna, pri katerem je razlog za izplačilo nastal pred 1. 6. 2012
1
Z116
znižana osnovna plača FJU – 14. člen ZSPJS
osnovna plača, znižana v skladu s 14. členom ZSPJS zaradi nižje strokovne izobrazbe, kakor je zahtevana 
Z116 = Z070 – Z117
1
Z117
znesek znižanja osnovne plače FJU – 14. člen ZSPJS
razlika v skladu s 14. členom ZSPJS 
1
Z118
zvišana osnovna plača FJU – 15. člen ZSPJS
osnovna plača, zvišana v skladu s 15. členom ZSPJS zaradi sklenitve delovnega razmerja za določen čas, Z118 = Z070 + Z119
1
Z119
znesek zvišanja osnovne plače FJU – 15. člen ZSPJS
zvišanje v skladu s 15. členom ZSPJS
1
Z120
osnova za izračun nadomestila plače v breme delodajalca – tekoči mesec
(1) Z120 = osnovna plača FJU (Z070) + C + D 
1
(2) Z120 je najmanj enak minimalni plači + C100 +C110 + C111
(3) v skladu s kolektivnimi pogodbami dejavnosti
(4) pri izračunu se upoštevajo vrste izplačil C in D glede na vrednost faktorja A1
(1) Z120 = osnovna plača FJU (Z070) + C + D 
2
(2) Z120 je najmanj enak minimalni plači + C100 +C110 + C111
(3) v skladu s kolektivnimi pogodbami dejavnosti
(4) pri izračunu se upoštevajo vrste izplačil C in D glede na vrednost faktorja A1
(5) 5. člen PJUDT; za 30 dni
Z121
bruto osnova za izračun prispevka za podaljšano zavarovanje
150. člen ZPIZ-2
1
Z122
plača za ure dela v posameznem mesecu
(osnovna plača FJU + C) x (Z060 / Z051)
1
((Z470 x Z450) + C) / (Z060 x Z051)
2
Z123
število ur dela za izračun nadomestila po sedmem odstavku 137. člena ZDR-1
število ur dela v posameznem mesecu v zadnjih treh mesecih dela za izračun nadomestila po sedmem odstavku 137. člena ZDR-1
1
Z124
bruto osnova za izračun nadomestila plače v breme delodajalca za pretekli mesec
(1) Z124 = osnovna plača FJU + C + D 
(2) Z124 je najmanj enak minimalni plači + C100 +C110 + C111 
(3) v skladu s kolektivnimi pogodbami dejavnosti 
(4) pri izračunu se upoštevajo vrste izplačil C in D glede na vrednost faktorja A1
1
Z126
osnova za izračun nadomestila – delo v tujini tekoči mesec
(1) Z126=osnovna plača (Z470 x Z450) + C (glede na vrednost faktorja A1 in C1) + D010 
(2) 6. in 37. člen PJUDT 
14. člen MOM
2
Z130
bruto osnova za izračun refundiranega nadomestila plače ZZZS
31. in 32. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – ZZVZZ
1
Z131
bruto osnova za izračun refundiranega nadomestila plače ZPIZ
396. člen ZPIZ-2 (397. člen ZPIZ-1 in 131. člen ZPIZ)
1
Z132
bruto osnova za izračun refundiranega nadomestila plače MO
(1) Uredba o pogodbenem opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske, 
(2) 19., 20. in 23. člen 
Uredba o službi v Civilni zaščiti, 16. in 17. člen ter 20. do 23. člen
1
Z133
bruto osnova za izračun nadomestila po rehabilitaciji v breme delodajalca
invalidska pokojnina, ki bi javnemu uslužbencu pripadala z dnem nastanka invalidnosti; odmeri jo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje – ZPIZ; 84. in 89. člen ZPIZ-2
1
Z134
bruto urna postavka za izračun nadomestila po rehabilitaciji v breme delodajalca
bruto osnova za izračun nadomestila po rehabilitaciji v breme delodajalca/povprečna mesečna delovna obveznost
1
Z140
bruto osnova za izračun nadomestil po ZSDP-1
40. in 43. člen Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih – ZSDP-1
1
Z150
bruto urna postavka za osnovno plačo
osnovna plača / povprečna mesečna delovna obveznost
1
osnovna plača (Z470 x Z450) / povprečna mesečna delovna obveznost Z050; osnovna plača za delovno mesto prilogA 4 PJUDT, priloga 1 MOM
2
Z151
bruto urna postavka za razliko do minimalne plače
Z151 = Z100/Z050 – [osnovna plača + C + D ] / Z050
1
Pri izračunu se med dodatke – C ne upoštevajo:
– dodatek za delo ponoči – C10
– dodatek za delo v nedeljo – C110
– dodatek za delo z dnem, ki je z zakonom določen kot dela prost dan – C111
Z160
bruto urna postavka za izračun nadomestila plače v breme delodajalca – tekoči mesec
bruto osnova za izračun nadomestila plače v breme delodajalca/povprečna mesečna delovna obveznost; Z120 / Z050
1
Z161
bruto urna postavka za izračun prispevka za podaljšano zavarovanje
bruto osnova za izračun prispevka za podaljšano zavarovanje/povprečna mesečna delovna obveznost
1
Z162
bruto urna postavka za izračun nadomestila plače v breme delodajalca – pretekli mesec
bruto osnova za izračun nadomestila plače v breme delodajalca – pretekli mesec/povprečna mesečna delovna obveznost; Z124 / Z050
1
Z164
urna postavka za izračun nadomestila plače – delo v tujini do 30 dni
Z126 / Z050
2
Z170
bruto urna postavka za izračun refundiranega nadomestila plače v breme ZZZS
bruto osnova za izračun refundiranega nadomestila plače Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije / število ur iz leta oziroma obdobja, iz katerega se jemlje osnova
1
Z171
bruto urna postavka za izračun refundiranega nadomestila plače v breme ZPIZ
bruto osnova za izračun refundiranega nadomestila plače Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije / povprečna mesečna delovna obveznost
1
Z172
bruto urna postavka za izračun refundiranega nadomestila plače v breme MO
(1) Uredba o pogodbenem opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske, 19., 20. in 23. člen, 
(2) Uredba o službi v Civilni zaščiti, 16. in 17. člen ter 20. do 23. člen
1
Z180
bruto urna postavka za izračun starševskega dopusta
letna bruto osnova za izračun starševskega dopusta/število opravljenih ur za tip izplačila L
1
Z190
delovna doba
25. člen ZSPJS, 10. točka 6. člena Zakona o javnih uslužbencih – ZJU
1,2
Z200
dodatki
23. in 52. člen ZSPJS; 8. člen PJUDT; 7. člen MOM
1,2
Z210
delovna uspešnost
21., 22. in 22.a do 22.k člen ZSPJS; 21. člen PJUDT
1,2
Z220
prispevki iz plače in drugih dohodkov iz delovnega razmerja – delojemalec
1. in 3. člen Zakona o prispevkih za socialno varnost – ZPSV
1,2
Z230
prispevki od plače in drugih dohodkov iz delovnega razmerja – delodajalec
6. člen ZPSV
1,2
Z240
davčni odtegljaj
125. člen Zakona o dohodnini (ZDoh-2)
1
Z250
PORABLJENO – ČRTANO
davek na izplačane plače, 1., 2., 3. člen Zakona o davku na izplačane plače
/
Z260
drugi dohodki iz delovnega razmerja
ZUJF in kolektivne pogodbe dejavnosti in poklicev
1
Z261
neto drugi dohodki iz delovnega razmerja
Z260 – prispevki od drugih dohodkov iz delovnega razmerja – davčni odtegljaj
1
Z270
osnova za izračun prispevkov
bruto plača in nadomestila (Z080) + A030 + neplačana odsotnost + bonitete + povračila stroškov, ki so višja od zneska, določenega z uredbo vlade + drugi dohodki iz delovnega razmerja + H120
1
144. člen ZPIZ-2 
10. člen ZSDP-1
135. člen Zakon o urejanju trga dela – ZUTD
50. člen ZZVZZ
Z271
osnova za izračun davčnega odtegljaja od dohodkov iz delovnega razmerja)
Z271 = Z270 – Z220 – neplačana odsotnost – A030 – H120 ter upoštevanje olajšav in načina izračuna davčnega odtegljaja v skladu z ZDoh-2
1
Z280
bruto bruto plača
bruto plača in nadomestila (Z080) + prispevki od plače (Z230)
1
Z290
neto plača I
bruto plača in nadomestila (Z080) – prispevki iz bruto plače (Z220) – davčni odtegljaj
1
Z291
neto plača II
bruto plača in nadomestila (Z080) – prispevki iz bruto plače (Z220) – davčni odtegljaj iz plače – prispevki od bonitet in povračila stroškov nad uredbo – davčni odtegljaj od bonitet in povračila stroškov nad uredbo + A030 (neto znesek A030 je negativna vrednost)
1
Z300
neto izplačilo
neto plača II, zmanjšana za prispevke in davčni odtegljaj tipa izplačil F, I080, I090, I021, I110, I011, I072, I901 + neto drugi dohodki iz delovnega razmerja + povračila stroškov
1
Z310
odtegljaji
obveznosti javnega uslužbenca, ki temeljijo na civilnopravnih, pogodbenih ali zakonskih določbah
1,2
Z320
odpravnina nad zneskom, določenim z uredbo
znesek odpravnine, ki je višji od zneska, določenega z uredbo vlade, nad katerim se plačujejo prispevki in davčni odtegljaj
1
Z330
dnevnice nad zneskom, določenim z uredbo
znesek dnevnice, ki je višji od zneska, določenega z uredbo vlade, nad katerim se plačujejo prispevki in davčni odtegljaj
1
Z340
terenski dodatek nad zneskom, določenim z uredbo
znesek terenskega dodatka, ki je višji od zneska, določenega z uredbo vlade, nad katerim se plačujejo prispevki in davčni odtegljaj
1
Z350
šifra proračunskega porabnika
sklep o subjektih, za katere velja ZSPJS
1,2
Z360
šifra zaposlenega
davčna številka zaposlenega v javnem sektorju
1,2
Z370
šifra funkcije ali delovnega mesta
šifra delovnega mesta, za katerega se obračuna plača, katalog funkcij, delovnih mest in nazivov (15. in 16. alineja drugega odstavka 44. člena ZSPJS), izraz Z372 pri obračunu plače za opravljeno delo v RS nima vrednosti
1
šifra delovnega mesta, za katerega se obračunajo samo dajatve za zaposlene, napotene v tujino; katalog funkcij, delovnih mest in nazivov (15. in 16. alineja drugega odstavka 44. člena ZSPJS); v izrazu Z372 so šifre funkcij, delovnih mest in nazivov iz priloge 4 PJUDT ali priloge 1 MOM 
šifra delovnega mesta, za katerega se obračuna plača, priloga 4 PJUDT, priloga 1 MOM 
2
v izrazu Z372 so šifre delovnih mest iz kataloga funkcij, delovnih mest in nazivov (katalog FDMN), (15. in 16. alineja drugega odstavka 44. člena ZSPJS), za katere se obračunajo prispevki za zaposlene na delu v tujini
Z371
šifra naziva
katalog funkcij, delovnih mest in nazivov (katalog FDMN)
1
Z372
referenčna šifra funkcije, delovnega mesta/naziva
katalog funkcij, delovnih mest in nazivov (katalog FDMN),(15. in 16. alineja drugega odstavka 44. člena ZSPJS) ali priloga 4 PJUDT ali priloga 1 MOM; pri obračunu plače za opravljeno delo v Sloveniji se v izraz ne navede šifre delovnega mesta
2
Z373
referenčna šifra naziva
katalog funkcij, delovnih mest in nazivov (katalog FDMN), (15. in 16. alineja drugega odstavka 44. člena ZSPJS) ali priloga 4 PJUDT ali priloga 1 MOM
2
Z380
plačni razred javnega uslužbenca/funkcionarja – FJU
plačni razred FJU z napredovanji, katerega nominalna vrednost je izražena v izrazih:
1
Z070- osnovna plača FJU ali
Z116- znižana osnovna plača FJU – 14. člen ZSPJS ali
Z118- zvišana osnovna plača FJU – 15. člen ZSPJS ali
Z580- osnovna plača za pripravnika – 9.a člen ZSPJS ali
Z591- zvišana osnovna plača FJU – prvi odstavek 19. člena ZSPJS ali
Z592- zvišana osnovna plača FJU – drugi odstavek 19. člena ZSPJS ali
nič, če je šifra Z370 "javno delo"
stopnja nominalne osnove
stopnja nominalne osnove priloga 1 PJUDT; priloga 1 MOM
2
Z381
plačni razred delovnega mesta, naziva, funkcije - FDMN
plačni razred delovnega mesta ali naziva ali funkcije, na katerega oziroma na katero je javni uslužbenec ali funkcionar uvrščen - plačni razred iz kataloga FDMN. 
Pripadajoči znesek je naveden v izrazu Z073. 
1
Z390
tarifni razred
stopnja zahtevnosti delovnega mesta; 8. člen ZSPJS
1
priloga 4 PJUDT
2
Z400
osnova za izračun prispevkov iz minimalne osnove
Z400 = A030 ali H120;
1
razlika do minimalne osnove za obračun prispevkov, ko javni uslužbenec s plačo ne dosega minimalne osnove za izračun prispevkov (zaradi nadomestil plače, ki so manjša od 100 %) in se od nje računajo prispevki za socialno varnost
Z410
osnova za izračun davka na izplačano plačo
bruto plača brez bonitet, povračil stroškov, refundiranih nadomestil in tipa izplačil N
1
Z420
osnova za izračun prispevkov od drugih dohodkov iz delovnega razmerja
vrste izplačil tipa J, za katere je predpisano plačilo davčnega odtegljaja in prispevkov – povezava 3. in 5. člen te uredbe
1
Z421
osnova za izračun davka od drugih dohodkov iz delovnega razmerja
Z420 – prispevki od drugih dohodkov iz delovnega razmerja v skladu z zakonom
1
Z430
indeks valorizacije
na podlagi Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v RS
1
Z440
indeks za usklajevanje nadomestil po rehabilitaciji
nadomestila iz invalidskega zavarovanja v zvezi s pravicami na podlagi II. in III. kategorije invalidnosti se usklajujejo enako kot pokojnine; 90. člen ZPIZ-2
1
Z450
indeks življenjskih stroškov Organizacije združenih narodov
preglednica indeksov življenjskih stroškov Organizacije združenih narodov – Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini – priloga 2 (PJUDT)
2
Z460
PORABLJENO ČRTANO
osnova za izračun tolarske plače
/
Z470
osnova za izračun plače za delo v tujini
vrednost nominalne osnove za delo v tujini (priloga 1 PJUDT, priloga 1 MOM)
2
Z471
plača za delo v tujini
A + B + C + D + G – Z606;
2
vrste izplačil z indikatorjem C1=2
Z480
PORABLJENO – ČRTANO
devizna plača
/
Z490
skupaj izplačila za delo v tujini
Z471 
+ I 
+ J (z vrednostjo B1=1)
2
Z500
premijski razred
dodatek h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti – KPNG – priloga 1
1
Z510
stroškovno mesto
stroškovno mesto je organizacijska enota, v kateri je javni uslužbenec zaposlen
1,2
Z520
država
država napotitve javnega uslužbenca
2
Z530
valuta
valuta izplačila za delo v tujini za državo (Z520) napotitve javnega uslužbenca
2
Z540
PORABLJENO – ČRTANO
razlika zaradi prenehanja delovnega razmerja
/
83. člen ZJU
Z541
PORABLJENO – ČRTANO
razlika zaradi premestitve na drugo delovno mesto 
83. člen ZJU
/
Z550
delež zaposlitve na delovnem mestu
pri zaposlitvi na več delovnih mestih se v pogodbi o delu določi delež zaposlitve za vsako delovno mesto, izražen v odstotku
1,2
Z551
delež osnovne plače
izračunan delež osnovne plače (od Z070 ali Z071 ali Z116 ali od Z118 ali od Z580 ali od Z591 ali od Z592) glede na odstotek deleža zaposlitve na delovnem mestu (Z550)
1,2
Z560
znesek zvišanja osnovne plače v % po 59. členu (ZSSloV)
osnovna plača se lahko poveča do 30 %; faktor določi Vlada RS; drugi stavek drugega odstavka 59. člena Zakona o službi v Slovenski vojski – ZSSloV
1
Z570
PORABLJENO – ČRTANO
povečanje osnovne plače po četrtem odstavku 58. člena ZSSloV
/
Z571
zvišana osnovna plača FJU – 59. člen ZSSloV;
osnovna plača, zvišana po drugem odstavku 59. člena ZSSloV; Z571 = Z070 + Z560
1
Z580
osnovna plača za pripravnika
osnovna plača delovnega mesta oziroma naziva, znižana za 6 plačnih razredov (Z070 – 6 plačnih razredov)
1
Z581
osnovna plača pripravnika MORS
90 % osnovne plače Z070
1
Z590
znesek zvišanja osnovne plače FJU – 1. odstavek 19. člen ZSPJS
nominalna vrednost plačnih razredov, ki povečujejo osnovno plačo ob zaposlitvi, premestitvi na drugo delovno mesto oziroma imenovanju v naziv ali višji naziv
1
Z591
zvišana osnovna plača FJU – 1. odstavek 19. člen ZSPJS
osnovna plača, zvišana na podlagi prvega odstavka 19. člena ZSPJS Z591 = Z070 + Z590
1
Z592
zvišana osnovna plača FJU – drugi odstavek 19. člena ZSPJS
osnovna plača, zvišana na podlagi drugega odstavka 19. člena ZSPJS Z592 = Z070 + Z593
1
Z593
znesek zvišanja osnovne plače – drugi odstavek 19. člena ZSPJS
nominalna vrednost plačnih razredov, ki povečujejo osnovno plačo ob zaposlitvi, premestitvi na drugo delovno mesto oziroma imenovanju v naziv ali višji naziv – utemeljeni razlog in soglasje
1
Z600
faktor za izračun povečane/zmanjšane pedagoške oziroma učne obveznosti
faktor za izračun povečane/zmanjšane pedagoške oziroma učne obveznosti (od 1,00 do 1,30)
1
Z601
vrednost povečane/ zmanjšane pedagoške oziroma učne ure
bruto urna postavka za osnovno plačo x faktor za izračun povečane/zmanjšane pedagoške oziroma učne obveznosti (Z150 x Z600)
1
Z602
faktor za izračun dodatne tedenske pedagoške obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev
faktor za izračun dodatne tedenske pedagoške obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev je 2,65 ali 3,00
1
Z603
mesečna vrednost dodatne tedenske pedagoške obveznosti
osnovna plača FJU/40 x število ur dodatne tedenske pedagoške obveznosti
1
Z604
vrednost znižane pedagoške oziroma učne obveznosti
mesečno število ur zmanjšanega obsega dela pedagoške oziroma učne obveznosti x Z601 (odšteje se od bruto plače 3. stopnja)
1
Z605
mesečno število ur zmanjšanega obsega dela
število ur zmanjšanega obsega dela pedagoške oziroma učne obveznosti
1
Z606
znesek dela plače in drugih prejemkov institucij drugih držav/mednarodnih organizacij
znesek se odšteje od plače za delo v tujini (Z471)
2
Z610
odbitek plače funkcionarja
4 % osnovne plače funkcionarja (Z070 oziroma Z108) po Zakonu o začasnem znižanju plač funkcionarjev (ZZZPF) oziroma od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 po ZIU, ki se odšteje od bruto plače 3. stopnja. ZUJF ukinja Z610 
 
159. člen ZUJF 
se uporablja za namen obračuna, pri katerem je razlog za izplačilo nastal pred 1. 6. 2012
1
Z611
disciplinska sankcija za pravosodne funkcionarje – odbitek bruto plače 
osnova za obračun odbitka je bruto plača 3. stopnje iz 9. člena uredbe. Od te osnove se odmeri odbitek v višini do največ 20 %. Izračunani odbitek se odšteje od bruto plače 3. stopnje. 
 
Z611 = BRUTO PLAČA 3. STOPNJE X (do 20 %) 
 
83. člen Zakona o sodniški službi – ZSS, 
 
81. in 82. člen Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1) 
in 64. člen Zakona o državnem pravobranilstvu (v nadaljnjem besedilu: ZDPra).
1
Z620
odbitek plače po ZIntPK
osnova za obračun odbitka je osnovna plača FJU. Izračunani odbitek se odšteje od bruto plače 3. stopnja 
(1) 
Z620 = osnovna plača FJU x 10 % 
(2) 
(bruto plača 3. stopnja – Z620) > Z100, se izračunani odbitek Z620 odšteje od bruto plače 3. stopnja vsak nadaljnji mesec 
sicer 
Z620 = (Bruto plača 3. stopnja – Z100) ob pogoju, da je Z080 ≥ Z100 
44. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (v nadaljnjem besedilu: ZIntPK)
1
Z621
državni proračun
bruto znesek plače in nadomestil (Z080 brez nadomestil tipa H oziroma Z471), katerega vir financiranja je državni proračun
1,2
Z622
proračun občin
bruto znesek plače in nadomestil (Z080 brez nadomestil tipa H oziroma Z471), katerega vir financiranja so proračuni občin
1,2
Z623
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
bruto znesek plače in nadomestil (Z080 brez nadomestil tipa H oziroma Z471), katerega vir financiranja je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
1,2
Z624
sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna
bruto znesek plače in nadomestil (Z080 brez nadomestil tipa H oziroma Z471), katerega vir financiranja so sredstva, pridobljena iz proračuna Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna
1,2
Z625
druga javna sredstva za opravljanje javne službe
bruto znesek plače in nadomestil (Z080 brez nadomestil tipa H oziroma Z471), katerega vir financiranja so javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. koncesnine, pristojbine, takse, RTV prispevek)
1,2
Z626
sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu
bruto znesek plače in nadomestil (Z080 brez nadomestil tipa H oziroma Z471), katerega vir financiranja so sredstva, pridobljena iz prodaje blaga in storitev na trgu
1,2
Z627
nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij
bruto znesek plače in nadomestil (Z080 brez nadomestil tipa H oziroma Z471), katerega vir financiranja so nejavna sredstva za opravljanje javne službe
1,2
Z628
sredstva za financiranje javnih del
bruto znesek plače in nadomestil (Z080 brez nadomestil tipa H oziroma Z471), katerega vir financiranja so sredstva namenjena opravljanju javnih del
1
Z629
namenska sredstva iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov pripravnikov in specializantov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih
bruto znesek plače in nadomestil (Z080 brez nadomestil tipa H oziroma Z471), katerega vir financiranja so namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov pripravnikov in specializantov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih
1,2
Z630
del poslovnega subjekta
enote v sestavi proračunskega uporabnika – podružnice, poslovne enote, predstavništva, ki se registrirajo pri registrskem organu
1,2
Z631
sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 
bruto znesek plače in nadomestil (Z080 brez nadomestil tipa H oziroma Z471), katerega vir financiranja so sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014
1
C 1 – indikator uporabe izraza
1 – plača za delo v Sloveniji
2 – plača za delo v tujini«.
2. člen 
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»3. člen 
(vrste izplačil) 
(1) Vrste izplačil so vrednosti, ki pripadajo funkcionarju in javnemu uslužbencu ob izplačilu plače.
(2) Vrste izplačil so združene v naslednje tipe izplačil:
A – bruto plača – redno delo
B – bruto plača – nadomestila
C – dodatki
D – delovna uspešnost
E – bruto plača – delo prek polnega delovnega časa
F – bonitete
G – nadomestila v breme delodajalca
H – nadomestila v breme ZZZS, ZPIZ, MO, MNZ in sodišča
I – povračilo stroškov
J – drugi dohodki iz delovnega razmerja
K – odtegljaji
L – nadomestila drugih izplačevalcev
M – kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje
N – neplačana odsotnost
O – dežurstvo
Šifra
Vrsta izplačila
Tip izplačila
Faktor/ vrednost
Način izračuna
Opomba
A1
B1
C1
A010
redno delo
bruto plača – redno delo
število normiranih ur x bruto urna postavka za osnovno plačo; Z061 x Z150 
 
1
1
1
(1) Z061 x Z150 četrti odstavek 6. člena PJUDT 
(2) osnovna plača FJU / število vseh dni v mesecu x število dni napotitve; 
Z470 / Z062 x Z063; 
četrti in peti odstavek 6. člena MOM 
velja za napotitev v tujino krajša od enega meseca
1
1
2
A020
razlika do minimalne plače
bruto plača – redno delo 
1,00
urna postavka Z151 x normirane ure rednega dela A010 
2. člen ZMinP
v znesku, ki ga prejme javni uslužbenec
1
1
1
A030
razlika med minimalno in obračunano plačo
bruto plača – redno delo
(1) razlika med višino minimalne osnove ter višino obračunane plače, ki je zaradi bolniške odsotnosti manjša od minimalne osnove (144. člen ZPIZ-2); (2) minimalna osnova za prispevke (410. člen ZPIZ-2): 
– v 2013 in 2014 je minimalna plača; 
– od 2015 do vključno 2017 je 52 % povprečne plače; 
– v 2018 je 54 % povprečne plače; 
– v 2019 je 56 % povprečne plače; 
– v 2020 je 58 % povprečne plače; 
– od 2021 je 60 % povprečne plače.
 
X
1
1
A040
razlika med minimalno in obračunano plačo; razlika do plače glede na 49. člen ZSPJS
bruto plača – redno delo
se uporablja za namen obračuna, pri katerem je razlog za izplačilo nastal pred 1. 6. 2012
 
1
1
1
A050
PORABLJENO – ČRTANO
javna dela – redno delo
število normiranih ur x bruto urna postavka za osnovno plačo
 
X
X
/
A060
PORABLJENO – ČRTANO
začasna odstranitev z dela
133. člen ZJU 
60 % plače za pretekli mesec
 
X
X
/
A070
razlika zaradi premestitve na drugo delovno mesto
bruto plača – redno delo
razlika pripada 1/2 x (Z120 do razrešitve – Z120 po razrešitvi) mesečno do poteka dobe, za katero je bil imenovan (odpravnina po sedmem odstavku 83. člena ZJU-C)
 
1
1
1
A900
bruto plača – redno delo – izredno izplačilo
bruto plača redno delo – poračun
vsota vrst izplačil tipa A, izračunane, kot je opredeljeno za posamezno vrsto izplačila
za izplačila, starejša od 13 mesecev glede na tekoči obračun plače
1
1
1,2
B010
praznik
bruto plača – redno delo
/
(1) število normiranih ur x bruto urna postavka za izračun nadomestila plače v breme delodajalca – pretekli mesec (Z061 x Z162); 
(2) število normiranih ur x bruto urna postavka za izračun nadomestila plače v breme delodajalca (Z061 x Z160); 
(3) v skladu s kolektivnimi pogodbami dejavnosti
 
1
1
1
(1) število normiranih ur x bruto urna postavka za izračun nadomestila plače v breme delodajalca (Z061 x Z164); 
(2) v skladu s kolektivnimi pogodbami dejavnosti; 
 
1
1
2
B020
letni dopust
bruto plača – redno delo
/
(1) število normiranih ur x bruto urna postavka za izračun nadomestila plače v breme delodajalca – pretekli mesec (Z061 x Z162); 
(2) število normiranih ur x bruto urna postavka za izračun nadomestila plače v breme delodajalca (Z061 x Z160); 
(3) v skladu s kolektivnimi pogodbami dejavnosti
 
X
1
1
(1) število normiranih ur x bruto urna postavka za izračun nadomestila plače v breme delodajalca (Z061 x Z164); 
(2) v skladu s kolektivnimi pogodbami dejavnosti
 
X
1
2
B030
izredni dopust
bruto plača –nadomestila
/
(1) število normiranih ur x bruto urna postavka za izračun nadomestila plače v breme delodajalca – pretekli mesec (Z061 x Z162); 
(2) število normiranih ur x bruto urna postavka za izračun nadomestila plače v breme delodajalca (Z061 x Z160); 
(3) v skladu s kolektivnimi pogodbami dejavnosti
 
X
1
1
(1) število normiranih ur x bruto urna postavka za izračun nadomestila plače v breme delodajalca (Z061 x Z164); 
(2) v skladu s kolektivnimi pogodbami dejavnosti
 
X
1
2
B040
študijski dopust
bruto plača –nadomestila
/
(1) število normiranih ur x bruto urna postavka za izračun nadomestila plače v breme delodajalca – pretekli mesec (Z061 x Z162); 
(2) število normiranih ur x bruto urna postavka za izračun nadomestila plače v breme delodajalca (Z061 x Z160); 
(3) v skladu s kolektivnimi pogodbami dejavnosti
 
X
1
1
(1) število normiranih ur x bruto urna postavka za izračun nadomestila plače v breme delodajalca (Z061 x Z164); 
(2) v skladu s kolektivnimi pogodbami dejavnosti
 
X
1
2
B050
strokovno izobraževanje
bruto plača –nadomestila
/
(1) število normiranih ur x bruto urna postavka za izračun nadomestila plače v breme delodajalca – pretekli mesec (Z061 x Z162); 
(2) število normiranih ur x bruto urna postavka za izračun nadomestila plače v breme delodajalca (Z061 x Z160); 
(3) v skladu s kolektivnimi pogodbami dejavnosti
 
X
1
1
(1) število normiranih ur x bruto urna postavka za izračun nadomestila plače v breme delodajalca (Z061 x Z164); 
(2) v skladu s kolektivnimi pogodbami dejavnosti
 
X
1
2
B060
strokovno izobraževanje – v tujini
bruto plača –nadomestila
/
(1) število normiranih ur x bruto urna postavka za izračun nadomestila plače v breme delodajalca – pretekli mesec (Z061 x Z162); 
(2) število normiranih ur x bruto urna postavka za izračun nadomestila plače v breme delodajalca (Z061 x Z160); 
(3) v skladu s kolektivnimi pogodbami dejavnosti
 
X
1
1
(1) število normiranih ur x bruto urna postavka za izračun nadomestila plače v breme delodajalca (Z061 x Z164); 
(2) v skladu s kolektivnimi pogodbami dejavnosti
 
X
1
2
B070
PORABLJENO – ČRTANO
začasna odstranitev z dela
število normiranih ur x bruto urna postavka za izračun nadomestila plače v breme delodajalca x faktor 
– 133. člen Zakona o javnih uslužbencih – ZJU
 
/
/
/
B080
rekreacijski in nagradni dopust
bruto plača –nadomestila
/
(1) število normiranih ur x bruto urna postavka za izračun nadomestila plače v breme delodajalca – pretekli mesec (Z061 x Z162); 
(2) število normiranih ur x bruto urna postavka za izračun nadomestila plače v breme delodajalca (Z061 x Z160); 
(3) v skladu s kolektivnimi pogodbami dejavnosti
 
X
1
1
(1) število normiranih ur x bruto urna postavka za izračun nadomestila plače v breme delodajalca (Z061 x Z164); 
(2) v skladu s kolektivnimi pogodbami dejavnosti
 
X
1
2
B090
stavka – kolektivno pogodbo krši delodajalec
bruto plača –nadomestila
/
(1) število normiranih ur x bruto urna postavka za izračun nadomestila plače v breme delodajalca – pretekli mesec (Z061 x Z162); (2) število normiranih ur x bruto urna postavka za izračun nadomestila plače v breme delodajalca (Z061 x Z160); (3) v skladu s kolektivnimi pogodbami dejavnosti
 
X
1
1
(1) število normiranih ur x bruto urna postavka za izračun nadomestila plače v breme delodajalca (Z061 x Z164); 
(2) v skladu s kolektivnimi pogodbami dejavnosti
 
X
1
2
B100
odklonitev dela na delovnem mestu, če niso zagotovljene varne delovne razmere
bruto plača –nadomestila
/
(1) število normiranih ur x bruto urna postavka za izračun nadomestila plače v breme delodajalca – pretekli mesec (Z061 x Z162); 
(2) število normiranih ur x bruto urna postavka za izračun nadomestila plače v breme delodajalca (Z061 x Z160); 
(3) v skladu s kolektivnimi pogodbami dejavnosti
 
X
1
1
(1) število normiranih ur x bruto urna postavka za izračun nadomestila plače v breme delodajalca (Z061 x Z164); 
(2) v skladu s kolektivnimi pogodbami dejavnosti
 
X
1
2
B110
izkoriščenje letnega dopusta javnih uslužbencev po vrnitvi iz tujine
bruto plača –nadomestila
/
(1) število normiranih ur x bruto urna postavka za izračun nadomestila plače v breme delodajalca – pretekli mesec (Z061 x Z162); 
(2) število normiranih ur x bruto urna postavka za izračun nadomestila plače v breme delodajalca (Z061 x Z160); 
(3) v skladu s kolektivnimi pogodbami dejavnosti
 
X
1
1
(1) število normiranih ur x bruto urna postavka za izračun nadomestila plače v breme delodajalca (Z061 x Z164); 
(2) v skladu s kolektivnimi pogodbami dejavnosti
 
X
1
2
B900
bruto plača – nadomestila – izredno izplačilo
plača-nadomestilo
/
vsota vrst izplačil tipa B, izračunane, kot je opredeljeno za posamezno vrsto izplačila
za izplačila, starejša od 13 mesecev glede na tekoči obračun plače
X
1
1,2
C010
položajni dodatek
dodatki
od 0,05 do 0,12
osnovna plača FJU x faktor; 
24. člen ZSPJS
1
1
1
od 0,01 do 0,10
osnovna plača FJU x faktor; 
20. člen PJUDT
1
1
2
C011
položajni dodatek – nadomeščanje
dodatki
od 0,05 do 0,12
osnovna plača FJU x faktor; 
24. člen ZSPJS
za čas, ko javni uslužbenec izvršuje pooblastila v zvezi z vodenjem, usklajeva-njem ali izvajanjem dela notranje organizacij-ske enote (nadome-ščanje)
1
1
1
od 0,01 do 0,10
osnovna plača FJU x faktor; 
20. člen PJUDT
1
1
2
C012
položajni dodatek – nadomeščanje
dodatki
faktor določen v skladu z 4. členom Uredbe o kriterijih za določitev višine položaj-nega dodatka
osnovna plača FJU x faktor; 
24. člen ZSPJS
za čas, ko vodja ene notranje organizacij-ske enote nadomešča vodjo druge notranje organizacij-ske enote
1
1
1
C020
dodatek za delovno dobo
dodatki
0,0033
osnovna plača FJU x faktor x število dopolnjenih let delovne dobe v delovnem razmerju ne glede na število ur pogodbene delovne obveznosti; 
25. člen ZSPJS; 
1. člen ZSPJS-R; 
10. t. 6. člena ZJU; 
35. člen KPJS; 
18. člen PJUDT
 % od osnovne plače za obračun
1
1
1
 % od osnovne plače za delo v tujini Z070=Z470 xZ450
1
1
2
C021
PORABLJENO – ČRTANO
dodatki
dodatek za delovno dobo za javne uslužbence
/
/
/
C030
dodatek za mentorstvo
0,2
bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x faktor x število ur; 26., 32.a člen ZSPJS, 36. člen KPJS
 
0
1
1
C040
dodatek za specializacijo, magisterij ali doktorat
dodatki 
23,27€ 
ali 
36,21€ 
ali 59,47€
(1) 27. člen ZSPJS, 37. člen KPJS; 
(2) 20. člen ZSPJS-L v povezavi z drugim odstavkom 9. člena ZIU, 7. člen Zakona o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 – ZDIU12, 157. člen ZUJF 
(3) 19. člen PJUDT, 7. člen MOM 
 
23,27 € – specializacija, 
36,21 € – magisterij, 
59,47 € – doktorat.
 
1
1
1,2
C050
dodatek za dvojezičnost za učitelje in druge strokovne delavce
dodatki
od 0,12 do 0,15
osnovna plača FJU x faktor, 28. člen ZSPJS; 
 
za učitelje in druge strokovne delavce v osnovnem in srednjem šolstvu ter vzgojitelje in druge strokovne delavce v vrtcih ter novinarje v Javnem zavodu RTV Slovenija
 
1
1
1
C051
dodatek za dvojezičnost za druge javne uslužbence
dodatki
od 0,03 do 0,06
osnovna plača FJU x faktor, 28. člen ZSPJS
 
1
1
1
C052
dodatek za dvojezičnost za sodnike, državne tožilce in državne pravobranilce
dodatki
do 0,06
osnovna plača FJU x faktor, 28. člen ZSPJS
 
1
1
1
C060
dodatki za manj ugodne delovne pogoje – ionizirajoče sevanje
dodatki
1,04 €
faktor x število ur (za vsako začeto uro), 29. in 31. člen ZSPJS, 38. člen KPJS
 
0
1
1
C061
dodatki za manj ugodne delovne pogoje – za pripravo, aplikacije citostatikov ter nego
dodatki
1,04 €
faktor x število ur (za vsako začeto uro), 29. in 31. člen ZSPJS, 38. člen KPJS
 
0
1
1
C062
dodatki za manj ugodne delovne razmere – za pripravo citostatikov in delo s kužnimi, onesnaženimi odpadki
dodatki
0,51 €
faktor x število ur (za vsako začeto uro), 29. in 31. člen ZSPJS, 38. člen KPJS
 
0
1
1
C070
PORABLJENO – ČRTANO
Dodatki za nevarnost in posebne obremenitve 
30. člen ZSPJS
 
X
X
X
C071
dodatek za posebne življenjske razmere v tujini
dodatki
16. člen PJUDT
 
0
1
2
C072
dodatek za posebne pogoje bivanja in delovanja
dodatki
prvi odstavek 10. člena MOM; 
dodatek 300 EUR mesečno: 
– za ekstremne temperaturne spremembe, 
– za izredno slabe higienske razmere; dodatka C072 in C073 se ne izključujeta
 
0
1
2
C073
dodatek za posebne pogoje bivanja in delovanja
dodatki
drugi odstavek 10. člena MOM; 
– za prisotnost zdravju škodljive in strupene snovi, 
– za visoko onesnaženost, 
– za prisotnost radiološke, biološke in kemične snovi, 
– za izpostavljenost kužnim nalezljivim boleznim in epidemijam;dodatka C072 in C073 se ne izključujeta
 
0
1
2
C074
dodatek za nevarne naloge (MOM)
dodatki
9. člen MOM
 
0
1
2
C075
dodatek za nevarnost
dodatki
prvi in drugi odstavek 15. člena PJUDT
 
0
1
2
C076
dodatek za posebno nevarne naloge
dodatki
tretji odstavek 15. člena PJUDT 
do 302,55 €
 
0
1
2
C077
dodatek za nevarnost na območju delovanja (MOM)
dodatki
8. člen MOM
 
0
1
2
C078
dodatek za poveljevanje (MOM)
dodatki
11. člen MOM
 
0
1
2
C079
dodatek za pripravljenost in premestljivost
dodatki
0,1
17. člen PJUDT; C079=(Z470 x 0,10) x Z450
 
0
1
2
C080
dodatek za izmensko delo
dodatki
0,07
bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x faktor; 
40. člen KPJS
 
0
1
1
C081
dodatek za oddaljenost
dodatki
9. člen PJUDT
 
0
1
2
C082
dodatek za zahtevnost dela v tujini
dodatki
do 0,10
10. člen PJUDT; C082=Z070 x 0,10
 
0
1
2
C083
dodatek za opravljanje dodatnih nalog
dodatki
11. člen PJUDT; 
– tarifni razred IV in V C083=277,34 € x Z450, 
– tarifni razred VI C083=176,49 € x Z450, 
– tarifni razred VII in več C083=151,28 € x Z450
 
0
1
2
C090
dodatek za delo v deljenem delovnem času
dodatki
0,13
bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x faktor; 
40. člen KPJS
 
0
1
1
C100
dodatek za delo ponoči
dodatki
0,3
32. a člen ZSPJS, 43. člen KPJS; 
bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x faktor
 
0
1
1
C110
dodatek za delo v nedeljo
dodatki
0,75
44. člen KPJS; 
bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x faktor
 
0
1
1
C111
dodatek za delo z dnem, ki je z zakonom določen kot dela prost dan
dodatki
0,9
44. člen KPJS; 
bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x faktor
 
0
1
1
C112
PORABLJENO – ČRTANO
dodatki
0,65
dodatek za sodnike, državne tožilce in državne pravobranilce za delo v nedeljo ali delo na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan, bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x faktor 
32.a člen ZSPJS
 
/
/
/
C120
dodatek za delo prek polnega delovnega časa
dodatki
0,3
32.a člen ZSPJS, 
45. člen KPJS; 
bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x faktor
dodatek se samostojno ne izplačuje
x
0
1
C130
dodatek za stalno pripravljenost
dodatki
0,2
32.a člen ZSPJS, 
46. člen KPJS, 
49. člen ZSS; 
bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x faktor
 
x
1
1
C140
PORABLJENO – ČRTANO
dodatki
0,10
dodatek za čas pripravljenosti na domu 
bruto urna postavka za osnovno plačo x število ur x faktor
 
/
/
/
C150
dodatek za stalnost
dodatki
0,0033
osnovna plača FJU x faktor 
(1) za vsako začeto leto delovne dobe nad 5 let 
52. člen ZSPJS 
(2) za vsako začeto leto delovne dobe nad 10 let (operativne naloge zaščite, reševanja in pomoči) 
52. člen ZSPJS
 
1
1
1
C160
PORABLJENO – ČRTANO
dodatki
dodatek za povečan obseg dela 
osnovna plača x faktor 
96. člen ZJU
 
/
/
/
C170
PORABLJENO – ČRTANO
dodatki
plačilo za povečan obseg dela oziroma nadpovprečno obremenjenost 
– 51. člen ZSS 
– 30. člen ZDT 
– 45.b člen ZDPra
 
/
/
/
C180
PORABLJENO – ČRTANO
dodatki
dodatek za posebne obremenitve 
45.c člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem pravobranilstvu 
 
/
/
/
C190
dodatek za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času 
dodatki
0,1
32. člen ZSPJS, 
42. člen KPJS; 
bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x factor; 
 
polni delovni čas, razporejen na manj kakor štiri dni v tednu ali na več kot pet zaporednih dni v tednu
 
0
1
1
C191
dodatek za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času 
dodatki
0,2
32. člen ZSPJS, 
42. člen KPJS; 
bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x factor 
 
dve ali več prekinitev delovnega časa v enem dnevu ali delo po posebnem razporedu
 
0
1
1
C200
dodatek za usposabljanje
dodatki
0,3
30. in 31. člen ZSPJS, 
39. člen KPJS, 
drugi odstavek 74. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji – ZODPol; 
bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x factor; 
 
za opravljanje posebno nevarnih nalog z najvišjo stopnjo ogroženosti življenja – Posebna policijska enota, Specialna enota
 
0
1
1
C201
dodatek za opravljanje posebno nevarnih nalog
dodatki
0,65
30. in 31. člen ZSPJS, 
39. člen KPJS, 
prvi odstavek 74. člena ZODPol; 
bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x factor; 
 
posebno nevarne naloge z najvišjo stopnjo ogroženosti življenja – Posebna policijska enota, Specialna enota, drugi policisti
 
0
1
1
C202
dodatek za potapljanje – usposabljanje
dodatki
0,30
30. in 31. člen ZSPJS, 
39. člen KPJS; 
bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x factor 
 
za potapljanje potapljača zaradi usposabljanja
 
0
1
1
C203
dodatek za potapljanje – intervencija
dodatki
0,65
30. in 31. člen ZSPJS, 
39. člen KPJS; 
bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x faktor
 
0
1
1
C204
dodatek usposobljenost
dodatki
0,03
30. in 31. člen ZSPJS, 
39. člen KPJS; 
bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x factor; 
za usposobljenost in poučevanje treh ali več po vsebini različnih predmetov
 
0
1
1
C205
dodatek za ure razredništva
dodatki
0,07
30. in 31. člen ZSPJS, 
39. člen KPJS; 
bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x factor; 
 
za ure razredništva, določene v skladu z normativnimi merili (oddelki OŠ do 22 učencev)
 
0
1
1
C206
dodatek za ure razredništva
dodatki
0,13
30. in 31. člen ZSPJS, 
39. člen KPJS; 
bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x factor; 
 
dodatek za ure razredništva, določene v skladu z normativnimi merili (oddelki OŠ od 23 in več učencev)
 
0
1
1
C207
dodatek za poučevanje v kombiniranih oddelkih
dodatki
0,07
30. in 31. člen ZSPJS, 
39. člen KPJS; 
bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x factor; 
 
dodatek za poučevanje v kombiniranih oddelkih v vrtcih, šolah oziroma zavodih (iz dveh razredov)
 
0
1
1
C208
dodatek za poučevanje v kombiniranih oddelkih
dodatki
0,1
30. in 31. člen ZSPJS, 
39. člen KPJS; 
bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x factor; 
 
dodatek za poučevanje v kombiniranih oddelkih v vrtcih, šolah oziroma zavodih (iz treh ali več razredov)
 
0
1
1
C209
dodatek za delo v bolnišničnih oddelkih
dodatki
0,07
30. in 31. člen ZSPJS, 
39. člen KPJS; 
bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x faktor
 
0
1
1
C210
dodatek za izvajanje prilagojenega programa
dodatki
0,08
30. in 31. člen ZSPJS, 
39. člen KPJS; 
bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x factor; 
 
dodatek za izvajanje prilagojenega programa v vrtcu ter izvajanje prilagojenega, posebnega in vzgojnega programa v šoli – za delo z osebami z lažjo motnjo v duševnem razvoju, z motnjami vida, sluha, govora ter motnjami v telesnem in gibalnem razvoju
 
0
1
1
C211
dodatek za izvajanje prilagojenega programa
dodatki
0,1
30. in 31. člen ZSPJS, 
39. člen KPJS; 
bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x factor; 
 
dodatek za izvajanje prilagojenega programa v vrtcu ter izvajanje prilagojenega, posebnega in vzgojnega programa v šoli – za delo z osebami z motnjami vedenja in osebnosti (s čustveno-vedenjskimi težavami)
 
0
1
1
C212
dodatek za izvajanje prilagojenega programa
dodatki
0,12
30. in 31. člen ZSPJS, 
39. člen KPJS; 
bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x factor; 
 
dodatek za izvajanje prilagojenega programa v vrtcu ter izvajanje prilagojenega, posebnega in vzgojnega programa v šoli – za delo z osebami z zmerno motnjo v duševnem in telesnem razvoju
 
0
1
1
C213
dodatek za izvajanje prilagojenega programa
dodatki
0,15
30. in 31. člen ZSPJS, 
39. člen KPJS; 
bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x factor; 
 
dodatek za izvajanje prilagojenega programa v vrtcu ter izvajanje prilagojenega, posebnega in vzgojnega programa v šoli – za delo z osebami s težjo motnjo v duševnem in telesnem razvoju
 
0
1
1
C214
dodatek za izvajanje prilagojenega programa
dodatki
0,18
30. in 31. člen ZSPJS, 39. člen KPJS; bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x factor; 
 
dodatek za izvajanje prilagojenega programa v vrtcu ter izvajanje prilagojenega, posebnega in vzgojnega programa v šoli – za delo z osebami s težko motnjo v duševnem in telesnem razvoju
 
0
1
1
C215
dodatek za neposredno delo z osebami z duševno in telesno motnjo
dodatki
0,08
30. in 31. člen ZSPJS, 
39. člen KPJS; 
bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x factor; 
 
dodatek za neposredno delo z osebami z duševno in telesno motnjo v zdravstvenih zavodih, socialnih zavodih, varstveno-delovnih centrih in zavodih za usposabljanje – za delo z osebami z lažjo duševno ali telesno motnjo, okvaro, prizadetostjo in oviranostjo
 
0
1
1
C216
dodatek za neposredno delo z osebami z duševno in telesno motnjo
dodatki
0,12
30. in 31. člen ZSPJS, 
39. člen KPJS; 
bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x factor; 
 
dodatek za neposredno delo z osebami z duševno in telesno motnjo v zdravstvenih zavodih, socialnih zavodih, varstveno-delovnih centrih in zavodih za usposabljanje – za delo z osebami z zmerno duševno ali telesno motnjo, okvaro, prizadetostjo, oviranostjo in z dementnimi osebami
 
0
1
1
C217
dodatek za neposredno delo z osebami z duševno in telesno motnjo
dodatki
0,15
30. in 31. člen ZSPJS, 
39. člen KPJS; 
bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x factor; 
 
dodatek za neposredno delo z osebami z duševno in telesno motnjo v zdravstvenih zavodih, socialnih zavodih, varstveno-delovnih centrih in zavodih za usposabljanje – za delo z osebami s težjo duševno ali telesno motnjo, okvaro, prizadetostjo in oviranostjo
 
0
1
1
C218
dodatek za neposredno delo z osebami z duševno in telesno motnjo
dodatki
0,18
30. in 31. člen ZSPJS, 
39. člen KPJS; 
bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x factor; 
 
dodatek za neposredno delo z osebami z duševno in telesno motnjo v zdravstvenih zavodih, socialnih zavodih, varstveno-delovnih centrih in zavodih za usposabljanje – za delo z osebami s težko duševno ali telesno motnjo, okvaro, prizadetostjo in oviranostjo
 
0
1
1
C219
dodatek za delo na višini od 2 m do 4 m
dodatki
0,2
30. in 31. člen ZSPJS, 
39. člen KPJS; 
bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x factor
 
0
1
1
C220
dodatek za delo na višini od 4 m do 20 m
dodatki
0,3
30. in 31. člen ZSPJS, 
39. člen KPJS; 
bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x faktor
 
0
1
1
C221
dodatek za delo na višini nad 20 m
dodatki
0,5
30. in 31. člen ZSPJS, 
39. člen KPJS; 
bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x faktor
 
0
1
1
C222
dodatek za delo v globini
dodatki
1
30. in 31. člen ZSPJS, 
39. člen KPJS; 
bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x factor; 
 
dodatek za delo v globini – za delo v alpinistični opremi ali jamarski oziroma jamski opremi
 
0
1
1
C223
dodatek za delo v tveganih razmerah
dodatki
0,65
30. in 31. člen ZSPJS, 
39. člen KPJS; 
bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x factor; 
 
dodatek za delo v tveganih razmerah (območje vojne nevarnosti, nevarnosti terorističnih napadov z biološkimi sredstvi, demonstracije, naravne nesreče, epidemije in epizootije)
 
0
1
1
C224
dodatek za opravljanje storitev – helikopter
dodatki
0,3
30. in 31. člen ZSPJS, 
39. člen KPJS; 
bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x factor; 
 
dodatek za opravljanje storitev, pri katerih se kot prevozno sredstvo uporablja helikopter
 
0
1
1
C225
dodatek za neposredno delo z osebami z duševno in telesno motnjo
dodatki
0,12
30. in 31. člen ZSPJS, 
39. člen KPJS; 
bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x factor 
 
dodatek za neposredno delo z osebami z duševno in telesno motnjo v zdravstvenih zavodih, socialnih zavodih, varstveno-delovnih centrih in zavodih za usposabljanje – za delo z osebami z demenco, za katere je potreben povečan nadzor
ob pogoju, da povprečni mesečni obseg nepo-srednega dela javnega uslužbenca z osebami z demenco presega 23 odstotkov delovnega časa javnega uslužbenca
0
1
1
C300
PORABLJENO ČRTANO 
dodatki
0,10
dodatek za čas dela na ogledih krajev kaznivih dejanj za preiskovalnega sodnika in državnega tožilca (do 31. 12. 2011) 
bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x factor, 
20. člen ZSPJS-L v povezavi z drugim odstavkom 9. člena ZIU, 
7. člen ZDIU12, 
157. člen ZUJF
 
/
/
/
C301
PORABLJENO – ČRTANO
dodatki
0,13
položajni dodatek za sodnike, državne tožilce in državne pravobranilce za vodenje notranje organizacijske enote, 
za sodnika, ki vodi oddelek z najmanj dvajsetimi razporejenimi sodniki, 
osnovna plača za obračun x factor, 
32.b člen ZSPJS
 
/
/
/
C302
PORABLJENO – ČRTANO
dodatki
0,10
položajni dodatek za sodnike, državne tožilce in državne pravobranilce za vodenje notranje organizacijske enote 
osnovna plača za obračun x faktor 
 
32.b člen ZSPJS
 
/
/
/
C303
PORABLJENO – ČRTANO
dodatki
0,08
položajni dodatek za sodnike, državne tožilce in državne pravobranilce za vodenje notranje organizacijske enote 
 
osnovna plača za obračun x faktor 
 
32.b člen ZSPJS
za sodnika, ki vodi oddelek z najmanj petimi razporejeni-mi sodniki
/
/
/
C304
PORABLJENO – ČRTANO
dodatki
0,05
položajni dodatek za sodnike, državne tožilce in državne pravobranilce za vodenje notranje organizacijske enote 
osnovna plača za obračun x faktor 
 
 
 
 
32.b člen ZSPJS
za sodnika, ki vodi oddelek z najmanj tremi razporejeni-mi sodniki ali službo za informatiko
/
/
/
C305
PORABLJENO – ČRTANO
dodatki
0,10
položajni dodatek za sodnike, državne tožilce in državne pravobranilce 
 
osnovna plača za obračun x faktor 
 
32.b člen ZSPJS
za sodnika, ki vodi zunanjo organizacij-sko enoto
/
/
/
C306
PORABLJENO – ČRTANO
dodatki
0,10
položajni dodatek za sodnike, državne tožilce in državne pravobranilce za vodenje notranje organizacijske enote; 
 
osnovna plača za obračun x factor 
 
za državnega tožilca, ki vodi oddelek z najmanj desetimi razporejenimi državnimi tožilci ali oddelek oziroma organizacijsko enoto na Vrhovnem državnem tožilstvu 
 
32.b člen ZSPJS
/
/
/
C307
PORABLJENO – ČRTANO
dodatki
0,08
položajni dodatek za sodnike, državne tožilce in državne pravobranilce za vodenje notranje organizacijske enote 
 
osnovna plača za obračun x faktor 
 
32.b člen ZSPJS 
za državnega tožilca, ki vodi oddelek z najmanj petimi razporejenimi državnimi tožilci
/
/
/
C308
PORABLJENO – ČRTANO
dodatki
0,05
položajni dodatek za sodnike, državne tožilce in državne pravobranilce za vodenje notranje organizacijske enote 
 
osnovna plača za obračun x faktor 
 
32.b člen ZSPJS 
za državnega tožilca, ki vodi oddelek z najmanj tremi razporejenimi državnimi tožilci ali službo za informatiko
/
/
/
C309
PORABLJENO – ČRTANO
0,10
položajni dodatek za sodnike, državne tožilce in državne pravobranilce 
osnovna plača za obračun x faktor 
 
32.b člen ZSPJS 
za državnega tožilca, ki vodi zunanjo organizacijsko enoto
/
/
/
C310
PORABLJENO – ČRTANO
dodatki
0,10
položajni dodatek za sodnike, državne tožilce in državne pravobranilce za vodenje notranje organizacijske enote 
osnovna plača za obračun x faktor 
 
32.b člen ZSPJS
za 
/
/
/
C311 
PORABLJENO – ČRTANO
dodatki
0,08
položajni dodatek za sodnike, državne tožilce in državne pravobranilce za vodenje notranje organizacijske enote 
osnovna plača za obračun x faktor 
 
32.b člen ZSPJS 
državnega pravobranilca, ki vodi oddelek z najmanj desetimi razporejenimi državnimi pravobranilci
/
/
/
C312 
PORABLJENO – ČRTANO
dodatki
položajni dodatek za sodnike, državne tožilce in državne pravobranilce za vodenje notranje organizacijske enote 
osnovna plača za obračun x faktor 
32.b člen ZSPJS 
za pravobranilca, ki vodi notranji oddelek z najmanj tremi državnimi pravobranilci ali službo za informatiko
/
/
/
C313 
PORABLJENO – ČRTANO
dodatki
0,10
osnovna plača za obračun x faktor 
 
32.b člen ZSPJS 
za državnega pravobranilca, ki vodi zunanjo organizacijsko enoto
/
/
/
C320
PORABLJENO – ČRTANO
dodatki 
peti odstavek 99. člena Zakona o obrambi – ZObr 
 
/
/
/
C321
dodatek za dosegljivost po 55. členu ZSSloV
dodatki
določi Vlada RS
bruto urna postavka za osnovno plačo FJU x število ur x faktor
 % od bruto urne postavke
0
1
1
C322
PORABLJENO – ČRTANO
dodatki
59. člen ZZSloV
/
/
/
C323
PORABLJENO – ČRTANO
dodatki
59. člen ZZSloV
/
/
/
C324
PORABLJENO – ČRTANO
dodatki
59. člen ZZSloV
/
/
/
C330
položajni dodatek
dodatki
0,1
za sodnika oziroma državnega tožilca, dodeljenega na pristojno ministrstvo; 
32.b člen ZSPJS; 
osnovna plača FJU x faktor
 % od osnovne plače za obračun
1
1
1
C340
položajni dodatek
dodatki
0,1
za sodnike, državne tožilce in državne pravobranilce, ki vodi organizacijsko enoto z najmanj štiridesetimi zaposlenimi oziroma dvajsetimi na ta oddelek razporejenimi sodniki, državnimi tožilci oziroma državnimi pravobranilci; 
 
32.b člen ZSPJS; osnovna plača FJU x faktor
 % od osnovne plače za obračun
1
1
1
C350
položajni dodatek
dodatki
0,09
za sodnike, državne tožilce in državne pravobranilce, ki vodi organizacijsko enoto z najmanj tridesetimi zaposlenimi oziroma petnajstimi na ta oddelek razporejenimi sodniki, državnimi tožilci oziroma državnimi pravobranilci; 
32.b člen ZSPJS; 
osnovna plača FJU x faktor
 % od osnovne plače za obračun
1
1
1
C360
položajni dodatek
dodatki
0,08
za sodnike, državne tožilce in državne pravobranilce, ki vodi organizacijsko enoto z najmanj dvajsetimi zaposlenimi oziroma desetimi na ta oddelek razporejenimi sodniki, državnimi tožilci oziroma državnimi pravobranilci; 
32.b člen ZSPJS; 
osnovna plača FJU x faktor
 % od osnovne plače za obračun
1
1
1
C370
položajni dodatek
dodatki
0,05
za sodnike, državne tožilce in državne pravobranilce, ki vodi organizacijsko enoto z najmanj desetimi zaposlenimi oziroma petimi na ta oddelek razporejenimi sodniki, državnimi tožilci oziroma državnimi pravobranilci; 
32.b člen ZSPJS; 
osnovna plača FJU x faktor
 % od osnovne plače za obračun
1
1
1
C380
položajni dodatek
dodatki
0,04
za sodnike, državne tožilce in državne pravobranilce, če vodi oddelek na Vrhovnem sodišču, Upravnem sodišču, Vrhovnem državnem tožilstvu, če vodi zunanji oddelek, ki se oblikuje v skladu z zakonom, ali oddelek z manj kot petimi na ta oddelek razporejenimi sodniki, državnimi tožilci oziroma državnimi pravobranilci; 
32.b člen ZSPJS; 
osnovna plača FJU x factor 
 % od osnovne plače za obračun
1
1
1
C390
PORABLJENO – ČRTANO
dodatki
decision C za tuje državljane, zaposlene v Sloveniji
dodatek za mobilnost
/
/
/
C400
PORABLJENO – ČRTANO
dodatki
Decision C za tuje državljane, zaposlene v Sloveniji
dodatek za izgradnjo kariere
/
/
/
C900
dodatki – izredno izplačilo
dodatki
/
vsota vrst izplačil tipa C, izračunane, kot je opredeljeno za posamezno vrsto izplačila
za izplačila, starejša od 13 mesecev glede na tekoči obračun plače
x
1
1,2
D010 
redna delovna uspešnost za direktorje in javne uslužbence
delovna uspešnost
do 2
22. in 22.a člen ZSPJS, 
2. člen ZSPJS-R, 
21. člen PJUDT; 
osnova za obračun redne delovne uspešnosti posameznega javnega uslužbenca je njegova osnovna plača za delo v Sloveniji za čas rednega dela v ocenjevalnem obdobju
del plače za redno delovno uspešnost lahko letno znaša največ: znesek od osnovne plače iz decembra preteklega leta x faktor
0
1
1,2
D011
PORABLJENO – ČRTANO
redna delovna uspešnost za sodnike
22. in 22.c člen ZSPJS; 
osnovna plača za obračun x faktor
 
X
X
/
D012
PORABLJENO – ČRTANO
redna delovna uspešnost 
22. in 22.c člen ZSPJS; 
osnovna plača za obračun x factor 
za državne tožilce
 
X
X
/
D013
PORABLJENO – ČRTANO
redna delovna uspešnost 
22. in 22.d člen ZSPJS; 
osnovna plača za obračun x factor 
za državne pravobranilce
 
X
X
/
D020
delovna uspešnost zaradi povečanega obsega dela in zaradi sodelovanja na projektih, ki niso posebni projekti – javni uslužbenci
delovna uspešnost
do 0,20
(1) 22.d in 22.e člen ZSPJS, 2. člen ZSPJS-R, 
 
(2) 1. točka prvega odstavka 2. člena in prvi odstavek 4. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence 
 
 
znesek od osnovne plače za obračun
0
1
1
D021
PORABLJENO – ČRTANO
delovna uspešnost
do 0,25
19. člen ZSPJS-L v povezavi z drugim odstavkom 9. člena ZIU; 7. člen ZDIU12; 157. člen ZUJF; osnovna plača za obračunx faktor
za sodnike ustavnega sodišča in generalnega sekretarja ustavnega sodišča (do 31. 12. 2011)
0
1
/
D022
PORABLJENO – ČRTANO
/
/
/
/
X
X
/
D023
PORABLJENO – ČRTANO
/
/
/
/
X
X
/
D024
PORABLJENO – ČRTANO
/
/
/
/
X
X
/
D025
delovna uspešnost zaradi povečanega obsega dela in zaradi sodelovanja na projektih – direktorji
delovna uspešnost
do 0,10, razen izjem po zakonu
osnovna plača FJU x faktor; 
(1) 22.d in 22.e člen ZSPJS, 2. člen ZSPJS-R; 
(2) 1. in 2. točka prvega odstavka 2. člena in drugi odstavek 4. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence; 
(3) 469. člen Zakon o trgu finančnih instrumentov – ZTFI-A, (4) 246. člen Zakona o zavarovalništvu – ZZavar-E
znesek od osnovne plače za obračun
0
1
1
D026
delovna uspešnost zaradi sodelovanja pri posebnih projektih za javne uslužbence
delovna uspešnost
do 0,30
osnovna plača FJU x faktor; 
(1) 22.d in 22.e člen ZSPJS, 2. člen ZSPJS-R, 
(2) 1. in 2. točka prvega odstavka 2. člena in drugi odstavek 4. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence
 
0
1
1
D027
PORABLJENO – ČRTANO
do 50 %
delovna uspešnost zaradi sodelovanja pri posebnih proj.za funkcionarje ustavnega sodišča in funkcionarje v pravosodnih organih 
22.d, 22.f, 22.g in 22.h člen ZSPJS
0
1
/
D030
delovna uspešnost zaradi prodaje blaga in storitev na trgu
delovna uspešnost
(1) 22.i, 22.j in 22.k člen ZSPJS, 
(2) Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
v znesku; dinamiko izplačila določi organ upravljanja
0
1
1
D040
povečan obseg dela in obremenitve na podlagi drugega odstavka 59. člena ZSSloV
delovna uspešnost
do 0,30
osnovna plača FJU x faktor
 % od osnovne plače za obračun; faktor določi Vlada RS
0
1
1
D041
delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela – prvi odstavek 73. člena ZODPol in tretji odstavek 74. člena
delovna uspešnost
0,172 %
osnovna plača FJU x faktor; 
(1) prvi odstavek 73. člena in tretji odstavek 74. člena ZODPol, Uredba o določitvi višine dodatnega plačila policistom, ki jim je odrejeno opravljanje dela v skladu s prvim odstavkom 73. člena ZODPol, 
(2) 0,172 % X osnovna plača X število opravljenih ur po 2. členu Uredbe o določitvi višine dodatnega plačila policistom, ki jim je odrejeno opravljanje dela v skladu s prvim odstavkom 73. člena ZODPol
 % od osnovne plače
0
1
1
D050
povečan obseg dela in obremenitve na podlagi tretjega odstavka 59. člena ZSSloV
delovna uspešnost
do 0,30
osnovna plača FJU x faktor
 % od osnovne plače za obračun; faktor določi Vlada RS
0
1
1
D060
delovna uspešnost zaradi povečanega obsega dela
delovna uspešnost
2,65 ali 3,00
osnovna plača FJU / 40 x število ur dodatne tedenske pedagoške obveznosti na teden x faktor; 
 
22.e člen ZSPJS in 63. člen Zakon
o visokem šolstvu – ZViS; 
dodatna tedenska pedagoška obveznost za visokošolske učitelje in sodelavce
znesek od osnovne plače za obračun – izplača se mesečno
2
1
1
D070
delovna uspešnost zaradi povečane pedagoške oziroma učne obveznosti
delovna uspešnost
od 1,00 do 1,30
mesečni obseg opravljenih ur povečane tedenske učne obveznosti x bruto urna postavka za osnovno plačo x faktor; 
 
 
 
22.e člen ZSPJS
znesek od osnovne plače za obračun – izplača se mesečno
0
1
1
D071
delovna uspešnost zaradi povečane učne obveznosti – ravnatelji in direktorji
delovna uspešnost
od 1,00 do 1,30
mesečni obseg opravljenih ur povečane tedenske učne obveznosti x bruto urna postavka za osnovno plačo x faktor; 
 
22.e člen ZSPJS; 
 
delovna uspešnost zaradi povečane učne obveznosti za ravnatelje in direktorje s področja osnovnega šolstva in srednjih šol, višjih strokovnih šol in za ravnatelje dijaških domov
znesek od osnovne plače za obračun – izplača se mesečno
0
1
1
D900
delovna uspešnost – izredno izplačilo
delovna uspešnost
/
vsota vrst izplačil tipa D, izračunane, kot je opredeljeno za posamezno vrsto izplačila
za izplačila, starejša od 13 mesecev glede na tekoči obračun plače
X
1
1
E010
delo prek polnega delovnega časa
bruto plača – delo prek polnega delovnega časa
/
število ur x bruto urna postavka za (osnovno plačo za obračun + C010 + C020 + C040 + (C050 ali C051 ali C052) + C150) / Z050 + C120
 
X
1
1
E020
delo prek polnega delovnega časa (nočno)
bruto plača – delo prek polnega delovnega časa
/
število ur x bruto urna postavka za (osnovno plačo za obračun (Z070) + C010 + C020 + C040 + (C050 ali C051 ali C052) + C150) / Z050 + C100 + C120
 
X
1
1
E030
delo prek polnega delovnega časa (nedelja)
bruto plača – delo prek polnega delovnega časa
/
število ur x bruto urna postavka za (osnovno plačo za obračun (Z070) + C010 + C020 + C040 + (C050 ali C051 ali C052) + C150) / Z050 + C110 + C120
 
X
1
1
E031
delo prek polnega delovnega časa (dela prost dan)
bruto plača – delo prek polnega delovnega časa
/
število ur x bruto urna postavka za (osnovno plačo za obračun + C010 + C020 + C040 + (C050 ali C051 ali C052) + C150) / Z050 + C111 + C120
 
X
1
1
E040
delo prek polnega delovnega časa (nedelja – nočno)
bruto plača – delo prek polnega delovnega časa
/
število ur x bruto urna postavka za (osnovno plačo za obračun + C010 + C020 + C040 + (C050 ali C051 ali C052) + C150) / Z050 + C100 + C110 + C120
X
1
1
E041
delo prek polnega delovnega časa (dela prost dan – nočno)
bruto plača – delo prek polnega delovnega časa
/
število ur x bruto urna postavka za (osnovno plačo za obračun + C010 + C020 + C040 + (C050 ali C051 ali C052) + C150) / Z050 + C100 + C111 + C120
X
1
1
E050
PORABLJENO – ČRTANO
delo preko polnega delovnega časa
38. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodniški službi (ZSS-F) 
26. člen Zakona o spremembah Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-C) 
 
X
X
/
E051
PORABLJENO – ČRTANO
delo preko polnega delovnega časa 
delo preko polnega delovnega časa (nedelja ali dela prost dan – nočno) 
število ur x bruto urna postavka za (osnovno plačo za obračun + A040 + C010 + C020 + C040 + C050 + C150) / Z050 + C100 + C112 + C120
za sodnike, državne tožilce in državne pravobranil-ce
X
X
/
E060
plačilo pripadajočih dodatkov – koriščenje ur
bruto plača – delo prek polnega delovnega časa
/
izračun pripadajočih dodatkov na način, določen pri vrsti izplačila C120 
 
plačilo pripadajočih dodatkov za opravljene ure dela preko polnega delovnega časa v primeru koriščenja teh ur
X
1
1
E061
plačilo pripadajočih dodatkov – koriščenje ur (nočno)
bruto plača – delo prek polnega delovnega časa
/
izračun pripadajočih dodatkov na način, določen pri vrstah izplačil C100 in C120 
 
plačilo pripadajočih dodatkov za opravljene ure dela preko polnega delovnega časa (nočno) v primeru koriščenja teh ur
X
1
1
E062
plačilo pripadajočih dodatkov – koriščenje ur (nedelja)
bruto plača – delo prek polnega delovnega časa
/
izračun pripadajočih dodatkov na način, določen pri vrstah izplačil C110 in C120 
 
plačilo pripadajočih dodatkov za opravljene ure dela preko polnega delovnega časa (nedelja) v primeru koriščenja teh ur
 
X
1
1
E063
plačilo pripadajočih dodatkov – koriščenje ur (dela prost dan)
bruto plača – delo prek polnega delovnega časa
/
izračun pripadajočih dodatkov na način, določen pri vrstah izplačil C111 in C120 
 
plačilo pripadajočih dodatkov za opravljene ure dela preko polnega delovnega časa (dela prost dan) v primeru koriščenja teh ur
 
X
1
1
E064
plačilo pripadajočih dodatkov – koriščenje ur (nedelja nočno)
bruto plača – delo prek polnega delovnega časa
/
izračun pripadajočih dodatkov na način, določen pri vrstah izplačil C100, C110 in C120 
plačilo pripadajočih dodatkov za opravljene ure dela preko polnega delovnega časa (nedelja – nočno) v primeru koriščenja teh ur
 
X
1
1
E065
plačilo pripadajočih dodatkov – koriščenja ur (dela prost dan nočno)
bruto plača – delo prek polnega delovnega časa
/
izračun pripadajočih dodatkov na način, določen pri vrstah izplačil C100, C111 in C120; 
 
plačilo pripadajočih dodatkov za opravljene ure dela preko polnega delovnega časa (dela prost dan – nočno) v primeru koriščenja teh ur
 
X
1
1
E900
delo preko polnega delovnega časa – izredno izplačilo
bruto plača – delo prek polnega delovnega časa
/
vsota vrst izplačil tipa E, izračunane, kot je opredeljeno za posamezno vrsto izplačila
za izplačila, starejša od 13 mesecev glede na tekoči obračun plače
x
1
1
 
F010 
bonitete – uporaba osebnega vozila za zasebne namene
bonitete
/
veljavni predpisi
v znesku
X
1
1
F011
bonitete – nastanitev
bonitete
/
veljavni predpisi
v znesku
X
1
1
F012
bonitete – posojilo brez obresti ali z obrestno mero, ki je nižja od tržne
bonitete
/
veljavni predpisi
v znesku
X
1
1
F013
bonitete – popust pri prodaji blaga in storitev
bonitete
/
veljavni predpisi
v znesku
X
1
1
F014
bonitete – izobraževanje delojemalca ali njegovega družinskega člana
bonitete
/
veljavni predpisi
v znesku
X
1
1
F015
bonitete – darila delodajalca delojemalcu ali njegovemu družinskemu članu
bonitete
/
veljavni predpisi
v znesku
X
1
1
F016
bonitete – pravica delojemalcev do nakupa delnic
bonitete
/
veljavni predpisi
v znesku
X
1
1
F017
bonitete – zavarovalne premije in podobna izplačila
bonitete
/
veljavni predpisi
v znesku
X
1
1
F020
bonitete – druge
bonitete
/
veljavni predpisi
v znesku
X
1
1
F900
bonitete – izredno izplačilo
bonitete
/
vsota vrst izplačil tipa F, izračunane, kot je opredeljeno za posamezno vrsto izplačila
v znesku, za izplačila, starejša od 13 mesecev glede na tekoči obračun plače
X
1
1
G010
boleznina v breme delodajalca – 100 %
nadomestila v breme delodajalca
/
veljavni predpisi
v znesku
X
1
1
G011
boleznina v breme delodajalca – 100 % tujina
nadomestila v breme delodajalca
/
37. člen PJUDT, 
14. člen MOM, 
veljavni predpisi; 
osnova za izračun nadomestila je plača za delo v tujini Z471 (izplačila glede na vrednost A1 in C1)
v znesku
X
1
2
G020
boleznina v breme delodajalca – 90 %
nadomestila v breme delodajalca
/
veljavni predpisi,
v znesku
X
1
1
G021
boleznina v breme delodajalca – 90 % tujina
nadomestila v breme delodajalca
/
37. člen PJUDT, 
14. člen MOM, 
veljavni predpisi; 
osnova za izračun nadomestila je plača za delo v tujini Z471 (izplačila glede na vrednost A1 in C1)
v znesku
X
1
2
G030
boleznina v breme delodajalca – 80 %
nadomestila v breme delodajalca
/
veljavni predpisi
X
1
1
G031
boleznina v breme delodajalca – 80 % tujina
nadomestila v breme delodajalca
/
37. člen PJUDT, 
14. člen MOM, 
veljavni predpisi; 
osnova za izračun nadomestila je plača za delo v tujini Z471 (izplačila glede na vrednost A1 in C1)
v znesku
X
1
2
G032
nadomestilo v delodajalca v višini 70 % za prvih 30 dni
spremstvo
/
31. člen ZZVZZ, 
37. člen PJUDT, 
14. člen MOM, 
veljavni predpisi; 
osnova za izračun nadomestila je plača za delo v tujini Z471 (izplačila glede na vrednost A1 in C1)
v znesku
X
1
2
G033
nadomestilo v breme delodajalca v višini 80 % za prvih 30 dni
nega
/
31. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, 
37. člen PJUDT, 
14. člen MOM, 
veljavni predpisi; 
osnova za izračun nadomestila je plača za delo v tujini Z471 (izplačila glede na vrednost A1 in C1)
v znesku
x
1
2
G040
poškodbe pri delu
nadomestila v breme delodajalca
/
veljavni predpisi
v znesku
X
1
1
G041
poškodba pri delu po sedmem odstavku 137. člena ZDR-1
nadomestila v breme delodajalca
/
veljavni predpisi
v znesku
X
1
1
G042
poškodbe pri delu – tujina
nadomestila v breme delodajalca
/
37. člen PJUDT, 
14. člen MOM, 
veljavni predpisi; 
osnova za izračun nadomestila je plača za delo v tujini Z471 (izplačila glede na vrednost indikatorja A1 in C1)
v znesku
X
1
2
G050
poškodba, ki ni povezana z delom – 80 %
nadomestila v breme delodajalca
/
veljavni predpisi
v znesku
X
1
1
G051
poškodba, ki ni povezana z delom – 90 %
nadomestila v breme delodajalca
/
veljavni predpisi, 
62.a člen ZIPRS1314, 
velja za odsotnosti do vključno 31. 5. 2013
v znesku
X
1
1
G052
poškodba, ki ni povezana z delom – 80 % tujina
nadomestila v breme delodajalca
/
37. člen PJUDT, 
14. člen MOM, 
veljavni predpisi; 
osnova za izračun nadomestila je plača za delo v tujini Z471 (izplačila glede na vrednost A1 in C1)
v znesku
X
1
2
G060
nadomestilo po rehabilitaciji I
nadomestila v breme delodajalca
/
veljavni predpisi
v znesku
X
1
1
G070
PORABLJENO – ČRTANO
nadomestilo plače
Število normiranih ur x bruto urna postavka za izračun nadomestila x faktor x Indeks za usklajevanje nadomestila po rehabil. (Z440)
nadomestilo plače za invalide III. kategorije 
X
X
/
G071
prepoved opravljanja dela med trajanjem postopka izredne odpovedi po ZDR-1
nadomestila v breme delodajalca
/
tretji odstavek 110. člen ZDR-1
v znesku
X
1
1
G080
nadomestilo po sedmem odstavku 137. člena ZDR-1
nadomestilo plače v breme delodajalca
/
nadomestilo plače z razlogi po 137. členu ZDR-1
v znesku
X
1
1
G081
PORABLJENO – ČRTANO
nadomestilo v breme delodajalca
če je vsota Z123 < 174 ur, potem je minimalna plača
čakanje na delo- minimalna plača 
X
X
/
G082
nadomestilo zaradi čakanja na delo na podlagi 446. člena ZPIZ-1
nadomestila v breme delodajalca
1
osnova za odmero nadomestila plače za čas čakanja na razporeditev oziroma na zaposlitev na drugem ustreznem delu je pokojninska osnova, od katere bi se delovnemu invalidu odmerila invalidska pokojnina na dan nastanka invalidnosti. Višina je določena s sklepom ZPIZ in jo je treba vnesti kot nominalni znesek.
 % od pokojninske osnove zavarovanca
X
1
1
G083
nadomestilo po šestem odstavku 137. člena ZDR-1 zaradi višje sile
nadomestila v breme delodajalca
/
šesti odstavek 137. člena ZDR-1
v znesku (ne manj kot 70 % minimalne plače)
X
1
1
G084
nadomestilo razlike plače – 96. člen KP zdravstva in socialnega varstva
nadomestilo razlike v plači
/
razlika zaradi zmanjšanja plače invalidu II. In III. kategorije, ki je po ZPIZ-2 razporejen na drugo delovno mesto – 96. člen KP dejavnosti zdravstva in socialnega skrbstva
v znesku
X
1
1
G085
nadomestilo ob prenehanju funkcije
nadomestila v breme delodajalca
/
veljavni predpisi
v znesku
X
1
1
G086
nadomestilo za čas iskanja nove zaposlitve
nadomestilo v breme delodajalca
/
prvi odstavek 97. člena ZDR-1
v znesku, 100 % osnova po sedmem odstavku 137. člena ZDR-1, najmanj dve uri na teden
X
1
1
G087
nadomestilo ob odpovedi pogodbe iz poslovnega razloga ali razloga nesposobnosti
nadomestilo v breme delodajalca
/
drugi odstavek 97. člena ZDR-1
v znesku, 70 % osnove po sedmem odstavku 137. člena ZDR-1, najmanj en dan na teden
X
1
1
G088
nadomestilo zaradi začasne nezmožnost zagotavljanja dela iz poslovnega razloga
nadomestilo v breme delodajalca
/
138. člen ZDR-1
v znesku, 80 % osnove po sedmem odstavku 137. člena ZDR-1, najmanj en dan na teden
X
1
1
G089
nadomestilo po 84. členu ZODPol
nadomestilo v breme delodajalca
/
84. člen ZODPol
v znesku, razlika do 100 odstotnega nadomestila plače, ki jo zdravstveno zavarovanje ne krije
X
1
1
G090
nadomestilo ob prenehanju funkcije predsednika RS
nadomestila v breme delodajalca
/
veljavni predpisi
v znesku
X
0
1
G100
začasna odstranitev z dela
nadomestila v breme delodajalca
0,6
prvi odstavek 74. člena ZSSloV
v znesku, 60 % plače za polni delovni čas, izplačane v mesecu pred izdajo ukaza o začasni odstranitvi
X
1
1
G101
nadomestilo v času suspenza pravosodnega funkcionarja
nadomestila v breme delodajalca
/
98. člen ZSS, 
49. člen ZDT, 
68. člen v povezavi s prvim odstavkom 55. člena ZDPra
v znesku, 50 % plače, ki bi jo prejemal, če bi delal
X
1
1
G110
nadomestilo v času pripora pravosodnega funkcionarja (preživlja družino)
nadomestila v breme delodajalca
/
100. člen Zakona sodniški službi, 
3. v povezavi s 30. členom Zakona o državnem tožilstvu, 
prvi odstavek 55. člena ZDPra
v znesku, 50 % plače, ki bi jo prejemal, če bi delal
X
1
1
G111
nadomestilo v času pripora pravosodnega funkcionarja (ne preživlja družine)
nadomestila v breme delodajalca
/
100. člen Zakona sodniški službi, 
3. v povezavi s 30. členom Zakona o državnem tožilstvu, 
prvi odstavek 55. člena ZDPra
v znesku, 1/3 plače, ki bi jo prejemal, če bi delal
X
1
1
G900
nadomestilo v breme delodajalca – izredno izplačilo
nadomestila v breme delodajalca
/
vsota vrst izplačil tipa G, izračunane, kot je opredeljeno za posamezno vrsto izplačila
za izplačila, starejša od 13 mesecev glede na tekoči obračun plače
X
1
1
H010
nadomestilo v breme ZZZS v višini 100 %
poklicna bolezen
/
31. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, 
6. člen ZUJF
v znesku refundira ZZZS
X
1
1
H012
nadomestilo v breme ZZZS v višini 90 % do 90 dni
transplanta-cija, izolacija
/
31. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, 
6. člen ZUJF
v znesku refundira ZZZS
X
1
1
H013
nadomestilo v breme ZZZS v višini 100 % nad 90 dni
Transplanta-cija, izolacija
/
31. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, 
6. člen ZUJF
v znesku refundira ZZZS
X
1
1
H020
nadomestilo v breme ZZZS v višini 80 % do 90 dni
bolezen
/
31. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, 
6. člen ZUJF
v znesku refundira ZZZS
X
1
1
H021
nadomestilo v breme ZZZS v višini 90 % nad 90 dni
bolezen
/
31. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, 
6. člen ZUJF
v znesku refundira ZZZS
X
1
1
H030
nadomestilo v breme ZZZS v višini 80 %
usposabljanje za rehabilitacijo otroka, nega
/
31. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, 
6. člen ZUJF
v znesku refundira ZZZS
X
1
1
H040
nadomestilo v breme ZZZS v višini 100 %
poškodbe pri delu, poškodbe nastale po 18. členu zakona
/
31. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, 
6. člen ZUJF
v znesku refundira ZZZS
X
1
1
H050
nadomestilo v breme ZZZS v višini 70 % do 90 dni
poškodba izven dela, poškodba po tretji osebi izven dela
/
31. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, 
6. člen ZUJF
v znesku refundira ZZZS
x
1
1
H051
nadomestilo v breme ZZZS v višini 80 % nad 90 dni
poškodba izven dela, poškodba po tretji osebi izven dela
/
31. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, 
6. člen ZUJF
v znesku refundira ZZZS
X
1
1
H060
nadomestilo v breme ZZZS v višini 70 % do 90 dni
spremstvo
/
31. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, 
6. člen ZUJF
v znesku refundira ZZZS
X
1
1
H061
nadomestilo v breme ZZZS v višini 80 % nad 90 dni
spremstvo
/
31. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, 
6. člen ZUJF
v znesku refundira ZZZS
X
1
1
H070
nadomestilo v breme ZZZS v višini 100 %
krvodajalstvo
/
veljavni predpisi
v znesku refundira ZZZS
X
1
1
H080
nadomestilo za skrajšani delovni čas – refundirano
nadomestila v breme ZZZS, ZPIZ, MO, MNZ in sodišča
/
veljavni predpisi
v znesku refundira ZPIZ
X
1
1
H090
nadomestilo za skrajšani delovni čas – poračun
nadomestila v breme ZZZS, ZPIZ, MO, MNZ in sodišča
/
veljavni predpisi
v znesku refundira ZPIZ
X
1
1
H100
nadomestilo za vojaške vaje, civilno zaščito, gasilske vaje, gasilske intervencije in intervencije zaradi migracij
nadomestila v breme ZZZS, ZPIZ, MO, MNZ in sodišča, občine
/
veljavni predpisi
v znesku
X
1
1
H110
nadomestilo za udeležbo na sodišču
nadomestila v breme ZZZS, ZPIZ, MO, MNZ in sodišča
/
veljavni predpisi
v znesku refundira sodišče
X
1
1
H120
osnova za obračun prispevkov od refundiranih nadomestil
nadomestila v breme ZZZS, ZPIZ, MO, MNZ in sodišča
/
(1) Osnova za obračun prispevkov od nadomestil plač tipa H. 
(2) Minimalna osnova za prispevke (144. in 410. člen ZPIZ-2): 
– v 2013 in 2014 je minimalna plača; 
– od 2015 do vključno 2017 je 52 % povprečne plače; 
– v 2018 je 54 % povprečne plače; 
– v 2019 je 56 % povprečne plače; 
– v 2020 je 58 % povprečne plače; 
– od 2021 je 60 % povprečne plače.
razlika do minimalne osnove pri refundiranih nadomestilih, refundira ZZZS
X
1
1
H900
nadomestila in boleznine – refundacija – izredno izplačilo
nadomestila v breme MNZ, ZPIZ ZZZS, MO in sodišča
/
vsota vrst izplačil tipa H, izračunane, kot je opredeljeno za posamezno vrsto izplačila
v znesku refundira ZZZS, ZPIZ, MO, MNZ in sodišča, za izplačila, starejša od 13 mesecev glede na tekoči obračun plače
X
1
1
I010
prehrana na delu
povračilo stroškov
/
veljavni predpisi
v znesku
X
1
1
35. člen PJUDT, 
12. člen MOM, veljavni predpisi
(znesek po veljavnih predpisi) x Z450 indeks OZN
X
1
2
I011
prehrana na delu nad zneskom, določenim z uredbo
povračilo stroškov
/
veljavni predpisi
v znesku
X
1
1
I020
prevoz na delo – kilometrina
povračilo stroškov
/
veljavni predpisi
v znesku
X
1
1
33. člen PJUDT, 12. člen MOM, veljavni predpisi
v znesku
X
1
2
I021
prevoz na delo – kilometrina nad višino, določeno z uredbo
povračilo stroškov
/
veljavni predpisi
v znesku
X
1
1
I030
prevoz na delo – mesečna vozovnica
povračilo stroškov
/
veljavni predpisi
v znesku
X
1
1
33. člen PJUDT, 12. člen MOM, veljavni predpisi
v znesku
X
1
2
I040
PORABLJENO – ČRTANO
povračilo stroškov
5., 8. člen Uredbe o povračilu stroškov 
prevoz na delo – mestni promet 
X
X
/
I050
prevoz na delo – dnevna vozovnica
povračilo stroškov
/
veljavni predpisi
v znesku
X
1
1
33. člen PJUDT, 12. člen MOM, veljavni predpisi
v znesku
X
1
2
I060
PORABLJENO – ČRTANO
povračilo stroškov
9. člen ZPSDP 
nadomestilo za ločeno življenje – stroški stanovanja 
X
X
/
I070
nadomestilo za ločeno življenje – stroški stanovanja
povračilo stroškov
veljavni predpisi
v znesku
X
1
1
I071
PORABLJENO – ČRTANO
povračilo stroškov
/
veljavni predpisi 
v znesku nadomestilo za ločeno življenje – stroški prevoza
X
1
/
I072
nadomestilo za ločeno življenje
povračilo stroškov
/
veljavni predpisi; 
nadomestilo za ločeno življenje – stroški prehrane in stanovanja nad zneskom, določenim z uredbo
v znesku
X
1
1
I080 
povračila stroškov za službeno potovanje nad zneskom, določenim z uredbo 
povračilo stroškov 
veljavni predpisi
v znesku
X
1
1
27. člen PJUDT, 13. člen MOM veljavni predpisi
znesek po veljavnih predpisih pomnožen z indeksom OZN – Z450 oziroma znesek po predpisu, ki v RS ureja službena potovanja v tujino
X
1
2
I081
povračila stroškov za službeno potovanje do zneska, določenega z uredbo
povračilo stroškov
veljavni predpisi,
v znesku
X
0
1
27. člen PJUDT, 13. člen MOM veljavni predpisi
znesek po veljavnih predpisih pomnožen z indeksom OZN – Z450 oziroma znesek po predpisu, ki v RS ureja službena potovanja v tujino
X
0
2
I082
povračila stroškov za službeno potovanje do zneska, določenega z uredbo – poračun
povračilo stroškov
/
veljavni predpisi
v znesku
X
0
1,2
I090
povračila stroškov za službeno potovanje nad zneskom, določenim z uredbo – poračun
povračilo stroškov
/
veljavni predpisi
v znesku
X
1
1,2
I100
terenski dodatek
povračilo stroškov
/
veljavni predpisi
v znesku
X
1
1
I110
terenski dodatek nad višino, določeno z uredbo
povračilo stroškov
/
veljavni predpisi
v znesku
X
1
1
I120
pravdni stroški
povračilo stroškov
/
veljavni predpisi
v znesku
X
0
1
I130
pavšal za funkcionarje
povračilo stroškov
/
veljavni predpisi
v znesku
X
0
1
I131
pavšal za javne uslužbence
povračilo stroškov
/
veljavni predpisi
v znesku
X
0
1
I132
povračilo stroškov za postrežbo
povračilo stroškov
do 900 € x Z450
23. člen PJUDT
v znesku
X
1
2
I133
povračilo stroškov- nezaposleni partner (pokojninsko in invalidsko zavarovanj)
povračilo stroškov
/
24. člen PJUDT 
povračilo stroškov za nezaposlenega partnerja (pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za brezposelnost in za starševsko varstvo)
v znesku
X
0
2
I134
povračilo dela stroškov vpisnine in šolnine
povračilo stroškov
/
25. člen PJUDT, 
18. člen MOM
v znesku
X
1
2
I135
povračilo potnih in selitvenih stroškov
povračilo stroškov
/
26. člen PJUDT
v znesku
X
0
2
I136
povračilo članarine
povračilo stroškov
/
29. člen PJUDT 
 
povračilo članarine v diplomatskih in konzularnih združenjih
v znesku
X
0
2
I137
povračilo članarine
povračilo stroškov
/
30. člen PJUDT 
 
povračilo članarine v novinarskih oziroma drugih sorodnih strokovnih združenjih in organizacijah
v znesku
X
0
2
I138
povračilo stroškov – izraba letnega dopusta v RS in ob smrti
povračilo stroškov
/
31. člen PJUDT, 
16. člen MOM 
 
povračilo stroškov – izraba letnega dopusta v RS in ob smrti družinskega člana
v znesku
X
0
2
I139
povračilo stroškov za nastanitev
povračilo stroškov
/
32. člen PJUDT, 
18. člen MOM
v znesku
X
1
2
I140
organizacija oziroma povračilo stroškov nastalih ob smrti
povračilo stroškov
/
41. člen PJUDT, 
18. člen MOM 
 
povračilo stroškov – izraba letnega dopusta v RS in ob smrti družinskega člana
v znesku
X
0
2
I141
povračilo stroškov za učenje tujega jezika
povračilo stroškov
/
40. člen PJUDT
v znesku
X
0
2
I142
povračilo stroškov zdravstvenega zavarovanja
povračilo stroškov
/
38. člen PJUDT, 
18. člen MOM
v znesku
X
0
2
I143
povračilo stroškov dodatnega nezgodnega zavarovanja
povračilo stroškov
/
39. člen PJUDT, 
15. člen MOM
v znesku
X
0
2
I900
povračilo stroškov – izredno izplačilo
povračilo stroškov
/
vsota vrst izplačil tipa I, izračunane, kot je opredeljeno za posamezno vrsto izplačila
v znesku, za izplačila, starejša od 13 mesecev glede na tekoči obračun plače
X
1
1,2
I901
povračilo stroškov – izredno izplačilo nad višino, določeno z uredbo
povračilo stroškov
/
vsota vrst izplačil tipa I, izračunane, kot je opredeljeno za posamezno vrsto izplačila
v znesku, za izplačila, starejša od 13 mesecev glede na tekoči obračun plače
X
1
1
J010
PORABLJENO – ČRTANO
drugi dohodki iz delovnega razmerja
število dni x znesek; znesek določi ZPSDP po uredbi vlade (6. člen ZPSDP)
terenski dodatek 
X
X
/
J020
jubilejna nagrada 10 let
drugi dohodki iz delovnega razmerja
/
veljavni predpisi
v znesku
X
1
1
J021
jubilejna nagrada 10 let – obdavčena
drugi dohodki iz delovnega razmerja
/
veljavni predpisi
v znesku
X
1
1
J030
jubilejna nagrada 20 let
drugi dohodki iz delovnega razmerja
/
veljavni predpisi
v znesku
X
1
1
J031
jubilejna nagrada 20 let – obdavčena
drugi dohodki iz delovnega razmerja
/
veljavni predpisi
v znesku
X
1
1
J040
jubilejna nagrada 30 let
drugi dohodki iz delovnega razmerja
/
veljavni predpisi
v znesku
X
1
1
J041
jubilejna nagrada 30 let – obdavčena
drugi dohodki iz delovnega razmerja
/
veljavni predpisi
v znesku
X
1
1
J042
jubilejna nagrada za stalnost
drugi dohodki iz delovnega razmerja
/
veljavni predpisi
v znesku
X
1
1
J043
jubilejna nagrada 10 let – za člane sindikata
drugi dohodki iz delovnega razmerja
/
kolektivne pogodbe dejavnosti
v znesku, 120 % od zneska določenega v kolektivnih pogodbah dejavnosti
X
1
1
J044
jubilejna nagrada 10 let – obdavčena
drugi dohodki iz delovnega razmerja
/
kolektivne pogodbe dejavnosti
v znesku, 120 % od zneska določenega v kolektivnih pogodbah dejavnosti
X
1
1
J045
jubilejna nagrada 20 let – za člane sindikata
drugi dohodki iz delovnega razmerja
/
kolektivne pogodbe dejavnosti
v znesku, 120 % od zneska določenega v kolektivnih pogodbah dejavnosti
X
1
1
J046
jubilejna nagrada 20 let – obdavčena za člane sindikata
drugi dohodki iz delovnega razmerja
/
kolektivne pogodbe dejavnosti
v znesku, 120 % od zneska določenega v kolektivnih pogodbah dejavnosti
X
1
1
J047
jubilejna nagrada 30 let – za člane sindikata
drugi dohodki iz delovnega razmerja
/
kolektivne pogodbe dejavnosti
v znesku, 120 % od zneska določenega v kolektivnih pogodbah dejavnosti
X
1
1
J048
jubilejna nagrada 30 let – obdavčena za člane sindikata
drugi dohodki iz delovnega razmerja
/
kolektivne pogodbe dejavnosti
v znesku, 120 % od zneska določenega v kolektivnih pogodbah dejavnosti
X
1
1
J050
odpravnine zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi – obdavčene
drugi dohodki iz delovnega razmerja
/
(1) prvi in četrti odstavek 109. člena ZDR, 
(2) 144. člen ZPIZ-2, 
(3) 44. člen ZDoh-2, 
(4) kolektivne pogodbe dejavnosti, 
(5) 228. člen ZDR-1,velja za odpravnine, za katere so se postopki pričeli pred 12. 4. 2013
v znesku
X
1
1
J051
odpravnine zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi – neobdavčene
drugi dohodki iz delovnega razmerja
/
(1) prvi in četrti odstavek 109. člena ZDR, 
(2) 144. člen ZPIZ-2, 
(3) 44. člen ZDoh-2, 
(4) kolektivne pogodbe dejavnosti, 
(5) 228. člen ZDR-1,velja za odpravnine, za katere so se postopki pričeli pred 12. 4. 2013
v znesku
X
1
1
J052
odpravnina zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov ali iz razloga nesposobnosti – obdavčena
drugi dohodki iz delovnega razmerja
/
(1)108. člen ZDR-1, 
(2) 144. člen ZPIZ-2, 
(3) 44. člen ZDoh-2, 
 
(4) kolektivne pogodbe dejavnosti; 
1/5 osnove za vsako leto, če je število let zaposlitve nad 1 letom do 10 let 
oziroma 1/5 osnove za vsako leto, 
1/4 če je zaposlen več kot 10 let do 20 let oziroma 1/3 osnove za vsako leto, če je zaposlen več kot 20 let
v znesku
X
1
1
J053
odpravnine zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov ali iz razloga nesposobnosti – neobdavčene
drugi dohodki iz delovnega razmerja
/
(1)108. člen ZDR-1, 
(2) 144. člen ZPIZ-2, 
(3) 44. člen ZDoh-2, 
(4) kolektivne pogodbe dejavnosti; 
 
1/5 osnove za vsako leto če je število let zaposlitve nad 1 letom do 10 let oziroma 1/5 osnove za vsako leto, 
1/4 če je zaposlen več kot 10 let do 20 let oziroma 1/3 osnove za vsako leto, če je zaposlen več kot 20 let
v znesku
X
1
1
J060
odpravnina ob upokojitvi
drugi dohodki iz delovnega razmerja
/
179. člen ZUJF, veljavni predpisi (kolektivne pogodbe dejavnosti)
v znesku
X
1
1
J061
odpravnina ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi po sklepu – obdavčena
drugi dohodki iz delovnega razmerja
/
drugi odstavek 188. in drugi odstavek 246. člena ZUJF
v znesku
X
1
1
J062
odpravnina ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi po dogovoru – obdavčena
drugi dohodki iz delovnega razmerja
/
tretji odstavek 188. in tretji odstavek 246. člena ZUJF; 
 
velja za primere, ko javni uslužbenec ne izkaže, da se bo po izteku dogovora upokojil. V primeru, ko izkaže, da se bo upokojil, se uporabi šifro J060.
v znesku
X
1
1
J063
odpravnina ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas – obdavčena
drugi dohodki iz delovnega razmerja
/
79. člen ZDR-1; 
 
ko odpravnina (J064) presega višino treh povprečnih mesečnih plač zaposlenih v RS
v znesku
X
1
1
J064
odpravnina ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas – neobdavčena
drugi dohodki iz delovnega razmerja
/
79. člen ZDR-1, 
44. člen ZDoh-2; 
 
ko odpravnina ne presega višino treh povprečnih mesečnih plač zaposlenih v RS; 
J064 = A + B; A (do 12mes) = 1/5 osnove; 
B (za 13 mesecev in več) = A / 12 x število mesecev (1/5 osnove iz četrtega odstavka 79. člena pri zaposlitvi do 12 mesecev) + (sorazmerno povečanje za vsak mesec nad enim letom); 
velja za pogodbe sklenjene po 12. 4. 2013
v znesku
X
1
1
J070
odpravnina ob upokojitvi nad višino, določeno z uredbo
drugi dohodki iz delovnega razmerja
/
veljavni predpisi
v znesku
X
1
1
J071
odpravnina za delovna mesta, vezana na osebno zaupanje funkcionarja
drugi dohodki iz delovnega razmerja
/
četrti odstavek 73. člena ZJU
v znesku
X
1
1
J072
PORABLJENO – ČRTANO
 odpravnina po sedmem odstavku 83. člena ZJU – obdavčena
 
X
X
/
J073
PORABLJENO – ČRTANO
 odpravnina po sedmem odstavku 83. člena ZJU – neobdavčena
 
X
X
/
J074
odpravnina po osmem odstavku 83. člena ZJU
drugi dohodki iz delovnega razmerja
/
veljavni predpisi
v znesku
X
1
1
J080
solidarnostna pomoč
drugi dohodki iz delovnega razmerja
/
veljavni predpisi
v znesku
X
1
1
J081
solidarnostna pomoč – obdavčena
drugi dohodki iz delovnega razmerja
/
veljavni predpisi
v znesku
X
1
1
J082
solidarnostna pomoč ob smrti – neobdavčena
drugi dohodki iz delovnega razmerja
/
veljavni predpisi
v znesku
X
1
1
J083
solidarnostna pomoč ob smrti – obdavčena
drugi dohodki iz delovnega razmerja
/
veljavni predpisi
v znesku
X
1
1
J084
solidarnostna pomoč za člane sindikata
drugi dohodki iz delovnega razmerja
/
kolektivne pogodbe dejavnosti; 
 
120 % od zneska določenega v kolektivnih pogodbah dejavnosti
v znesku
X
1
1
J085
solidarnostna pomoč – obdavčena za člane sindikata
drugi dohodki iz delovnega razmerja
/
kolektivne pogodbe dejavnosti; 
 
120 % od zneska določenega v kolektivnih pogodbah dejavnosti
v znesku, 
X
1
1
J086
solidarnostna pomoč ob smrti za člane sindikata
drugi dohodki iz delovnega razmerja
/
kolektivne pogodbe dejavnosti; 
 
120 % od zneska določenega v kolektivnih pogodbah dejavnosti
v znesku, 
X
1
1
J087
solidarnostna pomoč ob smrti – obdavčena za člane sindikata
drugi dohodki iz delovnega razmerja
/
kolektivne pogodbe dejavnosti; 
 
120 % od zneska določenega v kolektivnih pogodbah dejavnosti
v znesku, 
X
1
1
J090
regres
drugi dohodki iz delovnega razmerja
/
36. člen PJUDT, veljavni predpisi
v znesku
X
1
1
J091
regres nad višino, določen z uredbo
drugi dohodki iz delovnega razmerja
/
36. člen PJUDT, veljavni predpisi
v znesku
X
1
1
J100
PORABLJENO – ČRTANO
terenski dodatek nad višino, določeno z uredbo
terenski dodatek nad višino, določeno z uredbo
X
X
/
J110
odškodnina za letni dopust
drugi dohodki iz delovnega razmerja
/
veljavni predpisi
v znesku
X
1
1
J120
odškodnina namesto odpovednega roka
drugi dohodki iz delovnega razmerja
/
veljavni predpisi
v znesku
X
1
1
J130
avtorsko delo v okviru delovnega razmerja
drugi dohodki iz delovnega razmerja
/
veljavni predpisi
v znesku
X
1
1
J140
zamudne obresti
drugi dohodki iz delovnega razmerja
/
veljavni predpisi
v znesku
X
1
1
J141
zamudne obresti – neobdavčene
drugi dohodki iz delovnega razmerja
/
veljavni predpisi
v znesku
X
1
1
J150
nadomestilo za uporabo lastnih sredstev – neobdavčeno
drugi dohodki iz delovnega razmerja
/
144. člen ZPIZ-2, 
44. člen ZDoh_2, 
34. člen PJUDT, 
veljavni predpisi
v znesku
X
1
1,2
J151
nadomestilo za uporabo lastnih sredstev – obdavčeno
drugi dohodki iz delovnega razmerja
/
144. člen ZPIZ-2, 
44. člen ZDoh_2, 
34. člen PJUDT, 
veljavni predpisi
v znesku
X
1
1
J152
nadomestilo za vzdrževanje uniform – neobdavčeno
drugi dohodki iz delovnega razmerja
/
11. člen Pravilnika o policijski uniformi in nadomestilih
v znesku
X
1
1
J153
nadomestilo za lastne obleke – obdavčeno
drugi dohodki iz delovnega razmerja
/
13. člen Pravilnika o policijski uniformi in nadomestilih
v znesku
X
1
1
J154
nadomestilo za smučarsko opremo – obdavčeno
drugi dohodki iz delovnega razmerja
/
14. člen Pravilnika o policijski uniformi in nadomestilih
v znesku
X
1
1
J155
nadomestilo za nezaposlenega partnerja
dodatek za delo v tujini
42.a člen PJUDT, 18. člen MOM
v znesku, 600 € X Z450
x
1
2
J156
nadomestilo za diplomatsko dejavnost partnerja
dodatek za delo v tujini
42.b člen PJUDT
v znesku, 150 € X Z450 ali 300 € X Z450
x
1
2
J157
nadomestilo za nepreskrbljene otroke
dodatek za delo v tujini
42.c člen PJUDT, 18. člen MOM
v znesku, 180 € X Z450
x
1
2
J160
priznanje – denarna nagrada
drugi dohodki iz delovnega razmerja
/
veljavni predpisi
v znesku
X
1
1
J170
odpravnina po sedmem odstavku 83. člena ZJU-C
drugi dohodki iz delovnega razmerja
/
veljavni predpisi
v znesku
X
1
1
J180
PORABLJENO – ČRTANO
drugi dohodki iz delovnega razmerja
/
sedmi odstavek 83. člena ZJU-C
razlika zaradi premestitve na drugo delovno mesto
X
X
1
J190
odpravnina ob upokojitvi po enajstem odstavku 92. člena ZObr
drugi dohodki iz delovnega razmerja
/
veljavni predpisi
v znesku
X
1
1
J200
odpravnina po šestem odstavku 93. členu ZObr
drugi dohodki iz delovnega razmerja
/
veljavni predpisi
v znesku
X
1
1
J201
odpravnina po desetem odstavku 93. člena ZObr
drugi dohodki iz delovnega razmerja
/
veljavni predpisi
v znesku
X
1
1
J202
enkratni znesek po tretjem odstavku 65. člena ZSSLoV
drugi dohodki iz delovnega razmerja
/
veljavni predpisi
v znesku
X
1
1
J210
PORABLJENO – ČRTANO
enkratna denarna pomoč po 98.č členu ZObr
/
X
X
/
J220
posebna denarna nagrada ob prvi sklenitvi pogodbe po 49. členu Zakona o službi v Slovenski vojski (ZSSloV)
drugi dohodki iz delovnega razmerja
/
veljavni predpisi
v znesku
X
1
1
J230
posebna denarna nagrada ob podaljšanju pogodbe po četrtem odstavku 61. člena ZSSLoV
drugi dohodki iz delovnega razmerja
/
veljavni predpisi
v znesku
X
1
1
J240
prejemek ob prenehanju funkcije predsednika Republike Slovenije
drugi dohodki iz delovnega razmerja
/
veljavni predpisi
v znesku
X
0
1
J250
plačilo za delo sindikalnega zaupnika
drugi dohodki iz delovnega razmerja
/
veljavni predpisi
v znesku
X
1
1
J260
odškodnina iz naslova izgubljenega dohodka
drugi dohodki iz delovnega razmerja
/
veljavni predpisi
v znesku
X
1
1
J900
drugi dohodki iz delovnega razmerja do višine, določene z uredbo – izredno izplačilo
drugi dohodki iz delovnega razmerja
/
vsota vrst izplačil tipa J, izračunane, kot je opredeljeno za posamezno vrsto izplačila, katerih vrednost ne presega zneska, določenega z Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja
v znesku, za izplačila, starejša od 13 mesecev glede na tekoči obračun plače
X
1
1,2
J901
drugi dohodki iz delovnega razmerja nad višino, določeno z uredbo – izredno izplačilo
drugi dohodki iz delovnega razmerja
/
vsota vrst izplačil tipa J, izračunane, kot je opredeljeno za posamezno vrsto izplačila, katerih vrednost presega znesek, določen z Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja
v znesku, za izplačila, starejša od 13 mesecev glede na tekoči obračun plače
X
1
1,2
 
K010 
prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje (PDPZ_1)
odtegljaji
/
veljavni predpisi
v znesku
X
0
1,2
K020
administrativne prepovedi
odtegljaji
/
veljavni predpisi
v znesku
X
0
1,2
K030
sodne prepovedi
odtegljaji
/
veljavni predpisi
v znesku
X
0
1,2
K040
sindikalne članarine
odtegljaji
/
veljavni predpisi
v % ali znesku
X
0
1,2
K050
krajevni samoprispevek
odtegljaji
/
veljavni predpisi
v % ali znesku
X
0
1,2
K060
občinski samoprispevek
odtegljaji
/
veljavni predpisi
v % ali znesku
X
0
1,2
K070
prostovoljno zdravstveno zavarovanje (PZZ)
odtegljaji
/
veljavni predpisi
v znesku
X
0
1,2
K080
individualno dodatno pokojninsko zavarovanje javnega uslužbenca (IDPZJU)
odtegljaji
/
veljavni predpisi
v znesku
X
0
1,2
K090
disciplinski ukrep – denarna kazen
odtegljaji
/
veljavni predpisi
v % ali znesku
X
0
1,2
K100
denarna kazen za disciplinsko kršitev po 58. členu ZObr
odtegljaji
/
veljavni predpisi
X
0
1,2
K110
vračilo akontacije plače
odtegljaji
43. člen PJUDT
v znesku
X
0
2
K900
razno
odtegljaji
/
veljavni predpisi
v % ali znesku
X
0
1,2
 
L010 
materinsko nadomestilo
nadomestilo drugih izplačevalcev
/
40., 41., 42., 43., 44., 46., 47., 113. in 114. člen ZSDP-1
znesek, ki ga prejme javni uslužbenec izračuna CSD
X
1
1
L011
odmor za dojenje – nadomestilo
nadomestila drugih izplačevalcev
/
49. člen ZSDP-1; 
v višini sorazmernega dela minimalne plače z uskladitvami iz 2. člena Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v RS – ZUTPG
v znesku, ki ga prejme javna uslužbenka
X
1
1
L012
odmor za dojenje – prispevki
prispevki drugih izplačevalcev
/
49. člen ZSDP-1; 
prispevki za socialno varnost od sorazmernega dela minimalne plače z uskladitvami iz 2. člena ZUTPG
znesek prispevka, ki je vplačan za javno uslužbenko
X
1
1
L020
starševsko nadomestilo
nadomestilo drugih izplačevalcev
/
40., 41., 42., 43., 44., 46., 47., 113. in 114. člen ZSDP-1
znesek, ki ga prejme javni uslužbenec, izračuna CSD
X
1
1
L030
očetovsko nadomestilo
nadomestilo drugih izplačevalcev
/
40., 41., 42., 43., 44., 46., 47. 113., 114., in 115. člen ZSDP-1
znesek, ki ga prejme javni uslužbenec, izračuna CSD
X
1
1
L031
očetovski dopust – prispevki
prispevki drugih izplačevalcev
/
115. člen ZSDP-1; 
prispevki za socialno varnost od minimalne plače
znesek, ki ga prejme javni uslužbenec, izračuna CSD
X
1
1
L040
posvojiteljsko nadomestilo
nadomestila drugih izplačevalcev
/
izračuna center za socialno delo
znesek, ki ga prejme javni uslužbenec, izračuna CSD; izplača MDDSZ
X
1
1
L050
nadomestilo za čas poklicne rehabilitacije
nadomestila drugih izplačevalcev
/
izračuna Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
izplača ZPIZ
X
1
1
 
M010 
kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje javnega uslužbenca (KDPZJU)
kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje
/
premijski razred glede na delovno dobo
premija v znesku
X
1
1
M011
PORABLJENO – ČRTANO
kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje
/
214. člen ZPIZ-2; odtegljaj od neto plače
v znesku premija
X
0
1
N010
neplačan dopust/odsot-nost (upravičeno)
neplačana odsotnost
/
število normiranih ur x bruto urna postavka za izračun nadomestila plače v breme delodajalca
osnova za izračun prispevkov
X
1
1,2
N020
neplačan dopust/odsot-nost (neupravičeno)
neplačana odsotnost
/
število normiranih ur x bruto urna postavka za izračun nadomestila plače v breme delodajalca
osnova za izračun prispevkov
X
1
1,2
N030
neplačan dopust/odsot-nost (upraviče-no strokovno izobraževanje)
neplačana odsotnost
/
število normiranih ur x bruto urna postavka za izračun nadomestila plače v breme delodajalca
osnova za izračun prispevkov
X
1
1
N040
stavka
neplačana odsotnost
/
vodenje ur
bruto znesek enak nič, prispevki se ne plačajo
X
1
1
 
O010
dežurstvo preko polnega delovnega časa
dežurstvo
/
32.a člen ZSPJS; 
43.b in 49. člen Zakona o sodniški službi; 
45. in 50. člen Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1); 
48. člen KPJS; 
število ur x bruto urna postavka za (osnovno plačo za obračun + C010 + C020 + C040 + (C050 ali C051 ali C052) + C150) / Z050 + C120
 
X
1
1
O020
dežurstvo preko polnega delovnega časa (nočno)
dežurstvo
/
32.a člen ZSPJS; 
43.b in 49. člen Zakona o sodniški službi; 
45. in 50. člen Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1); 
48. člen KPJS; 
število ur x bruto urna postavka za (osnovno plačo za obračun + C010 + C020 + C040 + (C050 ali C051 ali C052) + C150) / Z050 + C100 + C120
 
X
1
1
O030
PORABLJENO – ČRTANO
dežurstvo
/
49. člen Zakona o sodniški službi; 
27.b člen Zakona o državnem tožilstvu; 
število ur x bruto urna postavka za (osnovno plačo za obračun + A040 + C010 + C020 + C040 + C050 + C150) / Z050 + C112 + C120
 dežurstvo preko polnega delovnega časa (nedelja ali dela prost dan) – aktivno za sodnike in državne tožilce
X
1
1
O031
dežurstvo preko polnega delovnega časa (nedelja)
dežurstvo
/
32.a člen ZSPJS; 
43.b in 49. člen Zakona o sodniški službi; 
45. in 50. člen Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1); 
48. člen KPJS; 
število ur x bruto urna postavka za (osnovno plačo za obračun + C010 + C020 + C040 + (C050 ali C051 ali C052) + C150) / Z050 + C110 + C120
 
X
1
1
O032
dežurstvo preko polnega delovnega časa (dela prost dan)
dežurstvo
/
32.a člen ZSPJS; 
43.b in 49. člen Zakona o sodniški službi; 
45. in 50. člen Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1); 
48. člen KPJS; 
število ur x bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun + C010 + C020 + C040 + (C050 ali C051 ali C052) + C150) / Z050 + C111 + C120
 
X
1
1
O040
PORABLJENO – ČRTANO
dežurstvo
/
49. člen Zakona o sodniški službi; 
27.b člen Zakona o državnem tožilstvu; 
število ur x bruto urna postavka za (osnovno plačo za obračun + A040 + C010 + C020 + C040 + C050 + C150) / Z050 + C100 + C112 + C120
X
1
1
O041
dežurstvo preko polnega delovnega časa (nedelja – nočno)
dežurstvo
/
32.a člen ZSPJS; 
43.b in 49. člen Zakona o sodniški službi; 
45. in 50. člen Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1); 
48. člen KPJS; 
število ur x bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun + C010 + C020 + C040 + (C050 ali C051 ali C052) + C150) / Z050 + C100 + C110 + C120
 
X
1
1
O042
dežurstvo preko polnega delovnega časa (dela prost dan – nočno)
dežurstvo
/
32.a člen ZSPJS; 
43.b in 49. člen Zakona o sodniški službi; 
45. in 50. člen Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1); 
48. člen KPJS; 
število ur x bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun + C010 + C020 + C040 + (C050 ali C051 ali C052 + C150 / Z050 + C100 + C111 + C120
X
1
1
O050
PORABLJENO – ČRTANO
dežurstvo
49. člen Zakona o sodniški službi; 27.b člen Zakona o državnem tožilstvu; 48. člen KPJS; število ur x bruto urna postavka za (osnovno plačo za obračun + A040 + C010 + C020 + C040 + C052 + C150) / Z050
X
1
1
O060
dežurstvo prek polnega delovnega časa za javne uslužbence
dežurstvo
/
32. in 32.a člen ZSPJS; 
48. člen KPJS; 
število ur x (bruto urna postavka za (vrednost plačnega razreda, v katerega je uvrščeno delovno mesto, na katerem se opravlja / Z050 + C120 + ostali pripadajoči dodatki za čas dežurstva)
X
1
1
O070
dežurstvo prek polnega delovnega časa za javne uslužbence (nočno)
dežurstvo
/
32. in 32.a člen ZSPJS; 
48. člen KPJS; 
število ur x (bruto urna postavka za (vrednost plačnega razreda, v katerega je uvrščeno delovno mesto, na katerem se opravlja dežurstvo / Z050 + C100 / 2 + C120 + ostali pripadajoči dodatki za čas dežurstva)
X
1
1
O080
dežurstvo prek polnega delovnega časa za javne uslužbence (nedelja)
dežurstvo
/
32. in 32.a člen ZSPJS; 
48. člen KPJS; 
število ur x (bruto urna postavka za (vrednost plačnega razreda, v katerega je uvrščeno delovno mesto, na katerem se opravlja dežurstvo / Z050 + C110 / 2 + C120 + ostali pripadajoči dodatki za čas dežurstva)
X
1
1
O090
dežurstvo prek polnega delovnega časa za javne uslužbence (dela prosti dan)
dežurstvo
/
32. in 32.a člen ZSPJS; 
48. člen KPJS; 
število ur x (bruto urna postavka za (vrednost plačnega razreda, v katerega je uvrščeno delovno mesto, na katerem se opravlja dežurstvo / Z050 + C111 / 2 + C120 + ostali pripadajoči dodatki za čas dežurstva)
X
1
1
O100
dežurstvo prek polnega delovnega časa za javne uslužbence (nedelja – nočno)
dežurstvo
/
32. in 32.a člen ZSPJS; 
48. člen KPJS; 
število ur x (bruto urna postavka za (vrednost plačnega razreda, v katerega je uvrščeno delovno mesto, na katerem se opravlja dežurstvo / Z050 + C100 / 2 + C110 / 2 + C120 + ostali pripadajoči dodatki za čas dežurstva)
X
1
1
O110
dežurstvo prek polnega delovnega časa za javne uslužbence (dela prost dan – nočno)
dežurstvo
/
32. in 32.a člen ZSPJS; 
48. člen KPJS; 
število ur x (bruto urna postavka za (vrednost plačnega razreda, v katerega je uvrščeno delovno mesto, na katerem se opravlja dežurstvo / Z050 + C100 / 2 + C111 / 2 + C120 + ostali pripadajoči dodatki za čas dežurstva)
X
1
1
O900
dežurstvo – izredno izplačilo
dežurstvo
/
vsota vrst izplačil tipa O, izračunane, kot je opredeljeno za posamezno vrsto izplačila
v znesku, za izplačila, starejša od 13 mesecev glede na tekoči obračun plače
X
1
1
Legenda:
/ – ni opredelitve
A 1 – indikator upoštevanja izplačila v osnovah za nadomestili Z120 in Z124
0 = upošteva se izračunana višina izplačane vrednosti vrste izplačila
1 = upošteva se vrednost vrste izplačila, kot če bi delal polni delovni čas
2 = upošteva se izračunana vrednost vrste izplačila, kot če bi delal polni delovni čas
X = vrednost se ne upošteva
B 1 – indikator posredovanja izplačila v informacijski sistem ISPAP
1 = podatke o izplačilu se posreduje
0 = podatke o izplačilu se ne posreduje
X = izplačila se ne uporablja
C 1 – indikator uporabe izplačila
1 – plača za delo v Sloveniji
2 – plača za delo v tujini«.
3. člen 
4. člen se črta.
4. člen 
V 5. členu se v preglednici za vrstico s šifro J140 doda nova vrstica s šifro J150, ki se glasi:
»
J150
nadomestilo za uporabo lastnih sredstev – neobdavčeno
15,50
6,36
0,14
0,10
8,85
6,56
0,0611
0,10
0,53
S
S19
«. 
Za vrstico S1 se doda nova vrstica, ki se glasi:
»Obračun prispevkov in davkov iz in od plače ter drugih dohodkov iz delovnega razmerja, določeni v tem členu, se uporabljajo za vrste izplačil, ki imajo vrednost indikatorja uporabe izplačila C1 = 1.«.
5. člen 
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
»19. člen 
(posebnosti, ki se nanašajo na osnovno plačo) 
(1) Osnovna plača javnega uslužbenca oziroma funkcionarja je plača v izrazih Z070, Z116, Z118, Z571, Z580, Z581, Z591, Z592.
(2) Osnovna plača za krajši delovni čas je plača v izrazu Z071.
(3) Pri zaposlitvi na več delovnih mestih pri istem delodajalcu je treba pri izračunu deleža osnovne plače (Z550) upoštevati delež zaposlitve na delovnem mestu. Če ima javni uslužbenec ali funkcionar določeno osnovno plačo za krajši delovni čas (Z071) ali mu je glede na delež zaposlitve določen delež osnovne plače (Z551), je treba osnovno plačo te vrste upoštevati v nadaljnjem izračunu plače.
(4) Znižane oziroma zvišane osnovne plače na podlagi 9.a, 14.,15., 16., 19., in 20. člena ZSPJS so na plačilni listi navedene kot osnovne plače javnega uslužbenca ali funkcionarja pod izrazi Z070, Z116, Z118, Z591, Z592.
(5) Osnovna plača se v skladu s 15. členom ZSPJS lahko poveča le za določeno število plačnih razredov. Kot osnova se upošteva vrednost plačnega razreda, ki je določena za zaposlitev na takem delovnem mestu ali s takim nazivom za nedoločen čas.
(6) Pripravniku se določi osnovna plača na podlagi uvrstitve delovnega mesta oziroma naziva, na katerem lahko pripravnik delo opravlja neposredno po opravljenem pripravništvu oziroma izpitu, določenem po posebnih predpisih, in sicer tako, da je njegova osnovna plača v času opravljanja pripravništva za šest plačnih razredov nižja od osnovne plače tega delovnega mesta oziroma naziva, razen če področni zakon ne določa drugače.
6. člen 
Za 19. členom se dodajo novi 19.a, 19.b, 19.c, 19.č, 19.d in 19.e člen, ki se glasijo:
»19.a člen 
(posebnosti, ki se nanašajo na minimalno plačo) 
(1) Ker pripada javnemu uslužbencu v skladu z zakonom minimalna plača za opravljeno delo v polnem delovnem času, se pri vrstah izplačil tipa C upoštevajo le tisti dodatki, ki se obračunajo in izplačajo za polni delovni čas, pri čemer se upoštevajo tudi spremenljivi dodatki (dodatki pod posebnimi pogoji dela v rednem delovnem času), razen dodatka za delo ponoči, v nedeljo in na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan ali praznik. Prav tako se upošteva tudi delovna uspešnost z upoštevanjem določbe drugega odstavka 19.c člena te uredbe. Če javni uslužbenec zaradi odsotnosti prejema nadomestila in zato ne dela polni delovni čas, se upošteva bruto urna postavka v razliki do minimalne plače le za ure dela. Tako ugotovljena razlika se prišteje k A010 in dodajo zneski nadomestil. Razlika med Z100 in prej ugotovljenim zneskom je A030.
(2) Če se odsotnosti evidentirajo in nadomestila obračunajo z enomesečno zamudo, se v postopku iz prejšnjega odstavka poračuna že izplačana razlika do minimalne plače za ure odsotnosti.
(3) V primeru zaposlitve v deležih na več delovnih mestih, ki so uvrščena v različne plačne razrede, se izračuna razlika do minimalne plače za vsako delovno mesto posebej.
(4) Za mesec izračuna plače, za katerega velja, da je obračunana plača javnega uslužbenca nižja od zneska minimalne plače, je treba znesek minimalne plače uporabiti tudi kot osnovo za izračun nadomestil tekočega meseca (Z120).
19.b člen 
(posebnosti, ki se nanašajo na delovno uspešnost) 
(1) Sredstva, ki se namenjajo za izplačilo redne delovne uspešnosti, se zagotavljajo iz finančnih sredstev tekočega leta.
(2) Povečana tedenska pedagoška oziroma učna obveznost (D070), ki pripada javnemu uslužbencu v skladu z drugim odstavkom 22.e člena ZSPJS, se izračuna tako, da se mesečni obseg opravljenih ur, ki se štejejo kot povečana tedenska učna obveznost, pomnoži z bruto urno postavko osnovne plače (Z150), ki je povečana za faktor povečane učne obveznosti (Z600).
(3) Povečana tedenska pedagoška oziroma učna obveznost za ravnatelje in direktorje s področja osnovnega šolstva in srednjih šol, višjih strokovnih šol in za ravnatelje dijaških domov (D071), ki pripada javnemu uslužbencu v skladu z drugim odstavkom 22.e člena ZSPJS, se izračuna tako, da se mesečni obseg opravljenih ur, ki se štejejo kot povečana tedenska učna obveznost, pomnoži z bruto urno postavko učiteljeve oziroma predavateljeve osnovne plače, povečane za faktor povečane učne obveznosti (Z600). Pri izračunu bruto urne postavke (Z150) se upošteva pridobljeni naziv ravnatelja oziroma direktorja ter najvišji plačni razred v tem nazivu.
(4) Znesek znižanega plačila zaradi zmanjšane tedenske učne obveznosti v skladu s petim odstavkom 14. člena ZSPJS se izračuna tako, da se mesečno število ur zmanjšanega obsega dela pomnoži z bruto urno postavko osnovne plače (Z150), ki je povečana za ustrezni faktor zmanjšanega obsega dela (Z600).
(5) Faktor za izračun povečane/zmanjšane pedagoške oziroma učne obveznosti (Z600) iz drugega in četrtega odstavka tega člena znaša od 1,00 do 1,30, in sicer:
– faktor 1,00 za učitelje ali druge strokovne delavce, za katere velja od 30- do 35-urna predpisana tedenska učna obveznost,
– faktor 1,05 za učitelje ali druge strokovne delavce, za katere velja od 23- do 29-urna predpisana tedenska učna obveznost,
– faktor 1,20 za učitelje ali druge strokovne delavce, za katere velja od 19- do 22-urna predpisana tedenska učna obveznost,
– faktor 1,30 za predavatelje na višji strokovni šoli in za učitelje ali druge strokovne delavce, za katere velja predpisana tedenska učna obveznost v obsegu manj kot 19 ur.
(6) Faktor za izračun povečane učne obveznosti (Z600) za ravnatelje in direktorje iz tretjega odstavka tega člena znaša od 1,00 do 1,30, in sicer:
– faktor 1,00 za ravnatelje dijaških domov,
– faktor 1,20 za ravnatelje oziroma direktorje s področja osnovnega šolstva in srednjih šol,
– faktor 1,30 za ravnatelje in direktorje višjih strokovnih šol.
(7) Dodatna tedenska pedagoška obveznost za visokošolske učitelje in sodelavce (D060), ki pripada javnim uslužbencem v skladu z drugim odstavkom 22.e člena ZSPJS, se izračuna tako, da se število ur dejanske dodatne tedenske pedagoške obveznosti v skladu s 63. členom Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12 in 85/14) pomnoži z vrednostjo mesečne osnovne plače javnega uslužbenca in deli s 40. Izračunani znesek se pomnoži s faktorjem za izračun dodatne tedenske pedagoške obveznosti (Z602).
(8) Faktor za izračun dodatne tedenske pedagoške obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev (Z602) iz prejšnjega odstavka znaša od 2,65 do 3,00, in sicer:
– faktor 2,65 za asistente,
– faktor 3,00 za visokošolske učitelje (lektorje, predavatelje, višje predavatelje, docente, izredne profesorje, redne profesorje),
– faktor 3,00 za druge visokošolske sodelavce, za katere dodatno tedensko pedagoško obveznost določi rektor univerze oziroma dekan samostojnega visokošolskega zavoda s posebnim aktom.
19.c člen 
(posebnosti, ki se nanašajo na nadomestila) 
(1) Vrste izplačil, ki so upoštevane v bruto osnovi za izračun nadomestila plače v breme delodajalca (Z120) oziroma (Z124) in ki imajo vrednost 1 v stolpcu A1, so med izplačili ponovno izračunane in navedene na plačilni listi samo od normiranih ur rednega dela.
(2) V mesecu, ko se javnemu uslužbencu izplača delovna uspešnost za več mesecev skupaj, se pri osnovi za izračun nadomestila Z120 oziroma Z124 upošteva le delež delovne uspešnosti za ta mesec, izračunan na naslednji način:
– delež letne delovne uspešnosti = letna delovna uspešnost / 12,
– delež polletne delovne uspešnosti = polletna delovna uspešnost / 6,
– delež trimesečne delovne uspešnosti = trimesečna delovna uspešnost / 3.
(3) Vrednost vrste izplačila, ki se poračunava za preteklo obdobje (oznake vrst izplačil 900 in 901), se upošteva v osnovah za nadomestili Z120 in Z124 le v višini, ki ustreza konkretnemu mesecu.
19.č člen 
(posebnosti, ki se nanašajo na dežurno delo in delo preko polnega delovnega časa) 
(1) Pri izračunu vrst izplačil tipov E in O se vrste izplačil tipa C (C100, C120, C111 in C110), ki nastopajo v formulah, izračunajo po zanje opredeljeni formuli, upoštevaje osnovno plačo, faktor in število pripadajočih ur. Dodatek za delo prek polnega delovnega časa (C120) se samostojno ne izplačuje.
(2) Če javni uslužbenec opravljene ure dela preko polnega delovnega časa v skladu s posebnimi predpisi oziroma kolektivnimi pogodbami izkoristi v obliki prostih ur oziroma celodnevne odsotnosti ali pa jih prenese v presežek oziroma primanjkljaj obveznih ur v okviru premakljivega začetka oziroma konca delovnega časa v razmerju ena proti ena, mu pripada plačilo pripadajočih dodatkov iz naslova opravljenega dela v manj ugodnem delovnem času, in sicer z vrstami izplačil E060, E061, E062, E063, E064 in E065.
(3) Za čas, ko javni uslužbenec opravlja dežurstvo, je osnova za izračun bruto urne postavke in pripadajočih dodatkov vrednost plačnega razreda, v katerega je uvrščeno delovno mesto, na katerem se opravlja dežurstvo. Dodatki C100, C110 in C111 se za javne uslužbence upoštevajo v polovični višini. Vsi dodatki se za čas dežurstva prek polnega delovnega časa izračunavajo glede na dejansko število opravljenih ur. Položajni dodatek (C010) in dodatek za dvojezičnost (C050 ali C051 ali C052) se upoštevata le, če sta določena za delovno mesto, na katerem se opravlja dežurstvo.
19.d člen 
(posebnosti plačilne liste) 
(1) Če je javni uslužbenec pri istem proračunskem uporabniku razporejen na dve ali več delovnih mest, ki so uvrščena v različne plačne razrede, ali če se mu med mesecem spremeni plačni razred, se izvedeta dva ali več ločenih obračunov plač. Ločeni obračuni so samo pri izračunih bruto plača 1. stopnja in bruto plača 2. stopnja ter morajo biti prikazani na plačilni listi 2. Plačilne liste so priloga 1 te uredbe in njen sestavni del.
(2) Na plačilni listi so pri neto znesku navedene vrednosti za:
– tip izplačila F in vrste izplačil I011, I021, I072, I080, I090, I110, I901 zaradi plačila prispevkov in davčnega odtegljaja,
– vrste izplačil tipa I, katerih del se v skladu z uredbo vlade všteva v davčno osnovo, se na plačilni listi v delu, v katerem so prikazana povračila stroškov, prikažejo v celoti,
– vrsto izplačila A030 zaradi plačila prispevkov.
(3) Javnemu uslužbencu, ki je zaposlen pri več uporabnikih proračuna, se izplača sorazmerni del plače v skladu s pogodbo o zaposlitvi, sklenjeno pri posameznem uporabniku proračuna.
(4) Direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije in Generalni direktor policije določita vrsto in vsebino podatkov o delovnem mestu oziroma nazivu zaposlenega, nazivu agencije oziroma organizacijske enote ter podatke o naslovu prejemnika plače, ki se navedejo na plačilno listo zaposlenega.
(5) Javni uslužbenec, ki je na delu v tujini, prejme poleg plačilne liste za delo v tujini tudi plačilno listo 1 za obračun dajatev. Obvezna podatka na plačilni listi 1, ki se nanaša samo na obračun dajatev, sta referenčna šifra funkcije/naziva (Z372) in referenčna šifra naziva (Z373) iz priloge 4 Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini (Uradni list RS, št. 14/09, 16/09 – popr., 23/09, 51/10, 67/10, 80/10 – ZUTD, 41/12, 68/12, 47/13, 96/14, 39/15, 57/15, 73/15, 98/15, 6/16 in 38/16) in priloge 1 Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami (Uradni list RS, št. 67/08, 98/10, 41/12, 41/13, 47/13, 96/14 in 98/15).
(6) Ko javni uslužbenec ne opravlja dela v tujini celotni mesec, prejme poleg plačilnih list, navedenih v prejšnjem odstavku, tudi plačilno listo 1, ki se nanaša na obračun plače za dneve opravljanja dela v Sloveniji.
19.e člen 
(splošno) 
(1) Za zavarovanca, ki mu do začetka zadržanosti še ni bila obračunana plača oziroma osnova za plačilo prispevkov, se kot osnova upošteva plača, ki bi jo prejel, če bi delal.
(2) Če je treba plače poračunati za preteklo obdobje pred prvim obračunom plače po ZSPJS, se poračunajo po izračunih, ki so se uporabljali pred prvim obračunom plače po ZSPJS.
(3) Vrsti izplačil C020 in C150 je treba upoštevati in izračunavati datumsko oziroma na dan, ko upravičenost do posamezne vrste izplačila nastopi oziroma preneha.
(4) Dodatki, ki so določeni v nominalnem znesku, se v primeru zaposlitve za krajši delovni čas izračunajo glede na čas zaposlitve. Navedeno ne velja za dodatke, ki se izračunajo glede na dejansko opravljene ure.
(5) Če je treba funkcionarju znižati plačo oziroma nadomestilo v skladu s 44. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZIntPK), se bruto plača 3. stopnja zavezanca (Z080) zniža za ustrezen odstotek. Odbitek se odšteje od bruto plače 3. stopnja (Z080), pri čemer se vrednost odbitka izračuna od osnovne plače zavezanca. Če je bruto plača, znižana za izračunani znesek odbitka (Z620) večja kot znaša sorazmerni delež minimalne plače za redno delo, se od bruto plače 3. stopnja odšteje izračunani odbitek plače po ZIntPK (Z620). Če je razlika med bruto plačo 3. stopnja in izračunanim zneskom odbitka (Z620) manjša od sorazmernega deleža minimalne plače, se odbitek zavezancu po ZIntPK izračuna kot (Z620 = bruto plača 3. stopnja – Z100). Tako izračunana bruto plača 3. stopnja se zavezancu nadalje vsak mesec znižuje za odbitek (Z620), vse dokler zavezanec ne izpolni obveznosti. Pri tem njegova bruto plača 3. stopnja ne sme biti manjša od minimalne plače (Z080 ≥ Z100).
(6) Vrednosti vrste izplačil, ki so označene z indikatorjem uporabe izplačil C1 = 2, so enake neto znesku, čeprav vsebujejo izraz "bruto".
7. člen 
Črtata se drugi odstavek 20. člena in 21. člen.
8. člen 
Priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
(1) Spremenjeni 2. in 3. člen uredbe se za obračun plač za delo v tujini začneta uporabljati pri obračunu plač za mesec junij 2017. Do takrat se za obračun plač za delo v tujini uporabljajo 2., 3. člen, drugi odstavek 20. člena in 21. člen Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12, 24/13, 51/13, 12/14, 24/14, 52/14, 59/14, 24/15 in 3/16).
(2) Nova priloga 1 uredbe se začne uporabljati pri obračunu plač za mesec junij 2017. Do takrat se uporablja priloga 1 Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12, 24/13, 51/13, 12/14, 24/14, 52/14, 59/14, 24/15 in 3/16).
10. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-27/2016
Ljubljana, dne 3. novembra 2016
EVA 2016-3130-0014
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 
 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti