Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2016 z dne 8. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2016 z dne 8. 11. 2016

Kazalo

2978. Pravilnik za izbor in sofinanciranje programa športa v Občini Brežice, stran 9565.

  
Na podlagi 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 5. dopisni seji dne 28. 10. 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
za izbor in sofinanciranje programa športa v Občini Brežice 
1. člen 
(splošne določbe) 
S tem pravilnikom se določa javni interes na področju športa, programske podlage, upravičence in pogoji za pridobitev sredstev iz proračuna občine, postopek dodeljevanja sredstev, način in kriterije financiranja in nadzor nad izvajanjem sofinanciranih programov športa v občini v okviru vsakoletnega proračuna Občine Brežice.
2. člen 
(javni interes) 
(1) Javni interes Občine Brežice na področju športa obsega zlasti:
– zagotavljanje pogojev za ustvarjanje, posredovanje in dostopnost športa vsem občanom, predvsem pa otrokom in mladini,
– zagotavljanje pogojev za razvoj in delovanje vrhunskega športa,
– ustvarjanje možnosti za skladen razvoj posameznih športnih panog in društev na področju športa,
– promocijo občine s pomočjo športa.
(2) Javni interes občina uresničuje:
– s strategijo razvoja športa v občini,
– z občinskim letnim programom športa za posamezno proračunsko obdobje,
– z delovanjem javnih zavodov skozi izvajanje skupnih nalog na področju športa in skozi upravljanje ter vzdrževanje športnih objektov, ki so v občinski lasti,
– z zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj športa v občini,
– z zagotavljanjem javnih sredstev v proračunu občine za izvajanje športnih vsebin,
– z graditvijo in vzdrževanjem javne infrastrukture na področju športa.
3. člen 
(strategija razvoja in letni program športa) 
(1) S strategijo razvoja športa v občini se:
– izvede analiza stanja okolja občine,
– opredelijo se strateške smernice razvoja področja športa,
– oblikujejo se ukrepi za uresničevanje prepoznanih smernic,
– opredelijo se nosilci in določi se njihova vloga po ukrepih,
– prepoznajo se finančni viri.
(2) Z občinskim letnim programom športa za posamezno proračunsko obdobje v občini se:
– opredelijo športne vsebine, ki se financirajo iz občinskega proračuna v posameznem proračunskem letu,
– določi obseg in vrsta dejavnosti, ki se sofinancira pri posameznih programih,
– določijo upravičenci za posamezne športne vsebine,
– opredeli predviden delež sredstev proračuna za posamezne športne vsebine.
4. člen 
(podlage za dodelitev sredstev) 
(1) Občina Brežice sofinancira šport na podlagi letnega programa športa, pripravljenega za posamezno proračunsko obdobje.
(2) V letni program športa v Občini Brežice se uvrstijo tiste športne vsebine, ki so pomembne za lokalno skupnost in upoštevajo tradicijo in posebnosti športa v lokalni skupnosti.
(3) Sklep za pripravo letnega programa izda župan najpozneje 90 dni pred pričetkom proračunskega leta.
(4) Letni program pripravi strokovni svet za šport, ki ga s sklepom imenuje župan.
(5) Strokovni svet pripravi letni program najpozneje v roku 45 dni od sklepa župana za pripravo letnega programa.
(6) Letni program s sklepom potrdi župan. Pred potrditvijo mora organ, pristojen za pripravo letnega programa pridobiti mnenje občinske športne zveze, ki je članica Olimpijskega komiteja Slovenije. Šteje se, da je mnenje pozitivno, če občinska športna zveza ne odgovori v roku 15 dni od poziva organa.
(7) Cenik za določanje vrednosti vsebin športa v Občini Brežice za posamezno proračunsko leto, na predlog pristojnega področnega oddelka občine potrdi župan s sklepom po uveljavitvi proračuna za posamezno proračunsko leto.
5. člen 
(strokovni svet za šport) 
(1) Strokovni svet za šport sestavlja sedem članov, in sicer:
– 3 člani, predstavniki športnih organizacij, pri čemer 2 predlaga občinska športna zveza, ki je članica Olimpijskega komiteja Slovenije in 1 športna društva, ki niso včlanjena v občinsko športno zvezo,
– 1 član, strokovni sodelavec Zavoda za šport Brežice,
– 2 člana, predstavnika ostalih javnih zavodov, pri čemer predlagajo 1 osnovne šole in 1 srednje šole, s sedežem na območju Občine Brežice,
– 1 član, strokovni sodelavec občine.
(2) Naloge strokovnega sveta za šport so:
– priprava letnega programa športa,
– spremljanje izvajanja letnega programa športa,
– oblikovanje predlogov na področju športa za strateške usmeritve občine,
– oblikovanje predlogov na področju športa za strateške dokumente na regijskem in nacionalnem nivoju,
– ostale naloge po navodilu župana.
(3) Mandat strokovnega sveta za šport je vezan na mandat župana in ga določi župan s sklepom o imenovanju strokovnega sveta.
6. člen 
(upravičenci do sofinanciranja) 
(1) Upravičenci do sofinanciranje športnih vsebin so:
– društva, ki izvajajo športne aktivnosti,
– zveze društev, ki jih ustanovijo društva s sedežem v Občini Brežice in izvajajo programe športa,
– zavodi s področja športa, vzgoje in izobraževanja,
– druge pravne osebe, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti na področju športa.
(2) Prednost pri financiranju imajo upravičenci iz prve in druge alineje prvega odstavka tega člena.
7. člen 
(pogoji za upravičence) 
(1) Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež ali enoto s sedežem v Občini Brežice,
– imajo zagotovljene prostorske in kadrovske kapacitete za uresničevanje načrtovanih športnih aktivnosti,
– izvajajo organizirano redno vadbo oziroma druge redne športne aktivnosti najmanj leto dni pred prijavo,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini.
(2) Dodatni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci, se določijo v javnem razpisu za posamezno proračunsko leto.
8. člen 
(način dodeljevanja sredstev) 
(1) Sredstva za programe, določene v letnem programu športa, se dodelijo izvajalcem neposredno s pogodbo ali na podlagi javnega razpisa.
(2) Z neposredno pogodbo se dodelijo sredstva javnim zavodom, ki predložijo programe športa na podlagi poziva občine.
9. člen 
(javni razpis) 
(1) Za sofinanciranje programov, opredeljenih v letnem programu športa, kjer kot upravičenci niso predvideni javni zavodi, občina objavi javni razpis.
(2) Za izvedbo javnega razpisa je pristojen področni oddelek občine.
(3) Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev vodi komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.
(4) Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana.
(5) Javni razpis se objavi najpozneje 30 dni po sprejetju letnega programa športa v lokalnem časopisu in elektronskim medijih.
(6) Objava javnega razpisa mora vsebovati najmanj:
1. ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika, ki dodeljuje sredstva,
2. pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
3. predmet javnega razpisa,
4. navedba osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev,
5. okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
6. določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva oziroma roki, če je predvideno zaporedno dodeljevanje sredstev,
7. rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev,
8. datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev oziroma datumi odpiranja vlog, če je v javnem razpisu predvideno zaporedno odpiranje le-teh,
9. rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa,
10. kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo.
(7) Javni razpis lahko poleg podatkov iz prejšnjega odstavka vsebuje tudi druge podatke, če so potrebni glede na vrsto predmeta javnega razpisa, predvsem pa elemente iz 3. in 5. točke tretjega odstavka 9. člena tega pravilnika.
10. člen 
(razpisna dokumentacija) 
(1) Občina mora omogočiti prejemnikom vpogled v razpisno dokumentacijo in na zahtevo predati izvod razpisne dokumentacije.
(2) V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi potrebni podatki, ki bodo omogočili upravičencu izdelati popolno vlogo za dodelitev sredstev.
(3) Občina mora v razpisni dokumentaciji navesti vse pogoje, ki jih mora upravičenec izpolnjevati, da se uvrsti v izbor za dodelitev sredstev oziroma, ki jih mora izpolnjevati vloga, da se šteje kot formalno popolna. Obvezni sestavni deli razpisne dokumentacije so med drugim:
1. podatki o predmetu razpisanih sredstev,
2. okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
3. način določanja deleža, ki ga prejme posamezni prejemnik (na primer odstotni delež pokrivanja proizvodnih stroškov izdelka ali storitve ter način izračuna proizvodnih stroškov, odstotni delež subvencioniranja prodajne cene izdelka ali storitve, odstotni delež pokrivanja upravičenih stroškov projekta),
4. navedba potrebnih dokumentov, ki jih mora prejemnik predložiti uporabniku za dokazilo, da prejemnik izpolnjuje pogoje za kandidiranje na razpisana sredstva, in da je upravičen do sredstev (na primer bonitetni obrazci, registracija podjetja ali drugega prejemnika, dovoljenje za opravljanje dejavnosti),
5. vzorec pogodbe,
6. navedba vrste meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih meril,
7. navedba o tem, kdo s sklepom odloči o dodelitvi sredstev in kdo o pritožbi zoper ta sklep.
(4) Komisija mora pred odločitvijo o objavi javnega razpisa v zapisniku oceniti, ali je vsebina razpisne dokumentacije pripravljena tako, da je možno pričakovati uspešen javni razpis.
11. člen 
(rok za dostavo vloge in oznaka vloge) 
(1) Vloga za dodelitev sredstev mora biti dostavljena do roka, ki je določen v objavi javnega razpisa. Razpisni rok ne sme biti krajši od trideset koledarskih (30) dni in ne daljši od petinštirideset koledarskih (45) dni.
(2) Predložena vloga mora biti v zaprti kuverti, označen z "ne odpiraj – vloga" in navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša.
12. člen 
(odpiranje vlog) 
(1) Odpiranje prejetih vlog za dodelitev sredstev vodi komisija in se izvede v roku, ki je predviden v javnem razpisu in ni daljši od osem koledarskih dni od roka, določenega za oddajo vloge.
(2) Javnost odpiranja prejetih vlog se določi z razpisom.
(3) Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. Ostale vloge se zavržejo s sklepom in se neodprte vrnejo vlagatelju.
(4) O odpiranju vlog mora komisija sproti voditi zapisnik, ki vsebuje predvsem:
1. naslov, prostor in čas odpiranja dospelih vlog,
2. predmet javnega razpisa,
3. imena navzočih predstavnikov komisije,
4. imena oziroma naziv vlagateljev vlog (potencialnih prejemnikov sredstev) po vrstnem redu odpiranja vlog,
5. ugotovitve o popolnosti vlog,
6. navedbo tistih vlagateljev, ki niso dostavili popolne vloge.
(5) Na odpiranju ugotavlja komisija popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti (formalna popolnost). Zapisnik podpišejo predsednik in člani komisije.
13. člen 
(dopolnitev vloge) 
(1) Komisija v roku 8 koledarskih dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste vlagatelje vlog, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od 5 koledarskih dni od prejema poziva.
(2) Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolni, se s sklepom zavržejo.
14. člen 
(strokovni pregled vlog) 
(1) Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so bila navedena v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji. Komisija mora o opravljanju strokovnega pregleda popolnih vlog in o njihovem ocenjevanju voditi zapisnik.
(2) Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev in zavrnjenih vlagateljev, ki ga podpišejo predsednik in člani komisije. komisija posreduje predlog izbora najpozneje v tridesetih (30) koledarskih dneh od roka za oddajo vlog.
(3) Vlagateljem, ki predložijo neresnične in zavajajoče podatke glede prijavljenih programov, ko na primer prijava neobstoječih programov, uvrščanje neobstoječih oseb na sezname vadečih in podobno, se zavrnejo vsi prijavljeni programi na tekoči javni razpis ter se jih izloči iz sofinanciranja na področju športa iz sredstev lokalne skupnosti za naslednja tri (3) leta.
(4) Zavrnejo se programi, ki vključujejo vsebine, ki so že sofinancirane iz naslova drugih proračunskih postavk.
(5) Predlog prejemnikov sredstev in zavrnjenih vlagateljev se predloži vodji oddelka občine, pristojnega za vodenje javnega razpisa.
(6) Pristojni izda sklepe o izboru in zavrnitvi na podlagi predloga iz prejšnjega odstavka. V obrazložitvi sklepa je potrebno utemeljiti odločitev.
(7) Občina prejemniku sredstev posreduje sklep o izboru in ga pozove k podpisu pogodbe.
(8) Sklep o izboru športnih vsebin in višini dodeljenih sredstev in izboru se prijaviteljem dostavi priporočeno s povratnico na uradni naslov vlagatelja, v roku treh (3) koledarskih dneh od izdaje sklepa.
(9) Če se prejemnik v roku 8 koledarskih dni od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
15. člen 
(pritožba na izbor) 
(1) Na sklep o izboru ali zavrnitvi lahko vlagatelj pritožbo županu v roku 8 koledarskih dni od prejema sklepa.
(2) Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji.
(3) Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Župan s sklepom odloči o pritožbi v roku 15 dni. Županova odločitev je dokončna.
16. člen 
(pogodba o sofinanciranju) 
(1) Z izbranimi vlagatelji se v roku trideset dni od pravnomočnosti sklepa sklene pogodba o sofinanciranju športnih vsebin v tekočem proračunskem letu.
(2) Obvezne sestavine pogodbe so:
1. naziv in naslov občine in prejemnika sredstev;
2. namen, za katerega so sredstva dodeljena;
3. višina dodeljenih sredstev;
4. terminski plan porabe sredstev;
5. način nadzora nad namensko porabo sredstev, kot na primer:
– spisek dokazil, ki jih mora predložiti prejemnik za porabo vsake posamezne vrste subvencije, posojila in drugih oblik sredstev;
– možnost, da občina kadarkoli preverja namensko porabo sredstev;
– poročila o poteku in rezultatih porabljenih sredstev v fazi izvajanja projekta ali programa oziroma najmanj zaključno poročilo;
– dolžnost občine, da spremlja in nadzira izvajanje pogodbe ter namensko porabo proračunskih sredstev;
– določilo, da mora prejemnik ob nenamenski porabi sredstev, sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi;
– določilo, da mora prejemnik obrazložiti in utemeljiti podaljšanje roka porabe sredstev glede na predvideni terminski plan, ker v nasprotnem primeru izgubi pravico do nadaljnje porabe sredstev;
6. drugo, kar sledi iz notranjih aktov in usmeritev občine.
17. člen 
(športni programi) 
(1) V letnem programu športa za tekoče proračunsko leto se opredeli izvajanje naslednjih športnih programov:
A) Športna vzgoja otrok in mladine
1. Promocijski športni programi 
– Mali sonček 
– Ciciban planinec 
– Zlati sonček 
– Naučimo se plavati 
– Krpan 
– Mladi planinec 
2. Šolska športna tekmovanja 
3. Celoletni športni programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine 
4. Športne prireditve za otroke in mladino s posebnimi potrebami na regijski in nacionalni ravni 
5. Programi športne vzgoje otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport 
B) Celoletni športni programi obštudijskih športnih dejavnosti
C) Programi kakovostnega športa
Č) Programi športnih društev na področju vrhunskega športa
D) Šport invalidov
1. Pilotski programi povezovanja športnih in invalidskih ter dobrodelnih društev in zvez 
2. Programi športnih društev na področju vrhunskega športa invalidov 
E) Športna rekreacija
1. Celoletni ciljni športno rekreativni programi 
2. Pilotski športni programi za krepitev zdravja in dobrega počutja 
F) Šport starejših – Skupinska gibalna vadba starejših na površinah za šport v naravi in v urbanem okolju
G) Investicijski infrastrukturni projekti v športne objekte in površine za šport v naravi
H) Razvojne dejavnosti v športu:
1. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu 
2. Založništvo v športu 
I) Športne prireditve
(2) Vsebine rednega letnega programa Zavoda za šport Brežice se v letnem programu športa opredelijo ločeno, podrobneje pa v samostojnem dokumentu.
18. člen 
(upravičeni stroški) 
(1) Prijaviteljem se za izbrane programe, navedene od A–F, razen A-2 se zagotovijo:
– sredstva za delovanje,
– sredstva za strokovni kader,
– sredstva za najem objektov in
– sredstva za pokrivanje tekmovalnih stroškov.
(2) Upravičeni stroški za programe zapisane pod G in H se podrobneje opredelijo v posameznem javnem razpisu.
(3) Za programe pod I so upravičeni materialni stroški.
(4) Financiranje rednega letnega programa Zavoda za šport Brežice je opredeljeno v letnem proračunu občine, veljavnem letnem programu dela in v neposredni pogodbi na podlagi področnih predpisov.
19. člen 
(sredstva za delovanje) 
(1) Višina sredstev je odvisna od števila ur organizirane vadbe posameznega prijavitelja, skupnega števila odobrenih programov ter razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu.
(2) Ne glede na določilo prvega odstavka tega člena je višina sredstev za letno delovanje občinske športne zveze lahko dodatno podrobneje opredeljena v letnem programu športa za posamezno proračunsko leto.
(3) Merila in kriteriji za sofinanciranje sredstev za delovanje se podrobneje opredelijo v Letnem programu športa, javnem razpisu ter Ceniku za določanje vrednosti vsebin športa v Občini Brežice.
20. člen 
(sredstva za strokovni kader) 
(1) Prijaviteljem se za izbrane programe zagotovijo sredstva za ustrezno izobražen oziroma usposobljen strokovni kader.
(2) Ustrezno izobrazbo oziroma usposobljenost morajo prijavitelji izkazati z diplomami in potrdili.
(3) Merila in kriteriji za sofinanciranje sredstev za strokovni kader se podrobneje opredelijo v Letnem programu športa, javnem razpisu ter Ceniku za določanje vrednosti vsebin športa v Občini Brežice.
21. člen 
(sredstva za najem objektov) 
(1) Prijaviteljem se za izbrane programe zagotovijo sredstva za najem in uporabo športnih objektov.
(2) Višina priznanega stroška na uro uporabe posameznega objekta se določi v Ceniku ta določanje vrednosti vsebin športa v Občini Brežice.
22. člen 
(sredstva za pokrivanje tekmovalnih stroškov) 
(1) Prijaviteljem se za izbrane programe, ki so vključeni v tekmovalne sisteme nacionalnih panožnih športnih zvez, zagotovijo sredstva za udeležbo na tekmovanjih.
(2) Nacionalne panožne športne zveze so zveze društev, ki so včlanjene v Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez.
(3) Merila in kriteriji za sofinanciranje tekmovalnih stroškov se podrobneje opredelijo v Letnem programu športa, javnem razpisu ter Ceniku za določanje vrednosti vsebin športa v Občini Brežice.
23. člen 
(šolska športna tekmovanja) 
(1) Organizator, izvajalec in koordinator občinskih športnih tekmovanj je Zavod za šport Brežice, razen če z letnim programom ni določeno drugače. K izvedbi se lahko priključijo šole, športna društva in športne zveze.
(2) Sofinancira se izvedba in udeležba osnovnošolcev in srednješolcev na tekmovanjih iz tistih športnih panog, ki so za posamezno šolsko leto opredeljena v Uradnem razpisu šolskih športnih tekmovanj in prireditev resornega ministrstva.
(3) Za izvedbo tekmovanj se upoštevajo pravila, ki jih ob vsakem šolskem letu izda resorno ministrstvo.
(4) Merila in kriteriji za sofinanciranje se podrobneje opredelijo v Letnem programu športa, javnem razpisu ter Ceniku za določanje vrednosti vsebin športa v Občini Brežice.
24. člen 
(investicijski infrastrukturni projekti) 
(1) Sredstva za investicije, posodobitve, ureditve ter novogradnje športnih objektov, ki so v lasti Občine Brežice, se določajo v proračunu občine na posameznih proračunskih postavkah v skladu s potrebami in zmožnostmi.
(2) Sofinanciranje vlaganj v ostale športne objekte, ki niso v lasti Občine Brežice, je odvisno od zagotovljenih sredstev v proračunu občine za posamezna proračunska obdobja. Sredstva se dodelijo na podlagi izvedenega ločenega javnega razpisa po postopku, določenem v tem Pravilniku. Podrobnejši način razdelitve sredstev, merila in kriteriji se opredelijo v javnem razpisu.
25. člen 
(športne prireditve) 
(1) V javnem razpisu za tekoče proračunsko leto se lahko razpišejo sredstva za sofinanciranje materialnih stroškov izvedbe športnih prireditev.
(2) Podrobnejša merila in kriteriji ter določitev višine sofinanciranja športnih prireditev se vsako proračunsko leto podrobneje opredeli v Letnem programu športa, javnem razpisu ter Ceniku za določanje vrednosti vsebin športa v Občini Brežice.
26. člen 
(finančni nadzor) 
(1) Upravičenci do sofinanciranja športnih vsebin, ki so v javnem interesu, so dolžni vsebine izvajati v skladu s tem pravilnikom in drugimi predpisi ter načeli s področja športa.
(2) Prejemniki namenskih sredstev iz občinskega proračuna so na zahtevo sofinancerja dolžni predložiti ustrezne dokumenta ter podatke, ki se nanašajo na namensko porabo sredstev.
(3) Kolikor se ugotovi, da izvajalec nenamensko porablja proračunska sredstva, se sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonsko predpisanimi obrestmi.
27. člen 
(strokovni nadzor) 
(1) Strokovni nadzor nad izvajanjem programov športa, ki so v javnem interesu, izvajata Zavod za šport Brežice ter pristojen oddelek Občine Brežice na mestu izvajanja programov.
(2) Strokovni nadzor je napovedan ali nenapovedan.
(3) O poteku strokovnega nadzora se piše zapisnik.
(4) Kolikor se ob nadzoru ugotovi, da so predlagatelji v prijavi na javni razpis predložili neresnične ali zavajajoče podatke glede prijavljenih programov, se sofinanciranje športnih vsebin takoj ustavi, vlagatelja pa se izloči iz sofinanciranja na področju športa iz sredstev lokalne skupnosti za naslednja tri (3) leta.
28. člen 
(prehodne in končne določbe) 
(1) S sprejemom tega pravilnika preneha veljati Pravilnik za izbor in sofinanciranje programov športa v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 12/08).
(2) Strokovni svet za šport imenuje župan v roku 30 dni od uveljavitve tega pravilnika. Z imenovanjem novega preneha mandat dotedanjemu.
29. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0011/2016
Brežice, dne 28. oktobra 2016
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan l.r.