Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2016 z dne 28. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2016 z dne 28. 10. 2016

Kazalo

2917. Uredba o izvajanju ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, stran 9362.

  
Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o izvajanju ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta uredba ureja izvajanje ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ki je potrjen z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 13. februarja 2015 o odobritvi programa razvoja podeželja Republike Slovenije za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, št. CCI 2014 SI 06 RD NP 0012020, zadnjič spremenjenim z Izvedbenim sklepom Komisije št. C(2016)1833 z dne 23. marca 2016 o odobritvi spremembe Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in o spremembi Izvedbenega sklepa C(2015)849 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020), in je dostopen na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP) ter na spletni strani programa razvoja podeželja (http://www.program-podezelja.si).
(2) S to uredbo se glede ukrepa iz prejšnjega odstavka določajo namen podpore, upravičenci, pogoji za dodelitev sredstev, merila za ocenjevanje vlog, pogoji za izplačilo sredstev in finančne določbe za izvajanje:
1. Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič popravljene s Popravkom Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 200 z dne 26. 7. 2016, str. 140), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU);
2. Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič popravljene s Popravkom Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 130 z dne 19. 5. 2016, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1305/2013/EU);
3. Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/1617 z dne 8. septembra 2016 o odstopanju glede leta zahtevka 2016 od tretjega pododstavka člena 75(1) Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s stopnjo predplačil za neposredna plačila in ukrepi za razvoj podeželja, povezanimi s površinami in živalmi, ter od prvega pododstavka člena 75(2) navedene uredbe v zvezi z neposrednimi plačili (UL L št. 242 z dne 9. 9. 2016, str. 22), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);
4. Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 608), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/1616 z dne 8. septembra 2016 o odstopanju od Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede morebitne revizije ukrepov prostovoljne vezane podpore v sektorju mleka in mlečnih izdelkov za leto zahtevka 2017 (UL L št. 242 z dne 9. 9. 2016, str. 19), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1307/2013/EU);
5. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 48), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbe Komisije (EU) 2016/1393 z dne 4. maja 2016 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 640/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 225 z dne 19. 8. 2016, str. 41);
6. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in o uvedbi prehodnih določb (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/1367 z dne 4. junija 2015 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 807/2014 glede prehodnih določb o programih za razvoj podeželja za obdobje 2007–2013 (UL L št. 211 z dne 8. 8. 2015, str. 7);
7. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/669 z dne 28. aprila 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 808/2014 glede spremembe in vsebine programov razvoja podeželja, obveščanja javnosti o teh programih in količnikih za pretvorbo v glave velike živine (UL L št. 115 z dne 29. 4. 2016, str. 33), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 808/2014/EU);
8. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 69), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/1394 z dne 16. avgusta 2016 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 225 z dne 19. 8. 2016, str. 50), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 809/2014/EU).
2. člen 
(organi PRP) 
(1) Organ upravljanja PRP 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: organ upravljanja) iz točke a) drugega odstavka 65. člena Uredbe 1305/2013/EU je MKGP. Naloge organa upravljanja opravljata MKGP in Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP).
(2) Akreditirana plačilna agencija iz točke b) drugega odstavka 65. člena Uredbe 1305/2013/EU je ARSKTRP.
(3) Certifikacijski organ iz točke c) drugega odstavka 65. člena Uredbe 1305/2013/EU je Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna.
(4) Odbor za spremljanje iz drugega odstavka 47. člena Uredbe 1303/2013/EU je Odbor za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije.
3. člen 
(podukrep) 
S to uredbo se v okviru ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz 16. člena Uredbe 1305/2013/EU ureja izvajanje podukrepa Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti (v nadaljnjem besedilu: podukrep).
4. člen 
(sredstva) 
(1) Sredstva, namenjena izvajanju ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila, se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije v višini 25 odstotkov in iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini 75 odstotkov.
(2) Za podukrep je namenjenih 2.600.000,00 eurov, ki se dodelijo kot pavšalno plačilo v obliki nepovratne finančne pomoči.
(3) Sredstva za izvajanje podukrepa se ne odobrijo in izplačajo upravičencu, ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi na javni razpis in v zahtevku za izplačilo sredstev, že prejel sredstva proračuna Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije oziroma druga javna sredstva.
II. VSEBINA PODUKREPA 
5. člen 
(namen podpore) 
(1) Podpora iz podukrepa iz te uredbe je v skladu s tretjim odstavkom 16. člena Uredbe 1305/2013/EU namenjena pokritju stalnih stroškov, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: KMG) oziroma pravna oseba zaradi vključitve v upravičeno shemo kakovosti oziroma zaradi vključitve proizvoda v upravičeno shemo kakovosti, ki je namenjena prehrani ljudi.
(2) Upravičena shema kakovosti iz prejšnjega odstavka je:
1. shema kakovosti, priznana s predpisi Unije:
– zaščitena geografska označba,
– zaščitena označba porekla,
– ekološka pridelava in predelava in
– registrirana shema kakovosti za vino (kakovostno vino z zaščitenim geografskim poreklom, vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom, vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem);
2. shema kakovosti, priznana s predpisi, ki urejajo nacionalne sheme kakovosti:
– izbrana kakovost in
– integrirana pridelava.
(3) Upravičenec iz 6. člena te uredbe lahko prejme podporo iz podukrepa iz te uredbe za koledarsko leto prijave v upravičeno shemo kakovosti in še naslednja štiri koledarska leta.
(4) Do podpore je upravičena vključitev v upravičeno shemo kakovosti za kmetijske proizvode iz priloge I Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL C št. 202 z dne 7. 6. 2016, str. 47).
6. člen 
(upravičenec) 
(1) Upravičenec do podpore v okviru podukrepa iz te uredbe je:
1. KMG, ki opravlja kmetijsko dejavnost na območju Republike Slovenije in je prijavljeno v postopek certificiranja za upravičeno shemo kakovosti oziroma za določen proizvod iz upravičene sheme kakovosti iz drugega odstavka prejšnjega člena, ali
2. pravna oseba, ki je v postopek certificiranja prijavila vsaj tri KMG za upravičeno shemo kakovosti oziroma za določen proizvod iz upravičene sheme kakovosti iz drugega odstavka prejšnjega člena.
(2) KMG iz prejšnjega odstavka mora biti prijavljeno v postopek certificiranja za določeno upravičeno shemo kakovosti oziroma za določen proizvod iz drugega odstavka prejšnjega člena v letu objave javnega razpisa za podukrep ali v koledarskem letu pred letom objave javnega razpisa za podukrep.
(3) Če gre za shemo kakovosti ekološka pridelava in predelava iz tretje alineje 1. točke drugega odstavka in shemo kakovosti integrirana pridelava iz druge alineje 2. točke drugega odstavka prejšnjega člena, je ne glede na določbo prvega odstavka tega člena upravičenec do podpore KMG iz 1. točke prvega odstavka tega člena.
(4) Če gre za registrirano shemo kakovosti za vino iz četrte alineje 1. točke drugega odstavka prejšnjega člena, se ne glede na drugi odstavek tega člena kot prijava KMG v postopek certificiranja šteje prijava pridelka vina v register pridelovalcev grozdja in vina v skladu s predpisi, ki urejajo vino.
7. člen 
(pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis) 
(1) Poleg splošnih pogojev iz 14. člena te uredbe mora upravičenec ob vlaganju vloge na javni razpis izpolnjevati naslednje pogoje:
1. če uveljavlja podporo za vključitev v postopek certificiranja za upravičeno shemo kakovosti iz prve ali druge alineje 1. točke drugega odstavka 5. člena te uredbe, mora biti proizvod iz te sheme vpisan v evropski register zaščitenih geografskih označb, zaščitenih označb porekla ali evropski register zajamčenih tradicionalnih posebnosti v skladu s predpisi, ki urejajo sheme kakovosti;
2. če uveljavlja podporo za vključitev v postopek certificiranja za upravičeno shemo kakovosti iz prve alineje 2. točke drugega odstavka 5. člena te uredbe, mora biti proizvod iz te sheme vpisan v evidenco kmetijskih pridelkov ali živil iz shem kakovosti ter priznanih naravnih mineralnih vod iz zakona, ki ureja kmetijstvo;
3. KMG iz 1. in 2. točke prvega odstavka 6. člena te uredbe mora biti aktiven kmet v skladu z 9. členom Uredbe 1307/2013/EU. Šteje se, da je KMG aktiven kmet, če izpolnjuje pogoje iz prve alineje prvega odstavka ali iz tretjega do šestega odstavka 6. člena Uredbe o shemah neposrednih plačil (Uradni list RS, št. 2/15, 13/15, 30/15, 103/15 in 36/16);
4. do vložitve vloge še ni pridobil certifikata za prijavljeno upravičeno shemo kakovosti oziroma določen proizvod iz upravičene sheme kakovosti oziroma odločbe o oceni vina v skladu s predpisi, ki urejajo vino, če gre za shemo kakovosti iz četrte alineje 1. točke drugega odstavka 5. člena te uredbe.
(2) Upravičenec iz 2. točke prvega odstavka prejšnjega člena mora k vlogi na javni razpis priložiti seznam KMG, ki so v skladu z drugim odstavkom prejšnjega člena prijavljena v postopek certificiranja za upravičeno shemo kakovosti in v zvezi s katerimi uveljavlja podporo v okviru podukrepa iz te uredbe.
(3) Če gre za upravičenca iz 2. točke prvega odstavka prejšnjega člena, mora pogoj iz 3. in 4. točke prvega odstavka tega člena izpolnjevati vsako KMG iz prejšnjega odstavka.
(4) KMG, v zvezi s katerimi uveljavlja podporo upravičenec iz 2. točke prvega odstavka prejšnjega člena, ne more uveljavljati podpore kot upravičenec iz 1. točke prvega odstavka prejšnjega člena.
(5) Za vsako upravičeno shemo kakovosti oziroma za vsak proizvod iz upravičene sheme kakovosti iz drugega odstavka 5. člena te uredbe se vloži vloga na javni razpis.
8. člen 
(merila za ocenjevanje vlog na javni razpis) 
(1) Med vlogami na javni razpis, ki presežejo vstopni prag 45 odstotkov najvišjega možnega števila točk, se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk po merilih za ocenjevanje vlog, do porabe razpisanih sredstev.
(2) Če je upravičenec KMG iz 1. točke prvega odstavka 6. člena te uredbe, se pri ocenjevanju vlog na javni razpis upoštevajo naslednja merila:
1. aktivna vključitev v sheme kakovosti (vrsta sheme kakovosti in vključitev v skupino proizvajalcev);
2. lokacija KMG je na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost in
3. prispevek k horizontalnim ciljem: vključenost v ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, v ukrep ekološko kmetovanje in v ukrep dobrobit živali.
(3) Če je upravičenec pravna oseba iz 2. točke prvega odstavka 6. člena te uredbe, se pri ocenjevanju vlog upoštevajo naslednja merila:
1. aktivna vključitev v sheme kakovosti (vrsta sheme kakovosti in uporaba zaščitnega znaka za kmetijski pridelek ali živilo za druge sheme kakovosti);
2. število prijavljenih KMG v postopek certificiranja in
3. certificiran proizvod za druge sheme kakovosti.
(4) Zaščitni znak za kmetijski pridelek ali živilo iz 1. točke prejšnjega odstavka je zaščitni znak za kmetijski pridelek ali živilo iz zakona, ki ureja kmetijstvo, razen zaščitnega znaka za naravno mineralno vodo, in evropski logotip za sheme kakovosti iz 16. člena Uredbe 1305/2013/EU (v nadaljnjem besedilu: zaščitni znak).
(5) Podrobnejša merila iz drugega in tretjega odstavka tega člena ter točkovnik za ocenjevanje vlog se opredelijo v javnem razpisu.
9. člen 
(pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev) 
(1) Upravičenec mora ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev izpolnjevati naslednje pogoje:
1. imeti mora veljaven certifikat za upravičeno shemo kakovosti oziroma za proizvod iz upravičene sheme kakovosti, za katero uveljavlja podporo, v skladu s predpisi, ki urejajo upravičeno shemo kakovosti, oziroma odločbo o oceni vina v skladu s predpisi, ki urejajo vino, če gre za shemo kakovosti iz četrte alineje 1. točke drugega odstavka 5. člena te uredbe;
2. KMG iz 1. in 2. točke prvega odstavka 6. člena te uredbe mora biti aktiven kmet v skladu z 9. členom Uredbe 1307/2013/EU. Šteje se, da je KMG aktiven kmet, če izpolnjuje pogoje iz prve alineje prvega odstavka ali iz tretjega do šestega odstavka 6. člena Uredbe o shemah neposrednih plačil (Uradni list RS, št. 2/15, 13/15, 30/15 in 103/15);
3. pri prodaji proizvodov iz upravičene sheme kakovosti končnemu potrošniku je obvezna uporaba zaščitnega znaka, razen pri proizvodih iz preusmeritve v okviru sheme kakovosti ekološka pridelava in predelava iz tretje alineje 1. točke drugega odstavka 5. člena te uredbe. Kot dokazilo za uporabo zaščitnega znaka upravičene sheme kakovosti se pri upravičencih iz prvega odstavka 6. člena, ki proizvajajo:
– predpakirane proizvode, štejejo etiketa, fotografija predpakiranega proizvoda ali embalaža predpakiranega proizvoda,
– nepredpakirane proizvode, štejejo fotografija prodajnega mesta, iz katere je razvidna uporaba zaščitnega znaka za upravičeno shemo kakovosti;
4. pri prodaji proizvodov iz upravičene sheme kakovosti, namenjenih nadaljnji predelavi, mora priložiti:
– podpisano izjavo o prodaji teh proizvodov v predelovalni obrat, ki označuje proizvode za prodajo z zaščitnim znakom upravičene sheme kakovosti, in
– etiketo, fotografijo ali embalažo predelovalnega obrata, na kateri je zaščitni znak upravičene sheme kakovosti;
5. tržiti mora proizvode iz upravičene sheme kakovosti, za katere mora predložiti dokazilo o trženju (npr. spletna stran, pogodba o prodaji);
6. priložiti mora izjavo, da ni prejel javnih sredstev iz tretjega odstavka 4. člena te uredbe.
(2) Dokazila iz 3., 4., 5. in 6. točke prejšnjega odstavka upravičenec priloži zahtevku za izplačilo sredstev.
(3) Upravičenec je upravičen do podpore v obliki pavšalnega plačila za posamezno koledarsko leto na podlagi enega zahtevka za izplačilo sredstev, ki se vloži v naslednjem koledarskem letu za preteklo leto. Obdobje vlaganja zahtevkov za izplačilo sredstev se določi v javnem razpisu.
(4) Če gre za upravičenca iz 2. točke prvega odstavka 6. člena te uredbe, mora ob vložitvi posameznega zahtevka za izplačilo sredstev izpolnjevati pogoje iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena najmanj 90 odstotkov KMG iz drugega odstavka 6. člena te uredbe. Če je na ta način izračunano število KMG decimalno število, se število KMG zaokroži po pravilih matematičnega zaokroževanja.
(5) Ob vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev mora upravičenec izpolnjevati pogoje iz prvega odstavka tega člena in predložiti poročilo o vrednosti tržne proizvodnje za upravičeno shemo kakovosti. Vsebina poročila o vrednosti tržne proizvodnje za upravičeno shemo kakovosti se podrobneje določi v javnem razpisu.
(6) Rok za vložitev zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev je 30. junij 2023.
10. člen 
(finančne določbe) 
(1) Višina pavšalnega plačila za posamezno upravičeno shemo kakovosti ali proizvod iz upravičene sheme kakovosti je določena v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe.
(2) V skladu s prilogo II Uredbe 1305/2013/EU je najvišji znesek podpore za koledarsko leto:
– 3.000 eurov, če gre za upravičenca iz 1. točke prvega odstavka 6. člena te uredbe, oziroma
– 3.000 eurov na KMG, če gre za upravičenca iz 2. točke prvega odstavka 6. člena te uredbe.
(3) Če gre za upravičenca iz 2. točke prvega odstavka 6. člena te uredbe, se višina pavšalnega plačila določi na KMG.
III. PRIDOBITEV PODPORE 
11. člen 
(javni razpis) 
(1) Podpora se dodeli z zaprtim javnim razpisom.
(2) Javni razpis iz prejšnjega odstavka objavi MKGP v Uradnem listu Republike Slovenije. Rok, do katerega se vlagajo vloge na javni razpis, se določi v javnem razpisu. Vlaganje vlog na javni razpis se začne deseti delovni dan po objavi javnega razpisa za podukrep v Uradnem listu Republike Slovenije.
(3) MKGP na svojih spletnih straneh objavi razpisno dokumentacijo za izvedbo javnega razpisa. Navodila za izpolnjevanje prijavnih obrazcev in vnos vloge se objavijo na spletnih straneh MKGP in ARSKTRP.
(4) V javnem razpisu se podrobneje določijo višina razpisanih sredstev, upravičenci, pogoji za dodelitev sredstev in merila za ocenjevanje vlog, pogoji za izplačilo sredstev, postopki za vložitev vloge in zahtevka za izplačilo sredstev ter obveznosti upravičenca in sankcije.
12. člen 
(vlaganje vloge na javni razpis) 
(1) Vlogo na javni razpis sestavlja prijavni obrazec s prilogami.
(2) Za elektronsko izpolnjevanje vloge iz prejšnjega odstavka ARSKTRP vzpostavi spletno vstopno mesto na naslovu http://e-kmetija.gov.si, prek katerega se upravičenec ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev vloge s kvalificiranim digitalnim potrdilom prijavi v informacijski sistem ARSKTRP. Upravičenec ali njegov pooblaščenec izvede elektronski vnos in vloži prijavni obrazec v informacijski sistem ARSKTRP.
(3) Za vlogo na javni razpis se šteje natisnjen prijavni obrazec iz prejšnjega odstavka z oznako javnega razpisa, skupaj z vsemi sestavnimi deli vloge na javni razpis, ki jih določata javni razpis in razpisna dokumentacija.
(4) Upravičenec vloži vlogo na ARSKTRP. Na ovojnici vloge na javni razpis morajo biti razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na javni razpis, ki ju označi izvajalec poštnih storitev oziroma vložišče ARSKTRP, ter naslov in oznaka javnega razpisa, na katerega se upravičenec prijavlja.
13. člen 
(obravnava vloge) 
(1) Vloga na javni razpis, ki je popolna in izpolnjuje pogoje, se oceni na podlagi meril, določenih s to uredbo in podrobneje opredeljenih v javnem razpisu. Med vlogami, ki presežejo vstopni prag iz 8. člena te uredbe, se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe sredstev za posamezni javni razpis.
(2) V primeru upravičenca iz 2. točke prvega odstavka 6. člena te uredbe se vloga odobri za KMG, ki izpolnjujejo pogoje iz 7. člena te uredbe.
(3) Če upravičenec vlaga vlogo kot KMG iz 1. točke prvega odstavka 6. člena te uredbe in hkrati uveljavlja podporo zanj pravna oseba iz 2. točke prvega odstavka 6. člena te uredbe, se vloga upravičenca iz 1. točke prvega odstavka 6. člena te uredbe zavrne.
(4) V zvezi z istim KMG podporo lahko uveljavlja samo ena pravna oseba. Če dve ali več pravnih oseb iz 2. točke prvega odstavka 6. člena te uredbe uveljavljajo podporo v zvezi z istim KMG, se za to KMG vloga pravne osebe, ki je bila vložena po datumu oziroma času vložitve vloge, s katero se je prvič uveljavljala podpora za to KMG, zavrne. Če imata na zadnjem mestu seznama ocenjenih vlog na javni razpis dve ali več vlog na javni razpis enako število prejetih točk, se vloge na javni razpis odobrijo na podlagi ponderiranja meril za izbor vlog, ki se določi v javnem razpisu.
(5) Vloga na javni razpis, ki je popolna in izpolnjuje vstopne pogoje iz javnega razpisa, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, se zavrne.
14. člen 
(splošni pogoji za upravičenca ob vložitvi vloge na javni razpis) 
Splošni pogoji, ki jih mora upravičenec izpolnjevati ob vložitvi vloge na javni razpis, so:
1. ne sme biti izključen iz prejemanja podpore iz podukrepa v skladu zakonom, ki ureja kmetijstvo;
2. imeti mora poravnane vse davčne obveznosti do države;
3. če je pravna oseba, mora imeti dejavnost s področja kmetijstva ali živilstva registrirano na ozemlju Republike Slovenije;
4. če je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v postopku prenehanja, prisilne poravnave, stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije ali izbrisa iz sodnega registra;
5. če je fizična oseba, razen samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v osebnem stečaju;
6. odprt mora imeti transakcijski račun v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
15. člen 
(pošiljanje podatkov) 
(1) ARSKTRP pridobi podatke o prijavi v postopek certificiranja in o izdanih certifikatih od MKGP.
(2) Podatke iz prejšnjega odstavka MKGP pošlje v obliki in do datuma, ki ju določi ARSKTRP.
16. člen 
(vložitev zahtevka za izplačilo sredstev) 
(1) Sredstva se upravičencu izplačajo na podlagi zahtevka za izplačilo sredstev. V primeru upravičenca iz 2. točke prvega odstavka 6. člena te uredbe se sredstva izplačajo za tista KMG, ki izpolnjujejo pogoje iz drugega odstavka 6. člena te uredbe ter so navedena na certifikatu iz 1. točke prvega odstavka 9. člena te uredbe.
(2) Če se upravičenec vključi v shemo ekološka pridelava in predelava iz tretje alineje 1. točke drugega odstavka 5. člena te uredbe za čebelarstvo, se sredstva izplačajo za čebelje družine, za katere upravičenec pridobi certifikat.
(3) Če se upravičenec vključi v shemo ekološka pridelava in predelava iz tretje alineje 1. točke drugega odstavka 5. člena te uredbe ali v shemo integrirana pridelava iz druge alineje 2. točke drugega odstavka 5. člena te uredbe, se sredstva izplačajo za tiste površine kmetijskih zemljišč v uporabi, ki izpolnjujejo zahteve iz predpisov, ki urejajo ekološko oziroma integrirano kmetovanje.
(4) Če se upravičenec vključi v registrirano shemo za vino iz četrte alineje 1. točke drugega odstavka 5. člena te uredbe, se sredstva izplačajo za ocene vina, ki so bile izdelane v skladu s predpisi, ki urejajo vino.
(5) Zahtevek za izplačilo sredstev se vloži na način iz drugega in tretjega odstavka 12. člena te uredbe.
(6) Podrobnejše zahteve glede prilog in dokazil ob vlaganju zahtevka za izplačilo sredstev se določijo v javnem razpisu.
17. člen 
(časovna dinamika vlaganja zahtevkov za izplačilo sredstev) 
(1) Časovno dinamiko vlaganja zahtevkov za izplačilo sredstev upravičenec opredeli v vlogi na javni razpis.
(2) Upravičenec vlaga zahtevke za izplačilo sredstev v skladu s časovno dinamiko, določeno v odločbi o pravici do sredstev.
18. člen 
(obveznosti upravičenca) 
Upravičenec mora od izdaje odločbe o pravici do sredstev in še pet let od dneva zadnjega izplačila sredstev:
– v skladu s 13. členom Uredbe 808/2014/EU ter Navodili za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, objavljenimi na spletni strani programa razvoja podeželja, izpolnjevati zahteve glede označevanja vira sofinanciranja;
– hraniti in omogočiti dostop do dokumentacije, ki je podlaga za dodelitev in izplačilo sredstev, in
– omogočiti kontrolo na kraju samem ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu, izvajalcu vrednotenja, pooblaščenemu s strani MKGP, ter drugim nadzornim organom Evropske unije in Republike Slovenije.
19. člen 
(objava podatkov o prejemnikih sredstev) 
Podatki o upravičencih, ki so prejeli sredstva na podlagi te uredbe, se objavijo na spletni ARSKTRP v skladu s 111. in 113. členom Uredbe 1306/2013/EU.
20. člen 
(izvedba kontrole ter sistem kršitev in sankcij) 
(1) Kontrola ukrepa se izvaja v skladu z Uredbo 1306/2013/EU in Uredbo 809/2014/EU. Za izvajanje kontrole je pristojna ARSKTRP.
(2) Neizpolnitev ali kršitev obveznosti se sankcionira v skladu s 63. členom Uredbe 1306/2013/EU, 63. členom Uredbe 809/2014/EU in zakonom, ki ureja kmetijstvo, razen v primeru višje sile in izjemne okoliščine iz 21. člena te uredbe. Podrobnejša opredelitev kršitev in sankcij je opredeljena v Katalogu kršitev in sankcij iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe.
21. člen 
(višja sila in izjemne okoliščine) 
(1) O višji sili ali izjemnih okoliščinah iz drugega odstavka 2. člena Uredbe 1306/2013/EU mora upravičenec ali njegova pooblaščena oseba ARSKTRP pisno obvestiti in predložiti ustrezna dokazila v 15 delovnih dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti.
(2) O obstoju višje sile ali izjemnih okoliščin iz prejšnjega odstavka odloči ARSKTRP.
IV. KONČNI DOLOČBI 
22. člen 
(spremembe PRP 2014–2020) 
(7) Določbe te uredbe, ki se nanašajo na spremembe PRP 2014–2020, ki bodo potrjene po uveljavitvi te uredbe, se začnejo uporabljati naslednji dan po prejetju sklepa Evropske komisije o potrditvi spremembe PRP 2014–2020.
(2) Minister, pristojen za kmetijstvo, objavi naznanilo o prejetju sklepa iz prejšnjega odstavka v Uradnem listu Republike Slovenije.
23. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-29/2016
Ljubljana, dne 27. oktobra 2016
EVA 2015-2330-0144
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti