Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2016 z dne 28. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2016 z dne 28. 10. 2016

Kazalo

2908. Odlok o rebalansu proračuna Občine Vipava za leto 2016, stran 9355.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UBP4, 14/13 – popr. in 101/13) in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11 in 73/14) je Občinski svet Občine Vipava na 18. redni seji dne 20. 10. 2016 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Vipava za leto 2016 
1. člen 
S tem odlokom se spreminja Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2016 (Uradni list RS, št. 101/15).
2. člen 
Spremeni se 2. člen odloka tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v eurih
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto
Rebalans proračuna leta 2016
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 
5.117.046,24
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.317.411,98
70 
DAVČNI PRIHODKI 
3.513.898,61
700 Davki na dohodek in dobiček 
3.113.811,00
703 Davki na premoženje 
283.893,26
704 Domači davki na blago in storitve 
116.194,35
71 
NEDAVČNI PRIHODKI 
803.513,37
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
677.779,03
711 Takse in pristojbine 
6.000,00
712 Denarne kazni 
3.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
28.471,58
714 Drugi nedavčni prihodki 
88.262,76
72 
KAPITALSKI PRIHODKI
8.902,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
2.500,00
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 
6.402,00
73 
PREJETE DONACIJE 
14.775,00
730 Prejete donacije iz domačih virov 
14.775,00
731 Prejete donacije iz tujine
74 
TRANSFERNI PRIHODKI 
775.957,26
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
472.468,43
741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sredstev proračuna EU 
303.488,83
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
6.098.159,08
40 
TEKOČI ODHODKI 
1.898.145,81
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
223.504,05
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
52.457,43
402 Izdatki za blago in storitve 
1.508.493,63
403 Plačila domačih obresti 
21.540,00
409 Rezerve 
92.150,70
41 
TEKOČI TRANSFERI 
2.115.821,00
410 Subvencije 
73.000,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.210.598,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
190.294,10
413 Drugi tekoči domači transferi 
641.928,90
414 Tekoči transferi v tujino
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI 
1.915.401,63
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
1.915.401,63
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
168.790,64
431 Investicijski transferi prav. in fizič. osebam, ki niso pror. por. 
105.028,67
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
63.761,97
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 
–981.112,84
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500) 
0,00
50 
ZADOLŽEVANJE 
0,00
500 Domače zadolževanje 
0,00
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
55 
ODPLAČILA DOLGA 
58.800,00
550 Odplačila domačega dolga 
58.800,00
IX. 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.-II.-V.+VII.-VIII.)
–1.039.912,84
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–58.800,00
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
981.112,84
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
1.039.912,84
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Vipava.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-005/2015-17
Vipava, dne 20. oktobra 2016
Župan 
Občine Vipava 
mag. Ivan Princes l.r.

AAA Zlata odličnost