Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2016 z dne 28. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2016 z dne 28. 10. 2016

Kazalo

2863. Pravilnik o trženju razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja, stran 9219.

  
Na podlagi petega odstavka 3. člena, 4.a člena, osmega odstavka 10. člena, šestega odstavka 12. člena, tretjega odstavka 14.a člena, desetega odstavka 20. člena, dvanajstega odstavka 22. člena in drugega odstavka 26. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo, 41/09, 32/12 in 90/12 – ZdZPVHVVR) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o trženju razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa vrste sadnih rastlin, kategorije razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja, pogoje in zahteve, ki jih mora glede kakovosti, zdravstvenega stanja in sortne pristnosti izpolnjevati posamezna kategorija razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja med pridelavo in na trgu, zahteve glede sorte, glede sledljivosti, pakiranja in označevanja razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja, način preverjanja skladnosti razmnoževalnega materiala in sadik s predpisanimi pogoji in zahtevami, zahteve za dobavitelja, zahteve za uradno potrditev in postopek uradne potrditve razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja, v skladu z:
– Direktivo Sveta 2008/90/ES z dne 29. septembra 2008 o trženju razmnoževalnega materiala sadnih rastlin in sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja (UL L št. 267 z dne 8. 10. 2008, str. 8), zadnjič spremenjeno z Uredbo (EU) št. 652/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom, spremembi direktiv Sveta 98/56/ES, 2000/29/ES in 2008/90/ES, uredb (ES) št. 178/2002, (ES) št. 882/2004 in (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta, Direktive 2009/128/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi sklepov Sveta 66/399/EGS in 76/894/EGS ter Odločbe Sveta 2009/470/ES (UL L št. 189 z dne 27. 6. 2014, str. 1),
– Izvedbeno direktivo Komisije 2014/96/EU z dne 15. oktobra 2014 o zahtevah v zvezi z označevanjem, pečatenjem in pakiranjem razmnoževalnega materiala sadnih rastlin in sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja, ki spadajo v področje uporabe Direktive Sveta 2008/90/ES (UL L št. 298 z dne 16. 10. 2014, str. 12) in
– Izvedbeno direktivo Komisije 2014/98/EU z dne 15. oktobra 2014 o izvajanju Direktive Sveta 2008/90/ES v zvezi s posebnimi zahtevami za rodove in vrste sadnih rastlin iz Priloge I k Direktivi, posebnimi zahtevami, ki jih morajo izpolnjevati dobavitelji, in podrobnimi predpisi za uradne preglede (UL L št. 298 z dne 16. 10. 2014, str. 22; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2014/98/EU).
2. člen 
(uporaba) 
(1) Ta pravilnik se uporablja za razmnoževalni material sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja (v nadaljnjem besedilu: razmnoževalni material), in za sadike sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja (v nadaljnjem besedilu: sadike), ki se tržijo v Evropski uniji (v nadaljnjem besedilu: EU).
(2) Določbe tega pravilnika se uporabljajo za rodove in vrste rastlin iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika, in njihove križance.
(3) Določbe tega pravilnika se uporabljajo tudi za podlage in druge dele rastlin drugih rodov ali vrst rastlin, razen tistih iz priloge 1 tega pravilnika in njihovih križancev, če je ali če bo nanje cepljen razmnoževalni material katerega od rodov ali vrst rastlin, navedenih v prilogi 1 tega pravilnika, ali njihovih križancev.
(4) Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za razmnoževalni material in sadike, ki so namenjeni izvozu v tretje države, če so pravilno označeni in ločeni od ostalega razmnoževalnega materiala in sadik.
3. člen 
(izrazi) 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. certificirana matična rastlina je matična rastlina, ki je namenjena pridelavi certificiranega materiala;
2. enota pridelave je objekt ali zemljišče, kjer se pridobivajo, vzdržujejo, razmnožujejo ali pridelujejo razmnoževalni material ali sadike;
3. grafična enota rabe kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: GERK) je strnjena površina kmetijskega zemljišča z enako vrsto rabe, kot je opredeljena v zakonu, ki ureja kmetijstvo;
4. GERK-PID je identifikacijska oznaka GERK, pod katero se GERK vodi v registru kmetijskih gospodarstev v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo;
5. imenovani laboratorij je laboratorij, imenovan za opravljanje diagnostičnih preiskav in drugih testov razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, ali laboratorij, ki ima v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin, javno pooblastilo za opravljanje diagnostičnih preiskav škodljivih organizmov;
6. izvorna matična rastlina je matična rastlina, ki je namenjena pridelavi izvornega materiala;
7. klon je gensko izenačeno vegetativno potomstvo ene same rastline;
8. laboratorij je objekt ali prostor, kjer se izvaja testiranje razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin;
9. matična rastlina je rastlina, ki jo kot tako opredeli dobavitelj in je namenjena razmnoževanju;
10. mikrorazmnoževanje je razmnoževanje rastlin z uporabo 'in vitro' kulture iz diferenciranih vegetativnih brstov ali rastnih vršičkov, odvzetih od določene rastline z namenom pridelave večje količine rastlinskega materiala;
11. množitev je pridobivanje matičnih rastlin z vegetativnim razmnoževanjem z namenom, da se pridobi zadostno število matičnih rastlin določene kategorije;
12. obnova matične rastline je zamenjava določene matične rastline z rastlino, ki se pridobi iz te matične rastline z vegetativnim razmnoževanjem;
13. osnovna matična rastlina je matična rastlina, ki je namenjena pridelavi osnovnega materiala;
14. praktično brez pomanjkljivosti pomeni, da so pomanjkljivosti, ki zmanjšujejo kakovost ali uporabnost razmnoževalnega materiala ali sadik, prisotne v obsegu, ki je enak ali manjši od obsega, ki lahko nastane ob uporabi dobre prakse pridelave in dodelave, oziroma je ta obseg v skladu z dobro prakso pridelave in dodelave;
15. praktično brez škodljivih organizmov pomeni, da je prisotnost škodljivih organizmov v ali na razmnoževalnem materialu ali sadikah v obsegu, ki je tako majhen, da še zagotavlja sprejemljivo kakovost in uporabnost razmnoževalnega materiala ali sadik;
16. rastlina kandidatka za izvorno matično rastlino je rastlina, ki je namenjena uradni potrditvi kot izvorna matična rastlina (v nadaljnjem besedilu: rastlina kandidatka);
17. rastlina s plodovi je rastlina, ki se razmnoži iz določene matične rastline in vzgoji za pridelavo plodov z namenom, da se preveri sortna istovetnost matične rastline;
18. razmnoževalni material so seme, deli rastlin in cele rastline, vključno s podlagami, ki so namenjeni za razmnoževanje in za pridelavo sadnih rastlin;
19. sadike so sadne rastline, ki so po trženju namenjene za sajenje ali za presajanje;
20. shranjevanje z zamrzovanjem ali krioprezervacija je vzdrževanje rastlinskega materiala z ohladitvijo na izredno nizke temperature z namenom, da se ohrani sposobnost preživetja tega materiala;
21. škodljivi organizem je katerokoli vrsta, sev ali biotip rastline, živali ali patogenega povzročitelja, ki je škodljiv rastlinam ali rastlinskim proizvodom in je naveden v prilogi I, prilogi II ali prilogi III Direktive 2014/98/EU;
22. testiranje je vsako preverjanje, razen vizualnega pregleda;
23. vizualni pregled je pregled rastlin ali delov rastlin s prostim očesom, lupo, stereoskopom ali mikroskopom.
4. člen 
(kategorije razmnoževalnega materiala in sadik) 
(1) Kategorije razmnoževalnega materiala in sadik so:
1. izvorni material je razmnoževalni material:
– ki je bil pridobljen po splošno uveljavljenih postopkih z namenom vzdrževanja pristnosti sorte, vključno z njenimi pomološkimi lastnostmi, in z namenom preprečevanja širjenja škodljivih organizmov,
– ki je namenjen pridelavi osnovnega materiala ali certificiranega materiala, razen sadik,
– ki izpolnjuje zahteve za izvorni material, določene s tem pravilnikom za posamezni rod ali vrsto, in
– za katerega je bilo na podlagi uradnih pregledov ugotovljeno, da izpolnjuje zahteve iz te točke;
2. osnovni material je razmnoževalni material:
– ki je bil pridelan na vegetativen način neposredno ali v znanem številu stopenj iz izvornega materiala po splošno uveljavljenih postopkih z namenom ohranjanja pristnosti sorte, vključno z njenimi pomološkimi lastnostmi, in z namenom preprečevanja širjenja škodljivih organizmov,
– ki je namenjen pridelavi certificiranega materiala,
– ki izpolnjuje zahteve za osnovni material, določene s tem pravilnikom za posamezni rod ali vrsto, in
– za katerega je bilo na podlagi uradnih pregledov ugotovljeno, da izpolnjuje zahteve iz te točke;
3. certificiran material:
a) je razmnoževalni material:
– ki je bil pridelan na vegetativen način iz osnovnega ali izvornega materiala ali, v primeru podlag, iz certificiranega semena, pridobljenega od osnovnega ali certificiranega materiala podlag,
– ki je namenjen pridelavi sadik,
– ki izpolnjuje zahteve za certificiran material, določene s tem pravilnikom za posamezni rod ali vrsto, in
– za katerega je bilo na podlagi uradnih pregledov ugotovljeno, da izpolnjuje zahteve iz te točke;
b) so sadike:
– ki so bile pridelane neposredno iz certificiranega, osnovnega ali izvornega razmnoževalnega materiala,
– ki so namenjene pridelavi sadja,
– ki izpolnjujejo zahteve za certificiran material, določene s tem pravilnikom za posamezni rod ali vrsto, in
– za katere je bilo na podlagi uradnih pregledov ugotovljeno, da izpolnjujejo zahteve iz te točke;
4. material kategorije Conformitas Agraria Communitatis (v nadaljnjem besedilu: CAC material) so razmnoževalni material in sadike, ki:
– so sortno pristni in sortno čisti,
– so namenjeni pridelavi razmnoževalnega materiala, sadik ali sadja, in
– izpolnjujejo zahteve za CAC material, določene s tem pravilnikom za posamezni rod ali vrsto.
(2) Razmnoževalni material ali sadike, ki izpolnjujejo zahteve za določeno kategorijo, se ne smejo pomešati z razmnoževalnim materialom ali sadikami drugih kategorij ali z razmnoževalnim materialom in sadikami, ki ne izpolnjujejo zahtev za nobeno od kategorij iz prejšnjega odstavka.
II. SPLOŠNE ZAHTEVE ZA PRIDELAVO IN TRŽENJE RAZMNOŽEVALNEGA MATERIALA IN SADIK TER ZAGOTAVLJANJE SKLADNOSTI 
5. člen 
(splošne zahteve) 
(1) Razmnoževalni material in sadike se lahko tržijo, če izpolnjujejo zahteve glede sorte in glede sledljivosti, pakiranja in označevanja iz 6. in 7. člena tega pravilnika ter če izpolnjujejo:
– posebne zahteve za uradno potrjen razmnoževalni material in sadike iz IV. poglavja tega pravilnika in jih je za to pristojni organ v državi članici EU uradno potrdil kot izvorni, osnovni ali certificiran material, ali
– posebne zahteve za CAC material iz V. poglavja tega pravilnika.
(2) Razmnoževalni material in sadike, ki so gensko spremenjeni organizmi (v nadaljnjem besedilu: GSO) v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z GSO, se lahko tržijo le, če so bili kot GSO odobreni v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z GSO, ali v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi (UL L št. 268 z dne 18. 10. 2003, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo (ES) št. 298/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 1829/2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L št. 97 z dne 9. 4. 2008, str. 64), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1829/2003/ES).
(3) Če so proizvodi, pridobljeni iz razmnoževalnega materiala ali sadik iz prejšnjega odstavka, namenjeni za uporabo kot živila, kot so opredeljena v 3. členu Uredbe 1829/2003/ES, ali kot krma, kot je opredeljena v 15. členu Uredbe 1829/2003/ES, se lahko ta razmnoževalni material ali sadike tržijo le, če so bila živila ali krma, pridobljena iz tega materiala, odobrena v skladu z Uredbo 1829/2003/ES.
(4) Če so razmnoževalni material in sadike namenjeni za poskuse ali znanstvene namene, selekcijo ali ohranjanje genske raznolikosti, ni treba izpolnjevati zahtev iz prvega odstavka tega člena.
6. člen 
(zahteve glede sorte) 
(1) Razmnoževalni material in sadike se lahko tržijo le z navedbo sorte, ki ji pripadajo. Če v primeru podlag razmnoževalni material ne pripada nobeni sorti, se lahko tak razmnoževalni material trži z navedbo vrste ali medvrstnega križanca.
(2) Če se razmnoževalni material in sadike tržijo z navedbo sorte, mora biti ta sorta vpisana v sortno listo v skladu s predpisom, ki ureja vpis sorte v sortno listo, zavarovana v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo novih sort rastlin, ali splošno znana.
(3) Šteje se, da je sorta splošno znana, če je v kateri od držav članic EU v skladu s predpisi te države članice:
– sorta uradno vpisana v sortno listo ali
– za to sorto vložena prijava za uradni vpis v sortno listo ali za varstvo sorte.
(4) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se za splošno znano šteje tudi sorta, katere razmnoževalni material in sadike so se pred 30. septembrom 2012 tržili na območju Republike Slovenije ali druge države članice EU, pod pogojem, da ima taka sorta opis, ki ga organ, pristojen za vpis sort v sortno listo v Republiki Sloveniji ali v drugi državi članici EU, sprejme kot uradno priznan opis sorte (v nadaljnjem besedilu: uradno priznani opis sorte).
7. člen 
(zahteve glede sledljivosti, pakiranja in označevanja) 
(1) Zaradi zagotavljanja sledljivosti morajo biti razmnoževalni material in sadike med pridobivanjem od starševskih rastlin, pridelavo oziroma izkopom ves čas ločeni po partijah.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko dobavitelj med pakiranjem, skladiščenjem, transportom ali dostavo združi ali pomeša razmnoževalni material ali sadike različnega izvora, če o tem vodi evidenco s podatki o sestavi združene partije in izvoru posameznih partij, ki jo sestavljajo.
(3) Razmnoževalni material in sadike so lahko dani na trg le v homogenih partijah, ki jih v primeru:
– uradno potrjenega izvornega, osnovnega ali certificiranega materiala z uradnimi etiketami označi organ za potrjevanje iz tretjega odstavka 10. člena tega pravilnika ali organ, ki je v drugi državi članici EU pristojen za uradno potrjevanje razmnoževalnega materiala in sadik, in sicer v skladu s 1. in 2. točko priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika, ali
– CAC materiala dobavitelj opremi z etiketami ali potrdili dobavitelja, ki jih izda v skladu s 4. točko priloge 2 tega pravilnika.
(4) Razmnoževalni material in sadike gensko spremenjenih sort morajo biti na trgu dodatno označene. Na vsaki etiketi ali potrdilu, ki je nanje pritrjeno oziroma jih spremlja, mora biti jasno označeno, da je bila sorta gensko spremenjena, GSO pa mora biti označen v skladu s predpisi, ki urejajo GSO.
(5) Podrobnejše zahteve glede pakiranja, označevanja oziroma opremljanja razmnoževalnega materiala in sadik z uradnimi etiketami ali z etiketami ali potrdili dobavitelja so določene v prilogi 2 tega pravilnika.
8. člen 
(izjeme od zahtev glede označevanja) 
(1) Ne glede na določbe tretjega odstavka prejšnjega člena so lahko razmnoževalni material in sadike označeni samo z osnovnimi podatki o proizvodu (npr. s podatki o vrsti in z imenom sorte ali opisom lastnosti sadne rastline), če so prodani na drobno osebam, ki so končni porabniki in ki se s pridelavo sadnih rastlin ne ukvarjajo poklicno. Pri navajanju osnovnih podatkov se lahko uporabijo splošno razumljivi simboli in slike.
(2) Določbe druge alineje tretjega odstavka prejšnjega člena se ne uporabljajo za dobavitelje CAC materiala, ki izpolnjujejo kriterije za majhne pridelovalce iz 12. člena tega pravilnika.
9. člen 
(izjema za sorto, ki ni zanimiva za tržno pridelavo) 
(1) Ne glede na določbe 6. člena tega pravilnika se lahko na podlagi dovoljenja, ki ga izda Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: Uprava) v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, tržijo razmnoževalni material in sadike sorte, ki ne izpolnjuje zahtev iz drugega odstavka 6. člena tega pravilnika, če ta sorta ni zanimiva za tržno pridelavo sadja in če Uprava sprejme opis te sorte kot uradno priznani opis.
(2) Razmnoževalni material in sadike sorte iz prejšnjega odstavka se lahko tržijo le na območju Republike Slovenije in samo kot CAC material. Za trženje morajo izpolnjevati najmanj zahteve za CAC material, predpisane s tem pravilnikom, na etiketah oziroma potrdilih dobavitelja iz 4. točke priloge 2 tega pravilnika pa mora biti dodatno navedeno: ''Trženje dovoljeno na podlagi dovoljenja UVHVVR št. ….. z dne … '' (navedeta se številka in datum dovoljenja Uprave iz prejšnjega odstavka).
10. člen 
(preverjanje skladnosti) 
(1) Za preverjanje skladnosti razmnoževalnega materiala in sadik z zahtevami iz tega pravilnika se med pridelavo in trženjem razmnoževalnega materiala in sadik izvajajo uradni pregledi, ki vključujejo vizualne preglede in vzorčenja ter testiranja razmnoževalnega materiala in sadik, predpisana s tem pravilnikom. Pri uradnih pregledih se preveri tudi, ali dobavitelji pri pridelavi razmnoževalnega materiala in sadik izpolnjujejo zahteve iz 11. člena tega pravilnika.
(2) Uradne preglede iz prejšnjega odstavka izvaja Uprava.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka izvaja uradne preglede, ki se opravijo v postopku uradne potrditve razmnoževalnega materiala in sadik v skladu s IV. poglavjem tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: postopek uradne potrditve), organ, ki ima javno pooblastilo za vodenje postopka in za odločanje v postopku uradne potrditve v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin (v nadaljnjem besedilu: organ za potrjevanje).
III. ZAHTEVE ZA DOBAVITELJA 
11. člen 
(splošne zahteve) 
Za izvajanje pregledov z namenom spremljanja in nadzora kritičnih točk, ki bi lahko vplivale na kakovost razmnoževalnega materiala in sadik, mora dobavitelj pripraviti načrt, ki vključuje najmanj:
– podatke o enoti pridelave (ime in oznaka GERK ali katastrska občina in parcelne številke, površina), o predvideni rabi (npr. matični nasad za pridelavo cepičev, zarodišče podlag, drevesnica, rastlinjak, plastenjak) in o številu rastlin na enoti pridelave,
– časovni okvir pridelave ali razmnoževanja,
– opis metode ali postopka pridelave ali razmnoževanja, ki vključuje tudi splošen opis oskrbe rastlin med pridelavo, postopkov spravila, pakiranja, hranjenja oziroma prevoza.
12. člen 
(majhni pridelovalci in lokalni trg) 
(1) Dobavitelji, katerih celotna pridelava in prodaja razmnoževalnega materiala in sadik je namenjena prodaji oziroma dobavi na lokalnem trgu osebam, ki so končni uporabniki in ki se s pridelavo sadja ne ukvarjajo poklicno, se štejejo za majhne pridelovalce.
(2) Za prodajo na lokalnem trgu se šteje, če majhni pridelovalec iz prejšnjega odstavka prodaja razmnoževalni material in sadike na svojem mestu pridelave ali na lokalni tržnici.
13. člen 
(zahtevek za izdajo etiket in potrdil dobavitelja) 
(1) Za pridobitev dovoljenja za izdajo etiket in potrdil dobavitelja, ki ga dobavitelju izda Uprava v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, vloži dobavitelj pri Upravi zahtevo, ki vsebuje naslednje podatke:
– o dobavitelju: osebno ime in naslov stalnega prebivališča ali firmo in sedež ter neponovljivo registrsko številko dobavitelja,
– o razmnoževalnem materialu in sadikah, za katere namerava izdajati etikete in potrdila dobavitelja, po rodovih in vrstah iz priloge 1 tega pravilnika.
(2) Vzorec etikete oziroma potrdila dobavitelja, ki ga dobavitelj priloži zahtevi, mora biti pripravljen v skladu s 4. točko priloge 2 tega pravilnika.
IV. URADNA POTRDITEV RAZMNOŽEVALNEGA MATERIALA IN SADIK 
1. Posebne zahteve za uradno potrditev razmnoževalnega materiala in sadik
14. člen 
(posebne zahteve za rastline kandidatke in rastline pridelane z obnovo matične rastline)
(1) Rastline kandidatke se morajo:
– vzdrževati v objektu iz prvega odstavka 16. člena tega pravilnika, ki je namenjen za vzdrževanje izvornih matičnih rastlin in izvornega razmnoževalnega materiala določenega rodu ali vrste, vendar ločeno od izvornih matičnih rastlin in izvornega razmnoževalnega materiala,
– posaditi v lonce s steriliziranem rastnim substratom ali substratom, ki ne vsebuje zemlje, da se prepreči kakršenkoli stik rastlin kandidatk z zemljo ali s tlemi, in
– označiti na način, ki zagotavlja sledljivost.
(2) Z vizualnimi pregledi rastlin kandidatk mora biti ugotovljeno, da so brez znakov prisotnosti škodljivih organizmov, navedenih za posamezni rod ali vrsto sadnih rastlin v prilogi I Direktive 2014/98/EU.
(3) Z vzorčenjem in posamičnim testiranjem rastlin kandidatk mora biti ugotovljeno, da so brez škodljivih organizmov, navedenih za posamezni rod ali vrsto sadnih rastlin v prilogi II Direktive 2014/98/EU.
(4) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se pri rastlinah kandidatkah, ki so pridelane iz semena, vzorčenja in testiranja opravijo le na viruse, viroide in virusom podobne škodljive organizme, ki se prenašajo s cvetnim prahom, če je bilo seme, iz katerega so pridelane, pridobljeno z rastline, za katero je bilo z vizualnim pregledom uradno ugotovljeno, da je brez znakov prisotnosti virusov, viroidov in virusom podobnih škodljivih organizmov.
(5) Vizualni pregledi, vzorčenja in testiranja iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena se opravijo med rastjo, v času, ki je najprimernejši glede na rod ali vrsto sadnih rastlin, ki ji pripadajo rastline kandidatke, in glede na biologijo škodljivih organizmov, ki se preverjajo.
(6) Poleg vzorčenj in testiranj iz tretjega in četrtega odstavka tega člena se kadarkoli med rastjo odvzamejo vzorci in opravijo testiranja rastlin kandidatk, če se pojavi sum na prisotnost katerega od škodljivih organizmov, navedenih za posamezni rod ali vrsto sadnih rastlin v prilogi I ali prilogi II Direktive 2014/98/EU.
(7) Če se s pregledi ali na podlagi rezultatov testiranj odvzetih vzorcev ugotovi, da posamezna rastlina kandidatka ne izpolnjuje posebnih zahtev iz tega člena, jo mora dobavitelj odstraniti iz objekta, v katerem se vzdržujejo rastline kandidatke.
(8) Določbe tega člena, razen določb tretjega odstavka tega člena, se uporabljajo tudi za rastline, ki so pridelane z obnovo uradno potrjenih izvornih matičnih rastlin. Rastline, ki so pridelane z obnovo uradno potrjenih izvornih matičnih rastlin, se vzorčijo in posamično testirajo le na viruse, viroide in virusom podobne škodljive organizme, ki so za posamezni rod ali vrsto sadnih rastlin navedeni v prilogi II Direktive 2014/98/EU.
15. člen
(posebne zahteve za uradno potrditev izvornega materiala) 
(1) Za izvorni material se štejejo izvorne matične rastline in izvorni razmnoževalni material.
(2) Kot izvorna matična rastlina se uradno potrdi rastlina kandidatka, ki izpolnjuje posebne zahteve za rastline kandidatke iz prejšnjega člena in zahteve glede:
– vzdrževanja izvornega materiala iz 16. člena tega pravilnika,
– skladnosti izvornega materiala z opisom sorte iz 17. člena tega pravilnika in
– zdravstvenega stanja izvornega materiala iz 18. člena tega pravilnika.
(3) Ne glede na določbo druge alineje prejšnjega odstavka se v primeru podlag, ki ne pripadajo nobeni sorti, rastlina kandidatka uradno potrdi kot izvorna matična rastlina, če izpolnjuje zahteve glede skladnosti z opisom vrste, ki ji pripadajo.
(4) Kot izvorna matična rastlina se uradno potrdi tudi rastlina, ki je pridelana z obnovo uradno potrjene izvorne matične rastline ali z mikrorazmnoževanjem, če je bil postopek obnove izvorne matične rastline ali postopek mikrorazmnoževanja izveden v skladu z metodo pridobivanja, vzdrževanja in razmnoževanja matičnih rastlin ter razmnoževalnega materiala iz devetega odstavka tega člena in če:
– rastlina, ki je pridelana z obnovo uradno potrjene izvorne matične rastline, izpolnjuje posebne zahteve iz osmega odstavka prejšnjega člena in prve, druge in tretje alineje drugega odstavka tega člena,
– rastlina, ki je pridelana z mikrorazmnoževanjem, izpolnjuje zahteve iz prve, druge in tretje alineje drugega odstavka tega člena.
(5) Uradno potrjene izvorne matične rastline se lahko vzdržujejo in uporabljajo za razmnoževanje z namenom obnove izvornih matičnih rastlin ali z namenom pridobivanja izvornega razmnoževalnega materiala, dokler izpolnjujejo pogoje za uradno potrditev iz tega člena, vendar najpozneje do preteka obdobja, ki se določi v metodi pridobivanja, vzdrževanja in razmnoževanja matičnih rastlin ter razmnoževalnega materiala iz devetega odstavka tega člena, ob upoštevanju sposobnosti rastlin, da ohranjajo sortne lastnosti med vzdrževanjem in razmnoževanjem nespremenjene, razmer, v katerih se vzdržujejo izvorne matične rastline, in drugih zunanjih dejavnikov, za katere je znano, da vplivajo na nespremenljivost sorte.
(6) Kot izvorni razmnoževalni material se uradno potrdi razmnoževalni material, ki je bil pridobljen ali razmnožen neposredno iz uradno potrjene izvorne matične rastline v skladu z metodo pridobivanja, vzdrževanja in razmnoževanja matičnih rastlin ter razmnoževalnega materiala iz devetega odstavka tega člena, in ki izpolnjuje zahteve glede:
– vzdrževanja izvornega materiala iz 16. člena tega pravilnika,
– skladnosti izvornega materiala z opisom sorte iz 17. člena tega pravilnika,
– zdravstvenega stanja izvornega materiala iz 18. člena tega pravilnika, in
– pomanjkljivosti, ki zmanjšujejo kakovost ali uporabnost razmnoževalnega materiala in sadik, iz 28. člena tega pravilnika.
(7) Ne glede na določbo druge alineje prejšnjega odstavka se v primeru podlag, ki ne pripadajo nobeni sorti, razmnoževalni material uradno potrdi kot izvorni razmnoževalni material, če izpolnjuje zahteve glede skladnosti z opisom vrste, ki ji pripada.
(8) Za uradno potrditev izvornega razmnoževalnega materiala podlag, ki se pridela iz semena, morata biti poleg zahtev iz petega in šestega odstavka tega člena izpolnjeni tudi naslednji zahtevi:
– seme, ki se uporabi za pridelavo izvornega razmnoževalnega materiala podlag, mora biti pridobljeno od uradno potrjenih izvornih matičnih rastlin in
– rastline, ki se uporabljajo kot opraševalke izvornih matičnih rastlin iz prejšnjega odstavka, morajo biti pridelane z vegetativnim razmnoževanjem rastline, ki je bila prav tako uradno potrjena kot izvorna matična rastlina.
(9) Metodo pridobivanja, vzdrževanja in razmnoževanja matičnih rastlin ter razmnoževalnega materiala določi za posamezni rod ali vrsto sadnih rastlin Evropska in mediteranska organizacija za zdravstveno varstvo rastlin (European and Mediterranean Plant Protection Organization; v nadaljnjem besedilu: EPPO) v standardih za pridelavo zdravih rastlin za saditev (v nadaljnjem besedilu: EPPO standardi). EPPO standardi so dostopni na spletni strani organizacije EPPO. Če za posamezni rod ali vrsto sadnih rastlin EPPO standard še ni sprejet, sprejme metodo pridobivanja, vzdrževanja in razmnoževanja matičnih rastlin in razmnoževalnega materiala pristojni organ države članice EU, v kateri se uradno potrdita izvorna matična rastlina in izvorni razmnoževalni material. Metoda mora vključevati preverjanje skladnosti izvornega materiala z opisom sorte na podlagi opazovanja in ocenjevanja fenotipskih lastnosti rastlin, vključno z njihovimi plodovi. V primeru podlag iz sedmega odstavka tega člena mora metoda vključevati preverjanje skladnosti z opisom vrste, ki ji pripada, in sicer na podlagi opazovanja in ocenjevanja vegetativnega razvoja podlage.
(10) Če izvorna matična rastlina iz drugega, tretjega ali četrtega odstavka tega člena ali izvorni razmnoževalni material iz petega ali šestega odstavka tega člena ne izpolnjuje več posebnih zahtev iz tega člena, mora dobavitelj tako rastlino ali tak material odstraniti iz objekta, kjer se vzdržuje izvorni material.
(11) Dobavitelj lahko odstranjeno rastlino ali razmnoževalni material iz prejšnjega odstavka:
– uporabi kot osnovno ali certificirano matično rastlino ali predlaga v uradno potrditev kot osnovni ali certificiran razmnoževalni material, če rastlina ali material izpolnjuje posebne zahteve, predpisane s tem pravilnikom za uradno potrditev osnovnega ali certificiranega materiala,
– uporabi kot CAC material, če matična rastlina ali razmnoževalni material izpolnjuje posebne zahteve za CAC material iz V. poglavja tega pravilnika, ali
– ponovno predlaga v uradno potrditev kot izvorni material, če s postopki odstranitve (eliminacije) škodljivih organizmov iz odstranjene matične rastline ali razmnoževalnega materiala ali z drugimi ukrepi zagotovi, da matična rastlina ali razmnoževalni material spet izpolnjuje posebne zahteve za uradno potrditev izvornega materiala iz tega člena.
16. člen 
(zahteve glede vzdrževanja izvornega materiala) 
(1) Izvorni material se vzdržuje in razmnožuje v zaščitenem prostoru v objektu, ki ves čas vzdrževanja in razmnoževanja izvornega materiala zagotavlja:
– rastne pogoje, ki so primerni za rod ali vrsto sadnih rastlin, ki ji izvorni material pripada, in
– zaščito izvornega materiala pred žuželkami in drugimi viri prenosa škodljivih organizmov, zlasti tistih, ki so navedeni pri posameznem rodu ali vrsti sadnih rastlin v prilogi I ali prilogi II Direktive 2014/98/EU.
(2) Izvorni material se vzdržuje in razmnožuje ločeno od ostalih kategorij razmnoževalnega materiala in sadik iz 4. člena tega pravilnika. Izvorni material mora biti označen tako, da sta ves čas zagotovljeni njegova prepoznavnost in sledljivost do njegovega izvora.
(3) Da se prepreči kakršenkoli stik izvornega materiala z zemljo ali tlemi, se izvorni material posadi in vzdržuje v loncih z rastnim substratom, ki ne vsebuje zemlje in ni okužen s škodljivimi organizmi, navedenimi pri posameznem rodu ali vrsti sadnih rastlin v prilogi III Direktive 2014/98/EU. Odsotnost teh škodljivih organizmov se zagotovi tako, da se uporabi steriliziran substrat ali substrat, ki je bil pred sajenjem izvornega materiala testiran na škodljive organizme iz priloge III Direktive 2014/98/EU.
(4) Ne glede na določbe tega člena se lahko izvorni material vzdržuje in hrani z zamrzovanjem v skladu z metodo pridobivanja, vzdrževanja in razmnoževanja matičnih rastlin ter razmnoževalnega materiala iz devetega odstavka prejšnjega člena.
17. člen 
(zahteve glede skladnosti izvornega materiala z opisom sorte) 
(1) Za izvorno matično rastlino se šteje, da je skladna z opisom sorte, če se na podlagi opazovanja in ocenjevanja lastnosti sorte, ki se izražajo pri izvorni matični rastlini, ugotovi, da ustreza opisu sorte iz drugega ali tretjega odstavka tega člena. Če pri izvorni matični rastlini, ki se vzdržuje v objektu iz prvega odstavka prejšnjega člena, ni mogoče preveriti vseh lastnosti iz opisa sorte, se iz izvorne matične rastline razmnoži določeno število rastlin s plodovi, ki se vzdržujejo in preverjajo ločeno od izvornega materiala. Preverjanje rastlin s plodovi se opravi v obdobju rasti, ki je najprimernejše za opazovanje in ocenjevanje lastnosti rastline in plodov, in ob upoštevanju podnebnih razmer ter tehnologije pridelave, ki jo narekuje rod ali vrsta sadnih rastlin, ki ji pripada izvorna matična rastlina.
(2) Opis sorte, ki se uporabi za namen iz prejšnjega odstavka, je lahko:
– uradni opis sorte, pridobljen v eni od držav članic EU v postopku vpisa sorte v sortno listo v skladu s predpisi, ki v tej državi članici urejajo vpis sorte sadnih rastlin v sortno listo,
– pridobljen v postopku varstva sorte v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo novih sort rastlin, ali
– uradno priznani opis sorte, na podlagi katerega je bila sorta vpisana v sortno listo v državi članici EU, v kateri se preverja izpolnjevanje pogojev za uradno potrditev izvorne matične rastline.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko pri preverjanju skladnosti izvorne matične rastline z opisom sorte začasno, do dokončanja postopka vpisa sorte v sortno listo ali postopka varstva sorte, uporablja opis sorte, ki je priložen prijavi za:
– vpis sorte v sortno listo v eni od držav članic EU, če je priloženi opis v skladu s predpisi, ki v tej državi članici urejajo postopek vpisa sorte sadnih rastlin v sortno listo, ali
– varstvo sorte.
(4) V primerih iz prejšnjega odstavka se izvorna matična rastlina uradno potrdi šele po tem, ko organ, pristojen za preverjanje sorte v postopku vpisa sorte v sortno listo ali v postopku varstva sorte, pripravi uradni opis sorte na podlagi poročila o razločljivosti, izenačenosti in nespremenljivosti sorte (v nadaljnjem besedilu: poročilo RIN). Do pridobitve uradnega opisa sorte se lahko izvorna matična rastlina in material, ki je pridelan iz nje, uporabljata za razmnoževanje osnovnega ali certificiranega materiala z namenom, da je ob pridobitvi uradnega opisa na voljo dovolj osnovnega in certificiranega materiala za trženje. Osnovni in certificiran material, ki se razmnožita v skladu s tem odstavkom, se uradno potrdita šele, ko sta uradno potrjena izvorna matična rastlina in izvorni razmnoževalni material, ki je bil razmnožen iz te matične rastline.
(5) Za izvorni razmnoževalni material se šteje, da je skladen z opisom sorte, če:
– je pridobljen ali razmnožen iz izvorne matične rastline, za katero je bila skladnost z opisom sorte preverjena v skladu s tem členom, in
– se na podlagi preverjanja tistih lastnosti sorte, ki so navedene v opisu sorte in jih je mogoče opazovati pri razmnoževalnem materialu ugotovi, da je skladen z opisom sorte.
18. člen 
(zahteve glede zdravstvenega stanja izvornega materiala) 
(1) Z vizualnimi pregledi izvornega materiala mora biti ugotovljeno, da:
– je brez znakov prisotnosti škodljivih organizmov, navedenih za posamezni rod ali vrsto sadnih rastlin v delu A priloge I ali v prilogi II Direktive 2014/98/EU ter
– delež izvornega materiala, ki kaže znake prisotnosti škodljivih organizmov, navedenih v delu B priloge I Direktive 2014/98/EU, ne presega dovoljenega tolerančnega praga, ki je za kategorijo izvorni material določen v delu B priloge I Direktive 2014/98/EU.
(2) Število vizualnih pregledov iz prejšnjega odstavka, ki se vsako leto opravijo pri posameznem rodu ali vrsti sadnih rastlin, je določeno v 1. točki priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) S testiranjem odvzetih vzorcev mora biti ugotovljeno, da je izvorni material brez škodljivih organizmov, navedenih pri posameznem rodu ali vrsti sadnih rastlin v 2. točki priloge 3 tega pravilnika. Pogostnost vzorčenj in testiranj izvornih matičnih rastlin in izvornega razmnoževalnega materiala posameznega rodu ali vrste sadnih rastlin je določena v 2. točki priloge 3 tega pravilnika.
(4) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se vzorčenja in testiranja izvornega materiala opravi tudi, če se pojavi sum na prisotnost katerega od škodljivih organizmov, navedenih za posamezni rod ali vrsto sadnih rastlin v prilogi I ali prilogi II Direktive 2014/98/EU.
(5) Določbe prvega in tretjega odstavka tega člena se ne uporabljajo za izvorni material, ki se vzdržuje in hrani z zamrzovanjem.
19. člen 
(posebne zahteve za uradno potrditev osnovnega materiala) 
(1) Za osnovni material se štejejo osnovne matične rastline in osnovni razmnoževalni material.
(2) Osnovni razmnoževalni material se uradno potrdi, če:
1. je bil razmnožen iz osnovne matične rastline, za katero se z uradnimi pregledi ugotovi, da izpolnjuje zahteve iz 20. člena tega pravilnika, in
2. izpolnjuje zahteve glede:
– skladnosti osnovnega materiala z opisom sorte iz 21. člena tega pravilnika,
– vzdrževanja osnovnega materiala iz 22. člena tega pravilnika,
– zdravstvenega stanja osnovnega materiala iz 26. člena tega pravilnika,
– zemlje ali substrata, v katerem se vzdržujejo ali razmnožujejo osnovne in certificirane matične rastline ter osnovni razmnoževalni material, iz 27. člena tega pravilnika in
– pomanjkljivosti, ki zmanjšujejo kakovost ali uporabnost razmnoževalnega materiala in sadik, iz 28. člena tega pravilnika.
(3) Ne glede na določbe prve alineje 2. točke prejšnjega odstavka mora biti v primeru podlag, ki ne pripadajo nobeni sorti, osnovni material skladen z opisom vrste, ki ji pripada. Skladnost z opisom vrste se preveri na podlagi tistih lastnosti vrste, ki jih je mogoče opazovati pri osnovnem materialu.
(4) Če osnovni material ne izpolnjuje več posebnih zahtev iz tega člena, mora dobavitelj ta material odstraniti. Odstranjeni material se lahko:
– uporabi kot certificirano matično rastlino ali predlaga v uradno potrditev kot certificiran material, če so izpolnjene posebne zahteve za uradno potrditev certificiranega materiala iz 23. člena tega pravilnika,
– uporabi kot CAC matično rastlino ali da na trg kot CAC material, če so izpolnjene posebne zahteve za CAC material iz V. poglavja tega pravilnika, ali
– ponovno uporabi kot osnovno matično rastlino ali predlaga v uradno potrditev kot osnovni razmnoževalni material, če pred tem izvede ukrepe, s katerimi doseže, da rastline ali material ponovno izpolnjuje posebne zahteve za uradno potrditev osnovnega materiala iz tega člena.
(5) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se osnovna matična rastlina odstrani, ko preteče obdobje, ki je v prilogi 4, ki je sestavni del tega pravilnika, določeno kot najdaljša dovoljena življenjska doba osnovnih matičnih rastlin.
20. člen 
(zahteve za osnovne matične rastline) 
(1) Osnovna matična rastlina je lahko le rastlina, ki je bila v skladu z metodo pridobivanja, vzdrževanja in razmnoževanja matičnih rastlin ter razmnoževalnega materiala iz devetega odstavka 15. člena tega pravilnika:
– vzgojena neposredno iz uradno potrjenega izvornega materiala,
– razmnožena enkrat ali večkrat iz osnovne matične rastline, ki je bila vzgojena neposredno iz uradno potrjenega izvornega materiala, ob upoštevanju največjega dovoljenega števila množitev in najdaljše dovoljene življenjske dobe osnovnih matičnih rastlin iz priloge 4 tega pravilnika, ali
– pridelana z mikrorazmnoževanjem.
(2) Osnovna matična rastlina iz prejšnjega odstavka se lahko uporabi za pridelavo osnovnega razmnoževalnega materiala le, če izpolnjuje zahteve glede:
– skladnosti osnovnega materiala z opisom sorte iz 21. člena tega pravilnika,
– vzdrževanja osnovnega materiala iz 22. člena tega pravilnika,
– zdravstvenega stanja osnovnega materiala iz 26. člena tega pravilnika in
– zemlje ali substrata, v katerem se vzdržujejo ali razmnožujejo osnovne in certificirane matične rastline ter osnovni razmnoževalni material, iz 27. člena tega pravilnika.
(3) Če se v skladu z drugo alinejo prvega odstavka tega člena osnovna matična rastlina razmnoži enkrat ali večkrat, se zahteve iz prejšnjega odstavka preverijo po vsaki množitvi.
(4) Ne glede na določbo prve alineje drugega odstavka tega člena mora biti v primeru podlag, ki ne pripadajo nobeni sorti, osnovna matična rastlina skladna z opisom vrste, ki ji pripada. Skladnost z opisom vrste se preveri na podlagi tistih lastnosti vrste, ki jih je mogoče opazovati pri osnovnih matičnih rastlinah.
21. člen 
(zahteve glede skladnosti osnovnega materiala z opisom sorte) 
(1) Osnovni material mora biti skladen z opisom sorte. Za preverjanje skladnosti z opisom sorte se uporabi eden od opisov sorte iz drugega odstavka 17. člena tega pravilnika.
(2) Za osnovne matične rastline se šteje, da so skladne z opisom sorte, če:
– so bile vzgojene ali razmnožene v skladu s prvim odstavkom prejšnjega člena in
– se na podlagi preverjanja tistih lastnosti sorte, ki jih je mogoče opazovati pri osnovnih matičnih rastlinah, ugotovi, da so skladne z opisom sorte.
(3) Če se pri preverjanju lastnosti sorte v skladu z drugo alinejo prejšnjega odstavka pojavi sum, da osnovna matična rastlina ni skladna z opisom sorte, se opravi dodatno preverjanje na način, kot je določeno za preverjanje izvornih matičnih rastlin v prvem odstavku 17. člena tega pravilnika.
(4) Za osnovni razmnoževalni material se šteje, da je skladen z opisom sorte, če:
– je razmnožen iz osnovne matične rastline, za katero je bilo v skladu z drugim odstavkom tega člena ugotovljeno, da je skladna z opisom sorte, in
– se na podlagi preverjanja tistih lastnosti sorte, ki jih je mogoče opazovati pri osnovnem razmnoževalnem materialu, ugotovi, da je skladen z opisom sorte.
22. člen 
(zahteve glede vzdrževanja osnovnega materiala) 
(1) Osnovni material se vzdržuje in razmnožuje na enoti pridelave, ki je prostorsko izolirana pred možnimi viri prenosa škodljivih organizmov, zlasti tistih, ki so navedeni pri posameznem rodu ali vrsti sadnih rastlin v prilogi I ali prilogi II Direktive 2014/98/EU in za katere je znano, da se prenašajo po zraku ali v stiku s koreninami.
(2) Prostorska izolacija iz prejšnjega odstavka se določi na podlagi uradnega pregleda enote pridelave in njene okolice ter na podlagi ocene tveganja za okužbo osnovnega materiala s škodljivimi organizmi iz okolice. Pri izvedbi ocene tveganja je treba upoštevati zlasti:
– rod ali vrsto sadnih rastlin, ki ji pripada osnovni material,
– pridelovalne razmere na območju, kjer se vzdržuje osnovni material, in sicer prisotnost škodljivih organizmov, za katere je znano, da so lahko navzoči na tem območju, in prisotnost rastlin, ki so gostiteljice teh škodljivih organizmov, v bližnji okolici enote pridelave,
– uporabljeno metodo pridobivanja, vzdrževanja in razmnoževanja osnovnega materiala.
(3) Osnovni material se vzdržuje in razmnožuje tako, da se prepreči ali do največje mere zmanjša možnost okužb osnovnega materiala po zraku ali z vodo ali prek strojev, opreme in orodja, ki se pri tem uporabljajo.
(4) Osnovni material različnih množitev se vzdržuje in razmnožuje ločeno. Označen mora biti na način, ki zagotavlja prepoznavnost in sledljivost osnovnega materiala.
23. člen 
(posebne zahteve za uradno potrditev certificiranega materiala) 
(1) Za certificiran material se štejejo certificirane matične rastline in certificiran razmnoževalni material.
(2) Kot certificiran razmnoževalni material se uradno potrdi razmnoževalni material, ki:
1. je bil razmnožen ali pridelan iz certificirane matične rastline, ki izpolnjuje zahteve iz 24. člena tega pravilnika, in
2. izpolnjuje zahteve glede:
– skladnosti certificiranega materiala z opisom sorte iz 25. člena tega pravilnika,
– zdravstvenega stanja certificiranega materiala iz 26. člena tega pravilnika in
– pomanjkljivosti, ki zmanjšujejo kakovost ali uporabnost razmnoževalnega materiala in sadik, iz 28. člena tega pravilnika.
(3) Ne glede na določbo prve alineje 2. točke prejšnjega odstavka mora biti v primeru podlag, ki ne pripadajo nobeni sorti, certificiran material skladen z opisom vrste, ki ji pripada. Skladnost z opisom vrste se preveri na podlagi tistih lastnosti vrste, ki jih je mogoče opazovati pri certificiranem materialu.
(4) Certificirane sadike se uradno potrdijo, če:
1. so bile razmnožene neposredno iz certificirane matične rastline, ki izpolnjuje zahteve iz 24. člena tega pravilnika, ali pridelane iz certificiranega razmnoževalnega materiala, ki je bil uradno potrjen v skladu z drugim odstavkom tega člena, in
2. izpolnjujejo zahteve glede:
– skladnosti certificiranega materiala z opisom sorte iz 25. člena tega pravilnika,
– zdravstvenega stanja certificiranega materiala iz 26. člena tega pravilnika in
– pomanjkljivosti, ki zmanjšujejo kakovost ali uporabnost razmnoževalnega materiala in sadik, iz 28. člena tega pravilnika.
(5) Če certificiran razmnoževalni material ali certificirane sadike ne izpolnjujejo posebnih zahtev iz tega člena ali če certificirane matične rastline ne izpolnjujejo zahtev iz 24. člena tega pravilnika, jih mora dobavitelj odstraniti. Odstranjene matične rastline, material in sadike pa lahko:
– uporabi kot CAC matične rastline ali kot CAC material ali kot CAC sadike, če so izpolnjene posebne zahteve za CAC material iz V. poglavja tega pravilnika, ali
– ponovno uporabi kot certificirane matične rastline ali predlaga v uradno potrditev kot certificiran material in certificirane sadike, če pred tem izvede ukrepe, s katerimi doseže, da matične rastline, razmnoževalni material ali sadike ponovno izpolnjujejo posebne zahteve za uradno potrditev certificiranega materiala iz tega člena.
24. člen 
(zahteve za certificirane matične rastline) 
(1) Certificirana matična rastlina je lahko le rastlina, ki je bila vzgojene iz uradno potrjenega izvornega materiala ali iz uradno potrjenega osnovnega materiala.
(2) Certificirana matična rastlina iz prejšnjega odstavka se lahko uporabi za pridelavo certificiranega razmnoževalnega materiala ali certificiranih sadik le, če izpolnjuje zahteve glede:
– skladnosti certificiranega materiala z opisom sorte iz 25. člena tega pravilnika,
– zdravstvenega stanja certificiranega materiala iz 26. člena tega pravilnika,
– zemlje ali substrata, v katerem se vzdržuje, razmnožuje ali prideluje osnovni in certificiran material, iz 27. člena tega pravilnika.
(3) Ne glede na določbo prve alineje prejšnjega odstavka morajo biti v primeru podlag, ki ne pripadajo nobeni sorti, certificirane matične rastline skladne z opisom vrste, ki ji pripadajo. Skladnost z opisom vrste se preveri na podlagi tistih lastnosti vrste, ki jih je mogoče opazovati pri certificiranih matičnih rastlinah.
25. člen 
(zahteve glede skladnosti certificiranega materiala z opisom sorte) 
(1) Certificiran material mora biti skladen z opisom sorte. Za preverjanje skladnosti z opisom sorte se uporabi eden od opisov sorte iz drugega odstavka 17. člena tega pravilnika.
(2) Za certificirane matične rastline se šteje, da so skladne z opisom sorte, če:
– so bile vzgojene v skladu z določbami prvega odstavka prejšnjega člena in
– se na podlagi preverjanja tistih lastnosti sorte, ki jih je mogoče opazovati pri certificiranih matičnih rastlinah, ugotovi, da so skladne z opisom sorte.
(3) Za certificiran material se šteje, da je skladen z opisom sorte, če:
– je razmnožen iz certificirane matične rastline, katere skladnost z opisom sorte je bila preverjena v skladu s prejšnjim odstavkom, in
– se na podlagi preverjanja tistih lastnosti sorte, ki jih je mogoče opazovati pri certificiranem materialu, ugotovi, da je skladen z opisom sorte.
(4) Za certificirane sadike se šteje, da so skladne z opisom sorte, če:
– so razmnožene neposredno iz certificirane matične rastline ali pridelane iz certificiranega razmnoževalnega materiala, katerih skladnost z opisom sorte je bila preverjena v skladu z drugim ali tretjim odstavkom tega člena, in
– se na podlagi preverjanja tistih lastnosti sorte, ki jih je mogoče opazovati pri certificiranih sadikah, ugotovi, da so skladne z opisom sorte.
26. člen 
(zahteve glede zdravstvenega stanja osnovnega in certificiranega materiala) 
(1) Z vizualnimi pregledi osnovnega in certificiranega materiala mora biti ugotovljeno, da:
– je brez znakov prisotnosti škodljivih organizmov, navedenih za posamezni rod ali vrsto sadnih rastlin v delu A priloge I ali v prilogi II Direktive 2014/98/EU, in
– delež osnovnega ali certificiranega materiala, ki kaže znake prisotnosti škodljivih organizmov, navedenih v delu B priloge I Direktive 2014/98/EU, ne presega dovoljenega tolerančnega praga, ki je določen v delu B priloge I Direktive 2014/98/EU za kategorijo osnovni ali certificiran material.
(2) Število vizualnih pregledov iz prejšnjega odstavka, ki se pri osnovnem in certificiranem materialu opravijo vsako leto, je za posamezni rod ali vrsto sadnih rastlin določeno v 1. točki priloge 3 tega pravilnika.
(3) S testiranjem odvzetih vzorcev mora biti ugotovljeno, da je osnovni in certificiran material brez škodljivih organizmov, navedenih pri posameznem rodu ali vrsti sadnih rastlin v 2. točki priloge 3 tega pravilnika, v kateri je določena tudi pogostnost vzorčenj in testiranj osnovnih in certificiranih matičnih rastlin, osnovnega in certificiranega razmnoževalnega materiala ter certificiranih sadik.
(4) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se vzorčenja in testiranja osnovnega in certificiranega materiala opravijo tudi, ko se pojavi sum na prisotnost katerega od škodljivih organizmov, navedenih za posamezni rod ali vrsto sadnih rastlin v prilogi I ali prilogi II Direktive 2014/98/EU.
(5) Določbe prvega in tretjega odstavka tega člena se ne uporabljajo za osnovni in certificiran material, ki se vzdržuje in hrani z zamrzovanjem.
27. člen 
(zahteve glede zemlje ali substrata, v katerem se vzdržujejo ali razmnožujejo osnovne in certificirane matične rastline ter osnovni razmnoževalni material) 
(1) Osnovne in certificirane matične rastline ter osnovni razmnoževalni material se lahko vzdržujejo in razmnožujejo samo v zemlji ali substratu, ki nista okužena s škodljivimi organizmi, navedenimi pri posameznem rodu ali vrsti sadnih rastlin v prilogi III Direktive 2014/98/EU. Odsotnost teh škodljivih organizmov se ugotovi na podlagi vzorčenj in testiranj, ki se opravijo pred sajenjem.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se vzorčenje in testiranje zemlje ali substrata na škodljive organizme iz priloge III Direktive 2014/98/EU opravi tudi, če se pojavi sum na prisotnost teh škodljivih organizmov.
(3) Vzorčenja in testiranja iz prvega in drugega odstavka tega člena se opravijo v času, ki je najprimernejši glede na biologijo škodljivih organizmov, ki se preverjajo, in glede na rod ali vrsto sadnih rastlin, ki ji pripadajo osnovne in certificirane matične rastline ter osnovni razmnoževalni material.
(4) Ne glede določbe tega člena se vzorčenja in testiranja ne opravijo, če se:
– na zemljišču, kjer se bodo posadile, vzdrževale in razmnoževale osnovne in certificirane matične rastline ter osnovni razmnoževalni material, najmanj pet let niso pridelovale rastline, ki so gostiteljice škodljivih organizmov, navedenih pri posameznem rodu ali vrsti sadnih rastlin v prilogi III Direktive 2014/98/EU, in ne obstaja sum na prisotnost teh škodljivih organizmov v zemlji,
– z uradnim pregledom ugotovi, da v zemlji niso prisotni škodljivi organizmi, ki so pri posameznem rodu ali vrsti navedeni v prilogi III Direktive 2014/98/EU in so prenašalci virusov, ki ogrožajo ta rod ali vrsto sadnih rastlin.
28. člen 
(zahteve glede pomanjkljivosti, ki zmanjšujejo kakovost ali uporabnost razmnoževalnega materiala in sadik) 
Z vizualnim pregledom partij razmnoževalnega materiala in sadik mora biti ugotovljeno, da so izvorni, osnovni in certificiran razmnoževalni material ter certificirane sadike praktično brez pomanjkljivosti, ki zmanjšujejo kakovost ali uporabnost tega materiala in rastlin. Poškodbe, razbarvanost, brazgotinasto tkivo ali izsušenost se štejejo za pomanjkljivosti, kadar negativno vplivajo na kakovost in uporabnost razmnoževalnega materiala in sadik.
2. Postopek uradne potrditve
29. člen 
(splošno) 
(1) Razmnoževalni material in sadike se uradno potrdijo v eno od kategorij iz 1. 2. ali 3. točke prvega odstavka 4. člena tega pravilnika, če se v postopku uradne potrditve ugotovi, da izpolnjujejo posebne zahteve, predpisane za uradno potrditev izvornega, osnovnega ali certificiranega materiala v 15., 19. ali 23. členu tega pravilnika.
(2) Izpolnjevanje posebnih zahtev za uradno potrditev iz prejšnjega odstavka se ugotovi na podlagi uradnih pregledov, ki vključujejo:
– preglede evidenc in dokazil, ki jih mora hraniti dobavitelj v skladu zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, in v skladu s tem pravilnikom (v nadaljnjem besedilu: evidence in dokazila, ki jih hrani dobavitelj),
– vizualne preglede enote pridelave oziroma razmnoževalnega materiala in sadik v času rasti na teh enotah pridelave,
– vizualne preglede partij razmnoževalnega materiala in sadik pred trženjem oziroma
– vzorčenja in testiranja razmnoževalnega materiala in sadik ter zemlje ali substrata, v katerem se vzdržujejo, razmnožujejo ali pridelujejo razmnoževalni material in sadike.
(3) Za vzorčenja in testiranja razmnoževalnega materiala in sadik, ki se izvedejo v postopku uradne potrditve, se uporabljajo metode, ki jih sprejme EPPO (v nadaljnjem besedilu: EPPO metode vzorčenja in testiranja). Če je za testiranje na določen škodljivi organizem sprejetih več metod, se za testiranje rastlin kandidatk na viruse, viroide, virusom podobne bolezni in fitoplazme uporabi metoda biološkega indeksiranja na indikatorskih rastlinah ali druga metoda, ki daje enako zanesljive rezultate. Če za določen škodljivi organizem EPPO metoda vzorčenja in testiranja še ni sprejeta, se uporabi metoda, ki jo sprejme imenovani laboratorij.
(4) Postopek uradne potrditve izvede organ za potrjevanje v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, tem pravilnikom in v skladu z metodo uradne potrditve, ki jo za posamezni rod ali vrsto sadnih rastlin sprejme Uprava. V metodah uradne potrditve se določijo tudi pogoji glede prostorske izolacije iz drugega odstavka 22. člena tega pravilnika.
(5) Organ za potrjevanje preveri v postopku uradne potrditve tudi zahteve glede zdravstvenega stanja, določene s predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin. Ob najdbi ali ob sumu na prisotnost karantenskega škodljivega organizma organ za potrjevanje takoj obvesti pristojnega fitosanitarnega inšpektorja.
(6) Organ za potrjevanje vodi zapisnik o opravljenih uradnih preglednih iz drugega odstavka tega člena in hrani rezultate testiranj odvzetih vzorcev ter morebitna druga dokazila, na podlagi katerih je v postopku uradne potrditve preveril izpolnjevanje zahtev za uradno potrditev iz prvega odstavka tega člena.
30. člen 
(prijava za uradno potrditev in uradna potrditev izvornih matičnih rastlin in izvornega razmnoževalnega materiala) 
(1) Dobavitelj, ki je pridobil izvorne matične rastline, vloži pri organu za potrjevanje prijavo za uradno potrditev izvornih matičnih rastlin, v kateri poleg podatkov iz prvega odstavka 22. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo, 41/09, 32/12 in 90/12 – ZdZPVHVVR; v nadaljnjem besedilu: zakon) navede podrobnejše podatke o:
1. objektu, v katerem se izvorne matične rastline vzdržujejo, in sicer:
– vrsta objekta (rastlinjak, mrežnik ali drug objekt, namenjen vzdrževanju matičnih rastlin v zaščitenem prostoru),
– lokacija objekta (domače ime GERK in GERK-PID ali naziv in naslov ali katastrska občina in parcelna številka);
2. prijavljenih izvornih matičnih rastlinah, in sicer:
– botanično ime rodu ali vrste sadnih rastlin, ki ji pripada izvorna matična rastlina,
– poimenovanje sorte,
– ime ali oznaka klona, če obstaja,
– v primeru podlag, ki ne pripadajo sorti, ime vrste ali medvrstnega križanca;
3. načinu pridobitve oziroma izvoru izvornih matičnih rastlin, in sicer ali so vzgojene iz rastlin kandidatk, razmnožene z obnovo izvorne matične rastline ali pridelane z mikrorazmnoževanjem, v primeru cepljenih matičnih rastlin se navedejo tudi podatki o podlagah, uporabljenih za cepljenje;
4. številu matičnih rastlin posameznega izvora.
(2) Na podlagi vložene prijave iz prejšnjega odstavka organ za potrjevanje z uradnimi pregledi preveri izpolnjevanje posebnih zahtev za uradno potrditev izvornega materiala iz 15. člena tega pravilnika, ki se nanašajo na izvorne matične rastline. Uradne preglede opravi v skladu s tretjim, četrtim in petim odstavkom tega člena.
(3) S pregledom evidenc in dokazil, ki jih hrani dobavitelj, se preveri, če je dobavitelj:
– rastline kandidatke in izvorne matične rastline pridobil v skladu z metodo pridobivanja, vzdrževanja in razmnoževanja matičnih rastlin ter razmnoževalnega materiala iz devetega odstavka 15. člena tega pravilnika,
– preveril skladnost izvornih matičnih rastlin z opisom sorte na način, predpisan v 17. členu tega pravilnika,
– opravil vizualne preglede in odvzel vzorce rastlin kandidatk in rastlin, razmnoženih z obnovo izvorne matične rastline, za testiranja na prisotnost škodljivih organizmov iz priloge I ali priloge II Direktive 2014/98/EU v skladu s 14. členom tega pravilnika,
– redno opravljal vizualne preglede izvornih matičnih rastlin na prisotnost škodljivih organizmov iz priloge I ali priloge II Direktive 2014/98/EU in v primeru suma odvzel vzorce izvornih matičnih rastlin,
– odvzete vzorce rastlin kandidatk, rastlin, razmnoženih z obnovo izvorne matične rastline, in izvornih matičnih rastlin poslal v analizo imenovanemu laboratoriju,
– izvedel ukrepe iz sedmega odstavka 14. člena ali desetega oziroma enajstega odstavka 15. člena tega pravilnika, če je na podlagi opravljenih pregledov in rezultatov testiranj ugotovil, da rastline kandidatke rastline, razmnožene z obnovo izvorne matične rastline, ali izvorne matične rastline ne izpolnjujejo predpisanih zahtev za izvorne matične rastline.
(4) S pregledom enote pridelave se preveri, ali se izvorne matične rastline vzdržujejo v skladu z zahtevami iz 16. člena tega pravilnika.
(5) Z vizualnimi pregledi izvornih matičnih rastlin se preveri prisotnost škodljivih organizmov iz priloge I ali priloge II Direktive 2014/98/EU in se odvzamejo vzorci izvornih matičnih rastlin za testiranje v imenovanem laboratoriju v skladu z 18. členom tega pravilnika.
(6) Če organ za potrjevanje na podlagi uradnih pregledov iz tega člena ugotovi, da izvorne matične rastline izpolnjujejo predpisane zahteve za uradno potrditev, jih uradno potrdi in zanje izda potrdilo o uradni potrditvi, ki vsebuje najmanj:
– številko in datum potrdila o uradni potrditvi,
– naziv in naslov organa za potrjevanje, ki je izvedel postopek uradne potrditve,
– osebno ime in naslov ali firmo in sedež dobavitelja ter njegovo neponovljivo registrsko številko,
– botanično ime rodu ali vrste sadnih rastlin, ki ji pripada izvorna matična rastlina,
– poimenovanje sorte, ime ali oznako klona, če obstaja; v primeru podlag, ki ne pripadajo sorti, se navede ime vrste ali medvrstnega križanca,
– kategorijo: »izvorne matične rastline«,
– način pridobitve izvornih matičnih rastlin: navede se, ali so vzgojene iz rastlin kandidatk, razmnožene z obnovo izvorne matične rastline ali pridelane z mikrorazmnoževanjem,
– število uradno potrjenih izvornih matičnih rastlin in njihove identifikacijske oznake.
(7) Uradno potrjene izvorne matične rastline se posamično označijo z uradnimi etiketami, na katerih se navedejo najmanj:
– botanično ime rodu ali vrste sadnih rastlin, ki ji pripada izvorna matična rastlina,
– poimenovanje sorte, ime ali oznako klona, če obstaja; v primeru podlag, ki ne pripadajo sorti, se navede ime vrste ali medvrstnega križanca,
– kategorijo: »izvorna matična rastlina«,
– identifikacijsko oznako izvorne matične rastline,
– številko potrdila o uradni potrditvi iz prve alineje prejšnjega odstavka.
(8) Uradno potrjene izvorne matične rastline se lahko uporabljajo za pridobivanje izvornega razmnoževalnega materiala, dokler izpolnjujejo posebne zahteve za uradno potrditev iz prve, druge in tretje alineje drugega odstavka 15. člena tega pravilnika. Izpolnjevanje teh zahtev se preveri vsako leto z uradnim pregledom med rastjo, ki ga organ za potrjevanje opravi na podlagi prijave dobavitelja iz prvega odstavka tega člena. V prijavi se namesto podatkov iz 3. točke prvega odstavka tega člena navedeta številka in datum potrdila o prvi uradni potrditvi iz prve alineje šestega odstavka tega člena.
(9) Izvorni razmnoževalni material, pridobljen iz uradno potrjenih izvornih matičnih rastlin iz prejšnjega odstavka, se uradno potrdi, če organ za potrjevanje z uradnim pregledom ugotovi, da izpolnjuje posebne zahteve za uradno potrditev iz šestega, sedmega in osmega odstavka 15. člena tega pravilnika. Uradni pregled vključuje pregled evidenc in dokazil, ki jih hrani dobavitelj in vizualni pregled partije izvornega razmnoževalnega materiala, s katerim se preveri izpolnjevanje predpisanih zahtev. Vzorčenja in testiranja izvornega razmnoževalnega materiala na prisotnost škodljivih organizmov iz priloge I ali priloge II Direktive 2014/98/EU se opravijo le, če obstaja sum na njihovo prisotnost.
(10) Za uradno potrjen izvorni razmnoževalni material izda organ za potrjevanje uradne etikete in ga uradno označi v skladu z 2. točko priloge 2 tega pravilnika.
31. člen 
(prijava in uradni pregled enote pridelave pred sajenjem) 
(1) Dobavitelj prijavi organu za potrjevanje vsako novo enoto pridelave osnovnih in certificiranih matičnih rastlin (v nadaljnjem besedilu: prijava enote pridelave). V prijavi enote pridelave, ki se vloži najpozneje 30 dni pred nameravanim sajenjem, dobavitelj poleg podatkov iz prvega odstavka 22. člena zakona navede podrobnejše podatke o:
– vrsti enote pridelave: navede se, ali gre za rastlinjak, mrežnik ali drug objekt, namenjen vzdrževanju matičnih rastlin v zaščitenem prostoru, za matični nasad ali zarodišče podlag na prostem;
– rodu ali vrsti sadnih rastlin in o kategoriji matičnih rastlin, ki bodo predvidoma posajene na enoti pridelave,
– vrstah rastlin, ki so se pridelovale na prijavljenem GERK-u v preteklih petih letih,
– predvidenem datumu sajenja.
(2) Na podlagi vložene prijave enote pridelave preveri organ za potrjevanje izpolnjevanje zahtev iz 27. člena tega pravilnika ter odvzame vzorce zemlje ali substrata, v katerem se bodo vzdrževale osnovne in certificirane matične rastline, za testiranje na prisotnost škodljivih organizmov iz priloge III Direktive 2014/98/EU in jih pošlje v testiranje imenovanemu laboratoriju. Vzorčenja ne opravi, če ugotovi, da v skladu s četrtim odstavkom 27. člena tega pravilnika vzorčenje ni potrebno.
(3) Če se bodo na enoti pridelave vzdrževale osnovne matične rastline, preveri organ za potrjevanje tudi, ali so glede prostorske izolacije izpolnjeni pogoji, določeni v metodah uradne potrditve iz četrtega odstavka 29. člena tega pravilnika.
(4) Če so zahteve iz 27. člena tega pravilnika izpolnjene, izda organ za potrjevanje dobavitelju potrdilo o ustreznosti enote pridelave.
32. člen 
(prijava za uradno potrditev in uradni pregled pridelave razmnoževalnega materiala in sadik kategorije osnovni in certificiran material med rastjo) 
(1) Dobavitelj vloži prijavo za uradno potrditev razmnoževalnega materiala in sadik kategorije osnovni in certificiran material (v nadaljnjem besedilu: prijava za uradno potrditev) vsako leto do 30. aprila. V prijavi za uradno potrditev poleg podatkov iz prvega odstavka 22. člena zakona navede podrobnejše podatke o:
– osnovnih in certificiranih matičnih rastlinah, ki so posajene na enoti pridelave in ki bodo uporabljene za pridelavo osnovnega in certificiranega razmnoževalnega materiala, o razmnoževalnem materialu, uporabljenem za pridelavo certificiranih sadik: o rastlinski vrsti, sorti oziroma podlagi, izvoru, kategoriji, v primeru matičnih rastlin kategorije »osnovni material« tudi o zaporednem številu množitve,
– količini posajenih osnovnih in certificiranih matičnih rastlin ter certificiranih sadik na enoti pridelave in o letu saditve:
– predvideni količini osnovnega in certificiranega razmnoževalnega materiala ter predvidenem številu certificiranih sadik, ki bodo pridelani na prijavljeni enoti pridelave.
(2) Na podlagi vložene prijave za uradno potrditev organ za potrjevanje z uradnimi pregledi preveri izpolnjevanje posebnih zahtev za uradno potrditev osnovnega in certificiranega materiala iz 19. in 23. člena tega pravilnika, ki se nanašajo na osnovne in certificirane matične rastline ter na certificirane sadike, ter zahtev za osnovne in certificirane matične rastline iz 20. in 24. člena tega pravilnika. Uradne preglede opravi v skladu s tretjim, četrtim, petim in šestim odstavkom tega člena.
(3) S pregledom evidenc in dokazil, ki jih hrani dobavitelj, organ za potrjevanje preveri, če je dobavitelj:
– preveril skladnost osnovnih in certificiranih matičnih rastlin in certificiranih sadik z opisom sorte na način, kot je predpisano v 21. in 25. členu tega pravilnika;
– med rastjo redno opravljal vizualne preglede osnovnih in certificiranih matičnih rastlin ter certificiranih sadik na prisotnost škodljivih organizmov iz priloge I ali priloge II Direktive 2014/98/EU in v primeru suma odvzel vzorce za testiranje;
– izvedel ukrepe iz četrtega in petega odstavka 19. člena ali petega odstavka 23. člena tega pravilnika, če je na podlagi opravljenih pregledov in rezultatov testiranj ugotovil, da osnovne in certificirane matične rastline ter certificirane sadike ne izpolnjujejo predpisanih zahtev iz 19., 20., 23. in 24. člena tega pravilnika.
(4) Pri prvem uradnem pregledu po sajenju osnovnih in certificiranih matičnih rastlin na podlagi evidenc se preveri tudi, če je bila enota pridelave pred sajenjem uradno pregledana v skladu s prejšnjim členom.
(5) S pregledom enote pridelave se preveri, ali:
– se osnovne matične rastline vzdržujejo v skladu z zahtevami iz 22. člena tega pravilnika,
– so še izpolnjene zahteve iz 27. člena tega pravilnika glede zemlje ali substrata, v katerem se vzdržujejo ali razmnožujejo osnovne in certificirane matične rastline ter prideluje osnovni razmnoževalni material.
(6) Izpolnjevanje zahtev glede zdravstvenega stanja osnovnih in certificiranih matičnih rastlin ter certificiranih sadik se preveri z vizualnimi pregledi in na podlagi vzorčenj in testiranj, ki se jih opravi v skladu s 26. členom tega pravilnika.
33. člen 
(uradni pregledi razmnoževalnega materiala in sadik pred trženjem in izdaja uradnih etiket) 
(1) Po opravljenih pregledih iz prejšnjega člena, vendar najpozneje pet delovnih dni pred začetkom pakiranja in označevanja razmnoževalnega materiala in sadik, sporoči dobavitelj organu za potrjevanje podatke o:
– osnovnem in certificiranem razmnoževalnem materialu ter certificiranih sadikah, ki jih bo tržil: o vrsti, sorti oziroma podlagi, kategoriji, o enoti pridelave, na kateri so bili pridelani (navede se GERK-PID in domače ime GERK-a), in o količini ter načinu pakiranja razmnoževalnega materiala in sadik;
– zahtevani količini uradnih etiket;
– objektu, kjer bo potekalo pakiranje in označevanje razmnoževalnega materiala in sadik (naslov oziroma katastrska občina in parcelna številka), in o predvidenem obdobju pakiranja.
(2) Po prejetju sporočila iz prejšnjega odstavka izda organ za potrjevanje uradne etikete in opravi uradni pregled razmnoževalnega materiala in sadik pred trženjem, s katerim preveri, ali razmnoževalni material in sadike izpolnjujejo posebne zahteve za uradno potrditev osnovnega razmnoževalnega materiala iz drugega in tretjega odstavka 19. člena tega pravilnika in posebne zahteve za uradno potrditev certificiranega razmnoževalnega materiala in certificiranih sadik iz drugega, tretjega in četrtega odstavka 23. člena tega pravilnika. Uradni pregled se opravi v skladu s četrtim in petim odstavkom tega člena.
(3) Uradne etikete iz prejšnjega odstavka, ki se štejejo tudi za rastlinski potni list v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin, morajo poleg zahtev iz 2. točke priloge 2 tega pravilnika izpolnjevati še naslednje zahteve:
– biti morajo označene z zaporednimi serijskimi številkami,
– poleg podatkov iz točke 2.2 priloge 2 tega pravilnika morajo vsebovati podatke, predpisane za rastlinski potni list v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin.
(4) Pri uradnem pregledu preveri organ za potrjevanje evidence in dokazila, ki jih hrani dobavitelj, ter opravi vizualni pregled, s katerim preveri, ali osnovni in certificiran razmnoževalni material ter certificirane sadike izpolnjujejo zahteve glede:
– zdravstvenega stanja iz 26. člena tega pravilnika in
– pomanjkljivosti, ki zmanjšujejo kakovost ali uporabnost razmnoževalnega materiala in sadik iz 28. člena tega pravilnika.
(5) Pri uradnem pregledu se preveri tudi, ali je dobavitelj pravočasno izvedel ukrepe, ki jih je odredil organ za potrjevanje ob predhodnih uradnih pregledih, ki jih je izvedel na podlagi prijave za uradno potrditev v skladu s prejšnjim členom.
34. člen 
(uradna potrditev partije razmnoževalnega materiala in sadik in označitev z uradnimi etiketami) 
(1) Partije razmnoževalnega materiala in sadik, za katere je organ za potrjevanje na podlagi uradnih pregledov ugotovil, da izpolnjujejo posebne zahteve za uradno potrditev iz drugega in tretjega odstavka 19. člena tega pravilnika in drugega, tretjega in četrtega odstavka 23. člena tega pravilnika, organ za potrjevanje uradno potrdi tako, da jih označi z uradnimi etiketami ter zanje izda potrdilo o uradni potrditvi. Na potrdilu o uradni potrditvi navede poleg podatkov iz prve do dvanajste alineje točke 2.2 priloge 2 tega pravilnika tudi podatke o:
– skupni količini razmnoževalnega materiala in sadik v partiji,
– številu pakiranj v partiji,
– datumu izdaje potrdila o uradni potrditvi.
(2) Razmnoževalni material in sadike se označijo z uradnimi etiketami na način, kot je določeno v 1. točki priloge 2 tega pravilnika.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena lahko organ za potrjevanje dovoli dobavitelju, da pod nadzorom organa za potrjevanje sam označi uradno potrjen razmnoževalni material in sadike z uradnimi etiketami iz tretjega odstavka prejšnjega člena.
(4) Dobavitelju iz prejšnjega odstavka organ za potrjevanje dovoli tudi, da za uradno potrjen razmnoževalni material in sadike izda spremni dokument iz 3. točke priloge 2 tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: spremni dokument).
(5) Dobavitelj mora v primerih iz tretjega in četrtega odstavka tega člena voditi evidenco o uporabljenih uradnih etiketah in hraniti svoje izvode izdanih spremnih dokumentov. Neporabljene etikete mora vrniti organu za potrjevanje.
(6) Organ za potrjevanje mora v primerih iz tretjega odstavka tega člena ob prvem uradnem pregledu po končanem pakiranju in označevanju preveriti evidence in spremne dokumente iz prejšnjega odstavka.
35. člen 
(ponovna uradna potrditev partije razmnoževalnega materiala in sadik) 
(1) Partija ali del partije razmnoževalnega materiala in sadik, ki je že bila uradno potrjena, se na zahtevo dobavitelja ponovno uradno potrdi in označi z novimi uradnimi etiketami, na katerih se obvezno navede podatek iz enajste in trinajste alineje točke 2.2 priloge 2 tega pravilnika.
(2) Ponovno uradno potrditev izvede organ za potrjevanje na podlagi prijave dobavitelja za ponovno uradno potrditev partije razmnoževalnega materiala in sadik. V prijavi se poleg podatkov iz prvega odstavka 22. člena zakona navedejo podatki o količini in načinu pakiranja razmnoževalnega materiala in sadik zahtevani količini uradnih etiket uradnih etiket. Kot podatki o razmnoževalnem materialu in sadikah, prijavljenih v ponovno uradno potrditev, se navedejo podatki iz druge do dvanajste alineje točke 2.2 priloge 2 tega pravilnika, ki se povzamejo iz uradnih etiket, s katerimi so bili prvotno označeni uradno potrjeni razmnoževalni material in sadike.
(3) Razmnoževalni material in sadike iz prvega odstavka tega člena se ponovno uradno potrdi, če organ za potrjevanje v postopku uradne potrditve ugotovi, da razmnoževalni material in sadike izpolnjujejo posebne zahteve za uradno potrditev iz prvega odstavka 29. člena tega pravilnika, in sicer:
– v kategorijo, v katero je bil prvotno uradno potrjen, če razmnoževalni material in sadike še izpolnjujejo posebne zahteve za uradno potrditev razmnoževalnega materiala in sadik iz drugega in tretjega odstavka 19. člena tega pravilnika ali drugega, tretjega in četrtega odstavka 23. člena tega pravilnika, ali
– v ustrezno nižjo kategorijo in stopnjo, če izpolnjujejo posebne zahteve za uradno potrditev razmnoževalnega materiala in sadik za katero od nižjih kategorij iz 4. člena tega pravilnika.
3. Obveščanje
36. člen 
(obveščanje) 
(1) O prejetih prijavah za uradno potrditev v skladu s tem pravilnikom mora organ za potrjevanje obvestiti Upravo vsako leto najpozneje do 31. maja tekočega leta za preteklo leto.
(2) Organ za potrjevanje vsako leto najpozneje do 1. februarja pošlje Upravi poročilo o postopkih uradne potrditve, ki so bili izvedeni v preteklem koledarskem letu, vključno s podatki o količinah uradno potrjenega razmnoževalnega materiala in sadik, po vrstah, sortah in kategorijah.
V. POSEBNE ZAHTEVE ZA CAC MATERIAL 
37. člen 
(posebne zahteve za CAC material) 
(1) CAC material mora izpolnjevati naslednje posebne zahteve:
– razmnožen mora biti iz materiala znanega izvora, ki ga je evidentiral dobavitelj (v nadaljnjem besedilu: izvor CAC materiala),
– biti mora skladen z enim od opisov sorte iz 38. člena tega pravilnika; če v primeru podlag CAC material ne pripada nobeni sorti, mora biti skladen z opisom vrste, ki ji pripada,
– glede zdravstvenega stanja mora izpolnjevati zahteve iz 39. člena tega pravilnika in
– glede pomanjkljivosti, ki zmanjšujejo kakovost ali uporabnost razmnoževalnega materiala ali sadik kategorije CAC material, mora izpolnjevati zahteve iz 40. člena tega pravilnika.
(2) Za izpolnjevanje zahtev iz prejšnjega odstavka je odgovoren dobavitelj.
(3) Dobavitelj mora CAC material, ki ne izpolnjuje zahtev iz prvega odstavka tega člena, odstraniti iz enote pridelave ali izvesti ukrepe, s katerimi zagotovi, da bo CAC material izpolnjeval zahteve iz prvega odstavka tega člena.
38. člen 
(skladnost z opisom sorte) 
(1) CAC material mora ustrezati uradnemu opisu sorte ali opisu sorte, ki je priložen prijavi za vpis sorte v sortno listo ali za varstvo sorte, ali uradno priznanemu opisu sorte.
(2) Skladnost CAC materiala z zahtevami iz prejšnjega odstavka se ugotavlja z opazovanjem izraženih lastnosti sorte, ki ji CAC material pripada.
(3) Dobavitelj mora redno preverjati skladnost CAC materiala z enim od opisov sorte iz prvega odstavka tega člena.
39. člen 
(zahteve glede zdravstvenega stanja CAC materiala) 
(1) CAC material mora biti praktično brez škodljivih organizmov, določenih v prilogi I ali prilogi II Direktive 2014/98/EU za rod ali vrsto, ki ji CAC material pripada.
(2) Skladnost CAC materiala z zahtevami iz prejšnjega odstavka se ugotavlja z vizualnimi pregledi enot pridelave CAC materiala in z vizualnimi pregledi partij CAC materiala. V primeru suma na prisotnost škodljivih organizmov iz priloge I ali priloge II Direktive 2014/98/EU se odvzamejo vzorci CAC materiala in opravi testiranje teh vzorcev.
(3) Vizualni pregledi, vzorčenja in testiranja iz prejšnjega odstavka se izvajajo na način, kot je za rod ali vrsto, ki ji CAC material pripada, določeno v prilogi 3 tega pravilnika. Za njihovo izvedbo je odgovoren dobavitelj.
(4) Določbe prvega in drugega odstavka tega člena se ne uporabljajo za CAC material, ki se shranjuje z zamrzovanjem.
(5) CAC material, ki pripada vrstam iz rodov Citrus L., Fortunella Swingle in Poncirus Raf., mora poleg zahtev iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena izpolnjevati tudi naslednje zahteve:
– z vzorčenjem in testiranjem mora biti ugotovljeno, da je izvor CAC materiala brez škodljivih organizmov, ki so navedeni za te vrste v prilogi II Direktive 2014/98/EU, in
– z vizualnimi pregledi, vzorčenjem in testiranjem mora biti ugotovljeno, da je CAC material od začetka zadnje rastne dobe praktično brez škodljivih organizmov, ki so navedeni za te vrste v prilogi II Direktive 2014/98/EU.
40. člen 
(zahteve glede pomanjkljivosti CAC materiala) 
(1) CAC material mora biti praktično brez pomanjkljivosti, ki zmanjšujejo njegovo kakovost ali uporabnost. Poškodbe, razbarvanost, brazgotinasto tkivo ali izsušenost se štejejo za pomanjkljivosti, kadar negativno vplivajo na kakovost in uporabnost CAC materiala.
(2) Skladnost z zahtevami iz prejšnjega odstavka se ugotavlja z vizualnim pregledom.
VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI 
41. člen 
(prehodne določbe za uradno potrjen razmnoževalni material in sadike) 
(1) Razmnoževalni material in sadike, ki so ob uveljavitvi tega pravilnika uradno potrjeni in označeni z uradnimi etiketami kot certificiran razmnoževalni material in certificirane sadike v skladu s Pravilnikom o trženju razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja (Uradni list RS, št. 17/06 in 107/09), se lahko tržijo do konca leta 2017.
(2) Matične rastline, ki so ob uveljavitvi tega pravilnika uradno potrjene v skladu s Pravilnikom o trženju razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja (Uradni list RS, št. 17/06 in 107/09), kot osnovne matične rastline, se lahko najpozneje do 31. decembra 2022 uporabljajo kot certificirane matične rastline za pridelavo certificiranega razmnoževalnega materiala, če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka tega člena.
(3) Matične rastline iz prejšnjega odstavka morajo glede zdravstvenega stanja in glede zemlje ali substrata, v katerem se vzdržujejo, izpolnjevati zahteve, predpisane za certificirane matične rastline v 26. in 27. členu tega pravilnika. Izpolnjevanje zahtev iz tega odstavka preveri organ za potrjevanje pred vsakokratno pridelavo certificiranega razmnoževalnega materiala na podlagi prijave za uradno potrditev iz prvega odstavka 32. člena tega pravilnika.
(4) Certificiran razmnoževalni material, pridelan iz matičnih rastlin, ki izpolnjujejo zahteve iz prejšnjega odstavka, lahko organ za potrjevanje uradno potrdi, če na podlagi uradnega pregleda, ki ga opravi v skladu s 33. členom tega pravilnika, ugotovi, da izpolnjuje zahteve iz 26. in 28. člena tega pravilnika za certificiran razmnoževalni material. Uradno potrjen certificiran razmnoževalni material označi na način, kot je določeno v 34. členu tega pravilnika, pri čemer se na uradnih etiketah obvezno navede, da je trženje tega materiala dovoljeno na podlagi 32. člena Direktive 2014/98/EU.
(5) Sadike, pridelane iz uradno potrjenega certificiranega razmnoževalnega materiala iz prejšnjega odstavka, lahko organ za potrjevanje uradno potrdi kot certificirane sadike, če na podlagi uradnega pregleda, ki ga opravi v skladu s 33. členom tega pravilnika, ugotovi, da izpolnjujejo zahteve iz 26. in 28. člena tega pravilnika za certificirane sadike. Uradno potrjene certificirane sadike označi na način, kot je določeno v 34. členu tega pravilnika, pri čemer se na uradnih etiketah obvezno navede, da je trženje teh sadik dovoljeno na podlagi 32. člena Direktive 2014/98/EU.
(6) Uradno potrjen certificiran razmnoževalni material in certificirane sadike iz četrtega in petega odstavka tega člena se lahko tržijo najpozneje do 31. decembra 2022.
42. člen 
(prehodne določbe za razmnoževalni material in sadike kategorije CAC) 
(1) Za razmnoževalni material in sadike, ki ob uveljavitvi tega pravilnika izpolnjujejo pogoje in zahteve, predpisane s Pravilnikom o trženju razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja (Uradni list RS, št. 17/06 in 107/09) za kategorijo CAC material, se šteje, da izpolnjujejo posebne zahteve za CAC material iz 37. člena tega pravilnika, razen zahteve iz prve in druge alineje prvega odstavka 37. člena tega pravilnika.
(2) Da bi razmnoževalni material in sadike iz prejšnjega odstavka izpolnjevali tudi posebne zahteve iz prve in druge alineje prvega odstavka 37. člena tega pravilnika, mora dobavitelj v evidencah in dokazilih, ki jih hrani v skladu s tem pravilnikom, evidentirati izvor CAC materiala, ki ga uporablja za razmnoževanje, ter preveriti skladnost CAC materiala z opisom sorte v skladu z 38. členom tega pravilnika.
(3) Razmnoževalni material in sadike iz prvega odstavka tega člena se lahko do izpolnitve zahteve iz prejšnjega odstavka, vendar najpozneje do 31. decembra 2022, tržijo, če:
– dobavitelj zagotovi, da razmnoževalni material in sadike izpolnjujejo posebne zahteve iz 37. člena tega pravilnika, razen zahteve iz prve in druge alineje prvega odstavka 37. člena tega pravilnika;
– jih dobavitelj opremi z etiketami ali potrdili dobavitelja iz 4. točke priloge 2 tega pravilnika, na katerih obvezno navede, da je trženje tega razmnoževalnega materiala in sadik dovoljeno na podlagi 32. člena Direktive 2014/98/EU.
43. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o trženju razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja (Uradni list RS, št. 17/06 in 107/09).
44. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2017.
Št. 007-146/2016
Ljubljana, dne 18. oktobra 2016
EVA 2016-2330-0036
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano 

AAA Zlata odličnost