Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2016 z dne 20. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2016 z dne 20. 10. 2016

Kazalo

2797. Pravilnik o strokovnih nazivih v knjižnični dejavnosti, stran 9017.

  
Na podlagi petega odstavka 39.b člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 - ZUJIK in 92/15) izdaja minister, pristojen za kulturo,
P R A V I L N I K 
o strokovnih nazivih v knjižnični dejavnosti 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
(1) Ta pravilnik določa strokovne nazive v knjižnični dejavnosti. Podrobneje določa postopek imenovanja ter splošne in posebne pogoje za imenovanje v strokovne nazive za strokovne knjižničarske delavce, roke in način predložitve vloge ter obvezna dokazila, imenovanje, mandat in pristojnosti komisije za strokovne nazive v knjižnični dejavnosti ter način odločanja o imenovanju v strokovni naziv.
(2) Po tem pravilniku so v strokovne nazive lahko imenovani strokovni knjižničarski delavci, ki so zaposleni v knjižnicah iz 7. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15, v nadaljnjem besedilu: zakon), in v drugih organizacijah, ki delujejo na področju knjižnične dejavnosti, razen strokovnih delavcev v šolskih knjižnicah.
2. člen 
(pomen izrazov) 
V tem pravilniku uporabljeni izrazi pomenijo:
– »anotacija« je zgoščena objektivna predstavitev vsebine knjige oziroma drugega knjižničnega gradiva, namenjena javnosti, in obsega najmanj 200 besed oziroma 1.600 znakov,
– »avtorska objava« je objava individualne intelektualne stvaritve s področja knjižnične dejavnosti na katerem koli mediju, ki upošteva vsaj minimalna merila za strokovne objave, in sicer ima naslov, uvod, jedro, ki obravnava strokovno vprašanje ali uporabo znanja v praksi, razpravo in zaključek ter navedbo virov in literature,
– »avtorski povzetek« je zgoščena, neocenjujoča predstavitev vsebine dokumenta, ki lahko nadomesti branje izvirnika in ga napiše avtor sam. Povzema glavne, bistvene misli napisanega sporočila. Vsebovati mora najmanj 250 besed oziroma 2.000 znakov,
– »bibliotekarski izpit« pomeni izpit v skladu z 39.b členom zakona in pravilnikom, ki ureja bibliotekarski izpit,
– »članek« je avtorska objava v kontinuiranem viru oziroma samostojni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji,
– »delovna skupina« je skupina formalno imenovanih posameznikov, ki uresničujejo skupni program za doseganje konkretnih strokovnih ciljev,
– »delovne izkušnje na področju knjižnične dejavnosti« pomenijo redno, daljše časovno obdobje trajajoče strokovno knjižničarsko delo v knjižnicah iz 7. člena zakona ali v drugih organizacijah,
– »druge organizacije, ki delujejo na področju knjižnične dejavnosti«, so po tem pravilniku pravne osebe javnega prava, ki niso knjižnice, vendar v skladu z 2. členom zakona delujejo tudi na področju ali za potrebe knjižnične dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: druge organizacije),
– »knjižnična dejavnost« je dejavnost knjižnice, ki je pravna oseba ali njena organizacijska enota, oziroma druge organizacije iz sedme alineje tega člena, ki se izvaja v skladu z zakonom,
– »kritika, recenzija« je avtorska objava v znanstveni ali strokovni publikaciji, v kateri avtor ocenjuje ali dokazuje pravilnost/nepravilnost nekega znanstvenega ali strokovnega dela, merila, mnenja ali ugotovitve in/ali izpodbija/podpira/ocenjuje ugotovitve, dela ali mnenja drugih avtorjev. Poudarek je na prikazu strokovnega mnenja oziroma sodbe o znanstvenem, strokovnem ali umetniškem delu, zlasti glede na njegovo kakovost,
– »mentorstvo« je izvajanje pedagoškega dela s posameznikom po določenem pisnem programu s področja knjižnične dejavnosti. Sem sodi mentorstvo strokovnih knjižničarskih delavcev pripravnikom in študentom na obvezni študijski praksi oziroma mentorstvo pri specialističnih nalogah ter pri strokovnem usposabljanju za opravljanje bibliotekarskega izpita,
– »poljudni članek« je članek, ki strokovno ali znanstveno vsebino prikaže na poljuden način in je namenjen popularizaciji znanstvenih in strokovnih spoznanj,
– »posebna knjižnična zbirka« (tudi posebna zbirka knjižnice) je po različnih jasno določenih merilih zbran in oddeljen del zbirke knjižničnega gradiva knjižnice. Posebna knjižnična zbirka mora imeti katalog knjižničnega gradiva. Knjižnica organizira posebne knjižnične zbirke za opravljanje nalog na domoznanskem ali informacijskem področju oziroma za opravljanje dejavnosti za skupine uporabnikov s posebnimi potrebami,
– »posebna podatkovna zbirka« je računalniška zbirka bibliografskih, faktografskih, besedilnih, slikovnih ali drugih podatkov, zbranih po različnih strokovnih merilih, namenjena poizvedovanju in javni predstavitvi podatkov. Osnovni knjižnični katalogi niso posebna podatkovna zbirka,
– »posebni dosežek« je teoretično, raziskovalno ali strokovno delo, ki pomembno prispeva k razvoju bibliotekarske stroke ali knjižnične dejavnosti v Republiki Sloveniji in je kot tako javno priznano ali ima izkazano odmevnost v domači in/ali mednarodni bibliotekarski javnosti,
– »predgovor, spremna beseda« je pisna individualna intelektualna stvaritev strokovnega knjižničarskega delavca, objavljena pred ali za glavnim besedilom, ki opisuje vsebinske in druge značilnosti glavnega besedila ali njegovega avtorja,
– »projekt« je zaključena celota med seboj povezanih aktivnosti, za katere sta značilna skupni cilj in sodelovanje različnih sodelavcev. Zaključen mora biti v predpisanem času v skladu s projektno specifikacijo. Izvaja ga projektna skupina, ki jo oblikujejo raziskovalci/sodelavci ene ustanove ali več ustanov. Vodja projekta je ena oseba, drugi sodelujoči so sodelavci projekta. Rezultati projekta so (glede na to, ali je projekt temeljni ali razvojni) nova spoznanja, nove metode dela, novi postopki, nove storitve ali proizvodi in podobno,
– »razstava« je vsebinsko zaokrožena predstavitev po strokovnih merilih izbranega knjižničnega ali drugega gradiva, ki je namenjena seznanjanju javnosti z vlogo in pomenom vsebine izbrane teme ali avtorja ter dejavnostjo in storitvami knjižnic,
– »recenzenstvo« je oblikovanje pisnih strokovnih mnenj, namenjenih uredniku publikacije oziroma napisanih na njegovo pobudo, o kakovosti oziroma ustreznosti pisnega avtorskega dela pred objavo,
– »selektivna osebna bibliografija s področja knjižnične dejavnosti« je po pravilih stroke pripravljeni seznam avtorskih objav, namenjenih strokovni javnosti, ki mora vključevati tudi COBISS ID vsake od vključenih bibliografskih enot,
– »spletno mesto« je vsebinsko zaokroženi, organizirani in strukturirani skupek spletnih strani s področja knjižnične dejavnosti s predstavitvijo dejavnosti in vsebin uporabnikom, npr. spletno mesto knjižnice, projekta, društva ipd.,
– »strokovna monografija« je samostojna zaključena publikacija, v kateri se strokovno obravnava neki problem, vprašanje ali predmet. Publikacija mora imeti predpisane sestavine za pridobitev CIP in ISBN ter obsegati več kot 49 strani,
– »strokovni blog« je spletno mesto s poljudnimi ali strokovnimi prispevki s področja knjižnične dejavnosti, ki jih avtor ali več avtorjev objavlja v kronološkem zaporedju in jih bralci lahko komentirajo,
– »strokovni članek« je članek, v katerem je opisana uporaba znanja v praksi,
– »strokovni knjižničarski delavec« je strokovni delavec v skladu z drugim odstavkom 39. člena zakona, ki opravlja temeljna strokovna dela za izvajanje knjižnične dejavnosti,
– »urednik« je formalno imenovana oseba, odgovorna za izvajanje uredniške politike publikacije ali spletnega mesta, njeno pripravo in objavo ter sodelovanje z avtorji in recenzenti. Ime urednika mora biti navedeno v publikaciji (urednik, glavni urednik, odgovorni urednik),
– »znanstvena monografija« je samostojna zaključena publikacija, v kateri se znanstveno, sistematično in izčrpno obravnava neki problem, vprašanje ali predmet. Publikacija mora biti recenzirana in imeti predpisane sestavine za pridobitev CIP in ISBN ter obsegati več kot 49 strani,
– »znanstveni članek« je članek, v katerem so opisani potek in izsledki znanstvene raziskave in avtorjeva lastna dognanja. Objavljen je v znanstveni reviji z recenzentskim sistemom sprejemanja objav.
II. POGOJI ZA IMENOVANJE V STROKOVNI NAZIV 
3. člen 
(splošni pogoji za imenovanje v strokovni naziv) 
(1) Strokovni knjižničarski delavec je lahko imenovan v strokovni naziv iz 14. člena tega pravilnika, in sicer glede na stopnjo izobrazbe in opravljeni ustrezni bibliotekarski izpit.
(2) Strokovni knjižničarski delavec je imenovan v strokovni naziv, če:
– ima izobrazbo, določeno v 14. členu tega pravilnika,
– je opravil bibliotekarski izpit in
– izpolnjuje druge pogoje, določene s tem pravilnikom.
(3) Drugi pogoji za imenovanje v strokovni naziv so:
– delovne izkušnje na področju knjižnične dejavnosti,
– opravljanje strokovnega dela,
– strokovna usposobljenost za opravljanje strokovnega dela,
– posebni dosežki na področju knjižnične dejavnosti.
4. člen 
(ugotavljanje izpolnjevanja pogoja delovnih izkušenj) 
(1) Delovne izkušnje na področju knjižnične dejavnosti se štejejo od začetka opravljanja dela na področju knjižnične dejavnosti.
(2) Za eno leto delovnih izkušenj na področju knjižnične dejavnosti se šteje redna zaposlitev na delovnem mestu strokovnega knjižničarskega delavca s polnim delovnim časom v trajanju 12 mesecev. Če delavec dela s krajšim delovnim časom, se mu za eno leto delovnih izkušenj šteje seštevek v daljšem časovnem obdobju, ki pomeni opravljanje dela v polnem delovnem času.
(3) Pri manjšem obsegu dela v koledarskem letu se za eno leto šteje seštevek 12 mesecev dela v več koledarskih letih.
5. člen 
(ugotavljanje izpolnjevanja pogoja opravljanja strokovnega dela) 
(1) Strokovno knjižničarsko delo obsega vsebine, navedene v prvem odstavku 2. člena zakona, ki jih opravljajo knjižničar, višji knjižničar, bibliotekar pomočnik, bibliotekar, bibliotekar z magisterijem znanosti in bibliotekar z doktoratom.
(2) Strokovno delo, ki se upošteva kot pogoj za imenovanje v strokovni naziv v drugih organizacijah po tem pravilniku, obsega tudi druge vsebine dela, ki se nanašajo na knjižnično dejavnost.
6. člen 
(ugotavljanje izpolnjevanja pogoja strokovne usposobljenosti) 
(1) Strokovno usposobljenost strokovni knjižničarski delavec izkazuje z dosežki pri strokovnem knjižničarskem delu, kot so avtorske objave, urejanje publikacij, strokovna predavanja, sodelovanje pri razvojnih in raziskovalnih projektih, priprava razstav, pedagoška dejavnost in popularizacija knjižnične dejavnosti, izboljšave strokovnih postopkov ter razvoj in uvedba novih storitev, aktivno sodelovanje v strokovnih telesih in združenjih, pridobljeno dodatno strokovno in funkcionalno znanje, prejeta osebna priznanja in nagrade.
(2) Strokovna usposobljenost se izkazuje na podlagi pisnih dokazil za posamezni dosežek s področja knjižnične dejavnosti, kot so sklepi o imenovanjih članov delovnih teles, članov projektnih skupin, seznami predavateljev, raziskovalna poročila, poročila o izvedbi projekta, selektivna osebna bibliografija s področja knjižnične dejavnosti oziroma kopija objavljenega besedila, če gre za krajšo objavo, ipd. Uspešno opravljeno strokovno ali funkcionalno izpopolnjevanje se izkazuje s potrdili o udeležbi ali uspehu, ki morajo vsebovati poleg podatkov o izvajalcu in udeležencu še ime programa in njegovo trajanje v dnevih ali urah.
(3) Za imenovanje v strokovni naziv mora strokovni knjižničarski delavec zbrati število točk, določeno s tem pravilnikom. Če je kandidat že pridobil strokovni naziv, se število doseženih točk, ki je bilo upoštevano pri pridobitvi zadnjega strokovnega naziva, upošteva pri ugotavljanju izpolnjevanja pogoja doseženih točk za imenovanje v strokovni naziv, ki ga želi pridobiti.
(4) Strokovna usposobljenost se ocenjuje na podlagi meril za ocenjevanje strokovne usposobljenosti v knjižnični dejavnosti, ki so v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika. Merila za posamezni dosežek so izražena v točkah. Točke se seštevajo.
(5) Posebni dosežki se ocenjujejo na podlagi izpolnjevanja zahtev, navedenih v četrti točki tretjega odstavka 20. člena tega pravilnika.
III. POSTOPEK IMENOVANJA V STROKOVNI NAZIV 
7. člen 
(odločanje o imenovanju v strokovni naziv) 
(1) O imenovanju v strokovni naziv po tem pravilniku odloča predstojnik nacionalne knjižnice (v nadaljnjem besedilu: predstojnik) z odločbo po predhodnem mnenju komisije za strokovne nazive v knjižnični dejavnosti, če so izpolnjeni pogoji, določeni v tem pravilniku, po postopku, predpisanem v tem poglavju.
(2) Predstojnik podeli strokovni naziv s 15. majem tekočega leta, če je bila vloga vložena do vključno 31. januarja tekočega leta.
(3) Zoper odločitev se kandidat lahko pritoži na ministrstvo, pristojno za kulturo, v 15 dneh po vročitvi. O pritožbi odloči pristojni minister v 60 dneh.
8. člen 
(imenovanje, mandat in pristojnosti komisije za strokovne nazive v knjižnični dejavnosti) 
(1) Predstojnik na podlagi neposrednega povabila k sodelovanju imenuje komisijo za strokovne nazive v knjižnični dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: komisija) za pet let. Članstvo v komisiji je omejeno na največ dva zaporedna mandata.
(2) Komisija obravnava vloge iz 11. člena tega pravilnika in podaja mnenja o izpolnjevanju pogojev za pridobitev strokovnega naziva v skladu s tem pravilnikom. Mnenja komisije morajo biti obrazložena.
9. člen 
(sestava komisije za strokovne nazive v knjižnični dejavnosti in pogoji za člane) 
(1) Komisija ima predsednika in najmanj štiri člane. Predsednik in člani morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje, in vsaj strokovni naziv bibliotekarski specialist. Predsednik komisije mora biti priznani strokovnjak s področja knjižnične dejavnosti in mora imeti najmanj 20 let delovnih izkušenj na področju knjižnične dejavnosti.
(2) Komisija ima tudi dva strokovna tajnika. Strokovna tajnika nista člana komisije. Strokovna tajnika imenuje predstojnik s sklepom o imenovanju komisije.
10. člen 
(sedež in način dela komisije za strokovne nazive v knjižnični dejavnosti) 
(1) Komisija deluje pri nacionalni knjižnici.
(2) O sejah komisije se vodi zapisnik, ki ga podpišeta predsednik in strokovni tajnik.
(3) Komisija dela po poslovniku, ki ga sprejme z večino glasov vseh svojih članov.
11. člen 
(vloga za pridobitev strokovnega naziva v knjižnični dejavnosti) 
(1) Strokovni knjižničarski delavec, ki želi pridobiti strokovni naziv iz 14. člena tega pravilnika, mora vložiti vlogo za imenovanje v strokovni naziv v elektronski obliki na obrazcu »vloga za imenovanje v strokovni naziv«, dostopnem na spletni strani nacionalne knjižnice (v nadaljnjem besedilu: elektronska vloga). Elektronska vloga mora biti vložena najpozneje do vključno 31. januarja tekočega leta in mora vsebovati najmanj:
– osebne podatke in podatke o zaposlitvi,
– strokovni naziv, ki ga želi strokovni knjižničarski delavec pridobiti,
– podatke o zaposlitvi na delovnem mestu strokovnega knjižničarskega delavca.
(2) Če elektronska vloga iz prejšnjega odstavka ni digitalno podpisana, mora strokovni knjižničarski delavec ob elektronski vlogi na poštni naslov nacionalne knjižnice oddati tudi podpisano vlogo v natisnjeni obliki.
(3) K vlogi za pridobitev strokovnega naziva v knjižnični dejavnosti mora priložiti:
– življenjepis s podatki o strokovnem delu,
– dokazila o izpolnjevanju posameznih pogojev za pridobitev strokovnega naziva,
– dokazila o morebitnih že pridobljenih strokovnih nazivih na podlagi zakona in
– za pridobitev strokovnih nazivov iz četrtega odstavka 17. in četrtega odstavka 18. člena ter strokovnih nazivov iz 19. in 20. člena tega pravilnika tudi selektivno osebno bibliografijo s področja knjižnične dejavnosti kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja »avtorske objave« iz razdelka I iz priloge tega pravilnika.
12. člen 
(popolnost vloge za pridobitev strokovnega naziva v knjižnični dejavnosti) 
Če komisija ugotovi, da iz vloge ni mogoče razbrati izpolnjevanja pogojev iz drugega in tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika, se strokovnega delavca pozove k dopolnitvi vloge v roku, ki ne sme biti krajši od 15 dni od prejema poziva. Če vloga v danem roku ni dopolnjena, jo komisija obravnava takšno, kakor je bila vložena.
13. člen 
(ocenjevalec za presojo izpolnjevanja pogojev za naziv bibliotekarski višji svetnik) 
Za podeljevanje strokovnega naziva bibliotekarski višji svetnik lahko za presojo izpolnjevanja pogojev iz tretjega odstavka 20. člena tega pravilnika predstojnik imenuje posebnega ocenjevalca. Ocenjevalec mora biti priznani strokovnjak s področja knjižnične dejavnosti, imeti mora doktorat znanosti in vsaj 20 let delovnih izkušenj na področju knjižnične dejavnosti.
IV. IZOBRAZBA IN STROKOVNI NAZIVI 
14. člen 
(vrste strokovnih nazivov) 
(1) S srednjo strokovno izobrazbo ali srednjo splošno izobrazbo (v nadaljnjem besedilu: srednješolska izobrazba) lahko knjižničar pridobi naslednje strokovne nazive:
– knjižničarski referent,
– višji knjižničarski referent,
– samostojni knjižničarski referent.
(2) Z višjo strokovno izobrazbo oziroma z izobrazbo, ki po zakonu ustreza višji strokovni izobrazbi (v nadaljnjem besedilu: višješolska izobrazba), lahko višji knjižničar pridobi naslednje strokovne nazive:
– bibliotekarski sodelavec,
– višji bibliotekarski sodelavec,
– samostojni bibliotekarski sodelavec.
(3) Z visokošolsko izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih prve stopnje, oziroma z izobrazbo, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi prve stopnje (v nadaljnjem besedilu: visokošolska izobrazba prve stopnje), lahko bibliotekar pomočnik pridobi naslednje strokovne nazive:
– bibliotekarski referent,
– višji bibliotekarski referent,
– samostojni bibliotekarski referent.
(4) Z visokošolsko izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje, oziroma z izobrazbo, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje (v nadaljnjem besedilu: visokošolska izobrazba druge stopnje), lahko bibliotekar pridobi naslednje strokovne nazive:
– samostojni bibliotekar,
– višji bibliotekar,
– bibliotekarski specialist.
(5) S specializacijo po univerzitetnih programih ali z magisterijem znanosti (v nadaljnjem besedilu: magisterij znanosti) lahko bibliotekar pridobi naslednje strokovne nazive:
– bibliotekarski svetovalec,
– višji bibliotekarski svetovalec,
– nižji bibliotekarski svetnik.
(6) Z doktoratom znanosti (v nadaljnjem besedilu: doktorat) lahko bibliotekar pridobi naslednja strokovna naziva:
– bibliotekarski svetnik,
– bibliotekarski višji svetnik.
(7) Strokovni nazivi, pridobljeni v skladu s tem pravilnikom, so trajni.
15. člen 
(pogoji za strokovni naziv za knjižničarje) 
(1) Strokovni knjižničarski delavci s srednješolsko izobrazbo, ki so opravili bibliotekarski izpit za knjižničarja, pridobivajo strokovne nazive, navedene v tem členu.
(2) Strokovni naziv »knjižničarski referent« lahko pridobi strokovni knjižničarski delavec, ki:
– ima izpolnjene pogoje iz prejšnjega odstavka in najmanj pet let delovnih izkušenj na področju knjižnične dejavnosti in
– je izkazal strokovno usposobljenost z dosežki s področja knjižnične dejavnosti v skladu s prilogo ter pri tem zbral najmanj 25 točk vsaj iz dveh različnih razdelkov iz priloge.
(3) Strokovni naziv »višji knjižničarski referent« lahko pridobi strokovni knjižničarski delavec, ki:
– ima izpolnjene pogoje iz prvega odstavka tega člena in najmanj 10 let delovnih izkušenj na področju knjižnične dejavnosti in
– je izkazal strokovno usposobljenost z dosežki s področja knjižnične dejavnosti v skladu s prilogo ter pri tem zbral najmanj 50 točk vsaj iz dveh različnih razdelkov iz priloge in
– je od tega vsaj 25 zahtevanih točk zbral v zadnjih petih letih.
(4) Strokovni naziv »samostojni knjižničarski referent« lahko pridobi strokovni knjižničarski delavec, ki:
– ima izpolnjene pogoje iz prvega odstavka tega člena in najmanj 15 let delovnih izkušenj na področju knjižnične dejavnosti in
– je izkazal strokovno usposobljenost z dosežki s področja knjižnične dejavnosti v skladu s prilogo ter pri tem zbral najmanj 75 točk vsaj iz dveh različnih razdelkov iz priloge in
– je od tega vsaj 25 zahtevanih točk zbral v zadnjih petih letih.
16. člen 
(pogoji za strokovni naziv za višje knjižničarje) 
(1) Strokovni knjižničarski delavci z višješolsko izobrazbo, ki so opravili bibliotekarski izpit za knjižničarja oziroma strokovni izpit za višjega knjižničarja, pridobivajo strokovne nazive, navedene v tem členu.
(2) Strokovni naziv »bibliotekarski sodelavec« lahko pridobi strokovni knjižničarski delavec, ki:
– ima izpolnjene pogoje iz prejšnjega odstavka in najmanj pet let delovnih izkušenj na področju knjižnične dejavnosti in
– je izkazal strokovno usposobljenost z dosežki s področja knjižnične dejavnosti v skladu s prilogo ter pri tem zbral najmanj 40 točk vsaj iz dveh različnih razdelkov iz priloge.
(3) Strokovni naziv »višji bibliotekarski sodelavec« lahko pridobi strokovni knjižničarski delavec, ki:
– ima izpolnjene pogoje iz prvega odstavka tega člena in najmanj 10 let delovnih izkušenj na področju knjižnične dejavnosti in
– je izkazal strokovno usposobljenost z dosežki s področja knjižnične dejavnosti v skladu s prilogo ter pri tem zbral najmanj 80 točk vsaj iz dveh različnih razdelkov iz priloge in
– je od tega vsaj 40 zahtevanih točk zbral v zadnjih petih letih.
(4) Strokovni naziv »samostojni bibliotekarski sodelavec« lahko pridobi strokovni knjižničarski delavec, ki:
– ima izpolnjene pogoje iz prvega odstavka tega člena in najmanj 15 let delovnih izkušenj na področju knjižnične dejavnosti in
– je izkazal strokovno usposobljenost z dosežki s področja knjižnične dejavnosti v skladu s prilogo ter pri tem zbral najmanj 120 točk vsaj iz dveh različnih razdelkov iz priloge in
– je od tega vsaj 40 zahtevanih točk zbral v zadnjih petih letih.
17. člen 
(pogoji za strokovni naziv za bibliotekarje pomočnike) 
(1) Strokovni knjižničarski delavci z visokošolsko izobrazbo prve stopnje, ki so opravili bibliotekarski izpit za bibliotekarja, pridobivajo strokovne nazive, navedene v tem členu.
(2) Strokovni naziv »bibliotekarski referent« lahko pridobi strokovni knjižničarski delavec, ki:
– ima izpolnjene pogoje iz prejšnjega odstavka in najmanj pet let delovnih izkušenj na področju knjižnične dejavnosti in
– je izkazal strokovno usposobljenost z dosežki s področja knjižnične dejavnosti v skladu s prilogo ter pri tem zbral najmanj 75 točk vsaj iz dveh različnih razdelkov iz priloge.
(3) Strokovni naziv »višji bibliotekarski referent« lahko pridobi strokovni knjižničarski delavec, ki:
– ima izpolnjene pogoje iz prvega odstavka tega člena in najmanj 10 let delovnih izkušenj na področju knjižnične dejavnosti in
– je izkazal strokovno usposobljenost z dosežki s področja knjižnične dejavnosti v skladu s prilogo ter pri tem zbral najmanj 150 točk vsaj iz treh različnih razdelkov iz priloge in
– je od tega vsaj 75 zahtevanih točk zbral v zadnjih petih letih.
(4) Strokovni naziv »samostojni bibliotekarski referent« lahko pridobi strokovni knjižničarski delavec, ki:
– ima izpolnjene pogoje iz prvega odstavka tega člena in najmanj 15 let delovnih izkušenj na področju knjižnične dejavnosti in
– je izkazal strokovno usposobljenost z dosežki s področja knjižnične dejavnosti v skladu s prilogo ter pri tem zbral najmanj 225 točk vsaj iz treh različnih razdelkov iz priloge, od tega vsaj 75 točk z »avtorskimi objavami« iz razdelka I priloge, in
– je od tega vsaj 75 zahtevanih točk zbral v zadnjih petih letih.
18. člen 
(pogoji za strokovni naziv za bibliotekarje) 
(1) Strokovni knjižničarski delavci z visokošolsko izobrazbo druge stopnje, ki so opravili bibliotekarski izpit za bibliotekarja, pridobivajo strokovne nazive, navedene v tem členu.
(2) Strokovni naziv »samostojni bibliotekar« lahko pridobi strokovni knjižničarski delavec, ki:
– ima izpolnjene pogoje iz prejšnjega odstavka in najmanj pet let delovnih izkušenj na področju knjižnične dejavnosti in
– je izkazal strokovno usposobljenost z dosežki s področja knjižnične dejavnosti v skladu s prilogo ter pri tem zbral najmanj 100 točk vsaj iz treh različnih razdelkov iz priloge.
(3) Strokovni naziv »višji bibliotekar« lahko pridobi strokovni knjižničarski delavec, ki:
– ima izpolnjene pogoje iz prvega odstavka tega člena in najmanj 10 let delovnih izkušenj na področju knjižnične dejavnosti in
– je izkazal strokovno usposobljenost z dosežki s področja knjižnične dejavnosti v skladu s prilogo ter pri tem zbral najmanj 200 točk vsaj iz treh različnih razdelkov iz priloge in
– je od tega vsaj 100 zahtevanih točk zbral v zadnjih petih letih.
(4) Strokovni naziv »bibliotekarski specialist« lahko pridobi strokovni knjižničarski delavec, ki:
– ima izpolnjene pogoje iz prvega odstavka tega člena in najmanj 15 let delovnih izkušenj na področju knjižnične dejavnosti in
– je izkazal strokovno usposobljenost z dosežki s področja knjižnične dejavnosti v skladu s prilogo ter pri tem zbral najmanj 300 točk vsaj iz treh različnih razdelkov iz priloge, od tega vsaj 100 točk z »avtorskimi objavami« iz razdelka I priloge, in
– je od tega vsaj 100 zahtevanih točk zbral v zadnjih petih letih.
19. člen 
(pogoji za strokovni naziv za bibliotekarje z magisterijem znanosti) 
(1) Strokovni knjižničarski delavci z magisterijem znanosti, ki so opravili bibliotekarski izpit za bibliotekarja, pridobivajo strokovne nazive, navedene v tem členu.
(2) Strokovni naziv »bibliotekarski svetovalec« lahko pridobi strokovni knjižničarski delavec, ki:
– ima izpolnjene pogoje iz prejšnjega odstavka in najmanj pet let delovnih izkušenj na področju knjižnične dejavnosti in
– je izkazal strokovno usposobljenost z dosežki s področja knjižnične dejavnosti v skladu s prilogo ter pri tem zbral najmanj 200 točk vsaj iz treh različnih razdelkov iz priloge, od tega vsaj 40 točk z »avtorskimi objavami« iz razdelka I priloge.
(3) Strokovni naziv »višji bibliotekarski svetovalec« lahko pridobi strokovni knjižničarski delavec, ki:
– ima izpolnjene pogoje iz prvega odstavka tega člena in najmanj 10 let delovnih izkušenj na področju knjižnične dejavnosti in
– je izkazal strokovno usposobljenost z dosežki s področja knjižnične dejavnosti v skladu s prilogo ter pri tem zbral najmanj 350 točk vsaj iz treh različnih razdelkov iz priloge, od tega vsaj 80 točk z »avtorskimi objavami« iz razdelka I priloge, in
– je najmanj 150 točk zbral v zadnjih petih letih.
(4) Strokovni naziv »nižji bibliotekarski svetnik« lahko pridobi strokovni knjižničarski delavec, ki:
– ima izpolnjene pogoje iz prvega odstavka tega člena in najmanj 15 let delovnih izkušenj na področju knjižnične dejavnosti in
– je izkazal strokovno usposobljenost z dosežki s področja knjižnične dejavnosti v skladu s prilogo ter pri tem zbral najmanj 500 točk vsaj iz treh različnih razdelkov iz priloge, od tega vsaj 160 točk z »avtorskimi objavami« iz razdelka I priloge, in
– je od tega vsaj 150 zahtevanih točk zbral v zadnjih petih letih.
20. člen 
(pogoji za strokovni naziv za bibliotekarje z doktoratom) 
(1) Strokovni knjižničarski delavci z doktoratom, ki so opravili bibliotekarski izpit za bibliotekarja, pridobivajo strokovne nazive, navedene v tem členu.
(2) Strokovni naziv »bibliotekarski svetnik« lahko pridobi strokovni knjižničarski delavec, ki:
– ima izpolnjene pogoje iz prvega odstavka tega člena in najmanj 15 let delovnih izkušenj na področju knjižnične dejavnosti in
– je izkazal strokovno usposobljenost z dosežki s področja knjižnične dejavnosti v skladu s prilogo ter pri tem zbral najmanj 900 točk vsaj iz treh različnih razdelkov iz priloge, od tega vsaj 300 točk z »avtorskimi objavami« iz razdelka I priloge, in
– je od tega vsaj 300 zahtevanih točk zbral v zadnjih petih letih.
(3) Strokovni naziv »bibliotekarski višji svetnik«lahko pridobi strokovni knjižničarski delavec, ki:
1. ima izpolnjene pogoje iz prvega odstavka tega člena in najmanj 20 let delovnih izkušenj na področju knjižnične dejavnosti in
2. je izkazal strokovno usposobljenost z dosežki s področja knjižnične dejavnosti v skladu s prilogo ter pri tem zbral najmanj 1.500 točk vsaj iz štirih različnih razdelkov iz priloge, od tega vsaj 500 točk z »avtorskimi objavami« iz razdelka I priloge, in
3. je od tega vsaj 500 zahtevanih točk vsaj iz štirih različnih razdelkov iz priloge zbral v zadnjih petih letih in
4. izpolnjuje najmanj tri od naslednjih zahtev:
– da je s svojim teoretičnim, raziskovalnim ali strokovnim delom pomembno prispeval k razvoju bibliotekarstva ali knjižnične dejavnosti v Republiki Sloveniji (dokazilo: dokazilo o prejemu vsaj ene strokovne nagrade na državni ravni ali objavljena samostojna znanstvena monografska publikacija),
– je usmerjevalec strokovnega dela na posameznem področju bibliotekarstva ali knjižnične dejavnosti (dokazilo: seznam objavljenih del, npr. selektivna osebna bibliografija z najmanj 20 strokovnimi ali znanstvenimi članki),
– opravlja raziskovalno, pedagoško ali svetovalno delo na področju bibliotekarstva ali knjižnične dejavnosti (dokazilo: dokazila o opravljanju takih oblik dela),
– vodi zahtevne strokovne ali raziskovalne projekte na področju bibliotekarstva ali knjižnične dejavnosti (dokazilo: dokazila o vodenju strokovnih ali raziskovalnih projektov),
– ima izkazano odmevnost del v domači in mednarodni bibliotekarski javnosti (dokazilo: seznam navedenih del ali drug ustrezen dokument),
– sodeluje v organu ali organih domačih ali mednarodnih strokovnih organizacij ali delovnih teles s področja bibliotekarstva ali knjižnične dejavnosti (dokazilo: sklepi ali potrdila o imenovanju v članstvo ali drugi ustrezni dokumenti).
V. STROŠKI IMENOVANJA V STROKOVNI NAZIV 
21. člen 
(struktura in določitev višine stroškov) 
(1) Strošek imenovanja v strokovni naziv vključuje stroške dela komisije in strokovnih tajnikov ter materialne stroške imenovanja (stroški s postopkom vloge, vodenjem ter upravljanjem evidence strokovnih nazivov, preverjanjem izpolnjevanja pogojev za imenovanje v strokovni naziv, stroški izdaje obvestil, odločb in podobno).
(2) Višino stroškov iz prejšnjega odstavka s posebnim sklepom določi predstojnik nacionalne knjižnice.
(3) Plačljivost postopka oziroma cena imenovanja v strokovni naziv je objavljena na spletni strani nacionalne knjižnice.
22. člen 
(obveznost plačila in rok za plačilo stroškov) 
Sredstva za izvajanje postopkov imenovanja v strokovni naziv zagotavlja država iz proračuna za kulturo. Če sredstva za financiranje delovanja nacionalne knjižnice ne vključujejo sredstev iz prejšnjega stavka, nosi stroške postopka strokovni knjižničarski delavec. Strokovni knjižničarski delavec mora poravnati stroške imenovanja ob oddaji vloge za imenovanje.
VI. UVRŠČANJE V SISTEM PLAČ JAVNIH USLUŽBENCEV 
23. člen 
(upoštevanje strokovnih nazivov v plačnem sistemu) 
(1) Strokovnim delavcem, ki pridobijo strokovne nazive po tem pravilniku, se pridobljeni strokovni nazivi v sistemu plač javnih uslužbencev upoštevajo samo v primeru, da je posameznik zaposlen na delovnem mestu, za katerega je določeno, da se delo lahko opravlja v pridobljenem nazivu.
(2) Posamezniku, ki je pridobil strokovni naziv za višjo raven izobrazbe, kot je zahtevana za delovno mesto, na katerem je zaposlen, se pridobljeni strokovni naziv na delovnem mestu šteje kot strokovni naziv, ki po številu let delovnih izkušenj na področju knjižnične dejavnosti ustreza pridobljenemu strokovnemu nazivu.
VII. POSEBNA DOLOČBA 
24. člen 
(pogoji za izredno imenovanje v strokovni naziv za strokovne delavce z doktoratom) 
Ne glede na določbe 20. člena tega pravilnika je lahko strokovni knjižničarski delavec z doktoratom izjemoma imenovan v strokovni naziv po preteku dveh tretjin obdobja, določenega za imenovanje, če izpolnjuje druge zahtevane pogoje in hkrati izkazuje več posebnih dosežkov, ob tem pa skupno število zahtevanih točk za imenovanje v strokovni naziv, določenih v 20. členu, presega za več kot 100 odstotkov.
25. člen 
(pridobivanje strokovnih nazivov za strokovne knjižničarske delavce, ki knjižnične dejavnosti ne opravljajo kot javno službo) 
Strokovne nazive po tem pravilniku lahko pridobivajo tudi strokovni knjižničarski delavci, zaposleni v knjižnicah iz 7. člena zakona, ki knjižnične dejavnosti ne opravljajo kot javno službo, vendar mora biti iz dokazil, ki so priložena k vlogi, razvidno, da knjižnice, kjer so zaposleni, upoštevajo strokovno organizacijo knjižnične dejavnosti in skupne strokovne podlage za delovanje v vzajemnem bibliografskem sistemu.
VIII. EVIDENCA STROKOVNIH NAZIVOV 
26. člen 
(zbirka dokumentov o strokovnih nazivih) 
Nacionalna knjižnica za vsakega strokovnega knjižničarskega delavca, ki je podal vlogo za strokovni naziv, v skladu s predpisi o ravnanju z arhivskim in dokumentarnim gradivom vzpostavi, vodi in vzdržuje zbirko dokumentov, ki obsega:
– vlogo za pridobitev strokovnega naziva v knjižnični dejavnosti s prilogami,
– mnenje komisije za strokovne nazive v knjižnični dejavnosti,
– odločitev predstojnika nacionalne knjižnice.
27. člen 
(vodenje in vsebina evidence strokovnih nazivov) 
(1) Nacionalna knjižnica upravlja evidenco strokovnih nazivov. Evidenca se vodi v elektronski obliki.
(2) Evidenca iz prvega odstavka tega člena vsebuje:
– zaporedno številko;
– osebno ime, datum in kraj rojstva ter naslov stalnega prebivališča strokovnega knjižničarskega delavca;
– podatke o izobrazbi in zaposlitvi;
– vrsto strokovnega naziva;
– datum odločitve predstojnika nacionalne knjižnice.
28. člen 
(varovanje podatkov iz zbirke dokumentov in evidence strokovnih nazivov) 
(1) Za zbiranje in varovanje osebnih podatkov v zbirki dokumentov iz 26. člena tega pravilnika in evidence o strokovnih nazivih se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
(2) Nacionalna knjižnica mora sprejeti organizacijske in druge ustrezne postopke in ukrepe, s katerimi pristojna služba nacionalne knjižnice preprečuje nepooblaščen ali neregistriran dostop do zbirke dokumentov iz 26. člena tega pravilnika in evidence strokovnih nazivov iz 27. člena tega pravilnika ali namerno uničevanje oziroma spreminjanje vpisanih podatkov ali njihovo izgubo in tudi nepooblaščen dostop do njih ter obdelavo in posredovanje vpisanih podatkov nepooblaščenim osebam in njihovo neregistrirano uporabo.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
29. člen 
(uskladitev določb o komisijah) 
Komisija za podelitve nazivov v knjižnični dejavnosti, imenovana v skladu z 8. členom Pravilnika o imenovanju v strokovne nazive v knjižnični dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/09 in 108/11), nadaljuje delo kot komisija za strokovne nazive v knjižnični dejavnosti iz 8. člena pravilnika do izteka mandata.
30. člen 
(dokončanje že začetih postopkov) 
Postopki za pridobitev nazivov v knjižnični dejavnosti, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega pravilnika, se dokončajo po določbah Pravilnika o imenovanju v strokovne nazive v knjižnični dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/09 in 108/11), razen če strokovni knjižničarski delavec vlogo umakne.
31. člen 
(priznavanje strokovnih nazivov, pridobljenih pred uveljavitvijo tega pravilnika) 
Strokovni nazivi, pridobljeni in veljavni po Pravilniku o imenovanju v strokovne nazive v knjižnični dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/09 in 108/11), se štejejo za nazive po tem pravilniku.
32. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o imenovanju v strokovne nazive v knjižnični dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/09 in 108/11), ki se uporablja do 31. decembra 2016.
33. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-4/2016/16
Ljubljana, dne 11. oktobra 2016
EVA 2016-3340-0017
Anton Peršak l.r.
Minister 
za kulturo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti