Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2016 z dne 14. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2016 z dne 14. 10. 2016

Kazalo

2794. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah, stran 9013.

  
Na podlagi prvega odstavka 26. člena in prvega odstavka 81. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 − uradno prečiščeno besedilo, 61/06 − ZDru-1, 8/10 − ZSKZ-B in 46/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah 
1. člen 
V Uredbi o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 32/08 – odl. US, 96/08, 36/09, 102/11 in 15/14) se peti odstavek 6. člena spremeni tako, da se glasi:
»(5) Ne glede na določbo 1. točke tretjega odstavka tega člena se morajo živali vrste rjavega medveda, volka, risa, divje mačke, vidre, evropskega bobra, vseh vrst reda delfinov in kitov, vseh vrst morskih želv, človeške ribice in vseh vrst ptic iz priloge 1 te uredbe (razen kmečke in mestne lastovke, taščice, kosa, velike sinice ter domačih in poljskih vrabcev), odvzete iz narave, oddati v zatočišče v roku 24 ur od odvzema iz narave.«.
2. člen 
V prvem odstavku 7. člena se:
– v napovednem stavku za besedo »druge« doda beseda »zadovoljive«;
– peta alinea spremeni tako, da se glasi:
»– selektivnega in omejenega ujetja, opremljanja z oznakami ter oddajniki ali posega, ki lahko povzroči poškodovanje, ali odvzema živali za namene raziskovanja,«;
– za peto alineo doda nova šesta alinea, ki se glasi:
»– selektivnega in omejenega ujetja ali odvzema živali za namene izobraževanja, ali«;
– dosedanja šesta alinea, ki postane sedma alinea, spremeni tako, da se glasi:
»– selektivnega in omejenega odvzema živali iz narave pod strogo nadzorovanimi pogoji in v omejenem številu.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena se izda po uradni dolžnosti ali na podlagi vloge za največ pet let.«.
V četrtem odstavku se druga alinea spremeni tako, da se glasi:
»– vrsto in podvrsto, pri nevretenčarjih lahko le višjo taksonomsko skupino, ter, če gre za živali, pri katerih je takšen podatek potreben, število, spol, starost in kategorijo teže živali,«.
Za osmim odstavkom se doda nov deveti odstavek, ki se glasi:
»(9) Dovoljenje za ujetje ptic v naravi za namene opremljanja z oznakami iz pete alinee prvega odstavka tega člena se izda samo, če fizična ali pravna oseba ptice opremlja z oznakami (obročkanje) iz nacionalne evidence oznak iz 27.a člena te uredbe ter skladno s prakso ulova, obročkanja in izpustitve ptic, ki zagotavlja najmanjši možen vpliv na preživetje in razplod obročkanih ptic.«.
3. člen 
Prvi odstavek 7.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ukrep odvzema živali iz narave (razen ptic) lahko sprejme tudi Vlada Republike Slovenije z odlokom v primeru iz sedme alinee prvega odstavka prejšnjega člena, če se ta ukrep izvede na podlagi strokovnega mnenja iz 8. člena te uredbe. Če je za zagotavljanje ugodnega stanja živalskih vrst sprejeta strategija, akcijski načrt ali drug programski dokument, mora odlok Vlade upoštevati tudi usmeritve iz teh dokumentov.«.
4. člen 
V prvem odstavku 8. člena se za besedo »druge« doda beseda »zadovoljive«.
V sedmem odstavku se besedilo »vsako leto najpozneje do 15. decembra« nadomesti z besedilom »najpozneje v 90 dneh po pozivu s strani ministrstva«.
5. člen 
V drugem odstavku 9. člena se peta alinea spremeni tako, da se glasi:
»– vrsto in podvrsto, pri nevretenčarjih lahko le višjo taksonomsko skupino, ter največje predvideno število živali, na katerih se bodo izvajali posegi, s katerimi se lahko poškodujejo, zastrupijo, usmrtijo, odvzamejo iz narave, lovijo, ujamejo ali vznemirijo,«.
6. člen 
Tretji odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če Prirodoslovni muzej Slovenije izrazi interes za prevzem mrtve živali in navede, katere njene dele želi prevzeti, mora vložiti vlogo v skladu z drugim odstavkom 9. člena te uredbe.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Pravne ali fizične osebe, ki so pridobile dovoljenje za odvzem sesalcev in ptičev iz narave na podlagi pete alinee prvega odstavka 7. člena te uredbe in se jim dovoljuje znanstveno-raziskovalno delo ali izobraževalno delo na mrtvih živalih ali njenih delih, lahko za obdobje raziskave ali izobraževanja zadržujejo mrtve živali ali njene dele, ne glede na postopek, določen v prejšnjem odstavku. Po zaključenem obdobju raziskave ali izobraževanja obvestijo Prirodoslovni muzej Slovenije, ki lahko ravna na način iz prejšnjega odstavka.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
(5) Če Prirodoslovni muzej Slovenije ne vloži vloge iz tretjega odstavka tega člena, mora biti omogočena možnost prevzema teh živali ali delov drugim fizičnim ali pravnim osebam, pri čemer imajo prednost nacionalni raziskovalci in raziskovalne ali izobraževalne organizacije pred lokalnimi in te pred zasebnimi.«.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Ministrstvo o prevzemu iz tretjega, petega in šestega odstavka tega člena izda odločbo.«.
7. člen 
Za 26. členom se doda nov 26.a člen, ki se glasi:
»26.a člen 
(doselitev živalskih vrst) 
Ministrstvo dovoli doselitev domorodne živalske vrste iz poglavja A priloge 1 te uredbe na podlagi strokovnega mnenja organizacije, pristojne za ohranjanje narave, iz katerega mora biti razvidno:
– da je živalska vrsta na ozemlju Republike Slovenije v neugodnem stanju in bi bila doselitev ukrep, brez katerega ne bi bilo mogoče vzpostaviti ugodnega stanja, in
– da se doseljujejo živali, ki so gensko najbolj ustrezne obstoječi populaciji.«.
8. člen 
V prvem odstavku 27. člena se besedilo »prejšnjega člena« nadomesti z besedilom »26. in 26.a člena te uredbe«.
V drugem odstavku se v:
– napovednem stavku in prvi alinei besedilo »prejšnjega člena« nadomesti z besedilom »26. in 26.a člena te uredbe«;
– tretji in četrti alinei za besedo »naselitev« doda besedilo »ali doselitev«;
– peti alinei za besedo »populaciji« dodata vejica in besedilo »ali doseljujejo živali, ki so gensko najbolj ustrezne obstoječi populaciji«;
– šesti in sedmi alinei za besedo »naselitve« doda besedilo »ali doselitve«.
9. člen 
Za 27. členom se doda nov 27.a člen, ki se glasi:
»27.a člen 
(nacionalna evidenca oznak obročkanja ptic) 
(1) Nacionalno evidenco oznak obročkanja ptic vodi Prirodoslovni muzej Slovenije, ki zagotavlja tudi skladnost nacionalne evidence oznak z uveljavljenimi mednarodnimi evidencami. Ta evidenca je javno dostopna.
(2) Nacionalna evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje:
– številko (kodo) obročka,
– tip obročka (kovinski ali barvni),
– velikost obročka,
– vrste ptic, ki se jih sme obročkati s posameznim tipom obročka,
– ime in priimek osebe, ki obročka (obročkovalec) in je prevzemnik obročkov, in
– datum prevzema obročkov.«.
KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-38/2016
Ljubljana, dne 13. oktobra 2016
EVA 2016-2550-0070
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti