Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2016 z dne 14. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2016 z dne 14. 10. 2016

Kazalo

2790. Odlok o rebalansu proračuna Občine Straža za leto 2016, stran 8996.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 15. in 97. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07, 27/08 in 38/13) je Občinski svet Občine Straža na 12. seji dne 6. 10. 2016 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Straža za leto 2016 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
V Odloku o proračunu Občine Straža za leto 2016 (Uradni list RS, št. 105/15) se v celoti spremeni 2. člen, kakor sledi:
»2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Rebalans proračun za leto 2016
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
4.215.256
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.529.570
70
DAVČNI PRIHODKI
2.435.492
700 Davki na dohodek in dobiček
2.003.859
703 Davki na premoženje
389.334
704 Domači davki na blago in storitve
42.299
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.094.078
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
357.818
711 Takse in pristojbine
2.879
712 Globe in druge denarne kazni
15.227
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
36.000
714 Drugi nedavčni prihodki
682.155
72
KAPITALSKI PRIHODKI
436.763
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredm. dolgor. sredstev
436.763
73
PREJETE DONACIJE
90.541
730 Prejete donacije iz domačih virov
90.541
74
TRANSFERNI PRIHODKI
158.381
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
158.381
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
4.586.037
40
TEKOČI ODHODKI
1.208.237
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
353.675
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
55.942
402 Izdatki za blago in storitve
611.463
403 Plačila domačih obresti
6.657
409 Rezerve
180.500
41
TEKOČI TRANSFERI
1.095.221
410 Subvencije
82.550
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
607.081
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
150.266
413 Drugi tekoči domači transferi
255.324
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.230.012
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.230.012
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
52.566
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
23.066
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
29.500
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–370.781
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
40.000
55
ODPLAČILA DOLGA
40.000
550 Odplačila domačega dolga
40.000
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)
–410.781
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
–40.000
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.–VIII.–IX.)
370.781
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
410.781
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Straža.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
Št. 41000-3/2015
Straža, dne 26. septembra 2016
Župan 
Občine Straža 
Dušan Krštinc l.r.

AAA Zlata odličnost