Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2016 z dne 14. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2016 z dne 14. 10. 2016

Kazalo

2788. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2016, stran 8983.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08 – ZLS-O, 79/09 – ZLS-P, 51/10 – ZLS-R, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 – pop.), 101/13 – ZJF-G, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), 17. in 100. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) in 107. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 13. redni seji dne 3. 10. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2016 
1. člen 
Odlok o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2016 (Uradni list RS, št.107/15) se spremeni v naslednjih členih:
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
Spremeni se 2. člen (sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) tako, da se glasi:
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v evrih
I.
SKUPAJ PRIHODKI
70+71+72+73+74
13.555.049
 
TEKOČI PRIHODKI
70+71
11.622.551
70
DAVČNI PRIHODKI
10.145.896
700
Davki na dohodek in dobiček
8.940.996
703
Davki na premoženje
910.100
704
Domači davki na blago in storitve
294.800
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.476.655
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.174.022
711
Takse in pristojbine
8.000
712
Denarne kazni
9.000
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
20.846
714
Drugi nedavčni prihodki
264.788
72
KAPITALSKI PRIHODKI
72.335
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
30.335
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolg. sr.
42.000
73
PREJETE DONACIJE
2.060
730
Prejete donacije iz domačih virov
2.060
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.754.685
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
998.864
741
 Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sredstev proračuna EU
755.821
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
103.418
787
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
103.418
II.
SKUPAJ ODHODKI
40+41+42+43
13.776.656
40
TEKOČI ODHODKI
3.403.693
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
803.185
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
130.724
402
Izdatki za blago in storitve
1.837.784
403
Plačila domačih obresti
52.000
409
Sredstva, izločena v rezerve
580.000
41
TEKOČI TRANSFERI
7.235.251
410
Subvencije
73.435
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
3.523.166
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
649.815
413
Drugi tekoči domači transferi
2.988.835
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.667.491
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.667.491
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
470.221
431
Investicijski transf. pravnim in fiz. osebam, ki niso pror. uporabniki
244.806
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
225.415
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
I - II
–221.607
B
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
 
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
750+751
8.000
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
8.000 
750
Prejeta vračila danih posojil
8.000
751
Prodaja kapitalskih deležev
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
441
Povečanje kapitalskih deležev
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV
IV - V
+8.000
C
RAČUN FINANCIRANJA
 
VII.
ZADOLŽEVANJE
500
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500
Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA
550
1.406.413
55
ODPLAČILA DOLGA
1.406.413
550
Odplačila domačega dolga
1.406.413
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
I+IV+VII-II-V-VIII
–1.620.020
X.
NETO ZADOLŽEVANJE 
VII-VIII
–1.406.413
XI.
NETO FINANCIRANJE
VI+X-IX
221.607
XII.
Stanje sredstev na računih konec preteklega leta
1.628.798
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani občine.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
Spremeni se 4. člen (namenski prihodki in odhodki proračuna) tako, da se glasi:
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. taksa za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode,
2. požarna taksa,
3. transferni prihodki za sofinanciranje investicij,
4. komunalni prispevek,
5. koncesijska dajatev za kmetijska zemljišča in divjad,
6. prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja (kapitalski prihodki),
7. prihodki od lastne dejavnosti,
8. najemnina od infrastrukture obveznih in izbirnih gospodarskih javnih služb,
9. najemnina od stanovanj in poslovnih objektov,
10. izvirni prihodki ožjih delov občine, ki se uporabijo za financiranje izdatkov KS predvidenih v finančnih načrtih KS.
Poraba namenskih prihodkov in prejemkov po namenih je opredeljena v Tabeli »Plan porabe namenskih prihodkov«, ki je priloga proračunu.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva namenski izdatek, ki v finančnem načrtu proračuna ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se za višino dejanskih namenskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega načrta in proračun.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek v nižjem obsegu kot je izkazan v proračunu, se prevzema in plačuje obveznost samo do višine dejanskih prejemkov oziroma ocenjenih razpoložljivih sredstev.
Pravice porabe na proračunskih postavkah, ki zahtevajo namenski izdatek, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
Spremeni se 7. člen (spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov) tako, da se glasi:
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.
O spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča župan (v krajevnih skupnostih predsednik sveta krajevne skupnosti), ki lahko spreminja vrednosti projektov v načrtu razvojnih programov.
Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov.
Ne glede na četrti odstavek tega člena lahko župan spremeni vrednost projekta iz načrta razvojnih programov za več kot 20 %, če sprememba vrednosti projekta ni višja oziroma nižja od 20.000 € glede na vrednost projekta v sprejetem načrtu razvojnih programov in pa uvrsti v načrt razvojnih programov nov projekt, če njegova vrednost ni višja od 30.000 €.
Sveti krajevnih skupnosti lahko spreminjajo vrednosti projektov in vključujejo v načrt razvojnih programov nove projekte v okviru razpoložljivih sredstev njihovega finančnega načrta.
Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.
Spremeni se 8. člen (splošna proračunska rezervacija) tako, da se glasi:
Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva v višini 40.000,00 evrov se lahko uporabijo za nepredvidene namene, za katera v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije župan poroča občinskemu svetu z zaključnim računom.
Spremeni se 9. člen (proračunski sklad) tako, da se glasi:
Proračunski sklad Občine Zagorje ob Savi je proračunska rezerva.
Proračunska rezerva se v letu 2016 oblikuje v višini 180.000,00 evrov. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 40.000 evrov odloča župan in o tem s pisnimi obvestilo obvešča občinski svet.
V primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presegajo navedeni znesek, odloča na predlog župana občinski svet.
2. člen
Ostala določila Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2016 ostajajo nespremenjena.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-21/2016
Zagorje ob Savi, dne 3. oktobra 2016
 
Župan 
Občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan l.r.