Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2016 z dne 14. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2016 z dne 14. 10. 2016

Kazalo

2787. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za športno rekreacijsko območje Evropark v Zagorju ob Savi, stran 8977.

  
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – odl. US, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 17. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 13. redni seji dne 3. 10. 2016 sprejel
O D L O K 
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za športno rekreacijsko območje Evropark v Zagorju ob Savi 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(predmet OPPN) 
S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za športno rekreacijsko območje Evropark v Zagorju ob Savi.
II. VSEBINA OPPN 
2. člen 
(sestavni deli OPPN) 
A) TEKSTUALNI DEL OPPN (ODLOK)
1. Opis prostorske ureditve
1.1 Namen OPPN
1.2 Območje OPPN
1.3 Ureditve izven meje območja OPPN
2. Umestitev načrtovane ureditve v prostor
2.1 Vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji
2.2 Rešitve načrtovanih objektov in površin
2.3 Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
3. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede gradnje in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
3.1 Skupne določbe
3.2 Prometna infrastruktura
3.3 Elektroenergetsko omrežje
3.4 Plinovodno omrežje
3.5 Oskrba z vodo
3.6 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda
3.7 Odpadki
3.8 Elektronske komunikacije
4. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine
5. Rešitve in ukrepi za varovanje zdravja ljudi, varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave
6. Rešitve in ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
7. Etapnost izvedbe prostorske ureditve in drugi pogoji za izvajanje OPPN
8. Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev
B) GRAFIČNI NAČRTI
B1 
Izsek iz grafičnega dela občinskega prostorskega načrta s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju
M 1: 5 000
B2
Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji
M 1:10 000
B3
Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem
M 1: 2 000
B4 
Funkcionalna zasnova območja
M 1: 5 000
B5
Ureditvena situacija s prerezom čez območje OPPN
M 1: 2 000
B6
Potek omrežij in priključevanje objektov na gospodarsko infrastrukturo ter grajeno javno dobro z geološko-geotehničnimi ukrepi
M 1: 2 000
B7
Načrt parcelacije
M 1: 2 000
B7a–B7d Načrt parcelacije – koordinate
C) POVZETEK GLAVNIH TEHNIČNIH ZNAČILNOSTI OZIROMA PODATKOV O PROSTORSKI UREDITVI
D) PRILOGE OPPN
D1 Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
D2 Prikaz stanja prostora na obravnavanem območju
D3 Seznam strokovnih podlag
D4 Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, postopek CPVO
D5 Obrazložitev in utemeljitev
D6 Povzetek za javnost.
1. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
1.1 Namen OPPN
3. člen 
(1) Z OPPN za športno rekreacijsko območje Evropark v Zagorju ob Savi se omogoča razvoj nekdanjega rudniškega območja, ki je bilo v sklopu sanacije rudnika rjavega premoga delno že urejeno za športno rekreacijske namene.
(2) Načrtuje se ureditev dodatnih odprtih športno rekreacijskih površin in površin za sprostitev, vključno z ureditvijo obstoječega vzletišča Ruardi, postavitev objektov za potrebe funkcioniranja športno rekreacijskih površin ter gradnja gospodarske javne infrastrukture in priključkov nanjo.
(3) Z OPPN se na športno rekreacijskem območju Evropark določijo usmeritve v zvezi s posegi v prostor, vrste možnih posegov v prostor ter pogoji za njihovi izvedbo.
1.2 Območje OPPN
4. člen 
(1) Območje OPPN je velikosti 35,6 ha. Zajema zemljišča ali dele zemljišč z naslednjimi parcelnimi številkami:
*142/2, *150/2, *235/1, 100/1, 100/2, 101, 102/1, 102/2, 102/3, 102/4, 1027/1, 103/1, 103/2, 1030/3, 1030/4, 1030/6, 1030/7, 1031/6, 1032, 1033/1, 1033/2, 104/1, 104/2, 105, 106, 1065/6, 1067, 107, 1072, 1074/1, 1074/2, 108/1, 108/2, 108/3, 108/4, 109, 110/1, 110/2, 111/1, 111/2, 112, 113/1, 113/2, 114/1, 114/2, 134/16, 138/2, 138/3, 138/4, 138/5, 139/1, 139/2, 139/3, 140, 141/1, 141/2, 141/4, 141/5, 141/6, 141/7, 142/1, 143/1, 143/2, 144/1, 144/2, 144/3, 145, 146/1, 147, 148/1, 148/3, 148/4, 148/5, 149/3, 149/4, 149/5, 149/6, 150/1, 151, 152/1, 152/2, 153/1, 153/2, 154, 155, 156, 157, 158/1, 158/2, 159/1, 159/2, 160/2, 160/3, 160/4, 160/5, 161, 162/1, 162/2, 165, 166/1, 166/2, 166/3, 167/1, 167/3, 167/4, 170/2, 170/3, 170/4, 170/5, 171, 172/1, 172/2, 173, 174/1, 174/2, 175/1, 175/2, 176/1, 176/2, 177/3, 177/4, 177/5, 180/2, 181, 182/1, 182/2, 183/2, 183/3, 183/4, 184, 185, 186, 187, 188/1, 188/2, 189/2, 189/3, 189/4, 189/5, 189/6, 190/2, 231/2, 232/1, 232/2, 233/1, 233/4, 234, 236/4, 236/5, 237/1, 237/2, 239/1, 239/2, 239/3, 239/4, 242/1, 242/3, 242/4, 245/4, 245/6, 245/7, 246, 292/1, 292/2, 292/3, 294/2, 294/3, 295/4, 295/6, 295/7, 324/10, 324/16, 324/17, 324/2, 325/2, 326/2, 327/1, 332/1, 333/2, 334, 78, 79/1, 83/1, 86/1, 86/2, 86/3, 87/1, 87/2, 87/3, 88/1, 88/2, 89/1, 89/2, 89/3, 89/4, 90, 91/1, 91/2, 91/3, 91/4, 92/1, 92/2, 92/3, 93/1, 93/2, 94, 95, 96, 97/1, 97/2, 98/1, 98/2, 99/1, 99/2; vse k.o. Potoška vas in 202/1, 239/1 in 1462/1; vse k.o. Zagorje.
(2) Območje OPPN z natančnim potekom meje je prikazano na grafičnih načrtih.
1.3 Ureditve izven meje območja OPPN
5. člen 
Izven meje območja OPPN se za namen funkcioniranja objektov in ureditev na območju OPPN, načrtujejo:
– priključek na vodovodno omrežje do priključnega jaška, ki se nahaja v križišču med regionalno cesto R1 1219 (smer Trbovlje) in lokalno cesto LC 480011 (smer Trojane) ter del trase vodovoda ob interventni poti do bara,
– priključka na elektroenergetsko omrežje do transformatorske postaje, načrtovane v sklopu obrtne cone južno od Evroparka in do transformatorske postaje Jereb ter del trase elektroenergetskega voda ob interventni poti do bara,
– priključka na telekomunikacijsko omrežje južno in vzhodno od območja OPPN,
– priključek na javno razsvetljavo južno od območja OPPN ter del trase javne razsvetljave ob interventni poti do bara.
2. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
2.1 Vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji
6. člen 
(1) Območje Evroparka predstavlja glavno primestno rekreacijsko območje Zagorja ob Savi. Nahaja se v neposredni bližini občinskega središča, hkrati pa je odmaknjeno od dogajanja v mestu in tako že danes predstavlja privlačen ambient za gibanje, rekreacijo in sprostitev.
(2) Območje Evroparka je na severu, severo-vzhodu, na zahodu in jugo-zahodu obdano pretežno s kmetijskimi in gozdnimi površinami. Na vzhodu meji na načrtovano stanovanjsko območje Orlek, v južnem delu pa se stika z naseljem Zagorje ob Savi.
(3) Območje je prometno dostopno preko lokalne ceste LC 480011 Zagorje-V Zideh (smer Trojane) in ceste preko Ruardija. V neposredni bližini se nahaja regionalna cesta R1 1219 Zagorje–Bevško (smer Trbovlje).
2.2 Rešitve načrtovanih objektov in površin
7. člen 
(funkcionalna zasnova) 
(1) Območje Evroparka se ohranja kot pretežno zeleno primestno rekreacijsko območje, ki je namenjeno športu, rekreaciji in oddihu na prostem. Načrtovane stavbe se uporabljajo zgolj kot servisni objekti namenjeni športnim aktivnostim in dejavnostim ter se umeščajo ob vznožja pobočij-na stik z ravninskim delom Evroparka, s čimer se zmanjša njihovo vedutno izpostavljenost ter se zlijejo z zeleno okolico.
(2) Območje OPPN se deli na tri dele, ki so medsebojno povezani z večnamenskimi potmi:
– urbani del, ki je glede na konfiguracijo terena najprimernejši za izvajanje športov, ki zahtevajo večje ravne površine in se nahaja v vzhodnem delu OPPN,
– zeleni del, ki se pretežno ohranja kot travnato pobočje, prepleteno s potmi in je v osrednjem delu OPPN,
– vzletišče, kjer je načrtovan razvoj obstoječe klubske ter nove podjetniške dejavnosti in se nahaja v zahodnem delu OPPN.
(3) V urbanem delu se uredijo:
– športna igrišča za igranje nogometa, rokometa, košarke in odbojke (nogometno igrišče, malo in veliko košarkarsko igrišče, odbojkarski igrišči ter malo nogometno in rokometno igrišče),
– skate park,
– fitnes na prostem ter street workout,
– površine za minigolf, balinanje, namizni tenis ipd.,
– kolesarski pump track,
– otroška igrišča,
– arheo kamp ter doživljajski arheo park,
– knjižnica na prostem,
– bar s sanitarijami na območju obstoječe ribiške brunarice,
– čajnica s sanitarijami,
– površina za izpust psov,
– nova brv čez Kotredeščico.
(4) V zelenem delu se uredijo:
– sankališče in otroško smučišče z žičnico,
– adrenalinski oziroma pustolovski park,
– lokostrelsko vadišče,
– piknik prostor,
– vhodni objekt.
(5) Na območju vzletišča se:
– vzpostavi boljši sistem odvodnjavanja steze, ki zagotavlja njeno suhost in uporabnost skozi vse leto,
– načrtuje podaljšanje in zamik vzletno pristajalne steze,
– načrtuje gradnja novih objektov (hangarjev itd.) s spremljajočimi dejavnostmi.
(6) Dostopi do območja se zagotavljajo iz:
– lokalne ceste LC 480011 Zagorje–V Zideh (smer Trojane), kjer je obstoječ dostop za motorna vozila južno od ribnikov, dva dostopa pa se uredita oziroma rekonstruirata tudi na območju ribiške brunarice in pump tracka,
– nekategorizirane ceste preko Ruardija, kjer se dostop za motorna vozila zagotavlja preko cestnega priključka, ki je južno od načrtovanih športnih igrišč ter preko obstoječe cestne do hangarjev. Dostop do vzletiščnega dela Evroparka je tudi preko javne poti JP 982051 Podvine–Vine (cerkev).
(7) Ob cestnih priključkih do območja Evroparka se uredijo parkirišča.
(8) Večnamenske poti:
– ohranjajo se vse obstoječe večnamenske poti, ki povezujejo posamezne ureditve ter obstoječa kolesarska pot ob Kotredeščici. Nova večnamenska pot se uredi skozi osrednji zeleni del Evroparka in poteka vzporedno z dostopno potjo do obstoječih hangarjev na območju vzletišča in nato skozi gozdnato pobočje. Na obstoječo večnamensko pot se nov odsek poti priključi zahodno od športnih igrišč.
– večnamenske poti se uporabljajo za sprehode, tek, nordijsko hojo, tek na smučeh itd.. Posamezni deli večnamenskih poti se uredijo kot trim steze oziroma se ob njih namestijo trim naprave. Trim steze se uredijo v obliki zaključenih krogov različnih razdalj, ki se medsebojno povezujejo. Daljša trim steza se uredi ob športnih igriščih v urbanem delu Evroparka ter po pobočjih v zelenem delu Evroparka. Krajša trim steza se uredi okoli obeh ribnikov.
2.3 Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
2.3.1 Prostorski izvedbeni pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostoru 
8. člen 
(vrste dopustnih osnovnih objektov glede na namen) 
(1) V skladu s predpisom, ki ureja enotno klasifikacijo vrst objektov (CC-SI) je na območju OPPN dopustna gradnja naslednjih objektov:
1 STAVBE, od teh:
12 Nestanovanjske stavbe, od teh:
121 Gostinske stavbe, od teh:
12112 Gostilne, restavracije in točilnice,
124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij
126 Stavbe splošnega družbenega pomena, od teh:
12650 Stavbe za šport, od teh:
– pomožne stavbe na športnih igriščih (sanitarije, slačilnice, prostori za športne rekvizite).
2 GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI, od teh:
21 Objekti prometne infrastrukture, od teh:
211 Ceste, od teh:
21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste,
213 Letališke steze
215 Pristanišča, plovni kanali, jezovi in vodne pregrade ter drugi vodni objekti, od teh:
21530 Sistemi za namakanje in osuševanje, akvadukti, od teh:
– drenažni jarki in drugi objekti za osuševanje zemljišč,
22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi.
24 Drugi gradbeni inženirski objekti, od teh:
241 Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas, od teh:
24110 Športna igrišča, od teh:
– igrišča za športe na prostem, razen površin za avtomobilske, motoristične ali konjske dirke,
24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas,
242 Drugi gradbeni inženirski objekti, od teh:
24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje, od tega:
– ograje, oporni zid, škarpa, stabilizacijski objekti za zadrževanje plazov.
Dopustna je tudi namestitev naprav za izkoriščanje sončne energije (sončnih kolektorjev in sončnih elektrarn), prefabrikatov in urbane opreme.
9. člen 
(vrste dopustnih nezahtevnih in enostavnih objektov) 
Skladno s predpisom o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje so na območju OPPN dopustni vsi nezahtevni in enostavni objekti, razen: objekti za rejo živali, pomožni kmetijsko-gozdarski objekti ter objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost.
10. člen 
(vrste dopustnih dejavnosti) 
(1) Na območju OPPN so dopustne dejavnosti: izobraževanje, kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti, gostinstvo, ribištvo in gojenje vodnih organizmov ter druge dejavnosti, skladne z namembnostjo dopustnih objektov.
(2) Na območju vzletišča je dopustno tudi izvajanje dejavnosti: znanstveno raziskovalne in razvojne dejavnosti, popravila in vzdrževanje zračnih in vesoljskih plovil, promet in skladiščenje (zračni promet, skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti), dajanje zračnih plovil v najem in zakup, proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil.
11. člen 
(vrste gradenj in drugih posegov) 
V območju OPPN so dovoljene naslednje izvedbe gradbenih in drugih del pod pogoji tega odloka:
– gradnje novih objektov (novi objekti, dozidave in nadzidave) in naprav,
– rekonstrukcije objektov in naprav,
– odstranitve objektov in naprav ali njihovih delov,
– vzdrževanje objektov in naprav,
– spremembe namembnosti objektov ali njihovih delov, v skladu z dopustnimi vrstami objektov po tem odloku.
2.3.2 Prostorski izvedbeni pogoji glede lege objektov 
12. člen 
(regulacijski elementi) 
(1) Lega stavb na območju vzletišča, vhodnega objekta, čajnice in bara je določena z gradbeno mejo – črto, ki je novozgrajeni oziroma načrtovani objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost zemljišča.
(2) Za gradnjo drugih objektov po tem odloku, ni posebej določenih regulacijskih elementov.
13. člen 
(lega objektov z njihovo funkcionalno zasnovo – urbani del) 
(1) V osrednjem delu urbanega dela Evroparka se locirajo športna igrišča, in sicer v smeri sever–jug oziroma severozahod–jugovzhod. Ob igriščih se uredijo tribune na prostem. Severno od športnih igrišč se uredi skate park. Street workout in fitnes na prostem se ohranjata na obstoječi lokaciji ter razširita z dodatnimi napravami. Še severneje se uredi arheo kamp, namenjen zlasti predstavitvi arheološke dediščine, objekti arheo kampa se uporabljajo tudi za poletne tabore oziroma kratkotrajno nastanitev. Objekti arheo kampa se uredijo med sprehajalno potjo na zahodu in kolesarsko stezo na vzhodu. Južno in jugovzhodno od športnih igrišč se uredijo površine za mini golf, balinanje, postavijo se mize za namizni tenis ter uredi otroško igrišče. Otroška igrišča z različnimi tipi igral, ki se medsebojno razlikujejo po velikosti, tematiki ter primernosti za različne starostne skupine so locirana razpršeno na večih lokacijah Evroparka.
(2) V severnem delu urbanega dela Evroparka se severno od ribnikov uredi nova brv čez Kotredeščico. Obstoječa ribiška brunarica se lahko nadomesti z novim objektom. Severno od bara se na območju obstoječih arheo objektov uredi doživljajski arheo park, ki je namenjen predstavitvi arheološke dediščine, kulturnim prireditvam, delavnicam, druženju ipd.. Še severneje se uredi kolesarski pump track – kolesarski poligon z grbinami, dolinami in naklonskimi zavoji ter v skrajnem severozahodnem delu območja OPPN ograjena površina za izpust psov.
(3) V zahodnem delu urbanega dela Evroparka se ob obstoječem vrtu tete Johance in obstoječem otroškem igrišču uredi čajnica s sanitarijami. V sklopu čajnice se izvajajo tudi izobraževalne dejavnosti glede uporabe zdravilnih rastlin, promovira se kulturo pitja čaja ipd.. Čajnica hkrati služi kot servisni objekt knjižnici na prostem, ki se uredi na travnatem pobočju ter bližnjemu arheo kampu.
14. člen 
(lega objektov z njihovo funkcionalno zasnovo – zeleni del) 
(1) V osrednjem delu zelenega dela Evroparka se uredi sankališče in otroško smučišče z žičnico. Južno od smučišča se v gozdiču uredi adrenalinski oziroma pustolovski park s plezalno steno. Lokostrelsko vadišče s pripadajočim objektom se ohranja na obstoječi lokaciji. Piknik prostor z otroškim igriščem se uredi zahodno od strelišča in severno od ceste preko Ruardija.
(2) Vhodni objekt z gostinskim delom, servisnimi, skladiščnimi in sanitarnimi prostori ter tuši se umesti znotraj določene gradbene meje, jugozahodno od športnih igrišč. Vhodni objekt je v funkciji tako zelenega kot tudi urbanega dela Evroparka in se v njem izvaja upravljanje smučišča, adrenalinskega parka ter izposoja opremo za mini golf, balinanje, namizni tenis ipd..
15. člen 
(lega objektov z njihovo funkcionalno zasnovo – vzletišče) 
(1) Območje vzletišča se v funkcionalnem smislu deli na vzhodni in zahodni del, med katerima se nahaja vzletno-pristajalna steza. V vzhodnem delu je na območju obstoječih hangarjev in znotraj določene gradbene meje dopustna postavitev enega ali večih novih hangarjev oziroma drugih spremljajočih objektov (npr. bara). V zahodnem delu, ki je še nepozidan, je znotraj določene gradbene meje načrtovana gradnja novih objektov (hangarjev) s spremljajočimi dejavnostmi. Stavbe na območju vzletišča se locirajo znotraj določene gradbene meje, tako da je daljša stranica vzporedna z načrtovano zamaknjeno vzletno-pristajalno stezo in se medsebojno lahko stikajo.
(2) Načrtovano je podaljšanje vzletno-pristajalne steze ter zamik proti severozahodu.
16. člen 
(lega nezahtevnih in enostavnih objektov ter namestitev sončnih celic) 
(1) Nezahtevne in enostavne objekte po tem odloku (razen objektov arheo kampa, ki imajo posebej določeno lokacijo) je dopustno umeščati na celotnem območju OPPN, pod pogojem, da se z njimi ne onemogoča gradnje osnovnih objektov oziroma načrtovanih ureditev.
(2) Namestitev naprav za izkoriščanje sončne energije je dopustna na strehah stavb.
17. člen 
(drugi pogoji) 
Območje se ureja v skladu z zahtevami za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov, ki morajo biti brez ovir.
2.3.3 Prostorski izvedbeni pogoji glede velikosti in oblikovanja ter ureditve okolice 
18. člen 
(velikost in oblikovanje objektov – urbani in zeleni del) 
(1) Vhodni objekt, čajnica in bar na območju obstoječe ribiške brunarice so pritlične izvedbe. Vhodni objekt je tlorisne površine do 200 m2, čajnica in bar do 120 m2. Višina objektov je do največ 4 m do vrha kapne lege. Izvedejo se pretežno v leseni ali drugi lahki konstrukciji. Fasade so zemeljskih odtenkov, dopušča se oblaganje fasad z naravnimi materiali. Strehe stavb so ravne, enokapne ali dvokapne z naklonom strehe med 35 in 45 stopinj. Kritina je v temnejših barvnih odtenkih in nebleščeča. Ravne strehe je dopustno izvesti kot zelene. Nove stavbe se v oblikovnem smislu medsebojno uskladijo. Ob stavbah je dopustna ureditev teras ter pripadajočih utrjenih površin.
(2) Objekti na območju arheo kampa so pritlični, tlorisne površine do 40 m2. Dopustno jih je vkopati v brežino med večnamensko potjo in kolesarsko stezo ob Kotredeščici, če to omogočajo geološko-geotehnične razmere. Izvedejo se z naravnimi materiali kot so les, blato, glina, slama ipd..
(3) Ostali nezahtevni in enostavni objekti, ki so stavbe v funkciji športno rekreacijskih površin (lope, ute, nadstrešnice ipd.) se enotno oblikujejo in izvedejo v leseni izvedbi.
(4) Športna igrišča se izvedejo v dimenzijah, predpisanih v veljavnih normativih oziroma predpisih s tega področja in so travnata, peščena, asfaltna ali iz umetne mase.
19. člen 
(velikost in oblikovanje objektov – vzletišče) 
(1) Tlorisna velikost posamezne stavbe na območju vzletišča v zahodnem delu je največ 1000 m2, višina do 14 m oziroma v skladu s tehnološkimi zahtevami. Objekti se na pobočju lahko vkopljejo v teren, tako da se čim bolj zlijejo z okolico in sodobno oblikujejo. Strehe stavb so ravne ali enokapne ter dvokapne z naklonom do 20 stopinj in se lahko izvedejo kot zelene. Na strehah je dopustna izvedba teras.
(2) Nove stavbe na mestu obstoječih hangarskih objektov v vzhodnem delu vzletišča so višine do 8 m in tlorisni gabarit posameznega objekta do največ 600 m2.
(3) Fasade stavb na območju vzletišča so v nevpadljivih barvnih odtenkih, tako da objekti čim manj izstopajo iz krajinske slike. Dopustna je uporaba vseh materialov, pri čemer naj bodo stavbe na območju vzletišča glede barv in materialov oblikovane enotno.
(4) Vzletno-pristajalna steza je travnata, asfaltna ali iz plastike.
20. člen 
(ureditve okolice) 
(1) Razlike v višini terena se premostijo s travnatimi brežinami, terasami in kamnitimi ali betonskimi opornimi zidovi. Oporni zidovi višine nad 1,5 m se ozelenijo ali obdelajo z naravnimi materiali.
(2) Večnamenske poti se uredijo kot utrjene peščene poti v širini do 2 m. Intervencijska pot do čajnice se uredi v širini 3 m ter zagotovi obračališče v ustreznih dimenzijah. Parkirišča se izvedejo s travnimi ploščami, kot peščena ali pa se asfaltirajo.
(3) Površino za izpust psov in športna igrišča je dopustno ograditi z varovalno ograjo ali mrežami, skladno s predpisi na tem področju. Ograje so transparentne žičnate in istega tipa na celotnem območju. Dopustne so tudi zelene meje iz avtohtonih vrst grmovnic.
(4) Dodatna zasaditev na območju Evroparka se v čim večji možni meri izvede med parkirišči ter športno rekreacijskimi površinami, ob večnamenskih poteh, med posameznimi športnimi igrišči, na območju piknik prostora ter na drugih lokacijah Evroparka.
(5) Piknik prostor se uredi v obliki manjših platojev, urejenih na pobočju.
(6) V vzhodnem delu urbanega dela Evroparka, ob potoku Kotredeščica, kjer sta že urejena dva ribnika, se na travnati brežini, na pobočju zahodno od potoka lahko uredijo posamezne manjše terase z lesenimi klopmi. Terase z lesenimi klopmi se uredijo tudi na območju knjižnice na prostem.
2.3.4 Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo 
21. člen 
Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo ni določena s kriteriji za izgrajenost zemljišč. Upošteva se regulacijske pogoje tega odloka.
2.3.5 Prostorski izvedbeni pogoji in merila za parcelacijo 
22. člen 
(1) Parcele namenjene gradnji (gradbene parcele) se določijo cestam (GPc1 – GPc5), parkiriščem (GPp1-GPp5), vodnemu zemljišču (GPv1 – GPv2) in športno rekreacijskim ureditvam (GPu1 – Gpu7).
(2) Predlog parcelacije je razviden iz načrta parcelacije.
3. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE GRADNJE IN PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO
3.1 Skupne določbe
23. člen 
(1) Dopustne so rušitve, rekonstrukcije, vzdrževanje in gradnja nove GJI, priključkov nanjo ter grajenega javnega dobra. Pri tem se upošteva funkcionalno zasnovo območja OPPN, predvidenih objektov v območju ter možnost njihovega razvoja. Gradnja novih omrežij GJI, njihovo obratovanje in vzdrževanje ter priključevanje na omrežja se izvaja skladno z veljavnimi predpisi s teh področij in pod pogoji upravljavcev, podanimi s smernicami in mnenji k OPPN.
(2) Posegi v varovalnih pasovih posameznih infrastrukturnih omrežij se izvajajo skladno z veljavnimi predpisi s področja gradnje, obratovanja in vzdrževanja posameznih omrežij, pod tehničnimi pogoji upravljavcev posameznih omrežij, podanimi s smernicami in mnenji k OPPN in na podlagi njihovega soglasja. Posegi in gradnja se izvajajo pod njihovim nadzorom.
3.2 Prometna infrastruktura
24. člen 
(1) V vzhodnem delu območja OPPN se južno od ribnikov ohranja obstoječ cestni priključek iz lokalne ceste LC 480011 Zagorje–V Zideh. Obstoječe parkirišče se razširi na ca. 50 parkirnih mest. Pri baru na območju ribiške brunarice se rekonstruira obstoječ cestni priključek ter za potrebe dodatnih parkirišč v skrajnem severnem delu načrtuje nov priključek. Pri baru je načrtovana ureditev ca. 12 parkirišč za pravokotno parkiranje in ca. 13 vzdolžnih parkirišč, namenjenih obiskovalcem, ki proti Evroparku vozijo iz smeri Trojan.
(2) V jugovzhodnem delu območja OPPN se obstoječ cestni priključek iz ceste preko Ruardija rekonstruira ter se pri vhodnem objektu, južno od športnih igrišč, uredi parkirišče za ca. 94 parkirnih mest. Obstoječa makadamska pot širine 3,5 m od vhodnega objekta do vrta tete Johance je definirana kot glavna dostopna pot do športnih površin ter namenjena dostavi, urgenci, komunalnim vozilom in zimski službi.
(3) V jugozahodnem delu območja OPPN se obstoječa dostopna cesta do obstoječih hangarjev rekonstruira na ustrezno širino, malenkostno prestavi, tako da se omogoči širitev vzletno-pristajalne steze in uporablja kot intervencijska pot. Dostopna cesta se podaljša tako, da je na območju vzletišča omogočen krožni promet in priključitev na javno pot JP 982051 Podvine–Vine (cerkev). Parkirne površine za ca. 132 parkirišč se uredijo tudi ob cesti preko Ruardija, nekaj parkirnih mest pa se zagotavlja tudi ob obstoječih hangarjih.
3.3 Elektroenergetsko omrežje
25. člen 
(1) Obstoječi hangarji na območju vzletišča so priključeni na nizkonapetostno elektro omrežje preko obstoječega zračnega voda, ki poteka do hangarjev iz južne smeri. Obstoječ zračni vod se kablira. Nove stavbe na območju vzletišča se navezujejo na elektro omarico pri obstoječih hangarjih v vzhodnem delu vzletišča. V primeru nezadostnih kapacitet se omrežje rekonstruira oziroma dogradi.
(2) Za napajanje objektov na območju zelenega in urbanega dela Evroparka se izvede nova trasa nizkonapetostnega omrežja iz transformatorske postaje, ki je načrtovana v sklopu nove obrtne cone južno od območja Evroparka. Nizkonapetostni elektro vod se izvede vzdolž interventne poti, od vhodnega objekta, pa do bara v severnem delu območja. V primeru, da se transformatorska postaja v obrtni coni ne zgradi pravočasno, je dopustna tudi gradnja transformatorske postaje na območju Evroparka, bar na območju ribiške brunarice pa se lahko na elektroenergetsko omrežje priključi tudi iz transformatorske postaje Jereb.
(3) Iz elektro omarice pri obstoječih hangarjih na območju vzletišča se izvede nov elektro priključek do območja, kjer se uredi piknik prostor.
(4) Javna razsvetljava je urejena ob sprehajalni pot, ki poteka ob Kotredeščici. Z javno razsvetljavo se opremi urbani del Evroparka. Priključek se izvede iz transformatorske postaje v sklopu nove obrtne cone.
3.4 Oskrba z vodo
26. člen 
(oskrba s pitno vodo ter požarna voda) 
(1) Na območju Evroparka je trenutno vodovodno omrežje urejeno le do obstoječih hangarjev in se nanj priključujejo tudi načrtovani objekti na območju vzletišča. V primeru nezadostnih kapacitet se omrežje rekonstruira v skladu s pogoji upravljavca.
(2) Nov vodovodni priključek, ki bo napajal objekte v urbanem in zelenem delu Evroparka se izvede iz priključnega jaška, ki se nahaja v križišču med regionalno cesto R1 1219 in lokalno cesto LC 480011. Vodovodno omrežje se izvede vzdolž interventne poti, vse od vhodnega objekta, pa do bara v severnem delu Evroparka, s čimer je omogočen priključek na vodovodno omrežje vseh načrtovanih objektov.
(3) Iz vodovodnega jaška pri obstoječih hangarjih na območju vzletišča se izvede nov vodovod do območja, kjer se uredijo piknik prostori, ki se opremijo z vodnjakom za dostop do pitne vode.
(4) Na urbanem delu Evroparka se ob poteh namestijo pitniki vode.
(5) Območje Evroparka se v primeru izkazanih potreb opremi s hidrantnim omrežjem.
3.5 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda
27. člen 
(komunalne odpadne vode) 
Odvajanje komunalnih odpadnih voda se uredi preko malih čistilnih naprav, ki se namestijo ob posamezni stavbi. Male čistilne naprave se locira ob objektih na območju vzletišča, vhodnem objektu, čajnici in baru.
28. člen 
(padavinske odpadne vode) 
(1) Padavinske vode iz območja se odvajajo v odvodne jarke in drenažna rebra z izlivom v Kotredeščico. Čiste padavinske vode s streh objektov se prioritetno zbira v rezervoarjih deževnice. Zbrana voda se ponovno uporabi za sanitarno vodo, zalivanje travnatih površin, pranje asfaltnih površin in podobno.
(2) Potencialno onesnažene padavinske vode z asfaltiranih prometnih površin se prečisti na lovilcih olj. Padavinske vode z večnamenskih poti se odvaja razpršeno po terenu.
3.6 Odpadki
29. člen 
(1) Zbiranje, odvoz, predelava, obdelava in odlaganje komunalnih odpadkov se v območju OPPN izvaja skladno z veljavnim predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki na območju Občine Zagorje ob Savi. Ekološki otoki oziroma zbiralnice odpadkov se uredijo ob hangarjih, vhodnem objektu ter pri baru v severnem delu območja. Znotraj območja Evroparka (ob vseh poteh ter v urbanem delu območja, kjer se nahajajo igrišča) se locirajo manjši koši za smeti, ki omogočajo ločeno zbiranje odpadkov vsaj za plastiko, steklo in mešane odpadke.
(2) Z gradbenimi odpadki se ravna skladno z veljavnim predpisom, ki določa obvezno ravnanje z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih.
3.7 Elektronske komunikacije
30. člen 
(1) Na območju Evroparka, oziroma v neposredni bližini se nahaja obstoječe telekomunikacijsko omrežje ter kabelski kanalizacijski sistem z optičnimi kabli. Pred posegi v zemeljske plasti je treba obstoječe omrežje zakoličiti, ustrezno zaščititi ali po potrebi prestaviti v skladu s pogoji upravljavca omrežja.
(2) Na obravnavanem območju se izvede nova kabelska kanalizacija s PVC cevmi, ki omogoča vgraditev prenosnega medija. Kabelska kanalizacija se izvede od obstoječega optičnega omrežja v jugovzhodnem delu območja vzdolž glavne dostopne poti do vrta tete Johance in od obstoječega telekomunikacijskega omrežja v severnem delu do bara. Priključki se izvedejo v skladu s pogoji upravljavca.
(3) V primeru, da zmogljivost obstoječega omrežja ne zadošča je treba obstoječe omrežje ustrezno rekonstruirati oziroma dograditi.
(4) Na območji Evroparka se zagotovi wi-fi omrežje.
4. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE
31. člen 
Na območju OPPN ni evidentiranih enot kulturne dediščine, zato posebni ukrepi niso potrebni.
5. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE ZDRAVJA LJUDI, VARSTVO OKOLJA, NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJE NARAVE
32. člen 
(ohranjanje narave) 
Območje OPPN se ne nahaja na območju Nature 2000, EPO ali naravnih vrednot, zato posebni ukrepi niso potrebni.
33. člen 
(varstvo voda in tal) 
(1) Območje OPPN se ne nahaja na območju vodnih virov.
(2) V vzhodnem delu OPPN je evidentiran vodotok – potok Kotredeščica. V potok so speljani odvodni jarki, ki z območja Evroparka odvajajo padavinske vode. Gradnja in posegi na vodnem in priobalnem zemljišču, ki sega na Kotredeščici 5 m od meje vodnega zemljišča je prepovedana, razen za izjeme, ki jih določa zakon o vodah.
(3) Varstvo voda in tal se zagotavlja z ustreznim odvajanjem odpadnih voda, urejenim zbiranjem odpadkov in ustreznim ravnanjem v času izvajanja gradbenih del, ki mora biti skladno s predpisi s področja voda in varstva okolja. V času gradnje je prepovedano odlaganje izkopanega materiala v pretočni profil Kotredeščice. Morebitne začasne deponije viškov zemeljskega materiala se uredi tako, da se ne pojavlja erozija in ni oviran odtok zalednih voda. Po končani gradnji se odstranijo ostanki začasnih deponij in vse z gradnjo prizadete površine ustrezno uredijo.
(4) Možnost razlitja nevarnih snovi obstaja v primeru izliva pogonskih goriv in olj iz gradbenih strojev in naprav na gradbišču v času gradnje. Vsako razlitje nevarnih snovi je treba sanirati.
34. člen 
(varstvo zraka) 
Na območju ni predvidenih dejavnosti, ki bi predstavljale nevarnost glede varstva zraka. V času gradnje se upoštevajo ukrepi za zmanjšanje vplivov na okolje, ki jih morajo upoštevati investitorji in izvajalci del.
35. člen 
(varstvo pred hrupom) 
(1) Skladno z uredbo, ki ureja mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju, se pretežni del območja OPPN uvršča v tretjo stopnjo varstva pred hrupom.
(2) Hrup na območju ne sme presegati z uredbo predpisanih vrednosti.
(3) V primeru povečanega zračnega prometa se v elaboratu varstva pred hrupom na stiku med stanovanjskimi območji in območjem OPPN določi vpliv predvidenih posegov na obremenitev stanovanjskih območij in skladno s tem zagotovi ustrezne protihrupne ukrepe.
36. člen 
(varstvo gozda) 
Pri posegih na območju OPPN se:
– zagotavlja neovirano gospodarjenje z gozdom,
– odvečen odkopni material ne sme odlagati v gozd,
– pri novih zasaditvah upošteva izbor avtohtonih drevesnih in grmovnih vrst in v zeleno ureditev vključi čim več obstoječega drevja,
– pri ureditvi adrenalinskega parka uporabi zdravo in vitalno drevje. Pritrjevanje objektov naj bo izvedeno na način, da ne povzroči mehanskih poškodb na drevju,
– čas dela prilagodi tako, da ne bo motilo živali. Vsa hrupna dela naj se opravijo od julija do decembra,
– z gradnjo prizadete gozdne površine sanira.
6. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM
37. člen 
(varstvo pred poplavami, plazljivost, erozija) 
(1) Skladno s podatki iz Atlasa okolja, se območje OPPN ne nahaja na poplavnem območju. Nahaja se na območju običajnih protierozijskih ukrepov.
(2) V skladu s podatki Karte verjetnosti pojavljanja plazov je na posameznih delih obravnavanega območja zelo velika in velika verjetnost pojavljanja plazov.
38. člen 
(seizmološke zahteve) 
(1) Gradnja objektov mora biti potresno odporna, pri načrtovanju se upošteva veljavna zakonodaja s področja mehanske odpornosti in stabilnosti objektov, v skladu z evropskim standardom za potresno odporno gradnjo Eurocode 8 oziroma EC8 (SIST EN-1998).
(2) V skladu s karto projektnega pospeška tal je na območju OPPN določen projektni pospešek tal 0,150 g.
39. člen 
(požarno varstvo) 
(1) Območje se ureja skladno s predpisom, ki ureja sistem varstva pred požarom. Pri gradnji objektov se izpolnjuje zahteve za varnost pred požarom, določene s predpisi o graditvi objektov.
(2) Pri načrtovanju se upošteva pogoje za varen umik ljudi, živali in premoženja, načrtuje potrebne odmike med objekti oziroma zagotavlja ustrezno protipožarno ločitev, ustrezno načrtuje dostope, dovoze in delovne površine za intervencijska vozila ter oskrbo z vodo za gašenje. Zadostne količine požarne vode se zagotovi iz vodovodnega omrežja. V primeru nezadostne kapacitete, se zagotovijo alternativni viri požarne vode iz potoka Kotredeščica ali vodnih zbiralnikov.
(3) Dostop za intervencijska vozila se zagotavlja preko večnamenske poti do objekta čajnice, kjer se uredi tudi obračališče. Intervencijski dostop na območju vzletišča se zagotavlja preko ceste do hangarjev. Delovne površine za intervencijo se zagotovijo v sklopu športnih igrišč in drugih utrjenih površin na območju Evroparka.
(4) Za objekte, ki jih določa veljavni predpis, mora doseganje predpisane ravni požarne varnosti izhajati iz študije požarne varnosti in drugih zakonsko določenih dokumentov z zvezi z varstvom pred požarom. Za objekte, za katere študija požarne varnosti ni zahtevana, mora doseganje predpisane ravni požarne varnosti izhajati iz elaborata »zasnova požarne varnosti«, če tako določa veljavni predpis.
7. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE IN DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE OPPN
40. člen 
(etapnost) 
Gradnjo na območju OPPN je dopustno izvajati etapno, pri čemer posamezne etape predstavljajo funkcionalno zaključene celote.
41. člen 
(obveznosti investitorjev in izvajalcev gradnje) 
Gradbišče se načrtuje in uredi skladno z veljavnimi predpisi s področja graditve objektov. Zagotovi se vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaževanje okolja.
42. člen 
(drugi pogoji za izvajanje OPPN – geološko geotehnični pogoji) 
(1) Zaradi razmočenosti terena v Evroparku in plazovitega pobočja na južnem pobočju platoja (izven meje OPPN-južno od načrtovanih parkirišč pri vhodnem objektu), se izvede dreniranje območja Evroparka in sanacija nestabilne brežine južno od načrtovanih parkirišč pri vhodnem objektu. Objekt čajnice, vhodni objekt in parkirišče pri vhodnem objektu se lahko izvedejo šele ob predhodni sanaciji brežine in izvedenem dreniranju.
(2) Pri umestitvi objektov in ureditev, načrtovanih v sklopu OPPN za športno rekreacijsko območje Evropark se upoštevajo tudi drugi pogoji in ukrepi, določeni v Geološko geotehničnem elaboratu za potrebe OPPN (izdelal Ozzing d.o.o., št. projekta 1117/15, november 2015).
(3) Pri izvedbi zemeljskih del in temeljenju objektov je obvezen stalen geomehanski nadzor.
(4) Izvedba geološko-geotehničnih raziskav se predlaga tudi na območju načrtovanih objektov na območju vzletišča.
8. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV
43. člen 
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev) 
(1) Na območju OPPN je dopustno odstopanje pri prometnem in drugem infrastrukturnem urejanju, v kolikor to zahteva prilagoditev obstoječim trasam vodov in naprav, gre za ustreznejšo tehnologijo izvedbe in tehnično rešitev, pri čemer te spremembe ne spreminjajo funkcionalnega in vsebinskega koncepta OPPN.
(2) Dopustna so tudi odstopanja glede lege velikosti in oblikovanja pri športno rekreacijskih ureditvah, objektih in pripadajočih stavbah, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše s prometnega, komunalnega, geološkega, geomehanskega, ekonomsko-finančnega ali okoljevarstvenega vidika. Prav tako je dopustna tudi umestitev drugih športno rekreacijskih programov, ureditev in pripadajočih stavb, ki so v skladu s konceptom oziroma športno rekreacijsko namembnostjo območja. Na vzletiščnem delu Evroparka je dopustna tudi umestitev stavb, ki so klasificirane kot 125 Industrijske stavbe in skladišča, in sicer tistih, ki so vezane na dejavnost vzletišča.
(3) Odstopanja od načrtovanih rešitev ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati organi in organizacije, v delovno območje katerih spadajo ter ne smejo poslabševati prostorskih in okoljskih zahtev po tem odloku.
(4) Dopustna so odstopanja od zakoličbenih točk parcele namenjene gradnji v smislu prilagoditve bodočim ureditvam, obstoječi parcelaciji in stanju v prostoru, pod pogojem, da so omogočene vse ureditve, predvidene s tem odlokom.
III. KONČNE DOLOČBE 
44. člen 
(prenehanje veljavnosti prostorskih izvedbenih aktov) 
Z dnem uveljavitve tega odloka na območju OPPN, določenem v 4. členu tega odloka preneha veljati Ureditveni načrt za sanacijo območja Ruardi–Cilenca, Orlek in Podstrana pridobivalnega prostora rudnika Zagorje (Uradni vestnik Zasavja, št. 18/94, 8/01 in Uradni list RS, št. 81/08).
45. člen 
(inšpekcijsko nadzorstvo) 
Nadzor nad izvajanjem OPPN izvajajo pristojne inšpekcijske službe.
46. člen 
(vpogled v OPPN) 
OPPN je na vpogled na Občini Zagorje ob Savi.
47. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-1/2016
Zagorje ob Savi, dne 3. oktobra 2016
Župan 
Občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan l.r.