Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2016 z dne 14. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2016 z dne 14. 10. 2016

Kazalo

2785. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za turistične prireditve v Občini Tolmin, stran 8952.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11, 106/15) je Občinski svet Občine Tolmin na 17. seji dne 4. oktobra 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o dodeljevanju pomoči za turistične prireditve v Občini Tolmin 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) S tem pravilnikom se določajo postopek, namen, upravičenci, pogoji in kriteriji dodeljevanja pomoči za prireditve, ki dopolnjujejo turistično ponudbo in pospešujejo turistično promocijo Občine Tolmin, ter spremljanje in nadzor nad namensko porabo dodeljenih sredstev.
(2) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in za ženske.
2. člen 
(1) Sredstva za dodeljevanje pomoči za prireditve, ki dopolnjujejo turistično ponudbo in pospešujejo turistično promocijo Občine Tolmin (v nadaljnjem besedilu: pomoč za turistične prireditve), se zagotavljajo v proračunu Občine Tolmin, v višini, določeni z odlokom o proračunu Občine Tolmin za tekoče proračunsko leto.
(2) Sredstva iz prejšnjega odstavka se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v obliki dotacij.
3. člen 
Posamezni izrazi imajo po tem pravilniku naslednji pomen:
1. »Turistična prireditev« je prireditev, ki dopolnjuje turistično ponudbo in pospešuje turistično promocijo Občine Tolmin.
2. »Javna prireditev« je vsako organizirano zbiranje oseb zaradi izvajanja kulturne, športne, zabavne, izobraževalne, verske ali druge aktivnosti tako, da je udeležba brezpogojno ali pod določenimi pogoji dovoljena vsakomur.
3. »Tradicionalna prireditev« je prireditev, ki se pod istim imenom in s podobno vsebino ponavlja skozi daljše časovno obdobje.
4. »Prireditev lokalnega pomena« je prireditev, ki je prepoznana in/ali uveljavljena na širšem ali celotnem območju Občine Tolmin in spodbuja povezovanje in sodelovanje partnerjev na ravni Občine Tolmin.
5. »Prireditev širšega pomena« je prireditev, ki je prepoznana in/ali uveljavljena na medobčinskem, državnem in/ali mednarodnem prostoru in spodbuja povezovanje in sodelovanje partnerjev na medobčinski, državni in/ali mednarodni ravni.
6. »Glavna turistična sezona« je obdobje od 1. junija do vključno 30. septembra tekočega leta.
7. »Neprofitna prireditev« je prireditev, ki v finančni konstrukciji stroškov in virov financiranja prireditve ne izkazuje dobička ali presežka prihodkov nad odhodki prireditve.
8. »Organizator prireditve« je pravna oseba, ki je nosilec vseh aktivnosti v zvezi z organizacijo, izvedbo in financiranjem prireditve in na katerega ime glasi, v skladu s predpisi s področja javnih zbiranj, potrjena prijava prireditve ali izdano dovoljenje za prireditev.
9. »Partner prireditve« je pravna oseba, na katero organizator prireditve prenese posamezne aktivnosti pri organizaciji, izvedbi in/ali financiranju prireditve.
10. »Neprofitna organizacija« je organizacija, ki na podlagi zakona ali ustanovitvenega akta:
– dobiček ali presežek prihodkov nad odhodki uporablja izključno za doseganje svojega namena ali ciljev,
– svojega premoženja ne deli med svoje ustanovitelje, člane ali druge osebe.
11. »Prireditveni prostor« je prostor, potreben za izvedbo prireditve.
12. »Upravičeni stroški« so stroški, za katere se pomoč po tem pravilniku lahko dodeli.
II. POSTOPEK DODELJEVANJA POMOČI ZA TURISTIČNE PRIREDITVE 
4. člen 
(1) Pomoč za turistične prireditve se dodeljuje na podlagi javnega razpisa za dodelitev pomoči za turistične prireditve v Občini Tolmin za tekoče proračunsko leto (v nadaljnjem besedilu: javni razpis), po postopku, določenem v veljavnih predpisih, tem pravilniku in javnem razpisu.
(2) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Tolmin.
(3) Postopek javnega razpisa vodi Komisija za turistične prireditve (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki jo s pisno odločbo imenuje župan za obdobje trajanja mandata župana. Komisijo sestavljajo predsednik in štirje člani.
(4) Komisija opravlja naslednje naloge:
1. potrdi predlog javnega razpisa, razpisne dokumentacije in meril za ocenjevanje vlog,
2. odpira na javni razpis prispele vloge,
3. ugotavlja pravočasnost, formalno popolnost in pravno formalno ustreznost vlog,
4. zahteva dopolnitev formalno nepopolnih vlog,
5. ocenjuje vloge z merili za ocenjevanje vlog,
6. pripravi predlog upravičencev do dodelitve pomoči za turistične prireditve.
(5) Strokovne in administrativno tehnične naloge za komisijo opravlja organ občinske uprave, pristojen za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ). Pristojni organ opravlja naslednje naloge:
1. pripravi predlog javnega razpisa, razpisne dokumentacije in meril za ocenjevanje vlog,
2. zagotovi objavo javnega razpisa,
3. izdaja ustrezne upravne akte,
4. vodi zapisnike sej komisije.
5. člen 
(1) Objava javnega razpisa obsega:
1. naziv in sedež Občine Tolmin;
2. pravno podlago za izvedbo javnega razpisa;
3. predmet javnega razpisa;
4. namene, za katere se sredstva dodeljujejo;
5. višino sredstev, ki so na razpolago za posamezen namen;
6. navedbo pogojev za kandidiranje na javnem razpisu;
7. navedbo meril za ocenjevanje vlog;
8. določitev obdobja, v katerem mora biti prijavljena prireditev izvedena;
9. določitev obdobja, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena;
10. opredelitev upravičencev;
11. opredelitev upravičenih stroškov;
12. vsebino vloge in navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena vlogi;
13. rok, način in naslov za vložitev vlog za dodelitev sredstev, pri čemer rok za vložitev vlog ne sme biti krajši od petnajst dni od dneva objave javnega razpisa;
14. datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev oziroma datumi odpiranj vlog, če je v javnem razpisu predvideno zaporedno odpiranje le-teh;
15. rok, v katerem bo organizacija, ki zaproša za dodelitev pomoči za turistične prireditve (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), obveščena o izidu javnega razpisa;
16. kraj, čas in osebo, pri kateri lahko vlagatelj dvigne razpisno dokumentacijo.
(2) Vlogo na javni razpis (v nadaljnjem besedilu: vloga) vlagatelj predloži na obrazcih, določenih v razpisni dokumentaciji.
(3) Vloga za dodelitev pomoči za turistične prireditve praviloma obsega:
1. podatke o vlagatelju in njegovi vlogi pri organiziranju, izvedbi in financiranju prireditve;
2. podatke o partnerjih prireditve in njihovi vlogi pri organiziranju, izvedbi in/ali financiranju prireditve;
3. vsebinski, finančni in terminski načrt prireditve, ki je predmet vloge;
4. znesek zaprošenih nepovratnih sredstev;
5. izjavo o partnerstvu;
6. izjavo vlagatelja o drugih že prejetih in zaprošenih pomočeh iz drugih javnih virov za iste upravičene stroške prireditve in o že prejetih in zaprošenih pomočeh iz drugih virov proračuna Občine Tolmin za isti namen;
7. izjavo vlagatelja o strinjanju z razpisnimi pogoji;
8. izjavo vlagatelja, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da so v vlogi navedena dejstva točna, popolna in resnična.
(4) Vlogi vlagatelj priloži dokumente, določene v razpisni dokumentaciji.
(5) Vloga mora biti dostavljena do roka in na način, določen v objavi javnega razpisa.
(6) Vlagatelj lahko v posameznem proračunskem letu predloži največ dve vlogi.
6. člen 
(1) Komisija opravi odpiranje prejetih vlog v roku osem dni od dneva, ki je bil v objavi javnega razpisa določen kot rok za vložitev vlog.
(2) Prepozno prejete vloge in vloge v nepravilno opremljenih ovojnicah pristojni organ zavrže s sklepom.
(3) Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je v osmih dneh od dneva vročitve možna pritožba na župana.
(4) Odpirajo se le pravočasno in v pravilno opremljenih ovojnicah prejete vloge, in sicer v vrstnem redu, kot so bile prejete.
(5) Na odpiranju vlog komisija ugotavlja formalno popolnost vlog.
(6) Vloga je formalno popolna, če vsebuje vse obrazce in zahtevane priloge, določene v razpisni dokumentaciji.
(7) O odpiranju vlog pristojni organ vodi zapisnik, ki obsega:
1. naslov, prostor in čas zasedanja komisije,
2. imena prisotnih članov komisije,
3. imena oziroma nazive vlagateljev po vrstnem redu odpiranja vlog,
4. ugotovitve o formalni popolnosti vlog,
5. morebitne pomanjkljivosti vlog.
7. člen 
(1) Vlagatelja, katerega vloga je formalno nepopolna, komisija v roku osem dni od odpiranja vlog pisno pozove, da vlogo dopolni. Rok za dopolnitev vloge je osem dni od dneva vročitve poziva za dopolnitev vloge.
(2) Formalno nepopolno vlogo, ki jo vlagatelj v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolni ali jo dopolni neustrezno, pristojni organ zavrže s sklepom.
(3) Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je v osmih dneh od dneva vročitve možna pritožba na župana.
8. člen 
(1) Komisija v roku osem dni od dneva izteka roka za dopolnitev vlog iz prvega odstavka prejšnjega člena opravi strokovni pregled formalno popolnih vlog, v okviru katerega za posamezno vlogo ugotovi njeno pravno formalno ustreznost.
(2) Vloga je pravno formalno ustrezna, če izpolnjuje pogoje in je skladna z nameni in upravičenimi stroški, določenimi v objavi javnega razpisa.
(3) Vlogo, ki je pravno formalno neustrezna, pristojni organ zavrne s sklepom.
(4) Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je v osmih dneh od dneva vročitve možna pritožba na župana.
(5) Vse pravno formalno ustrezne vloge komisija oceni na podlagi meril, določenih v objavi javnega razpisa.
(6) O strokovnem pregledu vlog in njihovem ocenjevanju pristojni organ vodi zapisnik.
(7) Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog upravičencev do dodelitve pomoči za turistične prireditve.
(8) V primeru, da z javnim razpisom zagotovljena sredstva za posamezen namen po predlogu komisije iz prejšnjega odstavka niso razdeljena v celoti, se nerazdeljena sredstva na predlog komisije lahko prerazporedijo na enega ali več drugih namenov, določenih z javnim razpisom. O prerazporeditvi sredstev odloči župan s sklepom.
(9) V primeru iz prejšnjega odstavka komisija predlog upravičencev do dodelitve pomoči za turistične prireditve iz sedmega odstavka tega člena ustrezno dopolni ali spremeni.
(10) Znesek pomoči za turistične prireditve, ki se dodeli posameznemu vlagatelju, se določi na podlagi določb tega pravilnika in javnega razpisa, rezultatov ocenjevanja vlog, višine zaprošenih sredstev s strani vlagatelja in višine razpoložljivih sredstev.
9. člen 
(1) Na podlagi predloga komisije iz sedmega odstavka prejšnjega člena ali, v primeru iz osmega odstavka prejšnjega člena, na podlagi predloga komisije iz devetega odstavka prejšnjega člena pristojni organ izda posameznemu vlagatelju sklep, s katerim odloči o dodelitvi ali o nedodelitvi pomoči za turistične prireditve. V obrazložitvi sklepa mora utemeljiti svojo odločitev.
(2) Rok, v katerem morajo biti izdani sklepi iz prejšnjega odstavka, ne sme biti daljši od trideset dni od dneva odpiranja vlog.
(3) Zoper sklep iz prvega odstavka tega člena je v osmih dneh od dneva vročitve možna pritožba na župana. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb o dodelitvi pomoči za turistične prireditve z ostalimi izbranimi upravičenci.
(4) Predmet pritožbe iz prejšnjega odstavka ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog, določena v objavi javnega razpisa.
(5) Župan o pritožbi iz tretjega odstavka tega člena odloči v roku osem dni s sklepom. Odločitev župana je dokončna.
10. člen 
(1) Na podlagi pravnomočnega sklepa o dodelitvi pomoči za turistične prireditve in skladno z določbami tega pravilnika in javnega razpisa Občina Tolmin in upravičenec skleneta pogodbo o dodelitvi pomoči za turistične prireditve, s katero uredita medsebojne pravice in obveznosti (v nadaljnjem besedilu: pogodba o sofinanciranju prireditve).
(2) Datum dodelitve pomoči za turistične prireditve je datum začetka veljavnosti pogodbe o sofinanciranju prireditve.
(3) Na podlagi podatkov iz vloge, predložene na javni razpis, in veljavne pogodbe o sofinanciranju prireditve upravičenec in partner prireditve skleneta pogodbo o partnerstvu, s katero uredita medsebojne pravice in obveznosti.
11. člen 
(1) Če nastopijo okoliščine, ki utegnejo vplivati na vsebinski in/ali terminski načrt prireditve, je upravičenec dolžan najkasneje v petnajstih dneh po nastopu spremenjenih okoliščin pisno obvestiti pristojni organ, z obrazložitvijo nastalih sprememb in s predlogom spremembe in/ali dopolnitve pogodbe o sofinanciranju prireditve, ki ga pristojni organ pisno potrdi ali zavrne.
(2) Če upravičenec o nastopu spremenjenih okoliščin v roku iz prejšnjega odstavka ne obvesti pristojnega organa ali če pristojni organ ugotovi, da izvedba prireditve zaradi spremenjenih okoliščin ni več mogoča, Občina Tolmin enostransko odstopi od pogodbe o sofinanciranju prireditve, s čimer upravičenec izgubi pravico do koriščenja s pogodbo o sofinanciranju prireditve dodeljene pomoči.
12. člen 
(1) Upravičencu se dodeljena pomoč za turistične prireditve iz proračuna Občine Tolmin izplača na podlagi zahtevka za izplačilo sredstev, kateremu mora upravičenec priložiti vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi prireditve, vključno z dokazili o nastalih stroških prireditve in drugimi dokazili o izvedbi prireditve, določenimi z javnim razpisom in s pogodbo o sofinanciranju prireditve (v nadaljnjem besedilu: poročilo o prireditvi).
(2) Poročilo o prireditvi upravičenec predloži na obrazcu iz razpisne dokumentacije.
(3) Pristojni organ v roku osem dni od prejema poročilo o prireditvi pregleda in pisno obvesti upravičenca o svoji morebitni zahtevi za spremembo in/ali dopolnitev poročila o prireditvi. Rok za spremembo in/ali dopolnitev poročila o prireditvi je petnajst dni od dneva prejema zahteve za spremembo in/ali dopolnitev poročila o prireditvi.
(4) Če upravičenec v roku iz prejšnjega odstavka poročila o prireditvi ne spremeni in/ali dopolni ali ga spremeni in/ali dopolni neustrezno, Občina Tolmin enostransko odstopi od pogodbe o sofinanciranju prireditve, s čimer upravičenec izgubi pravico do koriščenja s pogodbo o sofinanciranju prireditve dodeljene pomoči.
(5) V primeru, da upravičenec s poročilom o prireditvi izkaže nižjo višino upravičenih stroškov, kot je določena s pogodbo o sofinanciranju prireditve, se dodeljena pomoč upravičencu izplača v sorazmerno nižji višini, upoštevaje razmerje med višino upravičenih stroškov prireditve, določeno s pogodbo o sofinanciranju prireditve, in višino doseženih upravičenih stroškov prireditve, izkazano s poročilom o prireditvi.
(6) Pomoč za turistične prireditve se upravičencu nakaže na transakcijski račun, odprt v Republiki Sloveniji.
III. NAMEN DODELJEVANJA POMOČI ZA TURISTIČNE PRIREDITVE 
13. člen 
(1) Predmet pomoči po tem pravilniku so prireditve, ki dopolnjujejo turistično ponudbo in pospešujejo turistično promocijo Občine Tolmin (v nadaljnjem besedilu: turistična prireditev).
(2) Namen pomoči za turistične prireditve je spodbujanje potencialnih in delujočih organizacij k organiziranju in izvajanju turističnih prireditev lokalnega pomena in turističnih prireditev širšega pomena, ki zasledujejo naslednje cilje:
1. krepitev prepoznavnosti in ugleda Občine Tolmin kot privlačne turistične destinacije,
2. rast turističnega prometa v Občini Tolmin,
3. dvig blaginje in kvalitete življenja prebivalcev Občine Tolmin,
4. vzpostavitev in/ali krepitev partnerskega povezovanja in sodelovanja na področju prireditvenega turizma.
14. člen 
(1) Pomoč za turistične prireditve se lahko dodeli za naslednje upravičene stroške:
1. stroški prijave prireditve in pridobitve potrebnih dovoljenj za prireditev, vključno s stroški izdelave s tem povezanih elaboratov;
2. stroški najema in priprave prireditvenega prostora, vključno z infrastrukturo in opremo;
3. stroški priprave, izvedbe, koordinacije in vodenja programa prireditve, vključno s potnimi stroški in stroški namestitve ustvarjalcev in izvajalcev programa prireditve;
4. stroški oglaševanja in promocije prireditve;
5. stroški pogostitve do največ deset odstotkov upravičenih stroškov prireditve;
6. stroški varovanja prireditve;
7. stroški nujne medicinske pomoči;
8. stroški čiščenja prireditvenega prostora;
9. stroški zavarovanja prireditve;
10. stroški na prireditvi uporabljenih avtorskih in drugih del, ki izhajajo iz njihove zaščite.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, se pomoč za turistične prireditve ne dodeli za:
1. redne splošne stroške delovanja organizatorja in partnerjev prireditve,
2. stroške blaga, namenjenega prodaji na prireditvi,
3. investicijske stroške,
4. stroške dela prostovoljcev,
5. davek na dodano vrednost, druge davke in dajatve,
6. druge stroške, ki niso neposredno povezani z organizacijo in izvedbo prireditve.
(3) Stroški prireditve morajo biti opredeljivi, preverljivi in dokazljivi z računi, s pogodbami in/ali drugimi verodostojnimi knjigovodskimi listinami zunanjih izvajalcev storitev in/ali dobaviteljev blaga (v nadaljnjem besedilu: knjigovodska listina), ki glasijo na ime organizatorja prireditve.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, se knjigovodska listina lahko glasi tudi na ime partnerja prireditve, če je slednji kot sofinancer prireditve naveden v vlogi, predloženi na javni razpis.
(5) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, se iz knjigovodske listine, ki glasi na ime partnerja prireditve, ki ni neprofitna organizacija, izhajajoči stroški prireditve v celoti štejejo kot neupravičeni do dodelitve pomoči za turistične prireditve.
(6) Stroški dela prostovoljcev, opravljenega pri organizaciji in/ali izvedbi prireditve, se evidentirajo in vrednotijo na obrazcu iz razpisne dokumentacije.
IV. UPRAVIČENCI, POGOJI IN KRITERIJI DODELJEVANJA POMOČI ZA TURISTIČNE PRIREDITVE 
15. člen 
(1) Do pomoči za turistične prireditve je upravičen organizator prireditve, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. je pravno organiziran kot društvo, zveza društev, krajevna skupnost, ustanova, javni zavod, zavod, socialno podjetje ali druga neprofitna organizacija;
2. ima sedež na območju Občine Tolmin;
3. je pravna oseba javnega ali zasebnega prava;
4. je neprofitna organizacija;
5. je do dneva objave javnega razpisa registriran in deluje najmanj eno leto;
6. ima poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve, določene z zakonom;
7. ima poravnane vse obveznosti do Občine Tolmin;
8. ni v postopku prenehanja, prisilne poravnave, stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije ali izbrisa iz registra;
9. zagotavlja materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za organizacijo in izvedbo prireditve, ki je predmet vloge.
(2) Partner prireditve mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. je pravna oseba javnega ali zasebnega prava;
2. ima poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve, določene z zakonom;
3. ima poravnane vse obveznosti do Občine Tolmin;
4. ni v postopku prenehanja, prisilne poravnave, stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije ali izbrisa iz registra.
16. člen 
Pogoji, ki jih mora prireditev izpolnjevati, da se pomoč za turistične prireditve lahko dodeli, so naslednji:
1. prireditev je izvedena na območju Občine Tolmin;
2. prireditev je izvedena v tekočem proračunskem letu;
3. prireditev je javna;
4. prireditev je turistična;
5. prireditev je neprofitna;
6. prireditev je lokalnega ali širšega pomena;
7. finančna konstrukcija prireditve je zaprta, pri čemer organizator prireditve najmanj petindvajset odstotkov celotnih stroškov prireditve pokriva z lastnimi viri sredstev;
8. pri organizaciji, izvedbi in/ali financiranju prireditve poleg organizatorja prireditve sodeluje najmanj en partner;
9. prireditev je objavljena v koledarju prireditev;
10. za prireditev je, v skladu s predpisi s področja javnih zbiranj, potrjena prijava prireditve ali izdano dovoljenje za prireditev;
11. prireditev je organizirana in izvedena v skladu s predpisi s področja javnih zbiranj;
12. prireditev ne predstavlja redne dejavnosti organizatorja in partnerjev prireditve;
13. prireditev ni (so)financirana iz drugih virov proračuna Občine Tolmin;
14. za iste upravičene stroške prireditve niso dodeljeni drugi javni viri financiranja;
15. pri objavah programa prireditve, na promocijskih materialih prireditve in pri vseh drugih oblikah javnega nastopanja in predstavljanja prireditve je, upoštevaje pravila o uporabi celostne grafične podobe Občine Tolmin, navedeno, da prireditev sofinancira Občina Tolmin.
17. člen 
(1) Pomoč za turistične prireditve znaša največ petinsedemdeset odstotkov upravičenih stroškov prireditve iz prvega odstavka 14. člena tega pravilnika.
(2) Upoštevaje določbo prejšnjega odstavka, se najnižji in najvišji znesek pomoči, ki se upravičencu lahko dodeli za posamezno prireditev v posameznem proračunskem letu, določi z javnim razpisom.
18. člen 
(1) Pomoč za turistične prireditve se v višjem znesku dodeli za tisto prireditev, ki izpolnjuje večje število naslednjih kriterijev:
1. prireditev obsega vsebinsko raznolik program časovno in/ali prostorsko nepovezanih prireditvenih dogodkov;
2. prireditev je širšega pomena;
3. prireditev je finančno zahtevna;
4. prireditev je organizacijsko zahtevna;
5. prireditev je tradicionalna;
6. prireditev traja neprekinjeno dva ali več dni;
7. prireditev spodbuja povezovanje in sodelovanje večjega števila partnerjev;
8. v pripravo, izvedbo, koordinacijo in vodenje programa prireditve je vključeno večje število ustvarjalcev in izvajalcev z območja Občine Tolmin;
9. prireditev prispeva k promociji in trženju lokalno tipičnih pridelkov, izdelkov in storitev;
10. prireditev je prijazna do okolja in dviga ekološko ozaveščenost obiskovalcev in turistov;
11. prireditev povezuje in promovira lokalno kulturno dediščino, lokalne naravne vrednote in doživetja;
12. program prireditve je kakovosten, vključuje inovativne pristope in ustvarja dodano vrednost glede na pretekle izvedbe;
13. prireditev je namenjena različnim ciljnim skupinam obiskovalcev in turistov;
14. prireditev privablja obiskovalce in turiste v času izven glavne turistične sezone;
15. prireditev je tržno naravnana in promocijsko podprta z različnimi oglaševalskimi in promocijskimi aktivnostmi;
16. finančna konstrukcija prireditve je pregledna, realna in stroškovno učinkovita, z jasno opredeljenimi stroški, viri financiranja in njihovo namembnostjo;
17. v finančni konstrukciji prireditve organizator in partnerji prireditve zagotavljajo pokrivanje višjega deleža celotnih stroškov prireditve z lastnimi viri sredstev;
18. v finančni konstrukciji prireditve organizator in partnerji prireditve zagotavljajo vrednostno višji lastni vložek iz naslova prostovoljnega dela pri organizaciji in/ali izvedbi prireditve;
19. organizator prireditve ima izkušnje in reference s področja organiziranja in izvajanja turističnih prireditev;
20. prireditev zasleduje druge cilje, ki jih, upoštevaje veljavne strateške in/ali izvedbene dokumente s področja razvoja turizma, komisija prepozna kot posebnega pomena za dopolnjevanje turistične ponudbe in pospeševanje turistične promocije Občine Tolmin.
(2) Merila za ocenjevanje vlog, predloženih na javni razpis, komisija praviloma določi upoštevaje kriterije, navedene v prejšnjem odstavku.
V. SPREMLJANJE DODELJENIH POMOČI ZA TURISTIČNE PRIREDITVE 
19. člen 
(1) Občina Tolmin z namenom spremljanja dodeljenih pomoči za turistične prireditve po tem pravilniku vzpostavi evidenco dodeljenih pomoči za turistične prireditve.
(2) V evidenci iz prejšnjega odstavka se za vsako dodeljeno pomoč za turistične prireditve vodijo podatki o upravičencu, podatki o prireditvi, višini pogodbeno določenih in višini doseženih upravičenih stroškov prireditve, datumu dodelitve in datumu izplačila pomoči za turistično prireditev ter znesku dodeljene in znesku izplačane pomoči za turistično prireditev.
(3) Rok hrambe evidence iz prvega odstavka tega člena je pet let od datuma zadnje dodelitve pomoči za turistične prireditve po tem pravilniku.
20. člen 
Upravičenec je pet let od datuma dodelitve pomoči za turistične prireditve dolžan:
1. voditi in hraniti dokumentacijo v zvezi s prireditvijo, za katero je bila pomoč za turistične prireditve dodeljena,
2. zagotoviti dostop do dokumentacije iz prejšnje točke vsem organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, nadzora in revizije javnega razpisa.
VI. NADZOR NAD NAMENSKO PORABO DODELJENIH POMOČI ZA TURISTIČNE PRIREDITVE 
21. člen 
(1) Nadzor nad namensko porabo dodeljenih pomoči za turistične prireditve opravljata pristojni organ in komisija.
(2) Upravičenec do pomoči za turistične prireditve po tem pravilniku, pri katerem se ugotovi, da:
1. dodeljenih sredstev delno ali v celoti ni porabil za namen, za katerega so bila dodeljena, ali
2. so mu bila sredstva dodeljena na podlagi neresničnih navedb, ali
3. je za isti namen pridobil sredstva iz drugih virov proračuna Občine Tolmin, ali
4. so mu bila za iste upravičene stroške prireditve dodeljena sredstva iz drugih javnih virov financiranja, ali
5. je kršil druga določila pogodbe o sofinanciranju prireditve,
je dolžan vrniti dodeljeno pomoč za turistične prireditvev celoti, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunajo od dneva nakazila do dneva vračila sredstev.
(3) V primerih iz prejšnjega odstavka upravičenec izgubi pravico do pridobitve pomoči za turistične prireditve po tem pravilniku za naslednje leto.
VII. PREHODNA DOLOČBA 
22. člen 
Z dnem začetka uporabe tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju sredstev za prireditve in akcije, ki pospešujejo turistični razvoj in promocijo Občine Tolmin (Primorske novice Uradne objave, št. 19/2004).
VIII. KONČNA DOLOČBA 
23. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2017 dalje.
Št. 007-0005/2016
Tolmin, dne 5. oktobra 2016
Župan 
Občine Tolmin 
Uroš Brežan l.r.