Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2016 z dne 14. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2016 z dne 14. 10. 2016

Kazalo

2784. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vzgojno-varstveni zavod Slovenj Gradec, stran 8951.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15), ter 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – UPB2) in 17. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 63/10 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/12 in 27/16), sta Svet Mestne občine Slovenj Gradec na 19. seji, dne 7. 9. 2016 in Občinski svet Občine Mislinja na 13. seji, dne 26. 9. 2016 sprejela
O D L O K 
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vzgojno-varstveni zavod Slovenj Gradec
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vzgojno-varstveni zavod Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 33/97, 60/07, 94/08, 47/10, 30/12 in 42/16).
2. člen
Spremeni se deveta alineja četrtega odstavka 2. člena, ki se po spremembi glasi:
»– Enota Mislinja – Sončni škrat, Šentlenart 31, Mislinja,«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po zadnji objavi.
Št. 02600-7/1997
Slovenj Gradec, dne 7. septembra 2016
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Andrej Čas l.r.
 
Št. 602-03/2007
Mislinja, dne 26. septembra 2016
Župan 
Občine Mislinja 
Bojan Borovnik l.r.