Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2016 z dne 14. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2016 z dne 14. 10. 2016

Kazalo

2781. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica (uradno prečiščeno besedilo – UPB1), stran 8946.

  
Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra 2016 sprejel uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica, ki obsega
Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica (Uradne objave, št. 7/02),
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica (Uradni list RS, št. 46/10),
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica (Uradni list RS, št. 24/12),
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica (Uradni list RS, št. 2/16),
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica (Uradni list RS, št. 54/16).
Št. 007-2/2012-9
Nova Gorica, dne 29. septembra 2016
Podžupan 
Mestne občine Nova Gorica 
Marko Tribušon l.r.
O D L O K 
o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) Mestna občina Nova Gorica s tem odlokom ustanavlja Javni zavod za šport Nova Gorica, ki je pravni naslednik Javnega zavoda za šport Nova Gorica, ustanovljenega z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda za šport Nova Gorica, št. 026-3/95 z dne 23. 4. 1996.
(2) Javni zavod za šport Nova Gorica (v nadaljevanju: zavod) s svojo dejavnostjo omogoča izvajanje nacionalnega programa športa, letnega programa športa Mestne občine Nova Gorica in razvoj športa v Mestni občini Nova Gorica. Zavod upravlja, ureja in vzdržuje javne športne objekte, ki so mu dani v upravljanje ter opravlja administrativna, strokovna, organizacijska, tehnična in druga dela na področju športa v Mestni občini Nova Gorica.
(3) S tem odlokom se ureja razmerja med Mestno občino Nova Gorica (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj) in zavodom, ter temeljna vprašanja glede organizacije, delovanja in financiranja javnega zavoda.
2. STATUSNE DOLOČBE 
2.1 Ime in sedež ustanovitelja
2. člen 
(1) Ime ustanovitelja je: Mestna občina Nova Gorica.
Sedež ustanovitelja je: Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1.
(2) Ustanoviteljske pravice in dolžnosti izvršuje mestni svet, razen v primerih, ko je s tem odlokom določeno, da jih izvršuje župan.
2.2 Ime, sedež in žig zavoda
3. člen 
(1) Ime zavoda: Javni zavod za šport Nova Gorica.
Skrajšano ime zavoda: Športni zavod Nova Gorica.
Sedež zavoda je: Nova Gorica, Bazoviška ulica 4.
(2) Zavod lahko spremeni ime in sedež le s soglasjem ustanovitelja.
(3) Zavod je vpisan v sodnem registru Okrožnega sodišča v Novi Gorici pod vl. št. 10367500.
4. člen 
(1) Zavod ima žig okrogle oblike premera 30 mm. Znotraj oboda kroga, ki je narisan z dvojno črto, je besedilo: JAVNI ZAVOD ZA ŠPORT. V sredini spodaj je naziv sedeža zavoda v dveh vrsticah: Nova Gorica.
(2) Zavod ima tudi žig s premerom 20 mm z enako vsebino kot žig iz prejšnjega odstavka.
(3) Zavod uporablja žig za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki nastanejo pri izvajanju njegove registrirane dejavnosti.
(4) Število posameznih žigov, njihovo uporabo, način varovanja in uničenja ter delavce, ki so zanje odgovorni, določi direktor s svojim aktom.
2.3 Dejavnost zavoda
5. člen 
(1) Zavod opravlja svojo dejavnost kot javno službo, katere izvajanje je v javnem interesu in v okviru katere opravlja zavod naslednje naloge:
– spremlja in analizira naloge v športu ter izvajanje letnih programov športa,
– daje pobude in predloge ustanovitelju za izboljšanje stanja v športu,
– pripravlja strokovna gradiva za ustanovitelja,
– pripravlja strokovne podlage za oblikovanje, vodenje in izvajanje politike športa v občini,
– sodeluje s športnimi društvi, šolami in posamezniki pri izvajanju letnega programa športa in izvedbi tekmovanj in športno rekreativnih prireditev,
– daje strokovno in organizacijsko pomoč izvajalcem letnega programa športa,
– svetuje pri načrtovanju, obnovi, izgradnji in upravljanju javnih športnih objektov,
– sodeluje pri investicijah in investicijskem vzdrževanju športnih objektov, v obsegu in na način, kot je to določeno v tem odloku oziroma v skladu s sklepi ustanovitelja,
– zbira in daje podatke za potrebe informatike v športu.
(2) Zavod lahko v obsegu in na način, ki ne ogroža opravljanja javne službe, opravlja tudi tržne dejavnosti, če so namenjene opravljanju dejavnosti, za katere je zavod ustanovljen.
(3) Zavod lahko proti plačilu, na podlagi sklenjene pogodbe z zainteresirano pravno in fizično osebo, ob izrecnem predhodnem soglasju ustanovitelja, upravlja tudi z drugim premoženjem, premičnim ali nepremičnim, ki ni last ustanovitelja, je pa povezano s športom.
(4) Zavod lahko opravlja strokovno tehnične naloge, ki spadajo v okvir javne službe, tudi za druge zavode, katerih ustanovitelj je Mestna občina Nova Gorica. Zavod lahko strokovno tehnične naloge tudi poveri v opravljanje drugemu zavodu, katerega ustanovitelj je Mestna občina Nova Gorica.
(5) Vrsto nalog in način opravljanja nalog ter financiranja določi ustanovitelj in zavodi v posebnem dogovoru.
(6) Zavod izvaja naslednje dejavnosti v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti:
DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE:
– 93.110
obratovanje športnih objektov,
– 93.190
druge športne dejavnosti,
– 85.510
izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije,
– 49.392
obratovanje žičnic,
– 93.292
dejavnost smučarskih centrov,
TRŽNE DEJAVNOSTI:
– 68.320
upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi,
– 69.200
računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje,
– 77.110
dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup,
– 77.210
dajanje športne opreme v najem in zakup,
– 81.210
splošno čiščenje stavb,
– 81.300
urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice,
– 93.130
obratovanje fitnes objektov,
– 93.299
drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.
(7) O spremembi in razširitvi dejavnosti odloča ustanovitelj.
3. ORGANI ZAVODA 
6. člen 
(1) Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor,
– strokovni svet.
(2) Direktor lahko za izvedbo določenih nalog in reševanje posameznih vprašanj iz svoje pristojnosti imenuje posebna delovna telesa.
7. člen 
(1) Zavod upravlja svet zavoda, ki ima sedem članov.
– 4 predstavniki ustanovitelja,
– 1 predstavnik delavcev zavoda,
– 2 predstavnika izvajalcev letnega programa športa.
(2) Mandat sveta zavoda traja štiri leta. Mandat članov sveta začne teči z dnem konstituiranja sveta. Šteje se, da je svet zavoda konstituiran, ko je imenovana oziroma izvoljena večina njegovih članov. Posamezni člani sveta so lahko izvoljeni oziroma imenovani največ dvakrat zaporedoma.
(3) Svet zavoda na konstitutivni seji izmed svojih članov izvoli predsednika sveta zavoda in njegovega namestnika.
(4) Ustanovitelj imenuje in razrešuje svoje predstavnike v skladu s svojim statutom in poslovnikom.
(5) Predstavnika izvajalcev letnega programa športa imenuje Izvršni odbor Športne zveze Nova Gorica na način in po postopku, kot jih določajo sprejeti akti Športne zveze Nova Gorica. Predstavnika izvajalcev letnega programa športa ne smeta biti zaposlena v zavodu.
(6) Zaposleni v zavodu volijo svojega predstavnika na neposrednih in tajnih volitvah. Sklep o razpisu volitev se objavi na spletni strani in na oglasni deski zavoda. Izvoljen je kandidat, ki dobi največje število glasov. Če dva kandidata dobita enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
(7) Podrobnejša določila o volitvah zavod uredi s statutom.
(8) Svet veljavno odloča, če je na seji sveta navzoča večina vseh članov sveta. Navzočnost se ugotavlja na začetku seje sveta.
(9) Svet sprejema odločitve z večino glasov navzočih članov sveta, razen statuta, letnega programa, letnega poročila in imenovanja ter razrešitve direktorja, ki jih sprejme z večino glasov vseh članov sveta zavoda.
(10) Svet odloča z javnim glasovanjem.
8. člen 
(1) Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut zavoda in druge splošne akte zavoda, kadar zakon, ta odlok ali statut tako določajo,
– s soglasjem ustanovitelja imenuje in razrešuje direktorja zavoda,
– s soglasjem ustanovitelja imenuje vršilca dolžnosti direktorja,
– sprejema letni program dela in program razvoja zavoda ter spremlja njuno izvrševanje,
– sprejema letni delovni in finančni načrt ter letno in poslovno poročilo,
– sprejeme zaključni račun zavoda,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– daje soglasje k cenam storitev zavoda,
– na predlog direktorja imenuje člane strokovnega sveta zavoda, razen člana, ki ga skladno z 11. členom tega odloka imenuje župan,
– imenuje strokovna telesa ali komisije,
– razpisuje volitve predstavnikov zaposlenih v svet zavoda,
– daje predhodno mnenje o namenu in načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in k sanacijskemu programu za pokritje primanjkljaja,
– po predhodnem soglasju ustanovitelja odloča o zadolževanju zavoda, če to dopušča veljavna zakonodaja,
– daje predhodno soglasje k aktu o organizaciji in sistemizaciji zavoda,
– sprejema usmeritve razreševanja presežnih delavcev zavoda in kadrovski načrt,
– v skladu s predpisi odloča o sredstvih za delovno uspešnost zaposlenih in direktorja,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom, tem odlokom in statutom.
(2) Pristojnosti, naloge in način dela sveta zavoda ureja oziroma podrobneje določa statut zavoda.
9. člen 
(1) Direktorja na podlagi javnega razpisa imenuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja. Mandat direktorja traja štiri leta in je po preteku mandata lahko ponovno imenovan.
(2) Direktor opravlja hkrati poslovodno funkcijo in funkcijo vodenja strokovnega dela. Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela.
(3) Direktor sklepa delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja mandata. Pogodbo o zaposlitvi z direktorjem podpiše v imenu sveta zavoda njegov predsednik.
(4) Nadomeščanje direktorja za čas daljše odsotnosti se uredi s statutom.
(5) Za direktorja je lahko imenovan, kdor poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– najmanj univerzitetna izobrazba oziroma magisterij stroke,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na delovnih mestih, kjer je zahtevana najmanj raven izobrazbe iz prejšnje alineje,
– poznavanje dejavnosti s področja dela zavoda,
– sposobnost za organiziranje in vodenje dela v kolektivu, kar dokazuje s svojimi preteklimi delovnimi izkušnjami,
– znanje enega svetovnega jezika na višji ravni.
(6) Prijavi na javni razpis je kandidat za direktorja dolžan priložiti:
– življenjepis,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega odstavka in
– program razvoja zavoda za mandatno obdobje.
(7) Direktor ima naslednje pristojnosti:
– organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
– vodi strokovno delo zavoda,
– predstavlja in zastopa zavod,
– predlaga svetu zavoda imenovanje članov strokovnega sveta,
– odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– sprejema splošne akte, za katere je tako določeno s predpisi ali s statutom zavoda in zagotavlja pripravo aktov, ki jih sprejema svet zavoda,
– poroča ustanovitelju in svetu zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
– pripravi letno in poslovno poročilo,
– izvršuje sklepe in odločitve sveta zavoda in ustanovitelja,
– oblikuje predloge novih programov in dodatnih storitev,
– obvešča ustanovitelja o poslovanju zavoda,
– skrbi za promocijo zavoda,
– skrbi za trženje storitev in določa cene storitev po predhodnem soglasju sveta zavoda,
– skrbi za sodelovanje z drugimi zavodi in organizacijami,
– imenuje delovna telesa za izvedbo določenih nalog ali reševanje posameznih vprašanj iz njegove pristojnosti,
– izvaja vse pristojnosti s področja delovnih razmerij v skladu z veljavnimi predpisi,
– odloča o disciplinski in odškodninski odgovornosti delavcev,
– zagotavlja obveščanje delavcev v skladu s predpisi,
– določa podatke, ki štejejo za poslovno skrivnost,
– opravlja druge naloge, ki jih določajo veljavni predpisi, statut in ta odlok.
(8) Direktor je lahko razrešen pred potekom časa, za katerega je imenovan v primerih, določenih z zakonom. Razreši ga svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.
(9) Svet zavoda je dolžan razrešiti direktorja:
– če sam zahteva razrešitev,
– če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– če pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– če s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.
(10) Svet zavoda mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi direktorja pridobiti soglasje ustanovitelja ter seznaniti direktorja o razlogih za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi.
(11) Če ustanovitelj v roku 90 dni od datuma prejema zahteve ne zavrne izdaje soglasja, se šteje, da je bilo soglasje dano.
(12) Za razrešitev direktorja se smiselno uporablja postopek, ki velja za njegovo imenovanje.
(13) Zoper odločitev o razrešitvi ima prizadeti pravico zahtevati sodno varstvo, če meni, da je bil kršen za razrešitev določen postopek in da je ta kršitev lahko bistveno vplivala na odločitev ali da niso podani razlogi za razrešitev.
10. člen 
Če se na javni razpis nihče ne prijavi, če nihče od prijavljenih kandidatov ni izbran ali če direktorju predčasno preneha mandat, imenuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja vršilca dolžnosti direktorja izmed strokovnih delavcev javnega zavoda ali izmed prijavljenih kandidatov, za čas do imenovanja direktorja na podlagi ponovljenega javnega razpisa, vendar največ za eno leto.
11. člen 
(1) Strokovni svet je kolegijski strokovni organ zavoda, ki obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih s področja strokovnega dela zavoda, določa strokovne podlage za programe dela in razvoja zavoda, daje svetu zavoda in direktorju mnenja, predloge in usmeritve glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti ter opravlja druge naloge, določene s statutom zavoda.
(2) Strokovni svet sestavlja pet članov, od katerih štiri imenuje svet zavoda na predlog direktorja enega pa župan, in sicer izmed zainteresirane strokovne javnosti, tako da se zagotavlja interdisciplinarne in pluralne rešitve in s tem najširšo usmeritev dela.
(3) Mandat članov strokovnega sveta traja štiri leta in so lahko ponovno imenovani.
(4) Natančnejša določila o sestavi, načinu dela in pristojnostih ter odgovornosti strokovnega sveta določa statut zavoda.
4. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA 
12. člen 
(1) Zavod pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti:
– od ustanovitelja za izvajanje v občini dogovorjenega programa javne službe,
– iz sredstev državnega proračuna in sredstev EU,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– iz donacij, prispevkov sponzorjev, dotacij ali daril ter iz drugih virov, v skladu z veljavnimi predpisi.
(2) Ustanovitelj zagotavlja sredstva za izvajanje javne službe.
13. člen 
(1) Za opravljanje dejavnosti zavoda zagotavlja ustanovitelj na podlagi pogodbe o upravljanju nepremičnine in opremo, ki so zavodu dana v posest in upravljanje za opravljanje dejavnosti na način in za namene, ki jih določata zakon in ta odlok in jih izkazuje v bilanci stanja za zadnje leto poslovanja.
(2) Premoženje, s katerim upravlja zavod, je last ustanovitelja. Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju. Zavod lahko upravlja s premičnim in nepremičnim premoženjem, brez predhodnega soglasja ustanovitelja pa ne sme pridobivati in razpolagati ali obremeniti nepremičnega premoženja s stvarnimi ali drugimi bremeni.
(3) Zavod je dolžan upravljati premoženje iz prvega odstavka tega člena s skrbnostjo dobrega gospodarja v interesu ustanovitelja.
14. člen 
(1) Zavod lahko pridobiva tudi sredstva iz opravljanja gospodarskih oziroma tržnih dejavnosti. Opravljanje teh dejavnosti ne sme škodovati kvaliteti izvajanja javne službe.
(2) Za izvajanje tržne dejavnosti mora zavod zagotavljati ločeno računovodsko evidenco.
5. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA 
15. člen 
(1) Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga zavod ustvari pri opravljanju svoje dejavnosti, zavod uporablja za opravljanje in razvoj športne dejavnosti.
(2) O namenu in načinu razporeditve presežkov prihodkov nad odhodki nastalih na podlagi izvajanja tako javne službe kot tržne dejavnosti odloča ustanovitelj na predlog direktorja zavoda in po predhodnem mnenju sveta zavoda.
(3) Če v letnem obračunu zavod izkaže izgubo oziroma presežek odhodkov nad prihodki, mora izdelati predlog za pokritje izgube, o katerem odloča ustanovitelj na predlog direktorja zavoda in po prehodnem mnenju sveta zavoda.
6. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
16. člen 
(1) Zavod je pravna oseba, ki v okviru svoje dejavnosti nastopa v pravnem prometu samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun, z omejitvijo, da brez predhodnega pisnega soglasja ustanovitelja ne sme pridobivati in razpolagati ali obremeniti nepremičnega premoženja s stvarnimi ali drugimi bremeni. Zavod v pravnem prometu zastopa in predstavlja direktor.
(2) Za svoje obveznosti odgovarja zavod z vsemi sredstvi, s katerimi lahko razpolaga. Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle v okviru dejavnosti, ki je določena s tem odlokom in vpisom v sodni register.
(3) V kolikor se z ustanoviteljem ne dogovorita drugače je zavod dolžan skrbeti za tekoče in investicijsko vzdrževanje in obnavljanje stavb in prostorov, ki jih uporablja za svojo dejavnost ter vzdrževati in obnavljati nameščeno opremo v prostorih, ki je last ustanovitelja.
7. MEDSEBOJNE OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA 
17. člen 
(1) Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda, ki so povezane z izvajanjem javne službe, do višine zagotovljenih vsakoletnih proračunskih sredstev za izvajanje javne službe. Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti iz naslova drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja.
(2) Zavod zagotavlja vse obveznosti do ustanovitelja v skladu z zakonom in drugimi predpisi s področja, ki ga pokriva. Zavod je dolžan ustanovitelju najmanj enkrat letno, na zahtevo župana, mestnega sveta ali občinske uprave pa tudi večkrat letno, dostaviti podatke o poslovanju zavoda, o poslovnih rezultatih zavoda, o izvajanju programov in druge podatke, ki so potrebni za izvrševanje funkcij ustanovitelja.
18. člen 
(1) Mestni svet kot organ ustanovitelja ima v zvezi s poslovanjem zavoda tudi naslednje pristojnosti in obveznosti:
– daje soglasje k statutu in vsem statutarnim spremembam,
– daje soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja zavoda,
– daje soglasje k imenovanju vršilca dolžnosti zavoda,
– imenuje predstavnike ustanovitelja v svetu zavoda,
– odloča o odtujitvi oziroma pridobitvi nepremičnega premoženja,
– odloča o spremembi in razširitvi dejavnosti,
– daje soglasje k zadolževanju zavoda, če zadolževanje dopušča veljavna zakonodaja,
– odloča o namenu in načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki nastalih na podlagi izvajanja tako javne službe kot tržne dejavnosti ter k predlogu za pokritje izgube za pokritje primanjkljaja,
– odloča o spremembi imena in sedeža zavoda,
– druge naloge določene z veljavnimi predpisi, tem odlokom in statutom zavoda.
(2) Župan ima v imenu ustanovitelja naslednje pravice in obveznosti:
– daje predhodno soglasje za sklenitev pogodbe z zainteresirano pravno ali fizično osebo, da zavod upravlja tudi drugo premično in nepremično premoženje, ki ni last ustanovitelja, je pa povezano s športno dejavnostjo,
– zahteva sklic seje sveta zavoda,
– imenuje enega člana strokovnega sveta.
(3) V primerih, ko zavod v obravnavo mestnemu svetu posreduje gradiva iz naslova izvajanja pravic ustanovitelja je potrebno priložiti mnenje pristojnega oddelka.
(4) V vseh primerih, ko ta odlok ali statut ali zakon določajo, da mora zavod od ustanovitelja pridobiti soglasje, se šteje, da je bilo soglasje dano, če ustanovitelj v roku 90 dni od datuma prejema zahteve ne zavrne izdaje soglasja. Določba se smiselno uporablja tudi za ostale primere ustanoviteljskih pravic.
8. DELOVNA RAZMERJA 
19. člen 
Delovna razmerja ter udeležba zaposlenih pri upravljanju in uresničevanju sindikalnih pravic se ureja v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo in splošnimi akti zavoda.
9. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
20. člen 
(1) Zavod ima statut, s katerim podrobneje uredi organizacijo zavoda, ureja oziroma podrobneje določi pristojnosti, pooblastila in odgovornost organov zavoda, način dela in odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda, v skladu z zakonom in tem odlokom.
(2) V skladu s statutom ima zavod lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja vprašanja, pomembna za delo in poslovanje zavoda. Splošne akte sprejme direktor, če zakon, ta odlok ali statut izrecno ne določa drugače.
Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica (Uradne objave, št. 7/02) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
24. člen 
Vršilec dolžnosti direktorja in organi zavoda opravljajo funkcijo do izteka mandata.
Statut zavoda mora biti usklajen z določbami tega odloka najkasneje v roku šestih mesecev od uveljavitve tega odloka. Statut stopi v veljavo, ko da nanj soglasje ustanovitelj.
Do uskladitve statuta in drugih aktov s tem odlokom, se smiselno uporabljajo določila obstoječih aktov, v kolikor niso v nasprotju s tem odlokom.
25. člen 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za šport Nova Gorica, št. 026-3/95 z dne 23. 4. 1996, objavljen v Uradnem glasilu, št. 7/96.
26. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnih objavah časopisa Oko.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica (Uradni list RS, št. 46/10) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
13. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica (Uradni list RS, št. 24/12) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica (Uradni list RS, št. 2/16) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica (Uradni list RS, št. 52/16) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
2. člen
Zavod mora uskladiti statut s spremembami iz tega odloka v roku 6 mesecev od njegove uveljavitve.
3. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.

AAA Zlata odličnost