Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2016 z dne 14. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2016 z dne 14. 10. 2016

Kazalo

2778. Sklep o izvzemu zemljišča iz statusa grajenega javnega dobra, stran 8945.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10, 40/12 – ZUJF s spremembami), 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, popr. 14/05 popr. 19/15) in 8., 15. in 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 80/11 – UPB) je Občinski svet Občine Ljubno na 13. redni seji dne 29. 9. 2016 sprejel
S K L E P 
I. 
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na zemljiščih s parc. št. 172 – stavbno zemljišče v izmeri 218 m2, vpisana pri ZKV št. 201 k.o. Ljubno.
II. 
Zemljišču parc. št. 172 k.o. Ljubno preneha status javnega dobra. Parc. št. 172 se odpiše od vl. št. 201, k.o. Ljubno, in se vpiše v vložek št. - iste k.o., kjer je vknjižena lastninska pravica na ime Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji, matična št. 5883733.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 007-06/2016-1
Ljubno, dne 29. septembra 2016
Župan 
Občine Ljubno 
Franjo Naraločnik l.r.