Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2016 z dne 14. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2016 z dne 14. 10. 2016

Kazalo

2777. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ljubno ob Savinji, stran 8945.

  
Skladno z določili Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževana (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo UPB, 536/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – odl. US, 47/15) in 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 80/11) je občinski svet na 13. redni seji, ki je bila 29. 9. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ljubno ob Savinji 
1. člen 
Spremeni se druga alinea četrtega odstavka 2. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ljubno ob Savinji (Uradni list RS, št. 5/97, 54/00, 62/08) tako, da se glasi:
– enota vrtec pri šoli Vrtec Ljubno ob Savinji.
2. člen 
V tretjem odstavku 17. člena se spremeni sedemnajsta alinea tako, da se glasi:
– imenuje in razrešuje pomočnika ravnatelja in vodjo enote vrtca.
3. člen 
Za 26. členom se doda nova 3. točka, nov podnaslov in nov 26.a člen, ki se glasi:
3. Pomočnik ravnatelja
26.a člen 
Zavod ima pomočnika ravnatelja za šolo in enoto vrtca pri šoli.
Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma ravnateljskega izpita.
Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj, potem ko si pridobi s tajnim glasovanjem izraženo mnenje učiteljskega oziroma vzgojiteljskega zbora.
Pomočnika ravnatelja se imenuje na podlagi javnega razpisa, razen če ravnatelj imenuje pomočnika izmed strokovnih delavcev zavoda.
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, ki mu jih določi ravnatelj in naloge, ki so opisane v aktu o sistemizaciji.
Pomočnik ravnatelja za enoto vrtca pri šoli opravlja pedagoško in organizacijsko vodenje v skladu z veljavnimi predpisi in aktom o sistemizaciji delovnih mest ter druge naloge, za katere ga ravnatelj pisno pooblasti.
4. člen 
Pred 27. členom se doda nova točka in nov podnaslov:
4. Vodja vrtca
Sedanje 3., 4., 5. in 6. točka postanejo 5., 6., 7. in 8. točka.
5. člen 
V 27. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
Ravnatelj lahko za vodenje enote vrtca pri šoli pooblasti tudi pomočnika ravnatelja, ki to delo opravlja v okviru svojih nalog.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
(imenovanje pomočnika ravnatelja) 
Pomočnik ravnatelja mora biti imenovan v roku treh mesecev po sprejemu teh sprememb in dopolnitev.
7. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-07/2016-3
Ljubno, dne 29. septembra 2016
Župan 
Občine Ljubno 
Franjo Naraločnik l.r.