Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2016 z dne 14. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2016 z dne 14. 10. 2016

Kazalo

2774. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana, stran 8931.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo), Pravilnika o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Uradni list RS, št. 45/00 in 78/04) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 18. seji dne 26. 9. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Uradni list RS, št. 48/03 in 17/05) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen 
Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja Mestni svet Mestne občine Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Mestni svet), če ni glede izvrševanja določenih ustanoviteljskih pravic z zakonom, drugim predpisom, Statutom Mestne občine Ljubljana ali s tem odlokom določeno drugače.«.
2. člen 
V 4. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»V okviru dejavnosti iz prvega in drugega odstavka tega člena opravlja zavod pod enakimi pogoji in na način, ki velja za javno službo, ali kot javno službo zlasti naslednje dejavnosti:
– prikazovanje živali javnosti,
– ohranitvena vzreja živalskih vrst, ki so na seznamu ogroženih vrst evropskega vzrejnega programa – EEP,
– izvajanje raznih oblik vzgojno-izobraževalnih programov (npr. naravoslovni dan) ter sodelovanje z vzgojno-izobraževalnimi in drugimi organizacijami ter posamezniki,
– izvedba neformalnega izobraževanja za obiskovalce v obliki dogodkov na prireditvah ter predstavitev živali in dogajanja v ogradah, z namenom ozaveščanja obiskovalcev o živalih in naravoslovju nasploh,
– treniranje živali in popestritev njihovega življenjskega okolja,
– gojitev živali za lastne potrebe,
– zagotovitev zavetišča oziroma pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču,
– veterinarska pomoč in oskrba živali,
– izmenjava, kupovanje, prodaja, posoja in izposoja živali,
– pridelava rastlin in vzreja živali za potrebe hranjenja živali ter pripravljanje hrane za živali,
– turistične, kulturne in rekreacijske dejavnosti, povezane z izvajanjem prikazovanja živali,
– znanstveno-raziskovalne dejavnosti.«.
3. člen 
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen 
Poleg dejavnosti iz prejšnjega člena opravlja zavod tudi naslednje druge dejavnosti, ki služijo izvajanju dejavnosti iz prejšnjega člena in se financirajo izključno iz nejavnih virov:
– prodaja spominkov, igrač, knjig, plakatov in drugih tiskovin, CD plošč, avdio in video kaset, hrane za hranjenje živali in drugih predmetov, ki so povezani z dejavnostjo zavoda,
– prodaja napitkov, pijač, prigrizkov, sladkarij in druge podobne hrane obiskovalcem zavoda,
– gostinske storitve za lastne potrebe in za obiskovalce,
– postavitev in trženje plačljivih igral in igralnih avtomatov za obiskovalce,
– trženje zunanjega in notranjega prostora in objektov zavoda za izvajanje prodaje, promocije in drugih oblik marketinških aktivnosti,
– komercialne storitve in organizacija dogodkov za otroke in odrasle, kot so npr. organizacija rojstnih dni, srečanje z živalmi, jahanje živali idr.,
– komercialna gojitev živali,
– vzgoja, odpravljanje neželenega vedenja in šolanje psov ter šolanje njihovih skrbnikov,
– usposabljanje sprehajalcev,
– varstvo oziroma začasna oskrba hišnih živali znanih skrbnikov in hotelska oskrba hišnih živali,
– neformalno izobraževanje obiskovalcev v obliki plačljivih programov, kot so npr. Fotosafari, Čarovniška šola, Taborjenje, Počitnikovanje idr.,
– svetovanje s področja dela zavoda.«.
4. člen 
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen 
Dejavnosti iz 4. in 5. člena tega odloka se razvrščajo v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 67/07 in 17/08) v naslednje podrazrede standardne klasifikacije dejavnosti:
– 01.490 Reja drugih živali
– 47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
– 47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
– 47.650 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo
– 47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
– 47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
– 47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo
– 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
– 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali internetu
– 56.101 Restavracije in gostilne
– 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
– 56.103 Slaščičarne in kavarne
– 58.190 Drugo založništvo
– 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
– 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
– 75.000 Veterinarstvo
– 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
– 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
– 90.010 Umetniško uprizarjanje
– 90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
– 90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
– 91.040 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednost
– 93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov
– 96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene«.
5. člen 
IV. poglavje z naslovom »NOTRANJA ORGANIZACIJA ZAVODA« se preštevilči v III.A poglavje.
6. člen 
V 6.a členu se za prvim odstavkom dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Zavetišče opravlja naslednje naloge:
– sprejema prijave o zapuščenih živalih,
– zagotavlja potrebno veterinarsko pomoč zapuščenim živalim v lastni ambulanti,
– zagotavlja ulov, prevoz, namestitev in oskrbo zapuščenih živali,
– izvaja operacijske posege na živalih v zavetišču (sterilizacije samic in kastracije samcev),
– skrbi za iskanje skrbnikov teh živali oziroma za oddajo posvojiteljem,
– ažurno vodi vso potrebno dokumentacijo in register psov.
Poleg nalog iz prejšnjega odstavka zavetišče opravlja še vzgojno-izobraževalno dejavnost otrok, mladine in odraslih ter sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi organizacijami. Zavetišče sodeluje z drugimi zavetišči po Sloveniji in tudi z drugimi kinološkimi društvi. Skrbi za strokovno izobraževanje posvojiteljev živali, prostovoljnih sprehajalcev, zaposlenih v zavetišču in ostale zainteresirane javnosti, pripravlja mesečna srečanja in drugo.«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane četrti odstavek, se za besedo »živali« črta vejica.
Za dosedanjim drugim odstavkom, ki je postal četrti odstavek, se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Skrajšano ime zavetišča je: Zavetišče Ljubljana.«.
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta šesti in sedmi odstavek.
7. člen 
6.b člen se spremeni tako, da se glasi:
»6.b člen 
»Zavetišče ima vodjo zavetišča, ki mora imeti najmanj univerzitetno izobrazbo (prejšnja) ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma z magisterijem (prejšnja) ali izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge bolonjske stopnje, s področja veterine.«.
8. člen 
V 6.c členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Mandat članov sveta zavetišča traja 5 let in začne teči z dnem konstituiranja sveta zavetišča.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
9. člen 
V 8. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Svet zavoda ima naslednje naloge:
– sprejema statut in druge splošne akte zavoda, za katere je tako določeno s statutom,
– sprejema programe dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje,
– sprejema letni finančni načrt in letno poročilo zavoda,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– opravlja druge zadeve, ki se določijo v statutu zavoda, v skladu s tem odlokom in zakonom.«.
10. člen 
V prvem odstavku 11. člena se za prvim stavkom doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Mandat članov strokovnega sveta traja 5 let in začne teči z dnem konstituiranja strokovnega sveta.«.
11. člen 
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»12. člen 
Za izvajanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, daje ustanovitelj zavodu v upravljanje naslednje nepremičnine in opremo v njih:
– katastrska občina 2682 Brdo:
 parc. št. 1355/0, gozd v izmeri 3691 m2,
 parc. št. 1359/2, pot v izmeri 2 m2,
 parc. št. 1360/2, park v izmeri 360 m2,
 parc. št. 1362/2, park v izmeri 432 m2,
 parc. št. 1362/3, gozd v izmeri 480 m2,
 parc. št. 1363/2, park v izmeri 836 m2,
 parc. št. 1364/2, park v izmeri 463 m2,
 parc. št. 1366/2, gozd v izmeri 83 m2,
 parc. št. 1366/3, gozd v izmeri 194 m2,
 parc. št. 1367/3, gozd v izmeri 153 m2,
 parc. št. 1368/2, gozd v izmeri 303 m2,
 parc. št. 1368/3, gozd v izmeri 265 m2 in pot v izmeri 4 m2,
 parc. št. 1370/4,
 parc. št. 1370/5, pozidano zemljišče v izmeri 23 m2, stavbi v izmeri 46 m2 ID 2682-653-1 in 26 m2 ID 2682-645-1,
 parc. št. 1370/6, gozd v izmeri 657 m2 in stavba v izmeri 24 m2 ID 2682-646-1,
 parc. št. 1370/7, gozd v izmeri 587 m2 in stavba v izmeri 20 m2 ID 2862-647-1,
 parc. št. 1370/8, gozd v izmeri 443 m2,
 parc. št. 1371/3, gozd v izmeri 295 m2,
 parc. št. 1373/2, gozd v izmeri 703 m2,
 parc. št. 1374/1, cesta v izmeri 1065 m2,
 parc. št. 1374/10, travnik v izmeri 216 m2,
 parc. št. 1374/11, dvorišče v izmeri 96 m2,
 parc. št. 1374/12, gozd v izmeri 458 m2,
 parc. št. 1374/13, gozd v izmeri 379 m2,
 parc. št. 1374/14, gozd v izmeri 12 m2,
 parc. št. 1374/15, gozd v izmeri 413 m2 in dvorišče v izmeri 5 m2,
 parc. št. 1374/16, gozd v izmeri 226 m2,
 parc. št. 1374/17, gozd v izmeri 78 m2,
 parc. št. 1374/18, gozd v izmeri 592 m2 stavba v izmeri 12 m2 ID 2682-648-1,
 parc. št. 1374/2, pozidano zemljišče v izmeri 42 m2,
 parc. št. 1374/3, pozidano zemljišče v izmeri 31 m2,
 parc. št. 1374/4, pozidano zemljišče v izmeri 141 m2 in poslovna stavba v izmeri 29 m2 ID 2682-603-1,
 parc. št. 1374/5, pozidano zemljišče v izmeri 114 m2,
 parc. št. 1374/6, poslovna stavba v izmeri 100 m2 ID 2682-606-1,
 parc. št. 1374/7, dvorišče v izmeri 67 m2 in poslovna stavba v izmeri 12 m2 ID 2682-607-1,
 parc. št. 1374/8, dvorišče v izmeri 173 m2 in poslovna stavba v izmeri 99 m2 ID 2682-629-1,
 parc. št. 1374/9, travnik v izmeri 1790 m2 in pozidano zemljišče v izmeri 21 m2,
 parc. št. 1375/10, travnik v izmeri 987 m2,
 parc. št. 1375/11, gospodarsko poslopje v izmeri 70 m2 ID 2682-18-1,
 parc. št. 1375/12, poslovna stavba v izmeri 44 m2 ID 2682-628-1,
 parc. št. 1375/2, gozd v izmeri 170 m2,
 parc. št. 1375/3, gozd v izmeri 2312 m2 in pozidano zemljišče v izmeri 11 m2,
 parc. št. 1375/4, travnik v izmeri 2017 m2 in poslovna stavba v izmeri 23 m2 ID 2682-627-1,
 parc. št. 1375/5, pozidano zemljišče v izmeri 24 m2,
 parc. št. 1375/6, dvorišče v izmeri 160 m2 in poslovna stavba v izmeri 44 m2 ID 2682-14-1,
 parc. št. 1375/7, pozidano zemljišče v izmeri 11 m2,
 parc. št. 1375/8, travnik v izmeri 1352 m2 in pozidano zemljišče v izmeri 15 m2,
 parc. št. 1375/9, travnik v izmeri 1514 m2 in pozidano zemljišče v izmeri 11 m2,
 parc. št. 1376/0, gozd v izmeri 6068 m2 in poslovne stavbe v izmeri 57 m2 ID 2682-8-1, 32 m2 ID 2682-10-1, 28 m2 ID 2682-12-1, 21 m2 ID 2682-651-1 in 24 m2 ID 2682-652-1,
 parc. št. 1377/1, gozd v izmeri 24897 m2 in poslovna stavba v izmeri 293 m2 ID 2682-593-1,
 parc. št. 1377/3, dvorišče v izmeri 1515 m2 in poslovna stavba v izmeri 237 m2 ID 2682-6-1,
 parc. št. 1377/4, travnik v izmeri 79 m2,
 parc. št. 1377/5, pozidano zemljišče v izmeri 98 m2,
 parc. št. 1377/6, dvorišče v izmeri 712 m2, poslovna stavba v izmeri 224 m2 ID 2682-7-1,
 parc. št. 1377/7, pozidano zemljišče v izmeri 57 m2,
 parc. št. 1377/8, gozd v izmeri 588 m2,
 parc. št. 1378/1, poslovna stavba v izmeri 290 m2 ID 2682-3-1,
 parc. št. 1378/3, gozd v izmeri 1233 m2 in pozidano zemljišče v izmeri 23 m2,
 parc. št. 1378/4, gozd v izmeri 1459 m2 in stavba v izmeri 11 m2 ID 2682-9-1 ter stavba v izmeri 57 m2 ID 2682-11-1,
 parc. št. 1378/5, pot v izmeri 345 m2,
 parc. št. 1378/6, gozd v izmeri 1107 m2,
 parc. št. 1379/2, travnik v izmeri 1074 m2 in pot v izmeri 38 m2,
 parc. št. 1379/3, poslovna stavba v izmeri 312 m2 ID 2682-602-1 in travnik v izmeri 70 m2,
 parc. št. 1379/4, gozd 16019 m2, pozidano zemljišče 7030 m2,
 parc. št. 1379/5, pozidano zemljišče 16 m2,
 parc. št. 1380/0, gozd v izmeri 8954 m2,
 parc. št. 1381/1, gozd v izmeri 8070 m2,
 parc. št. 1381/2, pozidano zemljišče v izmeri 163 m2,
 parc. št. 1382/1, gozd v izmeri 11990 m2,
 parc. št. 1382/2, travnik v izmeri 603 m2 in poslovni stavbi v izmeri 59 m2 ID 2682-600-1 in 63 m2 ID 2682-601-1,
 parc. št. 1383/0, gozd v izmeri 4238 m2,
 parc. št. 1384/0, gozd v izmeri 4168 m2,
 parc. št. 1385/0, gozd v izmeri 17691 m2,
 parc. št. 1386/0, gozd v izmeri 8198 m2,
 parc. št. 1387/0, gozd v izmeri 2379 m2,
 parc. št. 1388/0, gozd v izmeri 8751 m2,
 parc. št. 1389/0, gozd v izmeri 4889 m2,
 parc. št. 1390/0, gozd v izmeri 6441 m2,
 parc. št. 1397/2, gozd v izmeri 1816 m2,
 parc. št. 1397/3, gozd v izmeri 425 m2,
 parc. št. 1397/4, gozd v izmeri 2 m2,
 parc. št. 1398/2, gozd v izmeri 6189 m2,
 parc. št. 1398/3, gozd v izmeri 45 m2,
 parc. št. 1398/4, poslovna stavba v izmeri 272 m2 ID 2682-2-1,
 parc. št. 1399/1, njiva v izmeri 5665 m2 in stavbe v izmeri 82 m2 ID 2682-4-1, 82 m2 ID 2682-650-1 in 61 m2 ID 2682-649-1,
 parc. št. 1399/2, njiva v izmeri 407 m2,
 parc. št. 1400/1, gozd v izmeri 970 m2 in pozidano zemljišče v izmeri 11 m2,
 parc. št. 1400/3, gozd v izmeri 1082 m2 in pozidano zemljišče v izmeri 11 m2,
 parc. št. 1700/0, travnik v izmeri 518 m2,
 parc. št. 1701/1, travnik v izmeri 9697 m2,
 parc. št. 1877/8, pot v izmeri 124 m2,
 parc. št. 1877/11, pozidano zemljišče v izmeri 3932 m2,
 parc. št. 1877/12, kmetijsko, gozdno in pozidano zemljišče v izmeri 9659 m2,
 parc. št. 1945/1, pot v izmeri 729 m2,
 parc. št. 1945/2, pot v izmeri 84 m2,
 parc. št. 1700/0, travnik v izmeri 518 m2, travnik ob Brdnikovi za košnjo trave,
 parc. št. 1701/1, travnik v izmeri 9697 m2, travnik ob Brdnikovi za košnjo trave,1695/1,
– katastrska občina 1994 Dobrova:
 parc. št. 2821/0, travnik v izmeri 2779 m2,
 parc. št. 2846/2, zemljišče v izmeri 130 m2,
 parc. št. 2847/2, pozidano zemljišče v izmeri 790 m2,
 parc. št. 2847/11, del dvorišča v izmeri 16923 m2 (v uporabi zavoda cca 4200 m2), poslovni stavbi ID 1994-559-1, 1994-562-1 parc. št. 2847/2, gospodarsko poslopje v izmeri 790 m2 ID 1994-542-1,
 parc. št. 2847/3, zemljišče v izmeri 890 m2,
 parc. št. 2847/9, pozidano zemljišče v izmeri 236 m2.
Premoženje iz prejšnjega odstavka, ki ga ima zavod v upravljanju, je last ustanovitelja in je zavod dolžan z njim ravnati kot dober gospodar.
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.«.
12. člen 
V besedilu 13. člena, ki postane prvi odstavek, se za tretjo alinejo doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– iz plačila stroškov v zvezi z zapuščenimi živalmi,«.
Dosedanji četrta in peta alineja postaneta peta in šesta alineja.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Podatke o finančnem in materialnem poslovanju o sredstvih za delo zavoda, ki jih pridobi iz javne službe, mora zavod izkazovati ločeno.«.
13. člen 
V 14. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog direktorja po predhodnem mnenju sveta zavoda.«.
14. člen 
V 15. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svojih dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.«.
V tretjem odstavku se za besedo »ustanovljen« pika nadomesti z vejico in doda besedilo: »ter za investicije.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Zavod ne sme sklepati razpolagalnih pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem ustanovitelja in pravnih poslov, s katerimi se to premoženje obremenjuje.«.
Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
15. člen 
V 16. členu se druga alineja prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»– daje soglasje k statutu zavoda,«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
16. člen 
Zavod mora uskladiti statut zavoda z določbami tega odloka najkasneje v šestih mesecih od dneva uveljavitve tega odloka.
17. člen 
Obstoječi svet zavetišča nadaljuje delo do imenovanja novega sveta zavetišča na podlagi statuta zavoda, usklajenega s tem odlokom.
18. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 610-55/2016-6
Ljubljana, dne 26. septembra 2016
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.