Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2016 z dne 14. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2016 z dne 14. 10. 2016

Kazalo

2773. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 8930.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), prvega in drugega odstavka 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Odl. US, 120/06 – Odl. US, 126/07, 57/09 – Skl. US, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.), 20/11 – Odl. US in 57/12) ter 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06 in 12/11) je Občinski svet Občine Litija na 12. redni seji z dne 29. 9. 2016 sprejel
S K L E P 
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
I. 
S tem sklepom status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo naslednje nepremičnine, ki so v lasti Občine Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija:
1. k.o. 1837 Kresniški vrh: 37/2, 1150/3, 1150/1, 1150/6, 1150/8, 1150/4,
2. k.o. 1835 Hotič: 643/26, 639/12, 635/9, 635/12,
3. k.o. 1838 Litija: 929/26, 928/2, 924/2, 929/24, 929/23, 929/22, 919/12.
II. 
Sprejem tega sklepa bo podlaga za izdajo ugotovitvene odločbe, ki jo bo na podlagi tega sklepa po uradni dolžnosti izdala občinska uprava Občine Litija.
Občinska uprava Občine Litija bo pravnomočno ugotovitveno odločbo o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra nato poslala pristojnemu sodišču, ki bo po uradni dolžnosti na nepremičninah iz prve točke tega sklepa v zemljiško knjigo vpisala zaznamba o grajenem javnem dobru.
III. 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-41/2013-155
Litija, dne 29. septembra 2016
Župan 
Občine Litija 
Franci Rokavec l.r.