Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2016 z dne 14. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2016 z dne 14. 10. 2016

Kazalo

2770. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2016, stran 8920.

  
Na podlagi določb Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) ter 111. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15) – UPB2 je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 16. redni seji dne 5. 10. 2016 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2016 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 104/15) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupin kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
SKUPINA, PODSK.
ZAP. ŠT.
REBALANS 2016
1
2
3
4
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
12.541.016,91
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
11.674.124,00
70
DAVČNI PRIHODKI
10.104.544,00
700
Davki na dohodek in dobiček
8.808.424,00
703
Davki na premoženje
1.017.420,00
704
Domači davki na blago in storitve
278.700,00
71
 NEDAVČNI PRIHODKI
1.569.580,00
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
913.980,00
711
Takse in pristojbine
14.000,00
712
Globe in denarne kazni
20.000,00
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
88.000,00
714
Drugi nedavčni prihodki
533.600,00
72
 KAPITALSKI PRIHODKI
200.000,00
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
80.000,00
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sred.
120.000,00
73
 PREJETE DONACIJE
0,00
730
Prejete donacije iz domačih virov
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
666.892,91
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
666.892,91
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
14.477.050,88
40
TEKOČI ODHODKI
3.727.182,37
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
632.650,00
401
Prispevki delodajalcev za socialno varstvo
100.982,00
402
Izdatki za blago in storitve
2.844.928,37
403
Plačila domačih obresti
1.000,00
409
Rezerve
147.622,00
41
TEKOČI TRANSFERI
5.111.479,00
410
Subvencije
95.600,00
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
3.330.237,00
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
561.312,00
413
Drugi tekoči domači transferi
1.124.330,00
42
 INVESTICIJSKI ODHODKI
5.406.489,51
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
5.406.489,51
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
231.900,00
431
Invest. transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
191.900,00
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
40.000,00
III.
PRESEŽEK ALI PRIMANJKLJAJ (I.–II.)
–1.936.033,97
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
750
Prejeta vračila danih posojil
0,00
751
Prodaja kapitalskih deležev
0,00
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) 
0,00
440
Dana posojila
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA (500)
285.127,00
50
ZADOLŽEVANJE
285.127,00
500
Domače zadolževanje
285.127,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
0,00
55
ODPLAČILA DOLGA
550
Odplačila domačega dolga
0,00
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.650.906,97
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
285.127,00
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
1.936.033,97
 
STANJE SRED. NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
1.650.906,97
« 
2. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 410-0053/2015-83
Ivančna Gorica, dne 5. oktobra 2016
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad l.r.