Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2016 z dne 14. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2016 z dne 14. 10. 2016

Kazalo

2769. Odlok o rebalansu proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2016, stran 8919.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 40. člena Zakona o javnih financah Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisp) in 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 15. redni seji 5. oktobra 2016 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2016 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2016 (Uradni list RS, št. 104/15) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki proračuna občine, izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
v eurih
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2016
I
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
7.411.700
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
6.523.376
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
4.948.489
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
4.434.321
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
321.168
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITVE
193.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.574.887
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU 
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
321.785
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
6.444
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
106.560
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA 
IN STORITEV
200.600
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
939.498
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
101.009
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
0
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV
101.009
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
1.000
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
1.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
786.315
740 TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
750.879
741 
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV EU
35.436
II
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
7.824.413
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
2.665.270
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
309.999
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOCIALNO VARNOST
49.991
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
2.161.330
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
35.000
409 REZERVE
108.950
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
2.324.781
410 SUBVENCIJE
157.568
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM 
IN GOSPODINJSTVOM
1.579.970
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
163.890
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
423.354
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
2.726.345
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
2.726.345
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
108.017
430 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
0
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM
106.017
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
2.000
III
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–412.713
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
V
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB
0,00
VI
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII
ZADOLŽEVANJE (50)
339.474
50
ZADOLŽEVANJE
339.474
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
339.474
VIII
ODPLAČILA DOLGA (55)
262.570
55
ODPLAČILA DOLGA
262.570
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
262.570
IX
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–335.809
X
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
76.904
XI
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
412.713
XII
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
335.809
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu rebalansu in se objavita skupaj s splošnim delom proračuna na spletni strani Občine Dobrova - Polhov Gradec.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2016-2
Dobrova, dne 5. oktobra 2016
 
Župan 
Občine Dobrova - Polhov Gradec 
Franc Setnikar l.r.