Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016

Kazalo

2623. Pravila o spremembah in dopolnitvah Pravil o postopku za dodeljevanje zmogljivosti prenosnega sistema za vstopne in izstopne točke znotraj Republike Slovenije, upravljanja prezasedenosti prenosnega sistema in trgovanja z zmogljivostmi na sekundarnem trgu, stran 8679.

  
Na podlagi šestega odstavka 242. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) in po pridobitvi soglasja sveta Agencije za energijo št. 73-31/2016-09/236 z dne 30. 8. 2016 izdaja operater prenosnega sistema družba Plinovodi d.o.o.
P R A V I L A 
o spremembah in dopolnitvah Pravil o postopku za dodeljevanje zmogljivosti prenosnega sistema za vstopne in izstopne točke znotraj Republike Slovenije, upravljanja prezasedenosti prenosnega sistema in trgovanja z zmogljivostmi na sekundarnem trgu 
1. člen 
V Pravilih o postopku za dodeljevanje zmogljivosti prenosnega sistema za vstopne in izstopne točke znotraj Republike Slovenije, upravljanja prezasedenosti prenosnega sistema in trgovanja z zmogljivostmi na sekundarnem trgu (Uradni list RS, št. 80/14 in 81/14 – popr.) se v 3. členu doda nova druga alineja, ki se glasi:
»– ACER: je Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev;«
Dosedanja druga do šestnajsta alinea postanejo tretja do sedemnajsta alinea.
2. člen 
V prvem odstavku 22. člena se doda nova 3. točka, ki se glasi:
»3. mehanizem uporabe ali izgube zagotovljenih zmogljivosti za dan vnaprej,«.
Dosedanja 3. točka postane 4. točka.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Operater prenosnega sistema izvaja postopke za upravljanje prezasedenosti, ki so med seboj neodvisni, ko so izpolnjeni pogoji za izvajanje posameznega postopka, opredeljeni s temi pravili. V kolikor pride do izvajanja posameznega postopka in so bile na njegovi podlagi pridobljene dodatne zmogljivosti, se slednje dodeljujejo po naslednjem vrstnem redu: zmogljivosti iz 1. točke prejšnjega odstavka, zmogljivosti iz 2. in 3. točke prejšnjega odstavka ter zmogljivosti iz 4. točke prejšnjega odstavka.«.
3. člen 
Za 26. členom se dodata novo podpoglavje in nov 26.a člen, ki se glasita:
»3. Mehanizem uporabe ali izgube zagotovljenih zmogljivosti za dan vnaprej 
26.a člen 
(sprememba začetne napovedi) 
Če se na podlagi letnega poročila ACER o spremljanju prezasedenosti na povezovalnih točkah v skladu s točko 2.2.1(2) Sklepa Komisije z dne 24. avgusta 2012 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 715/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina (UL L št. 231 z dne 28. 8. 2012, str. 16; v nadaljnjem besedilu: letno poročilo ACER o spremljanju prezasedenosti) ugotovi, da je na povezovalnih točkah povpraševanje večje od ponudbe, ter da je na dražbah dosežena dražbena premija, mora operater prenosnega sistema od 1. marca za obdobje enega leta uporabiti mehanizem uporabe ali izgube zagotovljenih zmogljivosti za dan vnaprej in o tem obvestiti uporabnike sistema in agencijo.
Po obvestilu iz prejšnjega odstavka lahko uporabnik sistema za posamezno povezovalno točko za čas trajanja pogodbene prezasedenosti izvede popravek pravočasne začetne napovedi za dan vnaprej za pogodbene zagotovljene zmogljivosti v okviru naslednjih omejitev:
– navzdol do najmanj 10 % in navzgor do največ 90 % zakupljenih pogodbenih zmogljivosti na posamezni povezovalni točki;
– ne glede na prejšnjo alinejo lahko uporabnik sistema, ki je izvedel začetno napoved v višini več kot 80 % pogodbenih zakupljenih zmogljivosti, začetno napoved popravi navzgor za polovico nenapovedanega obsega, navzdol pa do najmanj 10 % zakupljenih pogodbenih zmogljivosti na posamezni povezovalni točki;
– ne glede na prvo alinejo lahko uporabnik sistema, katerega začetna napoved ne preseže 20 % pogodbenih zmogljivosti, začetno napoved popravi navzdol za polovico napovedanega obsega, navzgor pa do največ 90 % zakupljenih pogodbenih zmogljivosti na posamezni povezovalni točki.
Določbe prejšnjega odstavka se ne uporabljajo za uporabnike sistema, ki so v predhodnem koledarskem letu na povezovalni točki imeli povprečno zakupljenih manj kot 10 % povprečnih tehničnih prenosnih zmogljivosti.
Uporabnik sistema, ki na podlagi izvedenih napovedi ni upravičen do koriščenja dela zagotovljene zakupljene prenosne zmogljivosti, lahko v okviru obstoječe pogodbe za zagotovljene zmogljivosti za omejeni del popravi napoved v obliki prekinljivih zmogljivosti.
Če se na podlagi letnega poročila ACER o spremljanju prezasedenosti pokaže, da se razmere, opredeljene v prvem odstavku tega člena, v naslednjih treh letih najverjetneje ne ponovijo, ker so zmogljivosti na voljo, lahko operater prenosnega sistema prekine izvajanje mehanizma uporabe ali izgube zagotovljenih zmogljivosti za dan vnaprej.
Dodatne zmogljivosti, ki izhajajo iz uporabe tega postopka upravljanja prezasedenosti, so tiste pogodbene zmogljivosti, za katere uporabnik sistema ob upoštevanju omejitev iz drugega odstavka tega člena ne more izvesti popravka napovedi in jih operater prenosnega sistema ponudi skladno s tretjim odstavkom 22. člena teh pravil.«.
Dosedanje 3. podpoglavje postane 4. podpoglavje.
4. člen 
Ta pravila začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. EP/SKR-1034-MM/MZ
Ljubljana, dne 30. avgusta 2016
EVA 2016-2430-0079
PLINOVODI d.o.o. 
Glavni direktor 
Marjan Eberlinc l.r.
Namestnica glavnega direktorja 
mag. Sarah Jezernik l.r.

AAA Zlata odličnost