Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016

Kazalo

2619. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnih komisijah, stran 8677.

  
Na podlagi drugega odstavka 21. člena Zakona uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13) minister za kulturo izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnih komisijah 
1. člen 
V Pravilniku o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 38/12 in 90/12) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
(1) Za obravnavanje vprašanj, ki se nanašajo na področja oziroma vidike kulture, se lahko imenuje ena ali več stalnih komisij za:
– uprizoritvene umetnosti,
– glasbene umetnosti,
– vizualne umetnosti,
– intermedijske umetnosti,
– arhitekturo in oblikovanje,
– slovenski jezik,
– sofinanciranje občinskih investicij,
– področje knjige,
– področje knjižničarstva,
– premično kulturno dediščino,
– nepremično kulturno dediščino,
– promocijo in mednarodno sodelovanje,
– področje arhivske dejavnosti,
– ljubiteljske kulturne dejavnosti,
– kulturne dejavnosti posebnih skupin v RS,
– medije,
– avdiovizualno kulturo.
(2) Komisijo sestavlja tri do sedem članov, ki jih po njihovem predhodnem soglasju imenuje minister, pristojen za kulturo (v nadaljnjem besedilu: minister), za tri leta in so po preteku mandata lahko ponovno imenovani. Minister izmed članov komisije imenuje predsednika.
(3) Minister imenuje stalno komisijo za obravnavo vlog za vpis v razvid samozaposlenih v kulturi in priznavanje pravic na podlagi zakona, ki ureja uresničevanje javnega interesa za kulturo, za katero ne velja zgornja omejitev števila članov komisije iz prejšnjega odstavka.
(4) Pri sestavi komisije se upošteva uravnotežena zastopanost obeh spolov.«.
2. člen 
V prvem odstavku 6. člena se črta besedilo »za čas izvedbe naloge«.
V tretjem odstavku se besedilo »na velja omejitev« nadomesti z besedilom »ne velja zgornja omejitev«.
3. člen 
Četrti odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Komisija je sklepčna, če je na seji prisotnih več kot polovica njenih članov. Komisija sprejema sklepe z večino glasov vseh članov, razen komisije iz tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika, ki sprejema odločitve z večino glasov prisotnih članov.«.
4. člen 
Za drugim odstavkom 12. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Komisija iz tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika lahko zaprosi za dodatno mnenje strokovno komisijo iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika, v katere področje sodi vsebina presoje.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
5. člen 
Prvi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Člani komisije imajo pravico do nagrade za svoje pisne prispevke oziroma pisna mnenja, ki se ovrednotijo kot avtorsko delo.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha mandat stalnim komisijam iz 3. člena Pravilnika o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 38/12 in 90/12).
Stalne komisije iz 3. člena Pravilnika o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 38/12 in 90/12) opravljajo svoje naloge do imenovanja novih komisij po tem pravilniku.
Minister imenuje stalne komisije iz spremenjenega 3. člena pravilnika najpozneje v 60 dneh po uveljavitvi tega pravilnika.
7. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-17/2016
Ljubljana, dne 23. septembra 2016
EVA 2016-3340-0042
Anton Peršak l.r.
Minister 
za kulturo 

AAA Zlata odličnost