Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2016 z dne 2. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2016 z dne 2. 9. 2016

Kazalo

2481. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta, stran 8293.

  
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta
1. člen 
V Uredbi o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15 in 36/16) se v prvem odstavku 8. člena:
– na koncu pete alineje črta vejica in doda beseda »in«,
– na koncu šeste alineje črta beseda »in« ter se doda pika in
– črta sedma alineja.
2. člen 
Četrti in peti odstavek 10. člena se črtata.
3. člen 
Za 10. členom se dodata nova 10.a in 10.b člen, ki se glasita:
»10.a člen 
(posredniški organi, vključeni v izvajanje celostnih teritorialnih naložb) 
(1) Posredniška organa, pristojna za izvajanje celostnih teritorialnih naložb, sta ministrstvo, pristojno za okolje in prostor, in ministrstvo, pristojno za infrastrukturo, ki opravljata naloge iz drugega odstavka tega člena, razen nalog iz tretjega odstavka tega člena, ki jih kot posredniški organ opravlja združenje mestnih občin, ki je ustanovljeno v skladu s predpisi o lokalni samoupravi (v nadaljnjem besedilu: združenje mestnih občin).
(2) Posredniška organa, pristojna za izvajanje celostnih teritorialnih naložb, poleg nalog iz drugega in tretjega odstavka prejšnjega člena opravljata tudi naslednje naloge:
1. sodelujeta pri pripravi navodila organa upravljanja glede vsebin, ki jih mora vsebovati povabilo za predložitev vlog za operacije mestnih občin;
2. v okviru naloge iz 1. točke tretjega odstavka prejšnjega člena ocenita vloge za operacije ter pri tem ves čas skrbita, da so kazalniki in razpoložljiva sredstva EU po posameznih naložbah v skladu z operativnim programom;
3. v okviru naloge iz 2. točke tretjega odstavka prejšnjega člena o primernosti vloge za odločitev o podpori seznanita združenje mestnih občin in jo po potrditvi s strani združenja mestnih občin pošljeta organu upravljanja v odločanje;
4. posredujeta predlog združenju mestnih občin, da ta ponovi objavo povabila za predložitev vlog za operacije mestnih občin, če v 12 mesecih po razvrstitvi vlog za operacije ostane nerazporejen del sredstev EU za doseganje kazalnikov iz operativnega programa.
(3) Združenje mestnih občin pri izvajanju celostnih teritorialnih naložb kot posredniški organ opravlja naslednje naloge:
1. sodeluje pri pripravi navodila organa upravljanja glede vsebin, ki jih mora vsebovati povabilo za predložitev vlog za operacije mestnih občin;
2. v skladu z navodilom iz prejšnje točke pripravi in objavi povabilo za predložitev vlog za operacije mestnih občin;
3. razvrsti vloge za operacije na podlagi meril za izbor operacij glede na prispevek posamezne vloge za operacijo k ciljem iz posamezne trajnostne urbane strategije ter k ciljem in kazalnikom iz operativnega programa in o tem obvesti mestne občine in posredniška organa, pristojna za izvajanje celostnih teritorialnih naložb;
4. oceni vsebino operacij in opravi izbor ter o tem obvesti mestne občine in posredniška organa, pristojna za izvajanje celostnih teritorialnih naložb;
5. na predlog posredniških organov, pristojnih za izvajanje celostnih teritorialnih naložb, iz 4. točke prejšnjega odstavka objavi novo povabilo za predložitev vlog za operacije mestnih občin.
10.b člen 
(posredniški organi, vključeni v izvajanje finančnih instrumentov) 
(1) Posredniški organ, pristojen za izvajanje finančnih instrumentov, je ministrstvo, pristojno za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljnjem besedilu: posredniški organ za finančne instrumente).
(2) Pri izvajanju finančnih instrumentov posredniški organ za finančne instrumente sodeluje z ministrstvom, pristojnim za okolje in prostor, in ministrstvom, pristojnim za infrastrukturo (v nadaljnjem besedilu: sodelujoči ministrstvi), ter združenjem mestnih občin.
(3) Sodelujoči ministrstvi, vsako v okviru svojega delovnega področja, opravljata naslednje naloge:
1. sodelujeta pri pripravi in spremembah sporazuma o financiranju;
2. pripravita investicijsko strategijo;
3. finančno načrtujeta finančne instrumente;
4. spremljata doseganje kazalnikov.
(4) Združenje mestnih občin pri izvajanju finančnih instrumentov kot posredniški organ v okviru celostnih teritorialnih naložb opravlja naslednje naloge:
1. daje soglasje h ključnim elementom finančnih instrumentov v skladu s predpisi, ki urejajo javne finance;
2. na ravni posamezne investicije poda mnenje o skladnosti investicije s trajnostno urbano strategijo.«.
4. člen 
Črta se 17.a člen.
5. člen 
(končna določba) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-9/2016
Ljubljana, dne 1. septembra 2016
EVA 2016-1541-0002
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost