Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2016 z dne 2. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2016 z dne 2. 9. 2016

Kazalo

2480. Uredba o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, stran 8292.

  
Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih 
1. člen 
V Uredbi o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04 – popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 98/12, 16/13, 18/13, 36/13, 51/13, 59/13, 14/14, 28/14, 43/14, 76/14, 91/14, 36/15, 57/15, 4/16 in 44/16) se v 13. členu:
– v četrti alineji 4. točke podpičje nadomesti z vejico in doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– Direktorat za informacijsko družbo;« in
– v 11. točki črta sedma alineja.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Ministrstva za javno upravo se s to uredbo uskladita najpozneje v petinštiridesetih dneh od njene uveljavitve.
3. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-23/2016
Ljubljana, dne 1. septembra 2016
EVA 2016-3130-0034
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik