Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2016 z dne 2. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2016 z dne 2. 9. 2016

Kazalo

2479. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, stran 8292.

  
Na podlagi 11., 13., 18., 21., 22., 26. in 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
1. člen 
Za prvim odstavkom 1. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) S to uredbo se v pravni red Republike Slovenije delno prenašata 6. člen in točka f priloge III Direktive 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti, spremembi direktiv 2009/125/ES in 2010/30/EU ter razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES (UL L št. 315 z dne 14. 11. 2012, str. 1).«.
2. člen 
V prvem, tretjem in petem odstavku 2. člena ter tretjem in četrtem odstavku 13. člena se besedilo »ministrstvo, pristojno za pravosodje« v vseh sklonih nadomesti z besedilom »ministrstvo, pristojno za sistemsko urejanje ravnanja s stvarnim premoženjem« v ustreznem sklonu.
3. člen 
V tretjem odstavku 2. člena se črta besedilo »in drugega«.
4. člen 
V drugem odstavku 13. člena se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi: »Za druge vladne službe zbere predloge ministrstvo, pristojno za sistemsko urejanje ravnanja s stvarnim premoženjem, za pravosodne organe pa ministrstvo, pristojno za pravosodje.«.
5. člen 
Za prvim odstavkom 26. člena se dodata nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Za delovanje organov državne uprave se pod pogojem, da je to v skladu s stroškovno učinkovitostjo, ekonomsko izvedljivostjo, širšo trajnostjo, tehnično ustreznostjo in zadostno konkurenco, lahko z nakupom pridobivajo le stavbe, ki izpolnjujejo vsaj minimalne zahteve glede energetske učinkovitosti, kot jih določa predpis, ki ureja upravljanje z energijo v javnem sektorju.
(3) Obveznost iz prejšnjega odstavka ne velja za pridobivanje stavb, kadar je namen nakupa stavbe naslednji:
– izvedba rekonstrukcije stavbe ali odstranitev stavbe ali
– ohranitev stavbe, ki je varovana po predpisih s področja varstva kulturne dediščine.«.
6. člen 
V drugem odstavku 27. člena se besedilo »minister, pristojen za pravosodje« nadomesti z besedilom »minister, pristojen za sistemsko urejanje ravnanja s stvarnim premoženjem«.
7. člen 
Za prvim odstavkom 50. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Za delovanje organov državne uprave se pod pogojem, da je to v skladu s stroškovno učinkovitostjo, ekonomsko izvedljivostjo, širšo trajnostjo, tehnično ustreznostjo in zadostno konkurenco, lahko najemajo le stavbe, ki izpolnjujejo vsaj minimalne zahteve glede energetske učinkovitosti, kot jih določa predpis, ki ureja upravljanje z energijo v javnem sektorju.«.
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
Stavbe za delovanje organov državne uprave, za pridobitev katerih je ob uveljavitvi te uredbe pravni posel že sklenjen, lastninska pravica pa še ni prešla na pridobitelja, ali za pridobitev ali najem katerih pogajanja ali postopek za sklenitev pravnega posla ob uveljavitvi te uredbe že teče, se pridobijo ali najamejo v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14).
9. člen 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-22/2016
Ljubljana, dne 1. septembra 2016
EVA 2016-3130-0028
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti