Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2016 z dne 29. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2016 z dne 29. 7. 2016

Kazalo

2352. Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropskega teritorialnega sodelovanja v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020, stran 7859.

  
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropskega teritorialnega sodelovanja v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
(1) S to uredbo se določa izvajanje programov evropskega teritorialnega sodelovanja, v katerih sodeluje Republika Slovenija (v nadaljnjem besedilu: program sodelovanja), določajo pa se tudi udeleženci in njihove naloge v skladu z:
– Uredbo (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU),
– Uredbo (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 289),
– Uredbo (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o posebnih določbah za podporo cilju »evropsko teritorialno sodelovanje« iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1299/2013/EU, str. 259),
– Uredbo (EU) št. 1302/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 1082/2006 o ustanovitvi evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS), kar zadeva razjasnitev, poenostavitev in izboljšanje ustanavljanja in delovanja takih združenj (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 303),
– Uredbo Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 651/2014/EU),
– Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU).
(2) Republika Slovenija v okviru evropske kohezijske politike za cilj 'evropsko teritorialno sodelovanje' sodeluje v:
a) čezmejnih programih sodelovanja:
1. Interreg V-A Slovenija–Avstrija,
2. Interreg V-A Slovenija–Madžarska,
3. Interreg V-A Slovenija–Hrvaška in
4. Interreg V-A Italija–Slovenija;
b) transnacionalnih programih sodelovanja:
1. Interreg V-B Območje Alp 2014–2020,
2. Interreg V-B Srednja Evropa 2014–2020,
3. Interreg V-B Podonavje 2014–2020,
4. Interreg V-B Mediteran 2014–2020 in
5. Interreg V-B Adrion 2014–2020;
c) medregionalnih programih sodelovanja:
1. Interreg Europe 2014–2020,
2. Interact III 2014–2020,
3. ESPON 2014–2020 in
4. URBACT III 2014–2020.
2. člen 
(cilj) 
(1) Cilj izvajanja evropske kohezijske politike za cilj evropsko teritorialno sodelovanje je krepitev ekonomske, socialne in teritorialne kohezije z namenom, da se odpravljajo glavna regionalna neravnovesja v Evropski uniji (v nadaljnjem besedilu: EU).
(2) Republika Slovenija dosega cilj iz prejšnjega odstavka z doseganjem ciljev in rezultatov iz programov sodelovanja iz prejšnjega člena, ki jih skupaj pripravijo države, ki sodelujejo v posameznem programu sodelovanja (v nadaljnjem besedilu: sodelujoče države), in jih odobri Evropska komisija.
(3) Cilji programov sodelovanja se dosegajo z izvajanjem skupnih operacij v okviru posameznih razvojnih prioritet na celotnem upravičenem območju programa sodelovanja.
3. člen 
(navodila) 
(1) Organi upravljanja za programe sodelovanja iz 1., 2. in 3. točke pod a) drugega odstavka 1. člena te uredbe izdajo programska navodila, ki se objavijo na spletni strani posameznega programa sodelovanja.
(2) Zaradi zagotavljanja nemotenega izvajanja programov sodelovanja lahko nacionalni organ in nacionalna kontrola izdata podrobnejša navodila, ki morajo biti v skladu s programskimi navodili iz prejšnjega odstavka in se objavijo na spletni strani skladov EU.
4. člen 
(sredstva evropskega teritorialnega sodelovanja) 
(1) Sredstva evropskega teritorialnega sodelovanja, ki se urejajo s to uredbo, so sredstva EU in nacionalna sredstva.
(2) Sredstva EU so sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki jih za programe sodelovanja iz 1., 2. in 3. točke pod a) drugega odstavka 1. člena te uredbe dodeli organ upravljanja iz drugega odstavka 7. člena te uredbe, za programe sodelovanja iz 4. točke pod a), pod b) in c) drugega odstavka 1. člena te uredbe pa organ iz drugega odstavka 123. člena Uredbe 1303/2013/EU.
(3) Nacionalna sredstva so sredstva obvezne nacionalne soudeležbe, ki jih v skladu s tretjo točko 120. člena Uredbe 1303/2013/EU določa posamezen program sodelovanja.
5. člen 
(načelo partnerstva) 
Načelo partnerstva se po tej uredbi uresničuje s sodelovanjem državnih organov, ki so pristojni za posamezno vsebinsko področje iz posameznega programa sodelovanja, in z vključevanjem institucij gospodarskih in socialnih združenj, kohezijskih regij in nevladnih organizacij ter drugih partnerjev iz 5. člena Uredbe 1303/2013/EU v programsko načrtovanje ter usmerjanje in spremljanje programov sodelovanja.
II. UDELEŽENCI EVROPSKEGA TERITORIALNEGA SODELOVANJA IN NJIHOVE NALOGE 
6. člen 
(udeleženci evropskega teritorialnega sodelovanja) 
Udeleženci evropskega teritorialnega sodelovanja (v nadaljnjem besedilu: udeleženci) so:
– organi upravljanja in nadzora iz 123. člena Uredbe 1303/2013/EU,
– upravičenec iz 2. člena Uredbe 1303/2013/EU,
– nacionalni organ, kot ga določa 9. člen te uredbe,
– nacionalna kontrola, kot jo določa 10. člen te uredbe,
– odbor za spremljanje iz 47. člena Uredbe 1303/2013/EU,
– organ, pristojen za sodelovanje z Evropskim uradom za boj proti goljufijam (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ za sodelovanje z OLAF), in
– organ, pristojen za sodelovanje v skupini revizorjev, kot ga določa 13. člen te uredbe.
7. člen 
(organi upravljanja in nadzora) 
(1) Organi upravljanja in nadzora v imenu sodelujočih držav, ki so udeležene v posameznem programu sodelovanja, upravljajo celoten program sodelovanja. Ta uredba določa organe upravljanja in nadzora za programe sodelovanja iz 1., 2. in 3. točke pod a) drugega odstavka 1. člena te uredbe.
(2) Organ upravljanja je ministrstvo ali vladna služba, pristojna za evropsko kohezijsko politiko (v nadaljnjem besedilu: organ upravljanja). Organ upravljanja opravlja naloge iz 125. člena Uredbe 1303/2013/EU in 23. člena Uredbe 1299/2013/EU.
(3) Organ za potrjevanje je javni sklad, namenjen spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in razvoja podeželja (v nadaljnjem besedilu: organ za potrjevanje). Organ za potrjevanje opravlja naloge iz 126. člena Uredbe 1303/2013/EU.
(4) Revizijski organ je organ v sestavi ministrstva, pristojnega za finance, ki je pristojen za nadzor nad proračunom (v nadaljnjem besedilu: revizijski organ). Revizijski organ opravlja naloge iz 127. člena Uredbe 1303/2013/EU in 25. člena Uredbe 1299/2013/EU.
(5) Za pomoč pri izvajanju nalog organa upravljanja in odbora za spremljanje organ upravljanja v skladu s 23. členom Uredbe 1299/2013/EU ustanovi skupni sekretariat. Skupni sekretariat se ustanovi pri organu upravljanja kot notranja organizacijska enota ministrstva ali vladne službe, pristojne za evropsko kohezijsko politiko.
8. člen 
(upravičenec) 
Upravičenec je oseba javnega ali zasebnega prava, ki je registrirana v Republiki Sloveniji, ministrstvo ali organ v sestavi ministrstva ter drug neposredni proračunski uporabnik, ki ima z organom upravljanja sklenjeno pogodbo o dodelitvi sredstev EU (v nadaljnjem besedilu: slovenski vodilni partner) ali s katerim je v okviru operacije sklenjen partnerski sporazum (v nadaljnjem besedilu: slovenski projektni partner).
9. člen 
(nacionalni organ) 
Kadar določbe uredb EU iz prvega odstavka 1. člena te uredbe pri opravi posameznih dejanj odkazujejo na državo članico EU in ne gre za izvajanje nalog v okviru pristojnosti posameznega udeleženca iz 6. člena te uredbe, opravlja te naloge za vse programe sodelovanja iz drugega odstavka 1. člena te uredbe ministrstvo ali vladna služba, pristojna za evropsko kohezijsko politiko, razen za programe sodelovanja iz 3. in 4. točke pod c) drugega odstavka 1. člena te uredbe, pri katerih te naloge opravlja ministrstvo, pristojno za prostor (v nadaljnjem besedilu: nacionalni organ), zlasti pa:
1. izvede postopke za imenovanje predstavnikov Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: člani) v odbore za spremljanje v skladu z 48. členom Uredbe1303/2013/EU;
2. izvede postopke za imenovanje predstavnikov partnerjev iz 5. člena te uredbe v delovno telo nacionalnega organa za programe sodelovanja pod b) in c) drugega odstavka 1. člena te uredbe (v nadaljnjem besedilu: nacionalni odbor);
3. vodi usklajevanja med člani in predstavlja stališča Republike Slovenije v odborih za spremljanje in drugih skupnih telesih, ki delujejo v okviru posameznega programa sodelovanja;
4. promovira programe sodelovanja;
5. daje pojasnila v zvezi s programi sodelovanja, razen pri programih sodelovanja pod b) in c) drugega odstavka 1. člena te uredbe, kjer to nalogo opravlja v vlogi nacionalne kontaktne točke;
6. načrtuje sredstva EU in pripadajoča nacionalna sredstva ter zagotavlja sredstva Republike Slovenije za izvajanje nalog nacionalnega organa in nacionalne kontrole;
7. načrtuje nacionalna sredstva in zagotavlja sredstva Republike Slovenije za tehnično pomoč programov sodelovanja iz 4. točke pod a) ter pod b) in c) drugega odstavka 1. člena te uredbe;
8. zagotavlja sredstva proračuna Republike Slovenije za primere subsidiarne odgovornosti Republike Slovenije za finančne obveznosti slovenskih projektnih partnerjev, kadar ti ne vrnejo sredstev, ki so bila neupravičeno izplačana;
9. zagotavlja sredstva Republike Slovenije za kritje pavšalnih finančnih popravkov;
10. za slovenske projektne partnerje zbira informacije o odkritih in odpravljenih nepravilnostih in o njih poroča v skladu z drugim odstavkom 19. člena te uredbe.
10. člen 
(nacionalna kontrola) 
Za vse programe sodelovanja iz drugega odstavka 1. člena te uredbe opravlja naloge iz četrtega odstavka 125. člena Uredbe 1303/2013/EU ministrstvo ali vladna služba, pristojna za evropsko kohezijsko politiko, razen za programe sodelovanja iz 3. in 4. točke pod c) drugega odstavka 1. člena te uredbe, pri katerih te naloge opravlja ministrstvo, pristojno za prostor (v nadaljnjem besedilu: nacionalna kontrola), zlasti pa:
1. preverja dobave sofinanciranih proizvodov, storitev in izvedene aktivnosti;
2. preverja upravičenost izdatkov za tisti del potrjenih operacij, ki jih izvajajo slovenski projektni partnerji, in njihovo skladnost s pravili EU, programom sodelovanja in zakonodajo Republike Slovenije;
3. opravlja preverjanje na kraju samem pri slovenskih projektnih partnerjih v okviru posamezne operacije;
4. preverja, da slovenski projektni partnerji, vključeni v izvajanje operacij, skladno s programskimi navodili in navodili nacionalne kontrole vodijo ločeno računovodstvo ali ustrezno računovodsko kodo za vse transakcije v zvezi z operacijo, za katero se jim vrnejo upravičeni in dejansko nastali izdatki v okviru operacije;
5. posreduje informacije o odkritih in odpravljenih nepravilnostih za slovenske projektne partnerje nacionalnemu organu.
11. člen 
(odbor za spremljanje) 
(1) Republika Slovenija prek svojih predstavnikov v odborih za spremljanje sodeluje pri programskem načrtovanju ter usmerjanju in spremljanju programov sodelovanja v skladu z 49. in 110. členom Uredbe 1303/2013/EU in odloča po načelu ''ena država je en glas''.
(2) Pri programih sodelovanja pod b) in c) drugega odstavka 1. člena te uredbe se sodelovanje Republike Slovenije pri programskem načrtovanju ter usmerjanju in spremljanju programov sodelovanja zagotavlja po predhodnem posvetovanju z nacionalnim odborom iz 2. točke 9. člena te uredbe.
12. člen 
(pristojni organ za sodelovanje z OLAF) 
Pristojni organ za sodelovanje z OLAF je za programe sodelovanja organ v sestavi ministrstva, pristojnega za finance, ki je pristojen za nadzor nad proračunom.
13. člen 
(organ, pristojen za sodelovanje v skupini revizorjev) 
Pri programih sodelovanja iz 4. točke pod a) ter pod b) in c) drugega odstavka 1. člena te uredbe je v skladu s 123. členom Uredbe 1303/2013/EU organ, pristojen za sodelovanje v skupini revizorjev, organ v sestavi ministrstva, pristojnega za finance, ki je pristojen za nadzor nad proračunom.
III. IZVAJANJE OPERACIJ V OKVIRU PROGRAMOV SODELOVANJA 
14. člen 
(finančno upravljanje s sredstvi EU) 
(1) Sredstva EU za programe iz 1., 2. in 3. točke pod a) drugega odstavka 1. člena te uredbe zagotavlja organ za potrjevanje.
(2) Poraba sredstev EU temelji na načelu povračila upravičenih izdatkov.
(3) V okviru posamezne operacije, ki jo je predhodno potrdil odbor za spremljanje, so izdatki upravičeni, če so nastali v obdobju, ki je določeno v odločbi Evropske komisije, s katero ta potrdi program sodelovanja, in če so v skladu s programskimi navodili in navodili nacionalne kontrole.
15. člen 
(finančno upravljanje z nacionalnimi sredstvi) 
(1) Za vse programe iz drugega odstavka 1. člena te uredbe sofinanciranje v smislu slovenske nacionalne soudeležbe iz tretjega odstavka 4. člena te uredbe zagotavlja slovenski projektni partner, razen v programu iz 3. točke pod c) drugega odstavka 1. člena te uredbe, pri katerem je sofinanciranje nacionalne soudeležbe slovenskim projektnim partnerjem v celoti zagotovljeno na ravni programa s prispevki nacionalnega organa organu upravljanja.
(2) Kadar je slovenski projektni partner ministrstvo, organ v sestavi ministrstva ali drug neposredni proračunski uporabnik na državni ravni, ta ločeno načrtuje in v celoti zagotavlja sredstva evropskega teritorialnega sodelovanja za financiranje operacij programov sodelovanja v okviru svojega finančnega načrta.
16. člen 
(finančno upravljanje pri izvajanju operacij tehnične pomoči) 
Ne glede na določbo drugega odstavka prejšnjega člena, kadar gre za izvajanje operacij tehnične pomoči:
– organu upravljanja, nacionalnemu organu in nacionalni kontroli za vse programe sodelovanja iz drugega odstavka 1. člena te uredbe zagotavlja sredstva evropskega teritorialnega sodelovanja ministrstvo ali vladna služba, pristojna za evropsko kohezijsko politiko, razen za programe sodelovanja iz 3. in 4. točke pod c) drugega odstavka 1. člena te uredbe, pri katerih sredstva za nacionalni organ in nacionalno kontrolo zagotavlja ministrstvo, pristojno za prostor;
– revizijskemu organu za vse programe sodelovanja iz drugega odstavka 1. člena te uredbe zagotavlja sredstva evropskega teritorialnega sodelovanja organ v sestavi ministrstva, pristojnega za finance, ki je pristojen za nadzor nad proračunom;
– si organ za potrjevanje za vse programe sodelovanja iz 1., 2. in 3. točke pod a) drugega odstavka 1. člena te uredbe zagotavlja sredstva EU sam, nacionalna sredstva pa zanj zagotavlja ministrstvo ali vladna služba, pristojna za evropsko kohezijsko politiko.
17. člen 
(zahtevek za povračilo) 
(1) Slovenski projektni partner uveljavlja povračilo svojih upravičenih izdatkov iz sredstev EU z zahtevkom za povračilo, ki ga pošlje nacionalni kontroli skupaj z dokazili o nastalih izdatkih in njihovih izplačilih.
(2) Nacionalna kontrola preveri upravičenost izdatkov na podlagi programskih navodil in navodil nacionalne kontrole in izda obvestilo o potrjenih izdatkih v roku iz 23. člena Uredbe 1299/2013/EU, razen če program sodelovanja določa krajši rok.
(3) Če se slovenski projektni partner z odločitvijo nacionalne kontrole ne strinja, se najprej postopek usklajevanja z nacionalno kontrolo ponovi. Če usklajevanje ni uspešno, o upravičenosti povračila odloči komisija, ki jo imenuje predstojnik ministrstva ali vladne službe, pristojne za evropsko kohezijsko politiko, oziroma predstojnik ministrstva, pristojnega za prostor v skladu s pritožbenim postopkom nacionalne kontrole.
(4) Obvestilo o potrjenih izdatkih iz drugega odstavka tega člena oziroma odločitev komisije iz prejšnjega odstavka je podlaga za povračilo sredstev EU.
18. člen 
(pomoči po pravilu »de minimis« in državne pomoči) 
(1) Za uresničevanje ciljev iz 2. člena te uredbe se pomoči »de minimis«, ki se dodeljujejo na podlagi Uredbe 1407/2013/EU, dodeljujejo vsem programom sodelovanja iz drugega odstavka 1. člena te uredbe.
(2) Programom sodelovanja pod a) in iz 2. točke pod b) drugega odstavka 1. člena te uredbe se lahko dodeljujejo tudi državne pomoči na podlagi 13., 14. in 20. člena Uredbe 651/2014/EU, in sicer izključno ali z združevanjem pomoči, če dodelitev pomoči po pravilu »de minimis« ni mogoča deloma ali v celoti.
(3) Pomoči »de minimis« iz prvega odstavka tega člena in državne pomoči iz prejšnjega odstavka (v nadaljnjem besedilu: pomoči) se po tej uredbi dodeljujejo kot nepovratna sredstva v obliki dotacij.
(4) Za programe sodelovanja iz drugega odstavka 1. člena te uredbe je dajalec pomoči organ iz drugega odstavka 4. člena te uredbe. Nacionalni organ daje mnenje o skladnosti vloge iz šestega odstavka tega člena s pravili o pomočeh organu upravljanja, končno odločitev o skladnosti vloge s pravili o pomočeh, ki je podlaga za dodelitev sredstev EU v programu sodelovanja, pa sprejme odbor za spremljanje. Nacionalni organ o dodeljenih pomočeh poroča ministrstvu, pristojnemu za spremljanje državnih pomoči.
(5) Kot vloga za pomoč se šteje prijavnica prijavitelja na javni razpis oziroma prijavnica prijavitelja v okviru neposredne potrditve operacije. Za datum oddaje vloge za pomoč se šteje datum oddaje prijavnice na javni razpis oziroma na neposredno potrditev operacije.
(6) Nacionalni organ pred dodelitvijo sredstev EU upravičencu, ki je bil izbran na javnem razpisu oziroma je bila njegova operacija neposredno potrjena in za katerega je nacionalni organ na podlagi prijavnice ugotovil, da verjetno zapade pod pomoči, pridobi s strani prijavitelja še potrebne podatke za presojo glede pomoči v skladu z navodili nacionalnega organa.
(7) Nacionalni organ poroča ministrstvu, pristojnemu za spremljanje državnih pomoči, v skladu s predpisi, ki urejajo državne pomoči. Če pri pomočeh »de minimis« po zaključku operacije in v roku treh let od dodelitve sredstev EU upravičenec zaprosi za korekcijo višine dodeljene pomoči glede na dejansko realizirano višino pomoči, nacionalni organ v roku 30 dni o dejanski višini pomoči poroča ministrstvu, pristojnemu za spremljanje državnih pomoči.
(8) Nacionalni organ ministrstvu, pristojnemu za spremljanje državnih pomoči, poroča o oceni učinkovitosti dodeljenih državnih pomočeh na podlagi kazalnikov učinkov iz posameznega programa sodelovanja.
(9) Upravičenec, organ upravljanja in nacionalni organ hranijo dokumentacijo, ki je bila podlaga za dodelitev pomoči, deset let od dneva zadnjega izplačila dodeljene pomoči.
19. člen 
(nepravilnosti) 
(1) Slovenski vodilni partner je v skladu s 13. členom Uredbe 1299/2013/EU odgovoren za izvedbo celotne operacije in si mora ves čas trajanja operacije prizadevati, da v skladu s pogodbo o dodelitvi sredstev EU skrbi za preprečevanje, odkrivanje, poročanje in odpravljanje nepravilnosti (načelo vodilnega partnerstva).
(2) Če posamezen udeleženec, ki je oseba javnega prava, ministrstvo, organ v sestavi ministrstva ali drug neposredni proračunski uporabnik ugotovi, da je kateri koli drug udeleženec nenamensko uporabil dodeljena sredstva EU, da je za namen njihove pridobitve navajal neresnične podatke ali da je slovenski projektni partner že pridobil sredstva EU za isti namen, v tistem delu, ki se nanaša na slovenskega projektnega partnerja, poroča nacionalnemu organu in organu upravljanja. Nacionalni organ o nepravilnostih poroča organu, pristojnemu za sodelovanje z OLAF, organ upravljanja pa organu za potrjevanje.
(3) Nacionalni organ zagotavlja sredstva proračuna Republike Slovenije za nepravilnosti, ki so jih povzročili slovenski vodilni partner ali slovenski projektni partner, in za nepravilnosti, ki so nastale v primeru tehnične pomoči. Nacionalni organ zagotavlja tudi sredstva za pavšalne finančne popravke, v katerih je Republika Slovenija solidarno odgovorna za nepravilnosti, in sicer v razmerju, kot ga sporazumno določijo države v posameznem programu sodelovanja.
(4) Nacionalni organ zagotavlja sredstva proračuna Republike Slovenije tudi za primer subsidiarne odgovornosti države za finančne obveznosti, ki jih je povzročil slovenski projektni partner, kadar organ upravljanja teh sredstev ne pridobi v skladu z načelom vodilnega partnerstva.
(5) V primeru iz prejšnjega odstavka nacionalni organ poskrbi, da se proti slovenskemu projektnemu partnerju začnejo postopki za povrnitev izplačanih sredstev v proračun Republike Slovenije.
IV. IZVAJANJE OPERACIJ TEHNIČNE POMOČI 
20. člen 
(operacije tehnične pomoči) 
(1) V okviru operacije tehnične pomoči se sredstva EU porabljajo v skladu z Uredbo 1299/2013/EU in programskimi navodili za posamezni program sodelovanja.
(2) Organi upravljanja in nadzora ter nacionalni organ pripravijo predlog operacij tehnične pomoči na ravni programa sodelovanja za njegovo celotno obdobje izvajanja in ga posredujejo odboru za spremljanje posameznega programa v neposredno potrditev.
(3) Operacije tehnične pomoči se izvajajo na podlagi programa sodelovanja.
21. člen 
(priliv in povračilo sredstev v proračun Republike Slovenije) 
(1) Pri programih sodelovanja iz 1., 2. in 3. točke pod a) drugega odstavka 1. člena te uredbe se sodelujoče države s sporazumom o sodelovanju dogovorijo o višini nacionalnega prispevka za izvajanje skupnih dejavnosti in določijo postopek, pogostost in način za njihov priliv in povračilo v proračun Republike Slovenije.
(2) Pri programih sodelovanja iz 1., 2. in 3. točke pod a) drugega odstavka 1. člena te uredbe organ upravljanja, revizijski organ in nacionalni organ v skladu s sporazumom o sodelovanju posredujejo zahtevek za povračilo sredstev EU organu za potrjevanje, na podlagi katerega se opravi povračilo v proračun Republike Slovenije.
(3) Pri programih sodelovanja iz 4. točke pod a) ter pri programih sodelovanja pod b) in pod c) drugega odstavka 1. člena te uredbe nacionalni organ v skladu s sporazumom o sodelovanju posreduje zahtevek za povračilo sredstev EU organu upravljanja, na podlagi katerega se opravi povračilo v proračun Republike Slovenije.
22. člen 
(transfer sredstev proračuna Republike Slovenije v tujino) 
Pri programih iz 4. točke pod a) ter pri programih sodelovanja pod b) in pod c) drugega odstavka 1. člena te uredbe se sodelujoče države v sporazumu o sodelovanju dogovorijo o višini nacionalnega prispevka za izvajanje skupnih dejavnosti ter določijo postopek, pogostost in način za njihov transfer v tujino.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
23. člen 
(nadaljevanje začetih postopkov) 
Izvajanje operacij iz programskega obdobja 2007–2013 se nadaljuje in dokonča po določbah Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropskega teritorialnega sodelovanja in instrumenta za predpristopno pomoč v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 45/10 in 54/14).
24. člen 
(uveljavitev uredbe) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-13/2015
Ljubljana, dne 28. julija 2016
EVA 2014-1541-0008
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost