Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2016 z dne 29. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2016 z dne 29. 7. 2016

Kazalo

2312. Tarifa o taksah in nadomestilih, stran 7745.

  
Na podlagi 6. točke prvega odstavka 501. člena in 511. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) ter prvega odstavka 363. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C in 102/15) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja
T A R I F O 
o taksah in nadomestilih 
1. člen 
S to tarifo o taksah in nadomestilih (v nadaljnjem besedilu: tarifa) se za opravljanje javnih pooblastil določa:
1. višina taks za odločanje o posamičnih zadevah (v nadaljnjem besedilu: taksa za odločanje),
2. višina letnih nadomestil, ki so jih za opravljanje nadzora iz 1. in 2. točke prvega odstavka 280. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15; v nadaljnjem besedilu: ZZavar-1), iz prve in druge alineje 360. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C in 102/15; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2) ali po drugem zakonu dolžne plačevati osebe, nad katerimi Agencija za zavarovalni nadzor opravlja nadzor (v nadaljnjem besedilu: letno nadomestilo),
3. višina nadomestil za izrekanje ukrepov nadzora iz 3. točke prvega odstavka 280. člena ZZavar-1 in za opravljanje drugih nalog (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo), ki jih Agencija za zavarovalni nadzor opravlja po:
– ZZavar-1,
– ZPIZ-2,
– Zakonu o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema (Uradni list RS, št. 100/13; v nadaljnjem besedilu: ZMbNFS),
– Zakonu o finančnih konglomeratih (Uradni list RS, št. 43/06, 87/11 in 56/13; v nadaljnjem besedilu: ZFK),
– Delegirani uredbi Komisije (EU) 2015/35 z dne 10. oktobra 2014 o dopolnitvi Direktive 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (UL L št. 12 z dne 17. januarja 2015, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba) ali
– drugih zakonih ter
4. višina taks za izdajo potrdil, izpisov iz evidenc, izdelavo fotokopij listin ali dvojnikov odločb, soglasij, odredb in sklepov (v nadaljnjem besedilu: taksa za potrdilo).
2. člen 
V tej tarifi uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
– zavarovalnica je pravna oseba iz prvega in drugega odstavka 8. člena ZZavar-1,
– zavarovalni in pozavarovalni pool je pravna oseba iz 536. člena ZZavar-1,
– namenska družba je pravna oseba iz 539. člena ZZavar-1,
– zavarovalno zastopniška družba je pravna oseba iz prvega odstavka 544. člena ZZavar-1,
– zavarovalno posredniška družba je pravna oseba iz prvega odstavka 549. člena ZZavar-1,
– Slovensko zavarovalno združenje je pravna oseba iz prvega odstavka 578. člena ZZavar-1,
– zavarovalnica v zavarovalniški skupini je zavarovalnica iz 19. člena ZZavar-1,
– pokojninska družba je pravna oseba iz 328. člena ZPIZ-2 ali pravna oseba iz prvega odstavka 337. člena prej veljavnega Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 10/08 – ZVarDod, 98/09 – ZIUZGK, 38/10 – ZUKN, 61/10 – ZSVarPre, 79/10 – ZPKDPIZ, 94/10 – ZIU, 110/11 – ZDIU12 in 40/12 – ZUJF; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-1),
– banka je pravna oseba iz petega odstavka 558. člena ZZavar-1,
– druga oseba je oseba iz 275. člena ZZavar-1,
– upravljavec pokojninskega sklada, ki je oblikovan kot kritni sklad, oziroma upravljavec skupine kritnih skladov je pokojninska družba ali zavarovalnica, ki opravlja dejavnost upravljanja pokojninskih skladov po ZPIZ-2,
– uprava je uprava v dvotirnem sistemu upravljanja in izvršni direktorji v enotirnem sistemu upravljanja in
– nadzorni svet je nadzorni svet v dvotirnem sistemu upravljanja in upravni odbor v enotirnem sistemu upravljanja.
3. člen 
(1) Določbe te tarife, ki veljajo za zavarovalnico, veljajo tudi za pokojninsko družbo, če za pokojninsko družbo ni izrecno določeno drugače.
(2) Določbe te tarife, ki veljajo za zavarovalnico, se smiselno uporabljajo tudi za:
– zavarovalno zastopniške družbe, zavarovalno posredniške družbe, banke, Slovensko zavarovalno združenje in zavarovalni oziroma pozavarovalni pool,
– zavarovalnice držav članic in tretjih držav in njihove podružnice, v okviru z zakonom določenih pristojnosti Agencije za zavarovalni nadzor,
– zavarovalnice, ki so v zavarovalniški skupini,
– druge osebe, nad delovanjem katerih ima Agencija za zavarovalni nadzor po določbah ZZavar-1 ali drugih zakonov pristojnost za izvajanje nadzora.
(3) Določbe te tarife o zavarovalno zastopniški oziroma posredniški družbi se smiselno uporabljajo tudi za samostojnega podjetnika posameznika iz tretjega odstavka 544. člena ZZavar-1 oziroma iz tretjega odstavka 549. člena ZZavar-1.
4. člen 
(1) Višina taks za odločanje, letnih nadomestil, nadomestil in taks za potrdila je določena v točkah, in sicer v Prilogi 1, ki je sestavni del te tarife, razen, kjer je s to tarifo določeno drugače.
(2) Vrednost točke po tej tarifi znaša 4,20 EUR.
(3) Znesek takse za odločanje, nadomestila in takse za potrdila se izračuna kot zmnožek števila točk za posamezno obveznost in vrednosti točke, če ni s to tarifo določeno drugače.
(4) Znesek letnih nadomestil se določi v odstotku od prihodka zavezanca, ki predstavlja osnovo za obračun.
5. člen 
(1) Takse za odločanje, letna nadomestila, nadomestila in takse za potrdila iz te tarife se plačujejo na račun Agencije za zavarovalni nadzor, IBAN SI56011006370164439. V primeru reguliranega čezmejnega plačila se na plačilnem nalogu navede BIC kodo BSLJSI2X in SHA opcijo stroškov.
(2) Šteje se, da je taksa za odločanje, letno nadomestilo, nadomestilo in taksa za potrdilo iz te tarife plačana tistega dne, ko sredstva prispejo na račun Agencije za zavarovalni nadzor.
6. člen 
Vrednost točke se poveča za rast cen življenjskih potrebščin, ko ta preseže 5 % vrednosti cen življenjskih potrebščin, ki velja na dan uveljavitve tarife oziroma zadnje spremembe vrednosti točke. Novo vrednost točke objavi Agencija za zavarovalni nadzor s sklepom, ki začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
7. člen 
(1) Zavezanec za plačilo takse za odločanje je vložnik zahteve.
(2) Zavezanec za plačilo letnega nadomestila in nadomestila je oseba, nad katero Agencija za zavarovalni nadzor opravlja nadzor.
(3) Zavezanec za plačilo takse za potrdilo je vložnik zahteve.
8. člen 
Če v tej tarifi ni določeno drugače, nastane obveznost za plačilo:
1. takse za odločanje:
– v primeru zahteve za izdajo dovoljenja, soglasja, mnenja oziroma druge zahteve, z dnem vložitve zahteve,
– v primeru vložitve ugovora na Agencijo za zavarovalni nadzor, z dnem vložitve ugovora;
2. letnega nadomestila:
– kot je določeno v Tarifni številki 54 Priloge 1;
3. nadomestila:
– v petnajstih dneh od vročitve sklepa;
4. takse za potrdilo:
– v primeru zahteve za izdajo potrdil, izpisov iz evidenc, izdelavo fotokopij listin ali izdelavo dvojnikov odločb, soglasij, odredb in sklepov, z dnem vložitve zahteve.
9. člen 
Plačila takse za potrdilo so oproščeni državni organi oziroma drugi organi in organizacije v okviru izvrševanja njihovih javnih pooblastil.
10. člen 
Če plačani zneski taks za odločanje, letnih nadomestil, nadomestil in taks za potrdila v posameznem letu presežejo dejanske stroške opravljanja nadzora, lahko Agencija za zavarovalni nadzor:
1. s sklepom, ob soglasju Vlade Republike Slovenije, odloči, da se vse ali posamezne skupine zavezancev za določen čas oprosti plačevanja dela ali celotnih mesečnih obveznosti za plačilo letnega nadomestila ali
2. s sklepom odloči, da se plačani zneski letnih nadomestil v delu, v katerem presežejo dejanske stroške opravljanja nadzora, zavezancem vrnejo pred koncem koledarskega leta, v katerem so bili plačani.
11. člen 
Z dnem uveljavitve te tarife se preneha uporabljati Tarifa o taksah in nadomestilih (Uradni list RS, št. 89/02, 74/05, 103/08, 105/13 in 93/15 – ZZavar-1), razen 1. in 2. točke drugega odstavka Tarifne številke 27 Tarife o taksah in nadomestilih (Uradni list RS, št. 89/02, 74/05, 103/08, 105/13 in 93/15 – ZZavar-1), ki se prenehata uporabljati 1. januarja 2017, ko se začneta uporabljati 1. in 2. točka drugega odstavka Tarifne številke 54 iz Priloge 1 te tarife.
12. člen 
Ta tarifa začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-24/2016-12
Ljubljana, dne 20. junija 2016
EVA 2016-1611-0056
Predsednik strokovnega sveta 
Agencije za zavarovalni nadzor 
Sergej Simoniti l.r.
Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k tarifi s sklepom št. 00712-20/2016/6 z dne 21. 7. 2016.