Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2016 z dne 29. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2016 z dne 29. 7. 2016

Kazalo

2298. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gostinstvu (ZGos-D), stran 7680.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gostinstvu (ZGos-D) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gostinstvu (ZGos-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 14. julija 2016.
Št. 003-02-6/2016-13
Ljubljana, dne 22. julija 2016
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O GOSTINSTVU (ZGos-D) 
1. člen
V Zakonu o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – uradno prečiščeno besedilo in 26/14 – ZKme-1B) se v prvem odstavku 15.a člena besedilo »prvega odstavka 15. člena tega zakona« nadomesti z besedama »prejšnjega člena«.
2. člen 
Za IV. poglavjem se doda novo IV.a poglavje in členi 15.b, 15.c in 15.č, ki se glasijo:
»IV.a REGISTER NASTANITVENIH OBRATOV 
15.b člen 
Nastanitveni obrati po tem zakonu so gostinski obrati iz tretjega odstavka 4. člena tega zakona, ki gostom nudijo nastanitev (hoteli, moteli, penzioni, prenočišča, gostišča, hotelska in apartmajska naselja, planinski in drugi domovi ter kampi), prostori za goste pri sobodajalcih iz prvega odstavka 14. člena tega zakona, kmetije iz 15. člena tega zakona, ki gostom nudijo nastanitev, in marine.
Register nastanitvenih obratov (v nadaljnjem besedilu: register) je informatizirana javna zbirka podatkov o nastanitvenih obratih. Upravlja ga AJPES.
V registru se obdelujejo naslednji podatki o nastanitvenih obratih:
– identifikacijska številka nastanitvenega obrata;
– naziv nastanitvenega obrata;
– sedež in naslov nastanitvenega obrata;
– podatki o izvajalcu nastanitvene dejavnosti (matična številka, davčna številka, naziv, sedež in naslov, pravnoorganizacijska oblika, glavna dejavnost po uredbi, ki določa standardno klasifikacijo dejavnosti in kontaktni podatki iz Poslovnega registra Slovenije);
– vrsta nastanitvenega obrata in podatki o kategoriji, če je ta za nastanitveni obrat določena;
– datum vpisa v register;
– datum vpisa spremembe podatkov v register;
– datum izbrisa iz registra;
– podatek o statusu nastanitvenega obrata (aktiven, neaktiven, izbrisan);
– podatki o zmogljivosti nastanitvenega obrata;
– podatki o dostopnosti nastanitvenega obrata;
– kontaktni podatki nastanitvenega obrata;
– podatki o ponudbi in drugih storitvah nastanitvenega obrata.
Minister, pristojen za gostinstvo, podrobneje predpiše vzpostavitev in upravljanje registra nastanitvenih obratov, podatke, ki se vodijo v registru, način, vsebino in obliko prijave vpisa in spremembe podatkov ter izbrisa iz registra, hrambo dokumentacije in podatkov o nastanitvenih obratih ter način dostopa do podatkov iz registra.
15.c člen 
Izvajalci nastanitvene dejavnosti po tem zakonu so gostinci, sobodajalci, kmetje in upravljavci marin, ki nudijo gostom nastanitev v nastanitvenih obratih iz prvega odstavka prejšnjega člena in so vpisani v Poslovni register Slovenije.
Izvajalec nastanitvene dejavnosti mora pred pričetkom opravljanja nastanitvene dejavnosti predlagati vpis nastanitvenega obrata v register prek portala AJPES ali osebno na izpostavi AJPES, ki za izvajalca opravi vpis prek portala AJPES, na način, določen s predpisom iz četrtega odstavka prejšnjega člena tega zakona.
Izvajalec nastanitvene dejavnosti mora v roku 15 dni od nastanka spremembe predlagati vpis spremembe podatkov nastanitvenega obrata v register prek portala AJPES ali osebno na izpostavi AJPES, ki za izvajalca opravi vpis prek portala AJPES, na način, določen s predpisom iz četrtega odstavka prejšnjega člena.
Izvajalec nastanitvene dejavnosti lahko zahteva izbris nastanitvenega obrata iz registra, če ta nastanitveni obrat najmanj 12 mesecev ne bo več namenjen opravljanju nastanitvene dejavnosti v skladu s prvim odstavkom 15.b člena tega zakona. Zahteva se poda prek portala AJPES ali osebno na izpostavi AJPES, ki opravi izbris prek portala AJPES, na način, določen s predpisom iz četrtega odstavka prejšnjega člena.
Predlog za vpis iz drugega oziroma tretjega odstavka ter izbris iz četrtega odstavka tega člena vsebuje za izbrani namen potrebne podatke, določene v tretjem odstavku prejšnjega člena, ki so podrobneje opredeljeni v podzakonskem predpisu iz četrtega odstavka prejšnjega člena.
AJPES izvede postopek vpisa, vpisa spremembe podatkov ali izbrisa nastanitvenega obrata iz registra na podlagi popolnega predloga. AJPES nastanitvenemu obratu pri prvem vpisu v register določi enolično identifikacijsko številko. Po izbrisu nastanitvenega obrata iz registra se njegove enolične identifikacijske številke ne sme ponovno uporabiti.
Pri nepopolnem predlogu za vpis AJPES izvajalca nastanitvene dejavnosti pozove, da v osmih dneh po prejemu zahteve za dopolnitev predlog dopolni. Po prejemu popolnega predloga za vpis AJPES ravna v skladu s prejšnjim odstavkom.
AJPES na podlagi obvestila za gostinstvo pristojnega organa samoupravne lokalne skupnosti, izbriše nastanitveni obrat iz registra, če izvajalec nastanitvene dejavnosti ne poroča podatkov prek spletne aplikacije AJPES, kot to določa zakon, ki ureja prijavo prebivališča, neprekinjeno najmanj 12 mesecev. O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za gostinstvo.
AJPES izvajalcu nastanitvene dejavnosti izda obvestilo o vpisu nastanitvenega obrata v register, o vpisu sprememb podatkov nastanitvenega obrata v register in o izbrisu nastanitvenega obrata iz registra.
Podatki o nastanitvenem obratu se ob izbrisu nastanitvenega obrata iz registra prenesejo v arhiv registra pri AJPES. Podatki arhiva so javni še pet let po izbrisu nastanitvenega obrata iz registra, nato pa se zbrišejo.
15.č člen 
AJPES za upravljanje registra brezplačno in avtomatično pridobiva, uporablja in obdeluje podatke iz Poslovnega registra Slovenije in drugih uradnih evidenc, če so potrebne za vodenje registra.
AJPES za zagotavljanje točnosti in ažurnosti podatkov iz tretjega odstavka 15.b člena tega zakona v register iz Poslovnega registra Slovenije in drugih evidenc iz prejšnjega odstavka samodejno prevzema tudi spremembe teh podatkov.
Podatki v registru so javni in brezplačno dostopni na spletni strani AJPES.
AJPES zagotavlja podatke iz registra na način, določen s predpisom iz četrtega odstavka 15.b člena tega zakona.«.
3. člen 
17. člen se črta.
4. člen 
Za 22. členom se doda nov 22.a člen, ki se glasi:
»22.a člen 
Z globo od 500 do 4.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki izvaja nastanitveno dejavnost in ne predlaga vpisa nastanitvenega obrata v register v skladu z drugim odstavkom 15.c člena tega zakona ali ne predlaga spremembe podatkov v register v skladu s tretjim odstavkom 15.c člena tega zakona.
Z globo od 300 do 2.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
Z globo od 150 do 300 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Minister, pristojen za gostinstvo, izda predpis iz četrtega odstavka 15.b člena zakona v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
AJPES vzpostavi register iz drugega odstavka 15.b člena zakona v enem letu po uveljavitvi predpisa iz prejšnjega odstavka.
Izvajalec nastanitvene dejavnosti mora predlagati vpis obstoječega nastanitvenega obrata v register iz drugega odstavka 15.b člena zakona v treh mesecih po vzpostavitvi tega registra.
6. člen 
Z globo od 500 do 4.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki izvaja nastanitveno dejavnost in ne predlaga vpisa obstoječega nastanitvenega obrata v register v skladu s tretjim odstavkom prejšnjega člena.
Z globo od 300 do 2.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
Z globo od 150 do 300 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
7. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-01/16-3/10
Ljubljana, dne 14. julija 2016
EPA 1151-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Matjaž Nemec l.r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti