Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2016 z dne 29. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2016 z dne 29. 7. 2016

Kazalo

2297. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (ZJNPOV-A), stran 7677.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (ZJNPOV-A) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (ZJNPOV-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 14. julija 2016.
Št. 003-02-6/2016-11
Ljubljana, dne 22. julija 2016
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O JAVNEM NAROČANJU NA PODROČJU OBRAMBE IN VARNOSTI (ZJNPOV-A) 
1. člen
V Zakonu o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Uradni list RS, št. 90/12 in 90/14 – ZDU-1I) se drugi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenaša del Direktive 2009/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o usklajevanju postopkov za oddajo nekaterih naročil gradenj, blaga in storitev, ki jih oddajo naročniki na področju obrambe in varnosti, ter spremembi direktiv 2004/17/ES in 2004/18/ES (UL L št. 216 z dne 20. 8. 2009, str. 76), nazadnje spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 2015/2340/EU z dne 15. decembra 2015 o spremembi Direktive 2009/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede pragov za uporabo v postopkih za oddajo naročil (UL L št. 330 z dne 16. 12. 2015, str. 14), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2009/81/ES).«.
2. člen 
V prvem odstavku 3. člena se 31. točka spremeni tako, da se glasi:
»31. »Formalno nepopolna ponudba« je ponudba, ki je pravočasna in ni popolna ali vsebuje napake v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila in se ne vežejo na tehnične specifikacije predmeta naročanja v smislu zamenjave prvotno ponujenega predmeta naročanja z novim predmetom naročanja, zaradi česar jo lahko ponudnik pod pogoji iz tega zakona dopolni ali spremeni. Če je formalna pomanjkljivost ponudbe nebistvena, ponudbe v tem delu ni treba dopolniti oziroma spremeniti.«.
3. člen 
Besedilo 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Oseba, ki mora v skladu z 9. ali 23. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) oddajati svoja naročila v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, naroča predmete iz prvega odstavka 2. člena tega zakona v skladu s tem zakonom.«.
4. člen 
Prvi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Naročnik mora poslati v objavo na portal javnih naročil in Uradu za publikacije Evropske unije naročila, katerih vrednost je brez davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV) enaka ali večja od vrednosti iz 8. člena Direktive 2009/81/ES.«.
5. člen 
V prvem odstavku 10. člena se v 9. točki v prvi alineji za besedo »zakona« črta vejica, besedilo »ZJN-2 ali ZJNVETPS,« pa se nadomesti z besedilom »ali ZJN-3«.
6. člen 
V drugem odstavku 11. člena se število »20.000« nadomesti s številom »40.000«.
7. člen 
V prvem odstavku 12. člena se v drugi alineji besedilo »prvega odstavka 24. člena ZJN-2 ali prvega odstavka 32. člena ZJNVETPS« nadomesti z besedilom »prvega odstavka 39. člena ZJN-3«.
V drugem odstavku se besedilo »prvega odstavka 24. člena ZJN-2« nadomesti z besedilom »prvega odstavka 39. člena ZJN-3«.
8. člen 
V prvem in drugem odstavku 13. člena se besedilo »ZJN-2 ali ZJNVETPS« nadomesti s kratico »ZJN-3«.
9. člen 
Tretji odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če je naročnik izvedel popoln pregled vseh ponudb, mora po objavi odločitve o oddaji javnega naročila omogočiti vpogled v ponudbo izbranega ponudnika le tistim ponudnikom, ki so oddali popolno ponudbo. Če naročnik ni opravil popolnega pregleda ponudb, pa mora omogočiti vpogled vsem ponudnikom. Naročnik ponudniku, ki je v roku treh delovnih dni po objavi odločitve zahteval vpogled, dovoli vpogled v ponudbo izbranega ponudnika najkasneje v treh delovnih dneh od prejema zahteve, razen v tiste dele, ki ob upoštevanju določb prejšnjega in tega člena predstavljajo poslovno skrivnost ali kjer gre za tajne podatke v skladu z zakonom, ki ureja dostop do tajnih podatkov, ali za osebne podatke, ki se varujejo v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Vpogled je brezplačen. Za posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije lahko naročnik ponudniku zaračuna materialne stroške.«.
10. člen 
Drugi odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Naročnik izvede naročanje:
1. po katerem koli postopku iz prejšnjega odstavka, če je vrednost predmeta naročila brez DDV enaka ali večja od vrednosti iz drugega odstavka 7. člena tega zakona in manjša od vrednosti, od katerih dalje mora naročnik naročilo poslati v objavo Uradu za publikacije Evropske unije;
2. po postopkih iz 1. do 4. točke prejšnjega odstavka, če je vrednost predmeta naročila brez DDV enaka ali večja od vrednosti, od katerih dalje mora naročnik naročilo poslati v objavo Uradu za publikacije Evropske unije.«.
11. člen 
V četrtem odstavku 22. člena se v drugi alineji za besedo »vrednosti« doda vejica, besedilo »iz prvega odstavka 7. člena tega zakona« pa se nadomesti z besedilom »od katere dalje mora naročnik naročilo poslati v objavo Uradu za publikacije Evropske unije«.
12. člen 
Deseti odstavek 25. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(10) Kadar naročnik sklene okvirni sporazum v skladu s tem členom, mu ni treba poslati v objavo obvestila o oddaji javnega naročila za vsako posamezno naročilo, oddano na podlagi tega sporazuma. V tem primeru mora rezultate naročanja na podlagi okvirnega sporazuma združiti v enem obvestilu o oddaji naročila na obrambnem področju ali v obvestilu o oddaji naročila na obrambnem področju po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi, ki se nanaša na četrtletje, ter ga poslati v objavo v 30 dneh po koncu vsakega četrtletja.«.
13. člen 
V prvem odstavku 27. člena se besedilo »s 3. ali 13. členom ZJN-2, 3. členom ZJNVETPS« nadomesti z besedilom »z 9. ali 23. členom ZJN-3«.
14. člen 
V petnajstem odstavku 31. člena se v drugem stavku beseda »ponudnikov« nadomesti z besedama »gospodarskih subjektov«, za besedo »zakona« se črta vejica, besedilo »42. do 47. člena ZJN-2 oziroma 46. do 48. člena ZJNVETPS« pa se nadomesti z besedilom »ter 63., 75., 76. in 78. člena ZJN-3«.
V šestem stavku se za besedo »zakona« črta vejica, besedilo »77. členom ZJN-2 ali 81. členom ZJNVETPS« se nadomesti z besedilom »in 89. členom ZJN-3«, besedilo »42. člena ZJN-2« pa se nadomesti z besedilom »75. člena ZJN-3«.
15. člen 
Prvi in drugi odstavek 32. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(1) Naročnik mora iz postopka naročanja izločiti kandidata ali ponudnika, čigar osnovno sposobnost je preverjal, če je bil ta ali njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, opredeljenih v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):
– terorizem (108. člen KZ-1),
– financiranje terorizma (109. člen KZ-1),
– ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),
– novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),
– spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),
– trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),
– sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
– kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),
– goljufija (211. člen KZ-1),
– protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
– povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
– oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
– poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
– goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
– preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
– preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
– preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
– neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
– neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
– ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
– izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
– zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
– zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
– zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
– zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
– nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
– nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
– ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),
– ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),
– pranje denarja (245. člen KZ-1),
– zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
– uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
– izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),
– davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
– tihotapstvo (250. člen KZ-1),
– zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),
– oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),
– izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
– jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
– dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
– sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
– dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
– hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).
(2) Naročnik mora iz posameznega postopka naročanja izločiti ponudnika ali kandidata, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz 73. člena tega zakona ali 110. člena ZJN-3 ali če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.«.
V četrtem odstavku se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– ima na dan oddaje ponudbe ali prijave neizpolnjene, zapadle obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti, kot jih opredeljuje zakon, ki ureja finančno upravo in ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, v višini 50 eurov ali več ali če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave;«.
V sedmem odstavku se v četrtem stavku za besedo »vrednosti« doda vejica, besedilo »iz prvega odstavka 7. člena tega zakona« pa se nadomesti z besedilom »od katere dalje mora naročnik naročilo poslati v objavo Uradu za publikacije Evropske unije«.
Deveti odstavek se črta.
Dosedanji deseti odstavek postane deveti odstavek.
16. člen 
V prvem odstavku 42. člena se v 2. točki za besedo »vrednosti« doda vejica, besedilo »iz prvega odstavka 7. člena tega zakona« pa se nadomesti z besedilom »od katere dalje mora naročnik naročilo poslati v objavo Uradu za publikacije Evropske unije«.
17. člen 
V prvem odstavku 46. člena se črta 8. točka.
18. člen 
V drugem odstavku 53. člena se črta besedilo »v drugih postopkih naročanja ter«.
19. člen 
V prvi alineji 59. člena se besedilo »prvega odstavka 67.a člena ZJN-2« nadomesti z besedilom »37. člena ZJN-3«.
20. člen 
Prvi odstavek 71. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Odpiranje ponudb je javno, razen če se naročilo oddaja v postopku s pogajanji brez predhodne objave in se naročnik pogaja le z enem ponudnikom.«.
21. člen 
V prvem odstavku 72. člena se za besedilom »razen za naročila« doda vejica, besedilo »iz drugega odstavka 7. člena tega zakona, za katera preveriti« pa se nadomesti z besedilom »katerih vrednost je nižja od vrednosti, od katerih dalje je treba naročilo poslati v objavo Uradu za publikacije Evropske unije, in naročila iz 3. in 4. točke prvega odstavka 22. člena tega zakona, za katera preveri«.
22. člen 
73. člen se spremeni tako, da se glasi:
»73. člen 
(evidenca gospodarskih subjektov z negativnimi referencami) 
(1) Organ, ki odloči o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 87. člena tega zakona, v treh delovnih dneh po pravnomočnosti odločitve o tem obvesti ministrstvo, pristojno za javna naročila. V obvestilu navede polno ime in matično številko gospodarskega subjekta ter datum, do katerega se gospodarski subjekt izloči iz postopkov naročanja.
(2) Ministrstvo, pristojno za javna naročila, vodi evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami in jo objavi na svoji spletni strani. Vanjo se uvrsti gospodarski subjekt, ki je storil prekršek iz 2. točke prvega odstavka 87. člena tega zakona, 2. ali 5. točke prvega odstavka ali 1. točke drugega odstavka 112. člena ZJN-3 ali pete alineje prvega odstavka 23. člena Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 32/14 in 47/15 – ZZSDT). Evidenca obsega:
– polno ime in matično številko gospodarskega subjekta,
– datum uvrstitve gospodarskega subjekta v evidenco in
– datum, do katerega je gospodarski subjekt izločen iz postopkov naročanja.
(3) Ministrstvo, pristojno za javna naročila, uvrsti gospodarski subjekt v evidenco v treh delovnih dneh po prejemu obvestila iz prvega odstavka tega člena. Zoper uvrstitev v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami pritožba ni dopustna.
(4) Ministrstvo, pristojno za javna naročila, iz evidence gospodarskih subjektov z negativnimi referencami izbriše gospodarski subjekt v treh delovnih dneh po datumu iz tretje alineje drugega odstavka tega člena.«.
23. člen 
V prvem odstavku 74. člena se v prvem stavku za besedo »dopolnitev« doda besedilo »ali spremembo v delu, v katerem ponudba ni formalno popolna«, v drugem stavku se za besedo »dopolnitev« dodata besedi »oziroma spremembo«, v tretjem stavku pa se za besedo »dopolnjena« dodata besedi »oziroma spremenjena«.
Tretji in četrti odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(3) Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:
– svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s četrtim odstavkom tega člena in ponudbe v okviru meril;
– tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta naročila;
– tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku naročanja.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Ne glede na prejšnji odstavek lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.«.
24. člen 
V prvem odstavku 75. člena se za besedilom »v primeru naročil« doda vejica, besedilo »iz prvega odstavka 7. člena tega zakona« pa se nadomesti z besedilom »ki jih mora naročnik glede na vrednost poslati v objavo Uradu za publikacije Evropske unije,«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Naročnik mora o svoji odločitvi pisno obvestiti ponudnike in kandidate na način, da podpisano odločitev iz tega člena objavi na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil. Če se v objavi odločitve na portalu javnih naročil ni mogoče sklicevati na objavljeno povabilo k sodelovanju, naročnik odločitev, ki se pošilja na naslov v Republiki Sloveniji, vroči v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek, odločitev, ki se pošilja na naslov v tujini, pa na način, ki naročniku omogoča seznanitev z informacijo o opravljeni vročitvi. Na dan odpošiljanja odločitve iz prejšnjega stavka naročnik na portalu javnih naročil objavi prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost, če je to glede na vrednost primerno, pa tudi v Uradnem listu Evropske unije.«.
25. člen 
V prvem odstavku 76. člena se v drugi alineji za besedo »podlagi« doda besedilo »3., 4. ali«, podpičje pa se nadomesti s piko. Tretja alineja se črta.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Če naročnik v skladu s prvim odstavkom tega člena ne upošteva obdobja mirovanja, mora to in razlog za uporabo izjeme navesti v obvestilu iz 3. ali 5. točke prvega odstavka 46. člena tega zakona.«.
26. člen 
V prvem odstavku 77. člena se v prvem stavku za besedo »dopolnitvi« doda besedilo »oziroma spremembi«.
V petem odstavku se v prvem stavku črta besedilo »ob predhodnem soglasju svojega nadzornega organa«. Drugi stavek se črta. V dosedanjem tretjem stavku, ki postane drugi stavek, se za besedo »ponudbo« doda vejica in besedilo »ter svoj nadzorni organ, če tega nima, pa vlado«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Naročnik obvestilo o odločitvi iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena vroči na način iz drugega odstavka 75. člena tega zakona.«.
27. člen 
V prvem odstavku 79. člena se druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– če je vrednost dela naročila, ki ga mora ali namerava ponudnik izvesti s podizvajalcem, enaka ali večja od vrednosti, od katere dalje je treba naročilo poslati v objavo Uradu za publikacije Evropske unije, ter niso izpolnjeni pogoji iz prvega ali tretjega odstavka 22. člena tega zakona ali če objavo obvestila o naročilu za podizvajalce iz 9. točke prvega odstavka 46. člena tega zakona zahteva naročnik, na portal javnih naročil in Uradu za uradne publikacije Evropske unije v objavo poslati obvestilo o naročilu za podizvajalce iz 9. točke prvega odstavka 46. člena tega zakona.«.
28. člen 
V drugem odstavku 82. člena se besedilo »8. točke« nadomesti z besedilom »3. in 5. točke«.
29. člen 
V prvem odstavku 86. člena se v 1. točki besedilo »8. točke« nadomesti z besedilom »7. točke«, v 7. točki pa se beseda »ponudnikov« nadomesti z besedama »gospodarskih subjektov«.
V šestem odstavku se besedilo »ZJN-2, ZJNVETPS« nadomesti s kratico»ZJN-3«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
30. člen 
Postopki oddaje naročil, za katere so bila obvestila o naročilu poslana v objavo pred uveljavitvijo tega zakona, se izvedejo po dosedanjih predpisih.
Postopki s pogajanji brez predhodne objave se izvedejo po dosedanjih predpisih, če je pred uveljavitvijo tega zakona že bilo poslano povabilo k oddaji ponudb.
31. člen 
Vlada uskladi predpis iz tretjega odstavka 46. člena zakona z določbami spremenjenega prvega odstavka 46. člena zakona v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
Minister, pristojen za javna naročila, uskladi predpis iz šestega odstavka 83. člena zakona z določbami spremenjenega drugega odstavka 82. člena zakona v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
32. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-08/16-4/11
Ljubljana, dne 14. julija 2016
EPA 1218-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Matjaž Nemec l.r.
Podpredsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti