Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2016 z dne 22. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2016 z dne 22. 7. 2016

Kazalo

2290. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o sodelovanju civilnih strokovnjakov in zmogljivosti v mednarodnih operacijah na obrambnem področju, stran 7654.

  
Za izvrševanje 48.a člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo in 95/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o sodelovanju civilnih strokovnjakov in zmogljivosti v mednarodnih operacijah na obrambnem področju 
1. člen 
V Uredbi o sodelovanju civilnih strokovnjakov in zmogljivosti v mednarodnih operacijah na obrambnem področju (Uradni list RS, št. 75/06) se v 1. členu besedilo »v podporo mirovnim silam na območjih izvajanja operacij v podporo miru in drugih operacij kriznega odzivanja (v nadaljnjem besedilu: mednarodnih operacij) pri izvajanju obveznosti, sprejetih v mednarodnih organizacijah ali z mednarodnimi pogodbami na obrambnem področju« nadomesti z besedilom »v mednarodnih operacijah in misijah, večnacionalnih pobudah, organih mednarodnih organizacij ter pri izvajanju drugih obveznosti, sprejetih v mednarodnih organizacijah ali z mednarodnimi pogodbami na obrambnem področju (v nadaljnjem besedilu: mednarodne operacije)«.
2. člen 
Besedilo 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Naloge, ki jih v skladu z mandatom mednarodne operacije opravljajo civilni strokovnjaki, so zlasti:
– svetovanje in zagotavljanje strokovne pomoči pristojnemu poveljniku ali drugi pooblaščeni osebi;
– svetovanje in zagotavljanje strokovne pomoči pristojnim državnim organom na območju delovanja;
– spremljanje razmer na območju delovanja ter priprava analiz, ocen in poročil s področja delovanja;
– pomoč pri izgradnji in krepitvi obrambnih zmogljivosti;
– priprava in izvajanje projektov civilno-vojaškega sodelovanja;
– sodelovanje z gospodarskimi družbami, zavodi in drugimi organizacijami ter nevladnimi organizacijami iz Republike Slovenije in pripravljanje pobud ter informacij o možnih gospodarskih, humanitarnih in drugih projektih s slovensko udeležbo;
– usklajevanje aktivnosti in nalog s pooblaščenimi predstavniki v mednarodnih operacijah;
– izvajanje drugih nalog, vezanih na strokovno delovno področje, skladno z odločitvami in navodili pristojnega poveljnika ali druge pooblaščene osebe v mednarodnih operacijah in Ministrstva za obrambo.«.
3. člen 
V prvem odstavku 9. člena se besedi »civilno obrambo« nadomestita z besedama »obrambne zadeve«.
4. člen 
Četrti odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Obdobje napotitve se določi s pogodbo o zaposlitvi in lahko traja največ tri leta. Napotena oseba lahko ponovno kandidira za napotitev v isto ali drugo mednarodno operacijo po postopku in na način, določen s to uredbo.«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko s pogodbo o zaposlitvi določi tudi daljše obdobje napotitve, če tako določa razpis mednarodne organizacije.«.
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00718-5/2016
Ljubljana, dne 21. julija 2016
EVA 2016-1911-0002
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina