Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2016 z dne 22. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2016 z dne 22. 7. 2016

Kazalo

2246. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1J), stran 7437.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1J) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1J), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 13. julija 2016.
Št. 003-02-6/2016-6
Ljubljana, dne 21. julija 2016
 
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DRŽAVNI UPRAVI (ZDU-1J) 
1. člen
V Zakonu o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14 in 90/14) se v 30. členu za besedilom »industrijskih projektov,« doda besedilo »pokopališke in pogrebne dejavnosti,«.
2. člen 
V 34.a členu se za besedilom »elektronskih storitev javne uprave,« doda besedilo »zagotavljanja delovanja državnega portala eUprava, varnih predalov, centralne storitve za spletno prijavo in elektronski podpis, informacijske družbe, elektronskih komunikacij,«, besedilo »integritete in preprečevanja korupcije v javnem sektorju,« pa se črta.
3. člen 
V 37. členu se za besedilom »državnega pravobranilstva« beseda »in« nadomesti z vejico, za besedilom »ustavnega sodišča« se doda besedilo »in varuha človekovih pravic«, za besedilom »kaznovalnega prava,« se doda besedilo »sistemskega urejanja omejevanja korupcije,«, za besedilom »sodb mednarodnih sodišč,« pa se doda besedilo »preučevanja in načrtovanja uveljavljanja temeljnih človekovih pravic in svoboščin,«.
4. člen 
V 39. členu se za besedo »športa« doda besedilo »in mladine«, besedilo », informacijske družbe, mladine in elektronskih komunikacij« pa se črta.
5. člen 
Tretji odstavek 72. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če ministrstvo meni, da je splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, neskladen z ustavo, zakonom ali podzakonskim predpisom, predlaga nosilcu javnega pooblastila, da o njem ponovno odloči in pri tem navede razloge za svoj predlog. Če nosilec javnega pooblastila vztraja pri svoji odločitvi, ministrstvo predlaga vladi, da zadrži objavo splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih pooblastil.«.
Četrti odstavek se črta.
Dosedanji peti odstavek postane četrti odstavek.
6. člen 
V 74. členu se naslov spremeni tako, da se glasi: »(predpisi in drugi akti ministrstva in splošni akti za izvrševanje javnih pooblastil)«.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»Če minister seznanja javnost z odločitvijo organa Evropske unije, ki učinkuje neposredno, to stori z naznanilom, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«.
Dosedanji sedmi odstavek postane osmi odstavek.
7. člen 
Za črtanim 74.c členom se doda nov 74.č člen, ki se glasi:
»74.č člen 
(centralni imenik) 
Za upravljanje informacijsko-komunikacijske infrastrukture iz prvega odstavka 74.a člena tega zakona ministrstvo, pristojno za javno upravo, vzpostavi centralni imenik.
V centralnem imeniku se vodijo podatki o imenu, priimku, EMŠO in elektronskem naslovu javnih uslužbencev državne uprave ter naziv in naslov organa, kjer so javni uslužbenci zaposleni.
Centralni imenik se samodejno povezuje s centralno kadrovsko evidenco državne uprave, ki se vodi v sistemu MFERAC in je v upravljanju ministrstva, pristojnega za javno upravo.
Ta člen se ne uporablja za področja iz drugega odstavka 74.a člena tega zakona.
Osebni podatki se iz centralnega imenika izbrišejo ob prenehanju delovnega razmerja javnega uslužbenca.«.
8. člen 
(sprememba 19. člena zakona) 
V prvem odstavku 19. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 90/14) se v četrti in peti alineji črtata vejica in besedilo »ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, in ministrstva, pristojnega za obrambo«.
V drugem odstavku se v drugi alineji črta besedilo »in vojaških službenih stanovanj«, za deveto alinejo se doda nova deseta alineja, ki se glasi:
»– nepremičnin, ki sestavljajo komplekse, ki se uporabljajo za protokolarne dogodke;«, dosedanji deseta in enajsta alineja pa postaneta enajsta in dvanajsta alineja.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
9. člen 
Akti o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest se uskladijo s tem zakonom najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona. Najpozneje v tem roku ministrstva prevzamejo naloge v skladu s tem zakonom, ustrezne javne uslužbence, opremo, dokumentacijo in prostore.
Do prve spremembe proračuna za leto 2016 oziroma proračuna za leto 2017 se sredstva za delovanje prenesenih delovnih področij zagotavljajo v okviru ministrstev, katerih del so bila ta delovna področja pred uveljavitvijo tega zakona.
Uradniku, ki je z dnem uveljavitve tega zakona na položaju generalnega direktorja v ministrstvu, z uveljavitvijo aktov iz prvega odstavka tega člena, ne glede na določbo četrtega odstavka 83. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF), položaj ne preneha, če se direktorat, ki ga vodi, ustanovi v vsebinsko enakem ali zmanjšanem obsegu v drugem ministrstvu.
10. člen 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-01/16-6/22
Ljubljana, dne 13. julija 2016
EPA 1277-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Matjaž Nemec l.r
Podpredsednik 
 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti