Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016

Kazalo

2176. Uredba o izvajanju uredb (ES) o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje, stran 7246.

  
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) in prvega odstavka 40. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06 in 76/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o izvajanju uredb (ES) o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje 
1. člen 
(vsebina) 
Ta uredba določa pristojne organe in prekrške za izvajanje:
– Uredbe Sveta (ES) št. 1005/2008 z dne 29. septembra 2008 o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje in o spremembi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1936/2001 in (ES) št. 601/2005 ter o razveljavitvi uredb (ES) št. 1093/94 in (ES) št. 1447/1999 (UL L št. 286 z dne 29. 10. 2008, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 202/2011 z dne 1. marca 2011 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 1005/2008 v zvezi z opredelitvijo ribiških proizvodov ter o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1010/2009 v zvezi z obrazci za predhodna obvestila, okvirnimi vrednostmi za inšpekcije v pristaniščih in priznanimi sistemi dokumentacije o ulovu, ki so jih sprejele regionalne organizacije za upravljanje ribištva (UL L št. 57 z dne 2. 3. 2011, str. 10), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1005/2008/ES), in
– Uredbe Komisije (ES) št. 1010/2009 z dne 22. oktobra 2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1005/2008 o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje (UL L št. 280 z dne 27. 10. 2009, str. 5), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 865/2013 z dne 9. septembra 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 1010/2009 glede upravnih ureditev s tretjimi državami v zvezi s potrdili o ulovu za proizvode morskega ribištva (UL L št. 241 z dne 10. 9. 2013, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1010/2009/ES).
2. člen 
(pristojni organi) 
(1) Pristojni organi za izvajanje Uredbe 1005/2008/ES in Uredbe 1010/2009/ES so Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP), Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (v nadaljnjem besedilu: IRSKGLR) ter Finančna uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: FURS), vsak v skladu s svojimi pristojnostmi.
(2) Pristojna organa za opravljanje nadzora nad izvajanjem Uredbe 1005/2008/ES in Uredbe 1010/2009/ES sta IRSKGLR in FURS, vsak v skladu s svojimi pristojnostmi.
(3) Za zbiranje informacij, obveščanje in poročanje Evropski komisiji v skladu z Uredbo 1005/2008/ES je pristojen FURS, pri čemer MKGP in IRKSGLR pošiljata FURS vse potrebne informacije.
(4) Enotni povezovalni organ v skladu z 39. členom Uredbe 1010/2009/ES je FURS.
3. člen 
(potrdilo gospodarskega subjekta z dovoljenjem) 
Za sprejem in preverjanje zahtevka za izdajo potrdila gospodarskega subjekta z dovoljenjem ter izdajo, začasno ukinitev in preklic potrdila gospodarskega subjekta z dovoljenjem v skladu z Uredbo 1010/2009/ES je pristojen FURS.
4. člen 
(zadosten uvoz) 
Šteje se, da je izpolnjen najnižji prag za število in obseg uvoznih poslov iz drugega odstavka 10. člena Uredbe 1010/2009/ES, če gospodarski subjekt letno uvozi v Republiko Slovenijo najmanj 30 pošiljk ribiških proizvodov in najmanj 60.000 kg ribiških proizvodov.
5. člen 
(izvršilni ukrepi) 
Če FURS zavrne uvoz v skladu z določbo 18. člena Uredbe 1005/2008/ES, se zavrnjeni ribiški proizvodi zasežejo in odvzamejo, odstranijo, prodajo ali uničijo v skladu s carinsko zakonodajo.
6. člen 
(prekrški) 
(1) Z globo od 1.200 do 41.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki:
1. izvozi ali ponovno izvozi ribiške proizvode v nasprotju s prvim odstavkom 15. člena ali 21. členom Uredbe 1005/2008/ES;
2. uvozi ribiške proizvode v nasprotju s prvim odstavkom 16. člena Uredbe 1005/2008/ES;
3. pomaga ribiškemu plovilu ali z njim sodeluje v nasprotju s 4. točko 37. člena Uredbe 1005/2008/ES;
4. uvozi ribiške proizvode v nasprotju z 9. točko 37. člena Uredbe 1005/2008/ES;
5. izvozi ali ponovno izvozi ribiške proizvode v nasprotju z 10. točko 37. člena Uredbe 1005/2008/ES;
6. uvozi ribiške proizvode, ki so jih ujela ribiška plovila pod zastavo nesodelujočih tretjih držav v nasprotju s 1. točko 38. člena Uredbe 1005/2008/ES;
7. izvozi ribiško plovilo v nasprotju s 5. točko 38. člena Uredbe 1005/2008/ES;
8. sodeluje v skupnih ribolovnih dejavnostih s plovilom pod zastavo nesodelujoče tretje države v nasprotju s 7. točko 38. člena Uredbe 1005/2008/ES.
(2) Z globo od 420 do 33.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 420 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznujejo tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika in odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(4) Z globo od 420 do 1.200 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik.
7. člen 
(hujši prekrški) 
(1) Z globo od 2.200 do 43.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki:
1. opravlja posle, ki so neposredno povezani z nezakonitim, neprijavljenim ali nereguliranim ribolovom, vključno s trgovino ali uvozom ribiških proizvodov v nasprotju s 3., 12., 13., 14., 15., 21., 37., 38., 39., 40. in 42. členom Uredbe 1005/2008/ES;
2. uporablja dokumente v nasprotju s točko (c) prvega odstavka 42. člena Uredbe 1005/2008/ES.
(2) Z globo od 840 do 34.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 840 do 4.600 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznujejo tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika in odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(4) Z globo od 840 do 1.500 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik.
(5) Za prekršek iz prvega odstavka tega člena se izreče tudi stranska sankcija odvzema predmetov. Stranska sankcija se izreče tudi, če predmeti niso storilčeva last.
8. člen 
(višina globe v hitrem prekrškovnem postopku) 
Za prekrške iz te uredbe se sme v hitrem postopku izreči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe, določene s to uredbo.
9. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o izvajanju uredb (ES) o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje (Uradni list RS, št. 77/12).
10. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen petega odstavka 7. člena in 8. člena te uredbe, ki začneta veljati 6. novembra 2016.
Št. 00715-22/2016
Ljubljana, dne 7. julija 2016
EVA 2015-2330-0003
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti