Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016

Kazalo

2073. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi, stran 7030.

  
Na podlagi drugega odstavka 19. člena, petega, šestega in sedmega odstavka 20. člena, drugega odstavka 83. člena ter prvega odstavka 115. člena in za izvrševanje 104. in 105. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi 
1. člen 
V Uredbi o odpadni električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/15) se v prvem odstavku 3. člena v 6. točki beseda »oblikovana« nadomesti z besedo »načrtovana«.
2. člen 
V četrtem odstavku 5. člena se za besedilom »navodila za uporabo« beseda »ali« nadomesti z besedo »in«.
3. člen 
V drugem odstavku 44. člena se v 1. točki za besedo »oziroma« doda beseda »osebnem«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Ministrstvo na podlagi obvestila iz prejšnjega odstavka spremeni podatke v evidenci iz prvega odstavka tega člena, o čemer proizvajalcu oziroma pooblaščenemu zastopniku izda potrdilo iz četrtega odstavka tega člena, ki vsebuje spremenjene podatke, oziroma ga izbriše iz evidence iz prvega odstavka tega člena z odločbo, če gre za opustitev dejavnosti.«.
Dosedanja šesti in sedmi odstavek postaneta sedmi in osmi odstavek.
4. člen 
V prvem odstavku 54. člena se v 8. točki za besedilom »73. člena« doda besedilo »ali drugim odstavkom 73.a člena«.
5. člen 
Za 73. členom se doda nov 73.a člen, ki se glasi:
»73.a člen 
(finančno jamstvo za obstoječe skupne načrte v letu 2016) 
(1) Nosilcu skupnega načrta iz prvega odstavka prejšnjega člena ministrstvo v letu 2016 določi finančno jamstvo in njegovo višino z odločbo do 31. julija 2016.
(2) Ministrstvo določi višino finančnega jamstva iz prejšnjega odstavka na podlagi predloga višine finančnega jamstva, ki ga nosilec skupnega načrta iz prejšnjega odstavka skupaj s prikazom izračuna pošlje ministrstvu najpozneje do 18. julija 2016.
(3) Nosilec skupnega načrta iz prvega odstavka tega člena pri izračunu predloga višine finančnega jamstva iz prejšnjega odstavka upošteva določbo prvega odstavka 37. člena te uredbe in dejanske stroške izvajanja skupnega načrta v letu 2015.
(4) Nosilec skupnega načrta iz prvega odstavka tega člena mora finančno jamstvo iz prvega odstavka tega člena poslati ministrstvu najpozneje do 1. septembra 2016, pri čemer mora biti veljavnost finančnega jamstva 12 mesecev po njegovi izdaji.«.
6. člen 
Priloga 4 se nadomesti z novo prilogo 4, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-31/2016
Ljubljana, dne 30. junija 2016
EVA 2016-2550-0090
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost