Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2016 z dne 24. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2016 z dne 24. 6. 2016

Kazalo

1929. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka, stran 6557.

  
Na podlagi drugega in petega odstavka 29. člena ter desetega odstavka 141. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 37/08 – ZST-1, 45/08 – ZArbit, 28/09, 51/10, 26/11, 17/13 – odl. US, 45/14 – odl. US, 53/14, 58/14 – odl. US, 54/15 in 76/15 – odl. US) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka 
1. člen 
V Pravilniku o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka (Uradni list RS, št. 104/11 in 88/14) se za 10. členom doda nov 10.a člen, ki se glasi:
»10.a člen 
(oprostitev plačila sodne takse po zakonu) 
Upnik, ki je po zakonu oproščen plačila sodne takse, se mora vpisati na seznam oseb, ki so po zakonu oproščene plačila sodne takse, ki ga na podlagi matičnih številk vodi Centralni oddelek za verodostojno listino pri Okrajnem sodišču v Ljubljani (v nadaljnjem besedilu: CoVL). Razen v primerih iz 21. in 23. člena tega pravilnika informacijski sistem na podlagi matične številke upnika, navedene v predlogu za izvršbo, avtomatično zaznamuje oprostitev v elektronskem spisu.«.
2. člen 
Za osmim odstavkom 14. člena se doda nov deveti odstavek, ki se glasi:
»(9) Če sta stranki glede terjatve, zaradi katere zahteva upnik izvršbo na podlagi verodostojne listine, sklenili arbitražni sporazum in želi upnik predlagati, da se v primeru dolžnikovega ugovora sodni postopek ustavi, sodišče izreče za nepristojno, razveljavi v postopku opravljena dejanja in zavrže predlog za izvršbo (osmi odstavek 41. člena zakona), predlogu za izvršbo priloži prilogo na posebnem belem listu, formata A4, na katerem navede ta podatek in podatke o listini, ki vsebuje sporazum.«.
3. člen 
V petem odstavku 18. člena se besedilo »Centralnem oddelku za verodostojno listino pri Okrajnem sodišču v Ljubljani (v nadaljnjem besedilu: CoVL)« nadomesti z besedo »CoVL«.
4. člen 
Drugi odstavek 19. člena se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
5. člen 
Peti odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Na podlagi matične številke upnika, navedene v predlogu za izvršbo, se v primeru, če je upnik vpisan na seznam iz 10.a člena tega pravilnika, ne glede na tretji odstavek tega člena šteje, da je tak predlog za izvršbo vložen v trenutku, ko ga informacijski sistem prevzame. Upnik je o času prevzema predloga za izvršbo in o opravilni številki, pod katero se vodi izvršilna zadeva, obveščen v svojem elektronskem odložišču.«.
6. člen 
V Prilogi 7 se v sektorju 5 za 4. točko doda nova 5. točka, ki se glasi:
»5. arbitražni sporazum 
Če ste glede terjatve, zaradi katere zahtevate izvršbo na podlagi verodostojne listine, z dolžnikom sklenili arbitražni sporazum in želite predlagati, da se v primeru dolžnikovega ugovora sodni postopek ustavi, sodišče izreče za nepristojno, razveljavi v postopku opravljena dejanja in zavrže predlog za izvršbo (osmi odstavek 41. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju), to obvezno vpišite na prilogi – posebnem belem listu, formata A4, na katerem navedete tudi podatke o listini, ki vsebuje sporazum.«.
V sektorju 9 se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»V rubriki »zlasti« lahko navedete premičnine, za katere predlagate, da jih izvršitelj najprej zarubi. Če dolžnik nima stalnega prebivališča ali sedeža v Republiki Sloveniji, morate označiti premičnine.«.
7. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-209/2016
Ljubljana, dne 21. junija 2016
EVA 2016-2030-0015
 
mag. Goran Klemenčič l.r.
Minister 
za pravosodje 

AAA Zlata odličnost