Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016

Kazalo

1803. Pravilnik o protieksplozijski zaščiti, stran 6154.

  
Na podlagi 5. člena, prvega odstavka 6. člena, šestega odstavka 7. člena in 8. člena ter za izvrševanje 9., 14. in 16. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/11) ter na podlagi četrtega odstavka 1. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) izdajata minister za gospodarski razvoj in tehnologijo in ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
P R A V I L N I K 
o protieksplozijski zaščiti 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta pravilnik določa zahteve, ki jih morajo izpolnjevati oprema in zaščitni sistemi, namenjeni za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah. Določa tudi zahteve za varnost in varovanje zdravja delavcev, ki so lahko ogroženi zaradi eksplozivnih atmosfer, ter ukrepe za varno obratovanje in delo v potencialno eksplozivnih atmosferah.
(2) Ta pravilnik prenaša v pravni red Republike Slovenije Direktivo 2014/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z opremo in zaščitnimi sistemi, namenjenimi za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah (prenovitev) (UL L št. 96 z dne 29. 3. 2014, str. 309).
(3) Ta pravilnik prenaša v pravni red Republike Slovenije tudi Direktivo 1999/92/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 1999 o minimalnih zahtevah za izboljšanje varnosti in varstva zdravja delavcev, ki so lahko ogroženi zaradi eksplozivnih atmosfer (UL L št. 23 z dne 28. 1. 2000, str. 57).
2. člen 
(področje uporabe) 
(1) Ta pravilnik se uporablja za naslednje proizvode:
a) opremo in zaščitne sisteme, namenjene uporabi v potencialno eksplozivnih atmosferah;
b) varnostne naprave, kontrolne naprave in upravljalne naprave, ki so namenjene za uporabo zunaj potencialno eksplozivnih atmosfer, vendar pa so potrebne ali koristne za varno delovanje opreme ali zaščitnih sistemov, kar zadeva nevarnost eksplozij;
c) komponente, namenjene vgradnji v opremo in zaščitne sisteme iz točke a) tega odstavka.
(2) Ta pravilnik se ne uporablja za:
a) medicinske naprave, namenjene uporabi v medicinskem okolju;
b) opremo in zaščitne sisteme, pri katerih je nevarnost eksplozije izključno posledica navzočnosti eksplozivnih snovi ali nestabilnih kemikalij;
c) opremo za uporabo v domačem in nekomercialnem okolju, kjer lahko potencialno eksplozivne atmosfere le redko nastanejo, in sicer izključno zaradi uhajanja kurilnega plina;
č) osebno varovalno opremo, ki jo zajema predpis, ki ureja dajanje osebne varovalne opreme na trg in v uporabo;
d) pomorska plovila in mobilne enote na morju, skupaj z opremo na krovu takih plovil ali enot;
e) prevozna sredstva, in sicer vozila in njihove prikolice, namenjene izključno prevozu potnikov po zračnih ali vodnih poteh oziroma po cestnem ali železniškem omrežju, prevozna sredstva, načrtovana za prevoz blaga po zračnih poteh, javnih cestah, železniških omrežjih ali vodi. Vozila, namenjena za uporabo v potencialno eksplozivni atmosferi, niso izključena iz področja uporabe tega pravilnika;
f) proizvodnjo orožja, streliva in vojaških sredstev ali trgovino z njimi.
(3) Ta pravilnik se prav tako ne uporablja za:
a) področja, ki se uporabljajo neposredno za zdravljenje bolnikov in med zdravljenjem;
b) uporabo naprav na plinska goriva, če njihovo uporabo urejajo drugi predpisi;
c) proizvodnjo, uporabo, hranjenje in prevoz eksplozivov ali kemično nestabilnih snovi in ravnanje z njimi;
č) izvajanje rudarskih in podzemnih gradbenih del, ki se izvajajo z rudarskimi metodami dela in v skladu s posebnimi predpisi;
d) uporabo prevoznih sredstev po zemlji, morju ali zraku, če so urejena z drugimi predpisi. Prevozna sredstva, namenjena za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah, niso izključena.
3. člen 
(pomen izrazov) 
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo naslednje:
1. »oprema« so stroji, aparati, pritrjene ali gibljive naprave, kontrolne komponente in njihove pritikline ter sistemi za zaznavanje ali preprečevanje, ki so ločeno ali skupaj namenjeni tvorjenju, prenosu, shranjevanju, merjenju, nadzoru in pretvorbi energije in obdelavi materialov in ki lahko povzročijo eksplozijo s svojimi lastnimi potencialnimi viri vžiga;
2. »zaščitni sistem« je vsaka naprava razen komponent opreme, ki je namenjena takojšnji ustavitvi nastajajočih eksplozij oziroma omejitvi dosega učinka plamenov in tlaka eksplozije, ter dana na trg ločeno kot avtonomni sistem;
3. »komponenta« je vsak del, ki je nujen za varno delovanje opreme in zaščitnih sistemov, vendar nima avtonomne funkcije;
4. »eksplozivne atmosfere« so zmesi vnetljivih snovi v obliki plinov, hlapov, megle ali prahu z zrakom pri atmosferskih razmerah, v katerih se ob vžigu plamen razširi na celotno nezgorelo zmes;
5. »potencialno eksplozivna atmosfera« je atmosfera, ki lahko postane eksplozivna zaradi lokalnih ali obratovalnih razmer;
6. »skupina opreme I« je oprema, namenjena uporabi v podzemnih delih rudnikov in v tistih delih napeljave na površini, ki jo lahko ogroža jamski plin ali gorljiv prah, vključno kategoriji M 1 in M 2, kakor je določeno v Prilogi 1, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika;
7. »skupina opreme II« je oprema, namenjena uporabi na drugih mestih, ki jih lahko ogrožajo eksplozivne atmosfere, vključno kategorije opreme 1, 2 in 3, kakor je določeno v Prilogi 1 tega pravilnika;
8. »kategorija opreme« je klasifikacija opreme v okviru vsake skupine opreme iz Priloge 1 tega pravilnika, ki določa zahtevano raven zaščite, ki jo je treba zagotoviti;
9. »namenska uporaba« je uporaba proizvoda, ki jo proizvajalec določi tako, da opremo uvrsti v določeno skupino in kategorijo opreme ali da zagotovi vse informacije, ki so potrebne za varno delovanje zaščitnega sistema, naprave ali komponente;
10. »omogočanje dostopa na trg« je vsaka dobava proizvoda za distribucijo, porabo ali uporabo na trgu Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) v okviru gospodarske dejavnosti, bodisi plačljivo ali brezplačno;
11. »dajanje na trg« je prvo omogočanje dostopa proizvoda na trg EU;
12. »proizvajalec« je vsaka fizična ali pravna oseba, ki proizvaja proizvod ali za katero se tak proizvod načrtuje ali proizvaja in ki trži ta proizvod pod svojim imenom ali blagovno znamko ali ga uporablja za svoj namen;
13. »pooblaščeni zastopnik« je vsaka fizična ali pravna oseba s sedežem v EU, ki jo je proizvajalec pisno pooblastil, da v njegovem imenu izvaja določene naloge;
14. »uvoznik« je vsaka fizična ali pravna oseba s sedežem v EU, ki da proizvod iz tretje države na trg EU;
15. »distributer« je vsaka fizična ali pravna oseba v dobavni verigi, razen proizvajalca ali uvoznika, ki omogoči dostopnost proizvoda na trgu;
16. »gospodarski subjekti« so proizvajalci, pooblaščeni zastopniki, uvozniki in distributerji;
17. »tehnična specifikacija« je dokument, s katerim so določene tehnične zahteve, ki jih mora izpolnjevati proizvod;
18. »harmonizirani standard« je harmonizirani standard, kakor je opredeljen v točki c) prvega odstavka 2. člena Uredbe (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o evropski standardizaciji, spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES in 2009/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Sklepa Sveta 87/95/EGS in Sklepa št. 1673/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 316, z dne 14. 11. 2012, str. 12);
19. »akreditacija« je akreditacija, kakor je opredeljena v 10. točki 2. člena Uredbe št. 765/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov ter razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 339/93 (UL L, št. 218 z dne 13. 8. 2008, str. 30; v nadaljnjem besedilu: Uredba 765/2008/ES);
20. »ugotavljanje skladnosti« je postopek ugotavljanja, ali so izpolnjene bistvene zdravstvene in varnostne zahteve iz tega pravilnika glede proizvoda ter načrtovanih in izvedenih ukrepov protieksplozijske zaščite v objektih;
21. »organ za ugotavljanje skladnosti« je organ, ki izvaja dejavnosti ugotavljanja skladnosti, vključno z umerjanjem, preskušanjem, certificiranjem in pregledovanjem oziroma kontrolo;
22. »odpoklic« je vsak ukrep za vrnitev proizvoda, ki je že dostopen končnemu uporabniku;
23. »umik« je vsak ukrep za preprečitev dostopnosti proizvoda iz dobavne verige na trgu;
24. »zakonodaja EU o harmonizaciji« je vsaka zakonodaja EU, ki harmonizira pogoje za trženje proizvodov;
25. »oznaka CE« je oznaka, s katero proizvajalec označuje, da je proizvod v skladu z veljavnimi zahtevami iz zakonodaje EU o harmonizaciji, ki zahteva njeno namestitev;
26. »priglašeni organ« je organ za ugotavljanje skladnosti, ki izvaja postopke ugotavljanja skladnosti, izpolnjuje predpisane zahteve, kot je določeno v usklajevalni zakonodaji EU, ter je priglašen pri Evropski komisiji (v nadaljnjem besedilu: Komisija) v skladu s tem pravilnikom;
27. »usklajevalna zakonodaja EU« je vsaka zakonodaja EU, ki usklajuje pogoje za trženje proizvodov;
28. »vgraditev« je nameščanje, priključitev, povezovanje, nastavitev oziroma varovanje opreme;
29. »delodajalec« je vsak delodajalec in samozaposlena oseba skladno z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu.
4. člen 
(omogočanje dostopa na trg in dajanje v uporabo) 
(1) Proizvodom je lahko omogočen dostop na trg in dajanje v uporabo le, če so ob ustrezni vgraditvi in vzdrževanju ter uporabi v skladu z njihovo namensko uporabo skladni s tem pravilnikom.
(2) Na sejmih, razstavah in predstavitvah se ne sme preprečevati prikazovanja proizvodov, ki niso v skladu s tem pravilnikom, če vidna oznaka jasno kaže, da proizvodi niso v skladu s tem pravilnikom, in niso naprodaj, dokler jih proizvajalec ne uskladi. Predstavitve so dovoljene le, če so zagotovljeni ustrezni varnostni ukrepi za zaščito ljudi.
5. člen 
(bistvene zdravstvene in varnostne zahteve) 
Proizvodi morajo izpolnjevati bistvene zdravstvene in varnostne zahteve, ki so zanje določene v Prilogi 2, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika, ob upoštevanju njihove namenske uporabe.
6. člen 
(prosti pretok) 
Ne sme se prepovedati, omejevati ali ovirati dostopnosti na trgu in uporabe proizvodov, ki so v skladu s tem pravilnikom.
II. OBVEZNOSTI GOSPODARSKIH SUBJEKTOV 
7. člen 
(obveznosti proizvajalca) 
(1) Proizvajalec zagotovi, da je proizvod, ki ga da na trg, načrtovan in proizveden v skladu z bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami iz Priloge 2 tega pravilnika.
(2) Proizvajalec pripravi tehnično dokumentacijo iz prilog od 3 do 9, ki so priloge in sestavni del tega pravilnika, ter izvede ustrezni postopek ugotavljanja skladnosti iz 14. člena tega pravilnika ali za njegovo izvedbo pooblasti tretjo osebo. Kadar je bilo s tem postopkom že dokazano, da proizvod razen komponente izpolnjuje veljavne zahteve, proizvajalec pripravi izjavo EU o skladnosti in namesti oznako CE. Kadar je bilo z ustreznim postopkom ugotavljanja skladnosti dokazano, da komponenta izpolnjuje veljavne zahteve, proizvajalec pripravi pisno potrdilo o skladnosti iz tretjega odstavka 14. člena tega pravilnika. Proizvajalec zagotovi, da je k vsakemu proizvodu priložen izvod izjave EU o skladnosti in potrdila o skladnosti, kakor pride v poštev. Kadar pa se veliko število proizvodov dostavi enemu samemu uporabniku, se lahko zadevni seriji ali pošiljki priloži en izvod.
(3) Proizvajalec hrani tehnično dokumentacijo in izjavo EU o skladnosti ali, kadar pride v poštev, potrdilo o skladnosti še deset let po tem, ko je bil proizvod dan na trg.
(4) Proizvajalec zagotovi, da se izvajajo postopki za ohranjanje skladnosti serijske proizvodnje s tem pravilnikom. Ustrezno je treba upoštevati spremembe pri načrtovanju proizvoda ali njegovih lastnosti ter spremembe harmoniziranih standardov ali drugih tehničnih specifikacij glede skladnosti proizvoda. Proizvajalec, kadar je to potrebno zaradi tveganj, ki jih pomeni proizvod, ter zaradi zaščite zdravja in varnosti končnih uporabnikov, pregleduje vzorce proizvodov, katerih dostop je omogočil na trgu, preučuje pritožbe in po potrebi vodi knjigo pritožb in register neustreznih proizvodov in njihovega odpoklica ter o vsem tovrstnem spremljanju obvešča distributerje.
(5) Proizvajalec zagotovi, da je na proizvodu, ki ga je dal na trg, označena vrsta, serija ali serijska številka ali kateri koli drugi identifikacijski znak; če velikost ali značilnosti proizvoda tega ne dopuščajo, zagotovi, da so podatki navedeni na embalaži ali v spremnem dokumentu.
(6) Proizvajalec zagotovi, da so proizvodi razen komponent, ki jih je dal na trg, opremljeni s posebno oznako protieksplozijske zaščite in, kadar pride v poštev, z drugimi oznakami in informacijami iz 1.0.5 točke Priloge 2 tega pravilnika.
(7) Proizvajalec na proizvodu navede svoje ime, registrirano trgovsko ime ali registrirano blagovno znamko in naslov, na katerem je dosegljiv, kadar pa to ni mogoče, podatke navede na embalaži ali v dokumentu, ki je priložen k proizvodu. V naslovu se navede center za stike, kjer je proizvajalec dosegljiv. Kontaktni podatki so v jeziku, ki je končnim uporabnikom in organom za nadzor trga zlahka razumljiv.
(8) Proizvajalec zagotovi, da so k proizvodu priložena navodila in varnostne informacije v slovenskem jeziku. Taka navodila in varnostne informacije ter vse označevanje morajo biti jasni, razumljivi in čitljivi.
(9) Proizvajalec, ki meni ali utemeljeno domneva, da proizvod, ki ga je dal na trg, ni v skladu s tem pravilnikom, nemudoma izvede potrebne popravljalne ukrepe, da zagotovi skladnost proizvoda, ali pa ga po potrebi umakne ali odpokliče. Kadar proizvod pomeni tveganje, proizvajalec o tem takoj obvesti pristojne nacionalne organe za nadzor trga držav članic EU, v katerih je ta proizvod dostopen na trgu, in jim predloži informacije, zlasti o neskladnosti in kakršnih koli sprejetih korektivnih ukrepih.
(10) Proizvajalec na podlagi utemeljene zahteve pristojnega organa za nadzor trga predloži vse potrebne informacije in dokumentacijo za dokazovanje skladnosti proizvoda s tem pravilnikom, in sicer v papirni ali elektronski obliki in v jeziku, ki ga navedeni organ brez težav razume. S tem organom na njegovo zahtevo sodeluje pri vseh dejavnostih, katerih cilj je preprečiti tveganje, ki ga povzroča proizvod, ki ga je dal na trg.
8. člen 
(pooblaščeni zastopnik) 
(1) Proizvajalec lahko s pisnim pooblastilom določi pooblaščenega zastopnika. Obveznosti iz prvega odstavka prejšnjega člena in obveznost priprave tehnične dokumentacije iz drugega odstavka prejšnjega člena niso del nalog pooblaščenega zastopnika.
(2) Pooblaščeni zastopnik opravlja naloge, določene v pooblastilu, ki ga prejme od proizvajalca. Pooblastilo pooblaščenemu zastopniku omogoča opravljati vsaj naslednje:
a) še deset let po tem, ko je bil proizvod dan na trg, omogoča organom za nadzor trga dostop do izjave EU o skladnosti ali, kadar pride v poštev, potrdila o skladnosti in tehnične dokumentacije;
b) na podlagi utemeljene zahteve pristojnega organa za nadzor trga zagotovi vse potrebne informacije in dokumentacijo, potrebno za dokazovanje skladnosti proizvoda;
c) na zahtevo organov za nadzor trga sodeluje pri vseh dejavnostih, katerih cilj je preprečiti tveganja, ki jih pomeni proizvod, v okviru pooblastil pooblaščenega zastopnika.
9. člen 
(obveznosti uvoznika) 
(1) Uvoznik daje na trg le proizvode, ki so skladni z določbami tega pravilnika.
(2) Preden da proizvod na trg, uvoznik zagotovi, da je proizvajalec izvedel ustrezni postopek ugotavljanja skladnosti iz 14. člena tega pravilnika. Zagotovi, da je proizvajalec pripravil tehnično dokumentacijo, da ima proizvod nameščeno oznako CE in, kadar pride v poštev, da mu je priložena izjava EU o skladnosti ali potrdilo o skladnosti in zahtevani dokumenti ter da je proizvajalec izpolnil zahteve iz petega, šestega in sedmega odstavka 7. člena tega pravilnika. Kadar uvoznik meni ali upravičeno domneva, da proizvod ni skladen z bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami iz Priloge 2 tega pravilnika, da proizvod na trg šele po uskladitvi. Kadar proizvod pomeni tveganje, uvoznik o tem obvesti proizvajalca in pristojni organ za nadzor trga.
(3) Uvoznik na proizvodu navede svoje ime, registrirano trgovsko ime ali registrirano blagovno znamko in naslov, na katerem je dosegljiv, kadar pa to ni mogoče, podatke navede na embalaži ali v dokumentu, ki je priložen proizvodu. Kontaktni podatki so v jeziku, ki je končnim uporabnikom in organom za nadzor trga zlahka razumljiv.
(4) Uvoznik zagotovi, da so k proizvodu priložena navodila in varnostne informacije v slovenskem jeziku.
(5) Uvoznik zagotovi, da medtem, ko je odgovoren za proizvod, razmere skladiščenja ali prevoza proizvoda ne ogrožajo njegovega izpolnjevanja bistvenih zdravstvenih in varnostnih zahtev iz Priloge 2 tega pravilnika.
(6) Uvoznik, kadar je to potrebno zaradi tveganj, ki jih pomeni proizvod, ter zaradi zaščite zdravja in varnosti končnih uporabnikov, pregleduje vzorce proizvodov, katerih dostopnost je omogočil na trgu, preučuje pritožbe in po potrebi vodi knjigo pritožb in register neustreznih proizvodov in njihovega odpoklica ter o vsem tovrstnem spremljanju obvešča distributerje.
(7) Uvoznik, ki meni ali upravičeno domneva, da proizvod, ki ga je dal na trg, ni skladen s tem pravilnikom, nemudoma izvede potrebne popravljalne ukrepe, da zagotovi skladnost proizvoda, ali pa ga po potrebi umakne ali odpokliče. Kadar proizvod pomeni tveganje, uvoznik o tem takoj obvesti pristojni organ za nadzor trga, in mu predloži podatke, zlasti o neskladnosti in vseh izvedenih popravljalnih ukrepih.
(8) Uvoznik še deset let po tem, ko je bil proizvod dan na trg, omogoča organom za nadzor trga dostop do izvoda izjave EU o skladnosti ali, kadar pride v poštev, potrdila o skladnosti in zagotovi, da jim je na njihovo zahtevo na voljo tehnična dokumentacija.
(9) Uvoznik na podlagi utemeljene zahteve pristojnega organa za nadzor trga zagotovi vse potrebne informacije in dokumentacijo za dokazovanje skladnosti proizvoda v papirni in elektronski obliki in v jeziku, ki ga organ za nadzor trga brez težav razume. S tem organom na njegovo zahtevo sodeluje pri vseh dejavnostih, katerih cilj je preprečiti tveganje, ki ga povzročajo proizvodi, ki jih je dal na trg.
10. člen 
(obveznosti distributerja) 
(1) Ko distributer omogoča dostopnost proizvoda na trgu, deluje s potrebno skrbnostjo, da zagotovi njegovo skladnost z zahtevami tega pravilnika.
(2) Preden distributer omogoči dostopnost proizvoda na trgu, preveri, ali ima proizvod oznako CE, ali je, kadar je potrebno, k njemu priložena izjava EU o skladnosti oziroma potrdilo o skladnosti in zahtevana dokumentacija ter navodila in varnostne informacije v slovenskem jeziku, ter ali sta proizvajalec in uvoznik izpolnila zahteve iz petega, šestega in sedmega odstavka 7. člena tega pravilnika oziroma tretjega odstavka 9. člena tega pravilnika. Kadar distributer meni ali upravičeno domneva, da proizvod ne izpolnjuje bistvenih zdravstvenih in varnostnih zahtev iz Priloge 2 tega pravilnika, omogoči dostopnost proizvoda na trgu šele potem, ko je usklajen z zahtevami tega pravilnika. Kadar proizvod pomeni tveganje, distributer o tem obvesti tudi proizvajalca ali uvoznika in organe za nadzor trga.
(3) Distributer zagotovi, da v času njegove odgovornosti za proizvod, razmere skladiščenja ali prevoza ne ogrožajo njegovega izpolnjevanja bistvenih zdravstvenih in varnostnih zahtev iz Priloge 2 tega pravilnika.
(4) Distributer, ki meni ali utemeljeno domneva, da proizvod, katerega dostopnost na trgu je omogočil, ni skladen s tem pravilnikom, zagotovi sprejetje ustreznih popravljalnih ukrepov, s katerimi se doseže skladnost navedenega proizvoda, ali pa ga po potrebi umakne ali odpokliče. Kadar proizvod pomeni tveganje za varnost ljudi in premoženja, distributer o tem takoj obvesti pristojni organ za nadzor trga, in mu predloži informacije, zlasti o neskladnosti in kakršnih koli sprejetih popravljalnih ukrepih.
(5) Distributer na podlagi utemeljene zahteve pristojnega organa za nadzor trga zagotovi vse potrebne informacije in dokumentacijo za dokazovanje skladnosti proizvoda v papirni ali elektronski obliki. S tem organom na njegovo zahtevo sodeluje pri vseh dejavnostih, katerih cilj je preprečiti tveganje, ki ga povzroča proizvod, katerega dostopnost na trgu je omogočil.
11. člen 
(primeri, ko se obveznosti proizvajalca uporabljajo za uvoznika in distributerja) 
Uvoznik ali distributer se za namene tega pravilnika obravnavata kot proizvajalec in zanju veljajo obveznosti proizvajalca iz 7. člena tega pravilnika, kadar dasta proizvod na trg pod svojim imenom ali blagovno znamko ali spremenita proizvod, ki je že bil dan na trg, tako, da to lahko vpliva na skladnost s tem pravilnikom.
12. člen 
(identifikacija gospodarskega subjekta) 
(1) Gospodarski subjekt organom za nadzor trga na zahtevo sporoči podatke o:
a) vsakem gospodarskem subjektu, ki mu je dobavil proizvod;
b) vsakem gospodarskem subjektu, kateremu je dobavil proizvod.
(2) Gospodarski subjekt mora biti sposoben predložiti informacije iz prejšnjega odstavka še deset let po tem, ko mu je bil proizvod dobavljen, oziroma deset let po tem, ko je proizvod dobavil.
III. SKLADNOST PROIZVODA 
13. člen 
(domneva o skladnosti proizvodov) 
Za proizvode, ki so v skladu s harmoniziranimi standardi ali delom harmoniziranih standardov, katerih seznam je objavljen na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za trg (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), se domneva, da so v skladu z bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami iz Priloge 2 tega pravilnika, zajetimi v teh standardih ali njihovih delih.
14. člen 
(postopki ugotavljanja skladnosti) 
(1) Za ugotavljanje skladnosti opreme in po potrebi naprav iz točke b) prvega odstavka 2. člena tega pravilnika se uporabljajo naslednji postopki:
a) za skupino opreme I in II, kategorijo opreme M 1 in 1, EU-pregled tipa iz Priloge 3 tega pravilnika, skupaj z naslednjim:
– skladnost s tipom na podlagi zagotavljanja kakovosti proizvodnega procesa iz Priloge 4 tega pravilnika ali
– skladnost s tipom na podlagi preverjanja proizvoda iz Priloge 5 tega pravilnika;
b) za skupino opreme I in II, kategorijo opreme M 2 in 2:
– pri motorjih z notranjim izgorevanjem ter električni opremi v teh skupinah in kategorijah EU-pregled tipa iz Priloge 3 tega pravilnika, skupaj z naslednjim:
1. skladnost s tipom na podlagi notranje kontrole proizvodnje in nadzorovanih preskusov proizvodov iz Priloge 6 ali
2. skladnost s tipom na podlagi zagotavljanja kakovosti proizvoda iz Priloge 7 tega pravilnika; 
– pri drugi opremi v teh skupinah in kategorijah notranjo kontrolo proizvodnje iz Priloge 8 tega pravilnika in predložitev tehnične dokumentacije iz 2. točke Priloge 8 tega pravilnika priglašenemu organu, ki mora čim prej potrditi prejem, in jo shraniti;
c) za skupino opreme II, kategorijo opreme 3, z notranjo kontrolo proizvodnje iz Priloge 8 tega pravilnika;
č) za skupino opreme I in II poleg postopkov iz točk a), b) in c) tega odstavka se lahko uporabi skladnost na podlagi preverjanja enote iz Priloge 9 tega pravilnika.
(2) Postopek iz točk a) ali č) prejšnjega odstavka se uporablja za ugotavljanje skladnosti zaščitnih sistemov.
(3) Postopki iz prvega odstavka tega člena se uporabljajo tudi za komponente, razen namestitve oznake CE in priprave izjave EU o skladnosti. Proizvajalec izda pisno potrdilo o skladnosti, s katerim izjavlja skladnost komponent z določbami tega pravilnika ter z opisom njihovih lastnosti in zahtev, kako morajo biti vgrajene v opremo ali zaščitne sisteme, da ti izpolnjujejo bistvene zdravstvene in varnostne zahteve iz Priloge 2 tega pravilnika, ki se uporabljajo za dokončano opremo ali zaščitne sisteme.
(4) Poleg postopkov ugotavljanja skladnosti iz prvega in drugega odstavka tega člena se lahko izvede postopek iz Priloge 8 tega pravilnika glede varnostnih vidikov iz 1.2.7 točke Priloge 2 tega pravilnika.
(5) Ne glede na prvi, drugi in četrti odstavek tega člena lahko organi za nadzor trga na podlagi utemeljene zahteve dovolijo dajanje proizvodov na trg in v uporabo, razen komponent, za katere niso bili uporabljeni postopki iz prvega, drugega in četrtega odstavka in ima njihova uporaba namen zaščite.
(6) Dokumenti in dopisovanje v zvezi s postopki ugotavljanja skladnosti iz prvega do četrtega odstavka tega člena se pripravijo v slovenskem jeziku oziroma jeziku, za katerega se partnerja dogovorita.
15. člen 
(izjava EU o skladnosti) 
(1) Z izjavo EU o skladnosti se potrjuje, da je bilo dokazano izpolnjevanje bistvenih zdravstvenih in varnostnih zahtev iz Priloge 2 tega pravilnika.
(2) Izjava EU o skladnosti ima vzorčno strukturo, določeno v Prilogi 10, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika, in vsebuje sestavine, opredeljene v ustreznih postopkih ugotavljanja skladnosti iz prilog od 3 do 9 tega pravilnika. Prevedena je v slovenski jezik.
(3) Kadar se za proizvod uporablja več kot en predpis EU, ki zahteva izjavo EU o skladnosti, se pripravi enotna izjava EU o skladnosti z vsemi temi predpisi EU. Navedena izjava vsebuje opredelitev zadevnih predpisov EU, vključno z navedbo njihove objave.
(4) Proizvajalec s pripravo izjave EU o skladnosti prevzame odgovornost za to, da proizvod izpolnjuje zahteve iz tega pravilnika.
16. člen 
(splošna načela za oznako CE) 
Za oznako CE veljajo splošna načela iz 30. člena Uredbe 765/2008/ES.
17. člen 
(pravila in pogoji za namestitev oznake CE in drugih oznak) 
(1) Oznaka CE se namesti vidno, čitljivo in neizbrisno na proizvod ali na njegovo tablico s podatki. Kadar to ni mogoče ali zaradi značilnosti proizvoda ni upravičeno, se namesti na embalažo in v spremne dokumente.
(2) Oznaka CE se namesti, preden je proizvod dan na trg.
(3) Poleg oznake CE je identifikacijska številka priglašenega organa, kadar ta sodeluje v fazi kontrole proizvodnje. Identifikacijsko številko priglašenega organa namesti organ sam ali pa jo v skladu z njegovimi navodili namesti proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik.
(4) Poleg oznake CE in, kadar pride v poštev, identifikacijske številke priglašenega organa so posebna oznaka protieksplozijske zaščite Slika 1, simboli skupine ali kategorije opreme in, kadar pride v poštev, druge oznake in informacije iz 1.0.5 točke Priloge 2 tega pravilnika.
(5) Poleg oznake CE in oznak, simbolov in informacij iz prejšnjega odstavka in po potrebi identifikacijske številke priglašenega organa je lahko katera koli druga oznaka, ki označuje posebno tveganje ali uporabo. Proizvodi, ki so načrtovani za posebne vrste eksplozivnih atmosfer, morajo biti ustrezno označeni.
(6) Organi za nadzor trga nadalje razvijajo obstoječe mehanizme, da zagotovijo pravilno izvajanje ureditve, ki ureja oznako CE, in v primeru nepravilne rabe te oznake ustrezno ukrepajo.
IV. ORGANI ZA UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI IN PRIGLASITEV 
18. člen 
(priglasitveni organ) 
Priglasitveni organ za namene tega pravilnika je ministrstvo.
19. člen 
(obveznost obveščanja za priglasitveni organ) 
Ministrstvo obvesti Komisijo o svojih postopkih v zvezi z ocenjevanjem usposobljenosti, določitvijo in priglasitvijo organov za ugotavljanje skladnosti ter o spremljanju priglašenih organov in vseh spremembah glede tega.
20. člen 
(zahteve za organe za ugotavljanje skladnosti) 
(1) Organi za ugotavljanje skladnosti morajo izpolnjevati zahteve iz zakona, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti, in so podrobneje določene v drugem do enajstem odstavku tega člena.
(2) Organi za ugotavljanje skladnosti zagotavljajo v postopku ugotavljanja skladnosti kot tretja stranka neodvisnost od organizacije ali proizvoda, katerega skladnost ugotavljajo. Organi, ki so del poslovnega združenja ali strokovnih zvez, ki zastopajo podjetja, vključena v načrtovanje, proizvodnjo, dobavo, sestavljanje, uporabo ali vzdrževanje proizvodov, katerih skladnost ugotavljajo, se štejejo kot taki organi, če sta dokazani njihova neodvisnost in odsotnost nasprotja interesov.
(3) Organi za ugotavljanje skladnosti, njihovo najvišje vodstvo in osebje, odgovorno za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti, niso niti načrtovalci, proizvajalci, dobavitelji, monterji, kupci, lastniki, uporabniki ali vzdrževalci proizvoda, ki ga ocenjujejo, niti zastopniki katere od teh strani. Mogoča je uporaba ocenjenih proizvodov, nujnih za delovanje organov za ugotavljanje skladnosti, ali uporaba takšnih proizvodov v zasebne namene. Organi za ugotavljanje skladnosti, njihovo najvišje vodstvo in osebje, odgovorno za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti, ni neposredno vključeno v načrtovanje, proizvodnjo ali konstrukcijo, trženje, vgraditev, uporabo ali vzdrževanje teh proizvodov niti ne zastopajo strani, ki sodelujejo pri teh dejavnostih. Ne sodelujejo pri nobenih dejavnostih, ki bi lahko nasprotovale njihovi neodvisni presoji in integriteti v zvezi z dejavnostmi ugotavljanja skladnosti, kar zlasti velja za svetovalne storitve. Organi za ugotavljanje skladnosti zagotovijo, da dejavnosti njihovih odvisnih družb ali podizvajalcev ne vplivajo na zaupnost, objektivnost ali nepristranskost njihovih dejavnosti ugotavljanja skladnosti.
(4) Organi za ugotavljanje skladnosti in njihovo osebje izvajajo dejavnosti ugotavljanja skladnosti z največjo poklicno integriteto in zahtevano strokovno usposobljenostjo na določenem področju, brez pritiskov in spodbud, zlasti finančnih, ki bi lahko vplivali na njihovo presojo ali rezultate njihovih dejavnosti ugotavljanja skladnosti, zlasti kar zadeva osebe ali skupine oseb, za katere so pomembni rezultati teh dejavnosti.
(5) Organ za ugotavljanje skladnosti mora biti sposoben izvajati vse naloge ugotavljanja skladnosti, ki so mu dodeljene v prilogah od 3 do 7 tega pravilnika in Prilogi 9 tega pravilnika, za katere je bil priglašen, bodisi da navedene naloge izvede sam bodisi da so izvedene v njegovem imenu in v okviru njegove odgovornosti. Organ za ugotavljanje skladnosti mora imeti vedno za vsak postopek ugotavljanja skladnosti in za vsako vrsto ali kategorijo proizvodov, za katere je priglašen, na voljo potrebno:
a) osebje s strokovnim znanjem ter zadostnimi in ustreznimi izkušnjami za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti;
b) opise postopkov, v skladu s katerimi se izvaja ugotavljanje skladnosti, ki zagotavljajo preglednost in zmožnost njihove ponovitve. Izvajati mora ustrezne ukrepe in postopke za razlikovanje med nalogami, ki jih izvaja kot priglašeni organ, in drugimi dejavnostmi;
c) postopke za izvajanje dejavnosti, pri katerih je ustrezno upoštevana velikost podjetja, sektor, v katerem deluje in njegova struktura, stopnja zahtevnosti tehnologije zadevnega proizvoda ter množični ali serijski način proizvodnega postopka.
(6) Organi za ugotavljanje skladnosti morajo imeti potrebna sredstva za ustrezno izvajanje tehničnih in administrativnih nalog, povezanih z dejavnostmi za ugotavljanje skladnosti, ter dostop do vse potrebne opreme in pripomočkov.
(7) Osebje, odgovorno za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti, ima:
a) primerno strokovno in poklicno usposobljenost, ki zajema vse dejavnosti ugotavljanja skladnosti, za katere je bil organ za ugotavljanje skladnosti priglašen;
b) zadovoljivo znanje o zahtevah glede ocenjevanj, ki jih izvaja, in ustrezna pooblastila za njihovo izvedbo;
c) primerno znanje in razumevanje bistvenih varnostnih zahtev iz Priloge 2 tega pravilnika, uporabljenih harmoniziranih standardov ter ustreznih določb zakonodaje EU o harmonizaciji in ustreznih predpisov Republike Slovenije;
č) sposobnost za pripravo certifikatov, zapisov in poročil, ki dokazujejo, da so bila ocenjevanja izvedena.
(8) Zagotovljena je nepristranskost organov za ugotavljanje skladnosti, njihovega najvišjega vodstva in osebja, odgovornega za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti. Plačilo najvišjega vodstva in osebja organov za ugotavljanje skladnosti, ki je odgovorno za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti, ni odvisno od števila izvedenih ugotavljanj ali rezultatov navedenih ugotavljanj.
(9) Organi za ugotavljanje skladnosti sklenejo zavarovanje odgovornosti.
(10) Osebje organa za ugotavljanje skladnosti je zavezano k poklicni molčečnosti v zvezi z vsemi informacijami, pridobljenimi med izvajanjem nalog v skladu s prilogami od 3 do 7 tega pravilnika in Prilogo 9 tega pravilnika ali katero koli drugo določbo nacionalnega prava, ki velja zanj, razen pred pristojnimi organi Republike Slovenije. Lastninske pravice vseh udeleženih subjektov v postopku ugotavljanja skladnosti je treba spoštovati.
(11) Organi za ugotavljanje skladnosti sodelujejo v ustreznih dejavnostih standardizacije in dejavnostih koordinacijske skupine priglašenih organov, ustanovljene v skladu z ustrezno zakonodajo EU o harmonizaciji, ali zagotovijo, da je njihovo osebje, odgovorno za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti, obveščeno o teh dejavnostih, odločbe in dokumente, nastale na podlagi dela navedene skupine, pa uporabljajo kot splošne smernice.
21. člen 
(domneva o skladnosti organa za ugotavljanje skladnosti) 
Kadar organ za ugotavljanje skladnosti dokaže skladnost z merili, določenimi v ustreznih harmoniziranih standardih ali njihovih delih za akreditacijo, katerih sklici so bili objavljeni na spletnih straneh ministrstva, se domneva, da izpolnjuje zahteve iz prejšnjega člena, če uporabljeni harmonizirani standardi zajemajo navedene zahteve.
22. člen 
(odvisne družbe in podizvajalci organa za ugotavljanje skladnosti) 
(1) Kadar organ za ugotavljanje skladnosti za določene naloge, povezane z ugotavljanjem skladnosti, sklene pogodbo s podizvajalci ali jih prenese na odvisno podjetje, zagotovi, da podizvajalec ali odvisno podjetje izpolnjuje zahteve iz 20. člena tega pravilnika in o tem ustrezno obvesti ministrstvo.
(2) Organ za ugotavljanje skladnosti v celoti prevzame odgovornost za naloge, ki jih izvajajo podizvajalci ali odvisna podjetja, ne glede na njihov sedež.
(3) Dejavnosti se lahko prenesejo na podizvajalca ali odvisno podjetje samo, če stranka s tem soglaša.
(4) Organ za ugotavljanje skladnosti hrani na voljo ministrstvu dokumente v zvezi z ocenjevanjem kvalifikacij podizvajalca ali odvisnega podjetja ter nalogami, ki jih izvaja v skladu s prilogami od 3 do 7 tega pravilnika in Prilogo 9 tega pravilnika.
23. člen 
(zahtevek za priglasitev) 
(1) Organ za ugotavljanje skladnosti predloži zahtevek za priglasitev ministrstvu.
(2) K zahtevku za priglasitev je priložen opis dejavnosti ugotavljanja skladnosti, modul ali moduli ugotavljanja skladnosti in proizvod ali proizvodi, za katere navedeni organ trdi, da je pristojen, ter akreditacijska listina, ki jo izda Slovenska akreditacija, ki potrjuje, da organ za ugotavljanje skladnosti izpolnjuje zahteve iz 20. člena tega pravilnika in da je akreditiran za celotni obseg dejavnosti, za katerega vlaga zahtevek za priglasitev.
(3) Kadar organ za ugotavljanje skladnosti ne more predložiti akreditacijske listine, ministrstvu predloži vsa dokazila, potrebna za preverjanje, priznavanje in redno spremljanje njegovega izpolnjevanja zahtev iz 20. člena tega pravilnika.
24. člen 
(priglasitveni postopek) 
(1) Ministrstvo lahko priglasi samo tiste organe za ugotavljanje skladnosti, ki izpolnjujejo zahteve iz 20. člena tega pravilnika.
(2) Ministrstvo o priglasitvi obvesti Komisijo in druge države članice EU (v nadaljnjem besedilu: države članice) po elektronskem orodju za priglasitev, ki ga upravlja Komisija.
(3) Priglasitev vključuje vse podrobnosti o dejavnostih ugotavljanja skladnosti, modul ali module ugotavljanja skladnosti in zadevni proizvod ali proizvode ter ustrezno potrdilo o usposobljenosti.
(4) Kadar priglasitev ne temelji na akreditacijski listini iz drugega odstavka 23. člena tega pravilnika, ministrstvo Komisiji in drugim državam članicam predloži listinska dokazila, ki potrjujejo pristojnost organa za ugotavljanje skladnosti in uvedene ukrepe, ki zagotavljajo, da bo organ pod rednim nadzorom in da bo še naprej izpolnjeval zahteve iz 20. člena tega pravilnika.
(5) Organ za ugotavljanje skladnosti lahko izvaja dejavnosti priglašenega organa le, kadar Komisija ali druge države članice ne predložijo ugovora v dveh tednih od priglasitve v primeru uporabe akreditacijske listine oziroma v dveh mesecih od priglasitve v primeru, da akreditacija ni bila uporabljena.
25. člen 
(spremembe priglasitev) 
V primeru omejitve, začasnega preklica ali umika priglasitve ali če je priglašeni organ prenehal opravljati dejavnost, ministrstvo izvede ustrezne ukrepe za zagotovitev, da gradiva in dokumente tega organa prevzame v obravnavo drug priglašeni organ ali da so na voljo ministrstvu in pristojnim organom za nadzor trga na njihovo zahtevo.
26. člen 
(izpodbijanje usposobljenosti priglašenega organa) 
Ministrstvo predloži Komisiji na njeno zahtevo vse informacije v zvezi s podlago za priglasitev ali ohranjanjem usposobljenosti priglašenega organa, če Komisija dvomi oziroma je bila seznanjena z dvomom o pristojnosti priglašenega organa ali njegovem stalnem izpolnjevanju zahtev in obveznosti, ki veljajo zanj.
27. člen 
(obveznosti priglašenega organa v zvezi z njegovim delom) 
(1) Priglašeni organ izvaja ugotavljanje skladnosti v skladu s postopki ugotavljanja skladnosti iz prilog od 3 do 7 tega pravilnika in Priloge 9 tega pravilnika.
(2) Ugotavljanje skladnosti se izvaja sorazmerno, tako da se prepreči nepotrebna obremenitev gospodarskih subjektov. Organi za ugotavljanje skladnosti pri izvajanju svojih postopkov upoštevajo velikost podjetja, sektor, v katerem deluje in njegovo strukturo, stopnjo zahtevnosti tehnologije ter množični ali serijski način proizvodnega postopka. Pri tem spoštujejo stopnjo zahtevnosti in zaščite, potrebne za to, da proizvod izpolnjuje zahteve tega pravilnika.
(3) Kadar priglašeni organ ugotovi, da proizvajalec ne izpolnjuje bistvenih zdravstvenih in varnostnih zahtev iz Priloge 2 tega pravilnika ali ustreznih harmoniziranih standardov ali drugih tehničnih specifikacij, od proizvajalca zahteva, da sprejme ustrezne popravljalne ukrepe in ne izda certifikata o skladnosti.
(4) Kadar med nadzorom skladnosti po izdaji certifikata priglašeni organ ugotovi, da proizvod ne izpolnjuje več zahtev, od proizvajalca zahteva, da izvede ustrezne popravljalne ukrepe in po potrebi začasno prekliče ali umakne certifikat.
(5) Kadar popravljalni ukrepi niso sprejeti ali nimajo zahtevanega učinka, priglašeni organ po potrebi omeji, začasno prekliče ali umakne vse certifikate.
28. člen 
(pritožba zoper odločitve priglašenega organa) 
Priglašeni organ zagotovi, da je zoper njegove odločitve iz tretjega, četrtega in petega odstavka prejšnjega člena na voljo pritožbeni postopek.
29. člen 
(obveznost obveščanja za priglašeni organ) 
(1) Priglašeni organ obvešča ministrstvo o:
a) vseh zavrnitvah, omejitvah, začasnih preklicih ali preklicih certifikata;
b) vseh okoliščinah, ki vplivajo na obseg uporabe priglasitve ali pogoje zanjo;
c) vsaki zahtevi po informacijah, ki jo je prejel od organov za nadzor trga v zvezi z dejavnostmi ugotavljanja skladnosti;
č) na zahtevo o vseh dejavnostih ugotavljanja skladnosti, izvedenih v okviru njegove priglasitve, in o vseh drugih izvedenih dejavnostih, vključno s čezmejnimi dejavnostmi in sklepanjem pogodb s podizvajalci.
(2) Priglašeni organ zagotavlja drugim organom, ki so priglašeni v okviru tega pravilnika ter izvajajo podobne dejavnosti ugotavljanja skladnosti in zajemajo enake proizvode, ustrezne informacije o vprašanjih v zvezi z negativnimi in na zahtevo pozitivnimi rezultati ugotavljanja skladnosti.
30. člen 
(usklajevanje priglašenih organov) 
Priglašeni organ neposredno ali po zastopniku sodeluje pri delu koordinacijske skupine priglašenih organov, ki jo je vzpostavila Komisija.
V. NADZOR PROIZVODOV, KI SE DAJEJO NA TRG IN SO V UPORABI, ZAŠČITNI POSTOPEK IN ORGANI ZA NADZOR TRGA 
31. člen 
(nadzor proizvodov, ki se dajejo na trg) 
Za nadzor proizvodov iz 2. člena tega pravilnika, ki se dajejo na trg, se uporablja tretji odstavek 15. člena in členi od 16. do 29. člena Uredbe 765/2008/ES.
32. člen 
(postopek za ravnanje s proizvodi, ki pomenijo tveganje) 
Kadar organ za nadzor trga meni, da neskladnost proizvoda ni omejena na ozemlje Republike Slovenije, v skladu s predpisom, ki ureja način mednarodne izmenjave informacij o ukrepih in dejanjih, ki omejujejo trgovanje s proizvodi, prek kontaktne točke obvesti Komisijo in druge države članice o rezultatih ocenjevanja in ukrepih, ki jih zahteva od gospodarskega subjekta.
33. člen 
(zaščitni postopek) 
(1) Če Komisija ugotovi, da je bil ukrep druge države članice v zvezi s proizvodom, ki predstavlja tveganje, upravičen, organi za nadzor trga Republike Slovenije sprejmejo ukrepe, potrebne za umik neskladnega proizvoda s trga in o svojih ukrepih v skladu z določbami predpisa, ki ureja način mednarodne izmenjave informacij o ukrepih in dejanjih, ki omejujejo trgovanje s proizvodi, prek kontaktne točke obvestijo Komisijo.
(2) Če Komisija ugotovi, da je bil ukrep organov za nadzor trga Republike Slovenije neupravičen, ga le-ti umaknejo.
34. člen 
(formalna neskladnost) 
(1) Organ za nadzor trga od gospodarskega subjekta zahteva, da zadevno neskladnost odpravi, kadar ugotovi enega od naslednjih dejstev:
a) oznaka CE ni nameščena v skladu s 30. členom Uredbe 765/2008/ES ali 17. členom tega pravilnika;
b) oznaka CE ni nameščena, kadar je zahtevana;
c) posebna oznaka protieksplozijske zaščite Slika 2, simboli skupine in kategorije opreme in, kadar pride v poštev, druge oznake in informacije so nameščene v nasprotju s 1.0.5 točko Priloge 2 tega pravilnika ali niso nameščene;
č) identifikacijska številka priglašenega organa, kadar je bil udeležen pri nadzoru proizvodnje, je nameščena tako, da je kršen 17. člen tega pravilnika, ali ni nameščena;
d) izjava EU o skladnosti ali potrdilo o skladnosti, kadar pride v poštev, nista priložena proizvodu;
e) izjava EU o skladnosti ali po potrebi potrdilo o skladnosti nista bila pravilno pripravljena;
f) tehnična dokumentacija ni na voljo ali ni popolna;
g) informacije iz sedmega odstavka 7. člena ali tretjega odstavka 9. člena tega pravilnika manjkajo, so napačne ali nepopolne;
h) niso izpolnjene druge upravne zahteve iz 7. ali 9. člena tega pravilnika.
(2) Kadar se neskladnost iz prejšnjega odstavka nadaljuje, organ za nadzor trga sprejme vse ustrezne ukrepe za omejitev ali prepoved dostopnosti proizvoda na trgu ali pa zagotovi njegov odpoklic ali umik s trga.
VI. ZAHTEVE ZA VARNOST IN VAROVANJE ZDRAVJA DELAVCEV, KI SO LAHKO OGROŽENI ZARADI EKSPLOZIVNIH ATMOSFER 
35. člen 
(preprečevanje eksplozije in varovanje pred njo) 
(1) Za preprečevanje eksplozije in zagotavljanje varovanja pred njo mora delodajalec sprejeti tehnične oziroma organizacijske ukrepe, ki so primerni za vrsto procesa, z upoštevanjem naslednjih temeljnih načel, po prednostnem vrstnem redu od točke a) do c):
a) preprečevanje nastajanja eksplozivnih atmosfer, ali, kadar vrsta dejavnosti tega ne dovoljuje,
b) preprečevanje vžiga eksplozivnih atmosfer in
c) ublažitev škodljivih posledic eksplozije, da se zagotovita varnost in zdravje delavcev.
(2) Ukrepi iz prejšnjega odstavka se po potrebi združijo ali dopolnijo z ukrepi proti širjenju eksplozije in se redno preverjajo, vsekakor pa ob bistvenih spremembah.
36. člen 
(ocenitev tveganja za eksplozijo) 
(1) Delodajalec mora oceniti tveganja, ki izhajajo iz eksplozivnih atmosfer, vsaj z upoštevanjem:
a) verjetnosti nastanka eksplozivnih atmosfer in njihovega trajanja,
b) verjetnosti, da bodo viri vžiga, vključno z elektrostatično razelektritvijo, prisotni, aktivni in učinkoviti,
c) naprav, uporabljenih snovi, postopkov in njihovih morebitnih medsebojnih vplivov,
č) obsega predvidenih učinkov.
(2) Delodajalec mora celovito oceniti vsa tveganja za eksplozijo.
(3) Pri ocenitvi tveganja za eksplozijo se upoštevajo tudi prostori, ki so ali lahko postanejo z odprtinami povezani s prostori, v katerih lahko nastanejo eksplozivne atmosfere.
37. člen 
(splošne obveznosti) 
V skladu s temeljnimi načeli ocene tveganja in načeli iz 35. člena tega pravilnika mora delodajalec za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev sprejeti naslednje ukrepe:
a) kjer lahko nastanejo eksplozivne atmosfere v tolikšnih količinah, da ogrožajo varnost in zdravje delavcev in drugih oseb, zagotoviti takšno delovno okolje, v katerem se delo lahko varno opravlja;
b) v delovnih okoljih, kjer lahko nastanejo eksplozivne atmosfere v tolikšnih količinah, da ogrožajo varnost in zdravje delavcev v času njihove prisotnosti, z uporabo tehničnih sredstev zagotoviti ustrezen nadzor v skladu z oceno tveganja iz prejšnjega člena.
38. člen 
(dolžnost usklajevanja) 
(1) Kadar so na istem delovnem mestu delavci iz več podjetij, je vsak delodajalec odgovoren za zadeve, ki so pod njegovim nadzorom.
(2) Delodajalec, ki je odgovoren za delovno mesto, v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu usklajuje izvajanje vseh ukrepov v zvezi z varnostjo in zdravjem delavcev. V elaboratu eksplozijske ogroženosti iz 40. člena tega pravilnika mora delodajalec navesti cilj usklajevanja, ukrepe in postopke za njihovo izvedbo.
(3) V pisnem sporazumu, ki ga delodajalci sprejmejo v skladu z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu, morajo določiti tudi odgovornost delodajalcev za zagotavljanje posameznih ukrepov varnosti in zdravja pri delu in obveznosti po tem pravilniku.
39. člen 
(prostori, v katerih lahko nastanejo eksplozivne atmosfere) 
(1) Delodajalec razvrsti prostore, v katerih lahko nastanejo eksplozivne atmosfere, na cone v skladu s Prilogo 11, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika. Pri tem upošteva tudi normativne dokumente, navedene v 1. točki Priloge 14, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
(2) Delodajalec zagotovi, da se v prostorih iz prejšnjega odstavka izpolnjujejo najmanj zahteve, določene v Prilogi 12, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
(3) Delodajalec po potrebi zagotovi, da se prostori, v katerih lahko nastanejo eksplozivne atmosfere v tolikšni količini, da ogrožajo varnost in zdravje delavcev in drugih oseb, na ustreznih mestih označijo z znaki, v skladu s Prilogo 13, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
40. člen 
(elaborat eksplozijske ogroženosti) 
(1) Za izvajanje obveznosti, predpisanih v 36. členu tega pravilnika, mora delodajalec zagotoviti elaborat eksplozijske ogroženosti, ki se redno usklajuje z dejanskim stanjem.
(2) V elaboratu eksplozijske ogroženosti je zlasti opredeljeno:
a) da so bila tveganja eksplozije ugotovljena in ocenjena,
b) da bodo sprejeti ustrezni ukrepi za doseganje ciljev tega pravilnika,
c) kateri prostori so bili razvrščeni v cone v skladu s Prilogo 11 tega pravilnika,
č) za katere prostore veljajo zahteve, določene v Prilogi 12 tega pravilnika,
d) da so delovno mesto in delovna oprema, vključno z opozorilnimi napravami, načrtovani varno in se varno uporabljajo in vzdržujejo,
e) da so bili sprejeti ukrepi za varno uporabo delovne opreme v skladu s predpisi, ki urejajo varno uporabo delovne opreme.
(3) Elaborat eksplozijske ogroženosti se sestavi pred začetkom dela ter znova pregleda in popravi, kadar nastanejo bistvene spremembe, razširitve ali zamenjave na delovnem mestu, pri opremi ali organizaciji dela.
(4) Delodajalec lahko kombinira ocene tveganj eksplozije, dokumente ali druga enakovredna poročila, sestavljena po drugih predpisih, ki povzemajo zakonodajo EU.
(5) Pri pripravi elaborata eksplozijske ogroženosti je treba upoštevati ustrezne normativne dokumente, navedene v 1. točki Priloge 14 tega pravilnika.
(6) Delodajalec mora pred začetkom obratovanja v eksplozijsko ogroženih prostorih in ob bistvenih spremembah, ki lahko vplivajo na ukrepe protieksplozijske zaščite iz Priloge 12 tega pravilnika, pridobiti certifikat o skladnosti elaborata eksplozijske ogroženosti. Certifikat izda organ za ugotavljanje skladnosti iz 50. člena tega pravilnika.
41. člen 
(ukrepi in uporaba opreme) 
(1) Delodajalec mora zagotoviti izvajanje ukrepov protieksplozijske zaščite iz Priloge 12 tega pravilnika.
(2) Naprave, oprema, zaščitni sistemi in vse povezovalne priprave za eksplozijsko ogrožene prostore (v nadaljnjem besedilu: oprema) se lahko uporabljajo le v skladu z 2.4 točko Priloge 12 tega pravilnika, če izpolnjujejo zahteve tega pravilnika. Pred začetkom uporabe opreme se ob upoštevanju stanja tehnike zagotovi izpolnitev zahtev iz 2.5 točke Priloge 12 tega pravilnika.
(3) Pri preprečevanju nevarnosti vžiga v skladu s točko b) prvega odstavka 36. člena tega pravilnika in 2.3 točko Priloge 12 tega pravilnika se upoštevajo tudi standardi, navedeni v 5. točki Priloge 14 tega pravilnika.
(4) Delodajalec mora zagotoviti opremo, ki je skladna z zahtevami tega pravilnika, se varno uporablja, v skladu s predpisi, ter jo nadzoruje in pravilno vzdržuje.
(5) Delodajalec zagotovi, da se ne uporablja opreme, ki bi lahko povzročila ogrožanje zaposlenih in tretjih oseb.
42. člen 
(vgraditev opreme) 
(1) Opremo je dovoljeno vgraditi le v eksplozijsko ogrožene prostore (cone), za katere je primerna glede na skupino in kategorijo, kakor je določeno v B poglavju Priloge 12 tega pravilnika. Pri vgraditvi opreme se upoštevajo tudi normativni dokumenti, navedeni v 2. točki Priloge 14 tega pravilnika. Vgraditev opreme smejo izvajati le usposobljeni izvajalci.
(2) Delodajalec mora pred začetkom obratovanja v eksplozijsko ogroženih prostorih in ob spremembah, ki lahko vplivajo na protieksplozijsko zaščito, pridobiti certifikat o skladnosti vgraditve opreme v eksplozijsko ogroženih prostorih oziroma o izvedenih ukrepih protieksplozijske zaščite. Certifikat izda organ za ugotavljanje skladnosti iz 50. člena tega pravilnika.
(3) Če razmere med obratovanjem odstopajo od pričakovanih oziroma načrtovanih razmer v elaboratu eksplozijske ogroženosti, mora delodajalec zagotoviti varnost na ustrezen način in o spremembah razmer in ukrepov obvestiti organ za ugotavljanje skladnosti iz 50. člena tega pravilnika. Organ za ugotavljanje skladnosti iz 50. člena tega pravilnika izda dodatek k certifikatu o skladnosti.
43. člen 
(vzdrževanje opreme) 
(1) Pri vzdrževanju opreme je treba upoštevati 2.5 točko Priloge 12 tega pravilnika in normativne dokumente iz 3. točke Priloge 14 tega pravilnika. Delodajalec mora sprejeti ustrezni notranji akt o vzdrževanju opreme in voditi evidenco vzdrževanja opreme. V evidenci vzdrževanja so tudi certifikati o skladnosti po popravilu iz 44. člena tega pravilnika. Vzdrževanje lahko opravljajo le za to usposobljene službe oziroma izvajalci.
(2) Delodajalec mora pridobiti certifikat o skladnosti vzdrževanja opreme v eksplozijsko ogroženih prostorih objekta v časovnem obdobju:
a) 5 let, če ima pri organu za ugotavljanje skladnosti registrirano odgovorno osebo za vzdrževanje in ima svojo usposobljeno službo vzdrževanja oziroma ima vzdrževanje pogodbeno urejeno z usposobljenim izvajalcem za vzdrževanje;
b) 1 leto, če nima pri organu za ugotavljanje skladnosti registrirane usposobljene odgovorne osebe za vzdrževanje.
(3) Certifikat o skladnosti vzdrževanja opreme izda organ za ugotavljanje skladnosti iz 50. člena tega pravilnika. Prvič ga mora delodajalec pridobiti najpozneje eno leto po začetku obratovanja objekta.
44. člen 
(popravila) 
Servisiranje, popravila in dodatne posege v opremo lahko poleg proizvajalcev te opreme izvajajo le za to usposobljeni izvajalci. Pri servisiranju in popravilih opreme je treba upoštevati normativne dokumente iz 4. točke Priloge 14 tega pravilnika. Če je bil popravljen del opreme, ki lahko vpliva na protieksplozijsko zaščito, je dovoljeno opremo ponovno uporabiti, ko izvajalec za popravila opreme, proizvajalec te opreme ali priglašeni organ za ugotavljanje skladnosti izda potrdilo o ustreznosti opreme po popravilu, s katerim potrjuje, da oprema po popravilu še vedno ustreza zahtevam tega pravilnika.
45. člen 
(usposabljanje delavcev) 
(1) Delodajalec upošteva 1.1 točko Priloge 12 tega pravilnika za vse delavce, ki delajo ali so lahko prisotni v eksplozijsko ogroženih prostorih, znotraj ali zunaj stavb, pogosto ali le izjemoma.
(2) Delodajalec usposobi za izvajanje del po veljavnih predpisih in v skladu s stanjem tehnike vse delavce, ki vgrajujejo opremo za eksplozijsko ogrožene prostore, jo vzdržujejo in servisirajo oziroma popravljajo.
(3) Usposabljanje delavcev po prvem in drugem odstavku tega člena zagotovi delodajalec po vnaprej pripravljenem programu usposabljanja.
(4) Delodajalec preveri usposobljenost delavcev iz prvega in drugega odstavka tega člena. Čas med posameznimi preverjanji usposobljenosti ne sme biti daljši od dveh let.
(5) Usposabljanje dokazuje delodajalec z dokumenti o usposabljanju. Iz njih sta razvidni vsebina in trajanje usposabljanja. Preverjanje usposobljenosti dokazuje delodajalec s potrdili o preverjanju usposobljenosti.
(6) Delodajalec zagotovi takšen način usposabljanja delavcev iz prvega in drugega odstavka tega člena in preverjanja usposobljenosti, da prepreči posledice zaradi neustrezne usposobljenosti.
46. člen 
(nastanek eksplozije) 
(1) Delodajalec mora o vsaki eksploziji obvestiti Inšpektorat Republike Slovenije za delo in priglašeni organ iz 50. člena tega pravilnika. To velja tudi za eksplozije, kjer ni nastala materialna škoda oziroma ni bilo poškodovanih oseb. Ne velja pa za eksplozije, pri katerih je uporabljena vrsta protieksplozijske zaščite preprečila razširitev eksplozije v eksplozijsko ogrožen prostor.
(2) Delodajalec po eksploziji pridobi mnenje priglašenega organa iz 50. člena tega pravilnika o vzroku za nastanek eksplozije in o stanju naprav glede protieksplozijske zaščite. V mnenju mora biti zapisano, če je odprava pomanjkljivosti odpravila nevarnost in, ali nova spoznanja zahtevajo nove oziroma drugačne ukrepe protieksplozijske zaščite.
47. člen 
(posebne zahteve v zvezi z opremo in delovnimi mesti) 
(1) Oprema, ki se uporablja v prostorih, v katerih lahko nastanejo eksplozivne atmosfere, in je bila v uporabi že pred 30. junijem 2003, mora izpolnjevati zahteve, predpisane v A poglavju Priloge 12 tega pravilnika.
(2) Oprema, ki se uporablja v prostorih, v katerih lahko nastanejo eksplozivne atmosfere, in ki je bila prvič na voljo v podjetju oziroma obratu po 30. juniju 2003, mora izpolnjevati zahteve, predpisane v A in B poglavjih Priloge 12 tega pravilnika.
VII. UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI, NADZOR IN PRILAGAJANJE SPREMEMBAM 
48. člen 
(ugotavljanje skladnosti ukrepov za preprečevanje eksplozije in varovanje pred njo) 
(1) Organ za ugotavljanje skladnosti iz 50. člena tega pravilnika izvaja ugotavljanje skladnosti:
a) elaborata eksplozijske ogroženosti z zahtevami iz 40. člena tega pravilnika,
b) vgraditve opreme z zahtevami iz 42. člena tega pravilnika in
c) vzdrževanja opreme z zahtevami iz 43. člena tega pravilnika.
(2) Organ za ugotavljanje skladnosti iz 50. člena tega pravilnika lahko izda ločena certifikata o izpolnjevanju zahtev iz 40. in 42. člena tega pravilnika ali pa skupni certifikat o izpolnjevanju zahtev iz 40. in 42. člena tega pravilnika.
49. člen 
(usposobljenost izvajalca) 
(1) Izvajalec izvaja:
a) vgraditev opreme po 42. členu tega pravilnika,
b) vzdrževanje opreme po 43. členu tega pravilnika,
c) servisiranje in popravila po 44. členu tega pravilnika,
(2) Izvajalec dokazuje svojo usposobljenost s certifikatom o usposobljenosti.
(3) Certifikat o usposobljenosti izda organ za ugotavljanje skladnosti iz 50. člena tega pravilnika, ki opravlja tudi redni nadzor nad usposobljenostjo izvajalca iz prejšnjega odstavka.
(4) V certifikatu o usposobljenosti oziroma njegovi prilogi je podrobno opisan obseg dejavnosti, za katere je izvajalec usposobljen.
(5) Usposobljenost službe vzdrževanja, ki izvaja vzdrževanje le v svojem podjetju, ugotavlja organ za ugotavljanje skladnosti iz 50. člena tega pravilnika ob preverjanju skladnosti vzdrževanja po 43. členu tega pravilnika.
50. člen 
(organ za ugotavljanje skladnosti ukrepov za preprečevanje eksplozij in varovanje pred njimi) 
(1) Organ za ugotavljanje skladnosti sme skladno z imenovanjem izvajati ugotavljanje skladnosti ukrepov za preprečevanje eksplozij in varovanje pred njimi iz 48. člena tega pravilnika ter ugotavljanje usposobljenosti izvajalcev iz prejšnjega člena, če izpolnjuje naslednje pogoje:
a) sposoben je izvajati vse naloge ugotavljanja skladnosti iz 48. člena tega pravilnika, skladno z normativnimi dokumenti iz Priloge 14 tega pravilnika;
b) ima ustrezno število redno zaposlenih in usposobljenih strokovnjakov s področja protieksplozijske zaščite z najmanj 7. stopnjo izobrazbe, od tega najmanj dva strokovnjaka z vsaj 5 let izkušenj na področju ugotavljanja skladnosti iz 48. člena tega pravilnika ali preskušanja in certificiranja opreme za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah;
c) drugo osebje organa, odgovorno za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti, ima dobro strokovno in poklicno usposobljenost, ki zajema vse dejavnosti ugotavljanja skladnosti iz 48. člena tega pravilnika, v skladu z normativnimi dokumenti iz Priloge 14 tega pravilnika, in sposobnost za pripravo certifikatov, zapisov in poročil;
č) organ za ugotavljanje skladnosti ima svoje preskusne laboratorije. Za preskuse, ki jih ne more izvajati v svojih preskusnih laboratorijih, ima ustrezno urejeno sodelovanje z drugimi neodvisnimi akreditiranimi preskusnimi laboratoriji.
(2) Pogoji za določitev organa za izvedbo postopkov po eksploziji iz 46. člena tega pravilnika so:
– izpolnjevanje zahtev iz točk od a) do č) prejšnjega odstavka,
– izvedena priglasitev po 24. členu tega pravilnika.
51. člen 
(organi za nadzor nad izvajanjem pravilnika) 
(1) Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika izvajajo v skladu z veljavnimi predpisi:
a) Inšpektorat Republike Slovenije za delo,
b) inšpektorat, pristojen za energijo,
c) organi za ugotavljanje skladnosti.
(2) Nadzor nad izvajanjem določil in pridobitvijo certifikatov iz 42., 43., 44. in 49. člena tega pravilnika izvajata Inšpektorat Republike Slovenije za delo v delovnem procesu in inšpektorat, pristojen za energijo na lokaciji obratovanja energetskih naprav, v skladu s predpisi, ki urejajo organizacijo in delovno področje ministrstev in inšpekcijskih organov.
(3) Nadzor nad izvajanjem 36., 37., 38., 39., 40., 41., 45. in 46. člena tega pravilnika izvaja Inšpektorat Republike Slovenije za delo.
(4) Inšpektorat Republike Slovenije za delo izvaja tudi redni nadzor nad izpolnjevanjem organizacijskih ukrepov protieksplozijske zaščite iz 1. točke Priloge 12 tega pravilnika.
(5) Organi za ugotavljanje skladnosti opravljajo nadzor nad izvajalci za vgraditev, nad vzdrževanjem, servisiranjem in popravili proizvodov ob upoštevanju tehničnih zahtev normativnih dokumentov, navedenih v 2., 3. in 4. točki Priloge 14 tega pravilnika.
52. člen 
(prilagajanje spremembam) 
Ministrstvo z novelo tega pravilnika redno prilagaja vsebino Priloge 14 tega pravilnika spremembam zaradi tehničnega napredka, sprememb v mednarodnih pravilnikih ali specifikacijah in novih odkritij pri preprečevanju in varovanju pred eksplozijami.
VIII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI 
53. člen 
(prehodni določbi) 
(1) Proizvodi, ki so skladni s Pravilnikom o protieksplozijski zaščiti (Uradni list RS, št. 102/00, 91/02, 16/08, 1/11, 17/11 – ZTZPUS-1 in 103/11) in so bili dani na trg pred uveljavitvijo tega pravilnika, so lahko dostopni na trgu ali dani v uporabo tudi po uveljavitvi tega pravilnika.
(2) Certifikati in odločitve, ki so jih izdali organi za ugotavljanje skladnosti v skladu s pravilnikom iz prejšnjega odstavka, ostanejo veljavni tudi po uveljavitvi tega pravilnika.
54. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o protieksplozijski zaščiti (Uradni list RS, št. 102/00, 91/02, 16/08, 1/11, 17/11 – ZTZPUS-1 in 103/11).
55. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-57/2016-12
Ljubljana, dne 8. junija 2016
EVA 2016-2130-0061
Zdravko Počivalšek l.r.
Minister 
za gospodarski razvoj 
in tehnologijo 
 
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica 
za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti