Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2016 z dne 3. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2016 z dne 3. 6. 2016

Kazalo

1763. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v glasbenih šolah, stran 6053.

  
Na podlagi 39. člena Zakona o glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v glasbenih šolah 
1. člen 
V Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 83/03 in 67/06) se četrti odstavek 9. člena spremeni tako, da se glasi:
»Pri pouku instrumenta in petja se znanje oceni najmanj dvakrat v ocenjevalnem obdobju, pri pouku plesa, komorne igre in orkestra pa vsaj enkrat. Pri predmetih iz tega odstavka mora učenec vsaj eno oceno v šolskem letu pridobiti na nastopu.«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbo tretjega in prejšnjega odstavka tega člena se znanje učencev prvega razreda pri vseh predmetih razen pri solfeggiu, v prvem ocenjevalnem obdobju oceni vsaj enkrat.«.
Dosedanji peti do deveti odstavek postanejo šesti do deseti odstavek.
2. člen 
Za 12. členom se doda nov 12.a člen, ki se glasi:
»12.a člen 
(letna ocena) 
Pri predmetih, ki se ne ocenjujejo pri izpitu, letno oceno oblikuje učitelj ob koncu pouka v šolskem letu in pri tem upošteva vse ocene, ki jih je učenec pri predmetu prejel med šolskim letom.
Pri predmetih, ki se ocenjujejo pri izpitu, letno oceno določi izpitna komisija, ki oceni, v kolikšni meri učenec dosega standarde znanja. Izpitna komisija pri oblikovanju letne ocene upošteva tudi vse ocene, ki jih je učenec pri predmetu prejel med šolskim letom.«.
3. člen 
Tretji odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če je učenčevo znanje iz kateregakoli predmeta ob koncu pouka ocenjeno z oceno nezadostno, učenec ne prejme spričevala, dosežene ocene pa se vpišejo v obrazec »Obvestilo o letnih ocenah«.«.
4. člen 
Za 14. členom se doda nov 14.a člen, ki se glasi:
»14.a člen 
(obveščanje učencev, ki niso vpisani v glasbeno šolo) 
Učencu, ki ni vpisan v glasbeno šolo in je za posamezni razred uspešno opravil izpite iz vseh predmetov iz drugega odstavka 26. člena tega pravilnika, šola izda spričevalo.
Učencu, ki ni vpisan v glasbeno šolo in za posamezni razred ni opravil izpitov iz vseh predmetov iz drugega odstavka 26. člena tega pravilnika ali je bilo njegovo znanje na izpitu ocenjeno z oceno nezadostno, šola dosežene ocene pri posameznih predmetih vpiše v obrazec »Obvestilo o letnih ocenah«.
Učencu, ki ni vpisan v glasbeno šolo in je uspešno opravil izpite iz vseh predmetov iz drugega odstavka 26. člena tega pravilnika na nižji stopnji, šola izda spričevalo o končani nižji stopnji glasbene šole.
Učencu, ki ni vpisan v glasbeno šolo in je uspešno opravil izpite iz vseh predmetov iz drugega odstavka 26. člena tega pravilnika na višji stopnji, šola izda spričevalo o končani višji stopnji glasbene šole.«.
5. člen 
Črta se tretji odstavek 20. člena.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
6. člen 
Prvi odstavek 27. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če učenec oziroma starši menijo, da je bil učenec ob koncu pouka v šolskem letu nepravilno ocenjen, lahko najkasneje v treh dneh po prejemu spričevala ali obvestila o letnih ocenah pri ravnatelju vložijo obrazložen ugovor.«.
7. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2016.
Št. 0070-11/2016
Ljubljana, dne 5. maja 2016
EVA 2016-3330-0010
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost