Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2016 z dne 3. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2016 z dne 3. 6. 2016

Kazalo

1762. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sledljivosti prehodov med podskladi istega krovnega sklada, stran 6052.

  
Na podlagi 150. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15 in 55/15) in 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14 in 90/14) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sledljivosti prehodov med podskladi istega krovnega sklada 
1. člen
V Pravilniku o sledljivosti prehodov med podskladi istega krovnega sklada (Uradni list RS, št. 37/08, 101/08, 87/09 in 107/11) se v prvem odstavku 1. člena besedilo »525. členu Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11; v nadaljnjem besedilu: ZISDU-2)« nadomesti z besedilom »528. členu Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15 in 81/15; v nadaljnjem besedilu: ZISDU-3)«.
V drugem odstavku se besedilo »Davčne uprave Republike Slovenije« nadomesti z besedilom »Finančne uprave Republike Slovenije«, besedilo »Generalni davčni urad« pa z besedilom »Generalni finančni urad«.
V tretjem odstavku se v 3. točki besedilo »525. členu ZISDU-2« nadomesti z besedilom »528. členu ZISDU-3«.
V šestem odstavku se besedilo »Generalni davčni urad« nadomesti z besedilom »Generalni finančni urad«, besedilo »525. členu ZISDU-2« z besedilom »528. členu ZISDU-3« in besedilo »Davčne uprave Republike Slovenije« z besedilom »Finančne uprave Republike Slovenije«.
V sedmem in osmem odstavku se besedilo »Generalnemu davčnemu uradu« nadomesti z besedilom »Generalnemu finančnemu uradu«.
Deveti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(9) Če družba za upravljanje, ki upravlja krovni sklad, ki je uvrščen na seznam iz šestega odstavka tega člena, dodatno oblikuje nov podsklad krovnega sklada, mora o tem še pred začetkom sprejemanja vplačil enot premoženja tega podsklada obvestiti Generalni finančni urad, ki podatke o novih podskladih krovnega sklada doda na seznam iz šestega odstavka tega člena. To velja tudi, če se:
1. obstoječi vzajemni sklad po 316. členu ZISDU-3 preoblikuje v podsklad obstoječega krovnega sklada, ki je že uvrščen na seznam iz šestega odstavka tega člena,
2. vzajemni skladi po 269. členu ZISDU-3 združijo s spojitvijo, ki se opravi z ustanovitvijo novega podsklada krovnega sklada, ki je že uvrščen na seznam iz šestega odstavka tega člena,
3. podskladi krovnega sklada po 319. členu ZISDU-3 vključijo v drug krovni sklad iste družbe za upravljanje, ki je že uvrščen na seznam iz šestega odstavka tega člena.«.
V dvanajstem odstavku se besedilo »Generalnemu davčnemu uradu« nadomesti z besedilom »Generalnemu finančnemu uradu«.
V trinajstem in štirinajstem odstavku se besedilo »525. členu ZISDU-2« nadomesti z besedilom »528. členu ZISDU-3«.
2. člen 
V tretjem odstavku 2. člena se besedilo »525. členom ZISDU-2« nadomesti z besedilom »528. členom ZISDU-3«.
V četrtem in petem odstavku se besedilo »323. členu ZISDU-2« nadomesti z besedilom »316. členu ZISDU-3«, besedilo »525. člena ZISDU-2« pa z besedilom »528. člena ZISDU-3«.
V šestem in sedmem odstavku se besedilo »276. členu ZISDU-2« nadomesti z besedilom »269. členu ZISDU-3«, besedilo »525. člena ZISDU-2« pa z besedilom »528. člena ZISDU-3«.
V osmem odstavku se besedilo »525. člena ZISDU-2« nadomesti z besedilom »528. člena ZISDU-3«.
V devetem odstavku se besedilo »276. členu ZISDU-2« nadomesti z besedilom »269. členu ZISDU-3«, besedilo »323. členu ZISDU-2« z besedilom »316. členu ZISDU-3« in besedilo »326. člena ZISDU-2« z besedilom »319. člena ZISDU-3«.
V desetem odstavku se besedilo »323. členu ZISDU-2« nadomesti z besedilom »316. členu ZISDU-3«, besedilo »276. členu ZISDU-2« z besedilom »269. členu ZISDU-3«, besedilo »326. členu ZISDU-2« z besedilom »319. členu ZISDU-3« in besedilo »525. člena ZISDU-2« z besedilom »528. člena ZISDU-3«.
V enajstem odstavku se besedilo »Generalni davčni urad« nadomesti z besedilom »Generalni finančni urad«, besedilo »525. člena ZISDU-2« pa z besedilom »528. člena ZISDU-3«.
V trinajstem odstavku se besedilo »326. členu ZISDU-2« nadomesti z besedilom »319. členu ZISDU-3«.
3. člen 
V osmem odstavku 3. člena se besedilo »323. členu ZISDU-2« nadomesti z besedilom »316. členu ZISDU-3«, besedilo »276. členu ZISDU-2« z besedilom »269. členu ZISDU-3«, besedilo »326. člena ZISDU-2« z besedilom »319. člena ZISDU-3« in besedilo »525. člena ZISDU-2« z besedilom »528. člena ZISDU-3« ter se za besedilom »pravilniku, ki ureja dostavo podatkov za odmero dohodnine« doda besedilo »od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov«.
4. člen 
V 5. členu se na koncu drugega stavka pred piko doda besedilo »od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov«.
5. člen 
V prvem odstavku 6. člena se besedilo »Generalni davčni urad« nadomesti z besedilom »Generalni finančni urad«.
V drugem in tretjem odstavku se besedilo »525. členu ZISDU-2« nadomesti z besedilom »528. členu ZISDU-3«.
6. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-203/2016/13
Ljubljana, dne 27. maja 2016
EVA 2016-1611-0055
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister 
za finance