Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2016 z dne 3. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2016 z dne 3. 6. 2016

Kazalo

1758. Uredba o izvajanju ukrepov in tehnične pomoči iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, stran 6042.

  
Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06 in 76/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o izvajanju ukrepov in tehnične pomoči iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta uredba ureja izvajanje ukrepov in tehnične pomoči, ki se izvajajo v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: OP ESPR 2014–2020), ki je potrjen z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 22. julija 2015 o odobritvi Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020 za podporo iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Sloveniji, št. CCI 2014 SI 14 MF OP 001, ter dostopen na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP) in na spletni strani ribiškega sklada (http://www.ribiski-sklad.si/).
(2) Ta uredba za ukrepe in tehnično pomoč iz prejšnjega odstavka določa pristojne organe, vrste, cilje, pogoje upravičenosti, merila za izbor operacij, izvajanje ter nadzor ukrepov in tehnične pomoči, ki se izvajajo v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, za izvajanje:
– Uredbe Sveta (ES) št. 199/2008 z dne 25. februarja 2008 o vzpostavitvi okvira Skupnosti za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v sektorju ribištva in podporo znanstvenemu svetovanju v zvezi s skupno ribiško politiko (UL L št. 60 z dne 5. 3. 2008, str. 1), zadnjič popravljene s Popravkom Uredbe Sveta (ES) št. 199/2008 z dne 25. februarja 2008 o vzpostavitvi okvira Skupnosti za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v sektorju ribištva in podporo znanstvenemu svetovanju v zvezi s skupno ribiško politiko (UL L št. 96 z dne 16. 4. 2010, str. 8), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 199/2008/ES);
– Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike o spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES) št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) št. 1966/2006 (UL L št. 343 z dne 22. 12. 2009, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2015/812 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o spremembi uredb Sveta (ES) št. 850/98, (ES) št. 2187/2005, (ES) št. 1967/2006, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 2347/2002 in (ES) št. 1224/2009 ter uredb (EU) št. 1379/2013 in (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede obveznosti iztovarjanja ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1434/98 (UL L št. 133 z dne 29. 5. 2015, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1224/2009/ES);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 404/2011 z dne 8. aprila 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 (UL L št. 112 z dne 30. 4. 2011, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/1962 z dne 28. oktobra 2015 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 404/2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (UL L št. 287 z dne 31. 10. 2015, str. 6), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 404/2011/EU);
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320) zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2016/568 z dne 29. januarja 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pogojev in postopkov za določanje, ali neizterljive zneske v zvezi z Evropskim skladom za regionalni razvoj, Evropskim socialnim skladom, Kohezijskim skladom ter Evropskim skladom za pomorstvo in ribištvo povrnejo države članice (UL L št. 97 z dne 13. 4. 2016, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 22), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/2440 z dne 22. oktobra 2015 o načrtu za zavržke za nekatere vrste pridnenega ribolova v Severnem morju in vodah Unije v razdelku ICES IIa (UL L št. 336 z dne 23. 12. 2015, str. 42), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1380/2013/EU);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z metodologijami za določitev podpore ciljem na področju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij ukrepov za strukturne in investicijske sklade (UL L št. 69 z dne 8. 3. 2014, str. 65), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1232/2014 z dne 18. novembra 2014 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 zaradi prilagoditve sklicev Uredbi (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter o popravku Izvedbene uredbe (EU) št. 215/2014 (UL L št. 332 z dne 19. 11. 2014, str. 5);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 138 z dne 13. 5. 2014, str. 5), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/616 z dne 13. februarja 2015 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 480/2014 glede sklicev na Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 102 z dne 21. 4. 2015, str. 33);
– Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 149 z dne 20. 5. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/1930 z dne 28. julija 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z merili za določitev stopnje finančnih popravkov in za uporabo pavšalnih finančnih popravkov ter o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 665/2008 (UL L št. 282 z dne 28. 10. 2015, str. 2), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 508/2014/EU);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 763/2014 z dne 11. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo glede tehničnih značilnosti ukrepov informiranja in obveščanja ter navodil za oblikovanje simbola Unije (UL L št. 209 z dne 16. 7. 2014, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 763/2014/EU);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1014/2014 z dne 22. julija 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vsebino in sestavo skupnega sistema spremljanja in vrednotenja za operacije, financirane iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 283 z dne 27. 9. 2014, str. 11), zadnjič popravljene s Popravkom Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1014/2014 z dne 22. julija 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vsebino in sestavo skupnega sistema spremljanja in vrednotenja za operacije, financirane iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 260 z dne 7. 10. 2015, str. 31);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1232/2014 z dne 18. novembra 2014 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 zaradi prilagoditve sklicev Uredbi (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter o popravku Izvedbene uredbe (EU) št. 215/2014 (UL L št. 332 z dne 19. 11. 2014, str. 5);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1242/2014 z dne 20. novembra 2014 o pravilih v skladu z Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi s predložitvijo ustreznih kumulativnih podatkov o operacijah (UL L št. 334 z dne 21. 11. 2014, str. 11);
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 1243/2014 z dne 20. novembra 2014 o pravilih v skladu z Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z informacijami, ki jih predložijo države članice, ter potrebami po podatkih in sinergijami med potencialnimi viri podatkov (UL L št. 334 z dne 21. 11. 2014, str. 39), zadnjič popravljene s Popravkom Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1243/2014 z dne 20. novembra 2014 o pravilih v skladu z Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z informacijami, ki jih predložijo države članice, ter potrebami po podatkih in sinergijami med potencialnimi viri podatkov (UL L št. 221 z dne 22. 8. 2015, str. 7);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 2015/531 z dne 24. novembra 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo stroškov, upravičenih do podpore iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo za izboljšanje higienskih, zdravstvenih, varnostnih in delovnih pogojev za ribiče, varstvo in obnovo morske biotske raznovrstnosti in ekosistemov, ublažitev podnebnih sprememb ter izboljšanje energetske učinkovitosti ribiških plovil (UL L št. 86 z dne 31. 3. 2015, str. 1);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/616 z dne 13. februarja 2015 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 480/2014 glede sklicev na Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 102 z dne 21. 4. 2015, str. 33);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1970 z dne 8. julija 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta s posebnimi določbami o poročanju o nepravilnostih v zvezi z Evropskim skladom za regionalni razvoj, Evropskim socialnim skladom, Kohezijskim skladom in Evropskim skladom za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 293 z dne 10. 11. 2015, str. 1) in
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/1974 z dne 8. julija 2015 o določitvi pogostosti in oblike poročanja o nepravilnostih v zvezi z Evropskim skladom za regionalni razvoj, Evropskim socialnim skladom, Kohezijskim skladom in Evropskim skladom za pomorstvo in ribištvo, v skladu z Uredbo (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 293 z dne 10. 11. 2015, str. 20).
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
– izvajalec je katera koli fizična ali pravna oseba ali skupina teh oseb, v postopku javnega naročanja izbrana za dobavo blago ali izvedbo storitev;
– ukrep je v skladu s (13) točko drugega odstavka 3. člena Uredbe 508/2014/EU sklop operacij;
– operacija je v skladu z (9) točko 2. člena Uredbe 1303/2013/EU projekt ali skupina projektov, ki jih izbere organ upravljanja v okviru posameznega ukrepa;
– prednostne naloge so prednostne naloge Unije iz 6. člena Uredbe 508/2014/EU.
3. člen 
(pristojni organi in odbor) 
(1) Organ upravljanja OP ESPR 2014–2020 iz prvega odstavka 123. člena Uredbe 1303/2013/EU je MKGP. Organ upravljanja opravlja naloge iz 125. člena Uredbe 1303/2013/EU in 97. člena Uredbe 508/214/EU.
(2) Posredniški organ organa upravljanja je Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja. Posredniški organ opravlja naloge v zvezi z izplačevanjem. Posredniški organ v skladu s šestim odstavkom 123. člena Uredbe 1303/2013/EU sklene pisni sporazum z organom upravljanja.
(3) Organ za potrjevanje iz drugega odstavka 123. člena Uredbe 1303/2013/EU je Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja. Organ za potrjevanje opravlja naloge iz 126. člena Uredbe 1303/2013/EU.
(4) Revizijski organ iz četrtega odstavka 123. člena Uredbe 1303/2013/EU je Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna, ki je organ v sestavi ministrstva, pristojnega za finance. Revizijski organ opravlja naloge iz 127. člena Uredbe 1303/2013/EU.
(5) Odbor za spremljanje iz drugega odstavka 47. člena Uredbe 1303/2013/EU je Odbor za spremljanje Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020. Odbor za spremljanje opravlja naloge iz 49. člena Uredbe 1303/2013/EU in 113. člena Uredbe 508/2014/EU.
II. VRSTE UKREPOV 
4. člen 
(vrste ukrepov) 
(1) V skladu s 37. členom ter točkami d), e), g) in i) prvega odstavka 40. člena Uredbe 508/2014/EU se sredstva namenijo za naslednja ukrepa prve prednostne naloge Unije iz (1) točke 6. člena Uredbe 508/2014/EU:
1. ukrep podpora oblikovanju in izvajanju ohranitvenih ukrepov ter regionalnega sodelovanja;
2. ukrep varstvo ter obnova morske biotske raznovrstnosti in ekosistemov v okviru trajnostnih ribolovnih dejavnosti.
(2) V skladu s točko a) prvega odstavka 51. člena Uredbe 508/2014/EU se sredstva namenijo za ukrep povečanje potenciala lokacij za akvakulturo druge prednostne naloge Unije iz (2) točke 6. člena Uredbe 508/2014/EU.
(3) V skladu s 76. členom in 77. členom Uredbe 508/2014/EU se sredstva namenijo za naslednja ukrepa tretje prednostne naloge Unije iz (3) točke 6. člena Uredbe 508/2014/EU:
1. ukrep nadzor in izvrševanje;
2. ukrep zbiranje podatkov.
(4) V skladu s točkami d) in g) prvega odstavka 68. člena Uredbe 508/2014/EU se sredstva namenijo za ukrepe za trženje pete prednostne naloge Unije iz (5) točke 6. člena Uredbe 508/2014/EU.
(5) V skladu z 80. členom Uredbe 508/2014/EU se sredstva namenijo za naslednje ukrepe šeste prednostne naloge Unije iz (6) točke 6. člena Uredbe 508/2014/EU:
1. ukrep celostni pomorski nadzor;
2. ukrep spodbujanje varstva morskega okolja ter trajnostna uporaba morskih in obalnih virov;
3. ukrep izboljšanje poznavanja stanja morskega okolja.
III. CILJI UKREPOV, POGOJI UPRAVIČENOSTI IN MERILA ZA IZBOR OPERACIJ TER FINANČNA SREDSTVA 
5. člen 
(ukrep podpora oblikovanju in izvajanju ohranitvenih ukrepov ter regionalnega sodelovanja) 
(1) Cilj ukrepa iz 1. točke prvega odstavka 4. člena te uredbe je zagotovitev učinkovitega oblikovanja in izvajanja ohranitvenih ukrepov iz 7., 8. in 11. člena Uredbe 1380/2013/EU ter regionalnega sodelovanja v skladu z 18. členom Uredbe 1380/2013/EU z naslednjima vrstama operacij:
1. oblikovanje, razvoj in spremljanje tehničnih ter upravnih sredstev, potrebnih za razvoj in izvajanje ohranitvenih ukrepov in regionalizacije;
2. sodelovanje zainteresiranih strani in sodelovanje med državami članicami pri oblikovanju in izvajanju ohranitvenih ukrepov in regionalizacije.
(2) Pogoja za upravičenost operacije sta:
– operacija se lahko izvaja v obdobju od 22. 7. 2015 do najkasneje 30. 11. 2023, ki je zadnji rok za predložitev popolne dokumentacije, ki mora biti podrobneje opredeljena v javnih naročilih in
– operacija se ne izvaja v okviru drugih evropskih investicijskih in strukturnih skladov ali instrumentov financiranja Unije ali nacionalnih instrumentov financiranja.
(3) Operacije se izberejo na podlagi naslednjih meril:
– skladnost operacije s cilji ukrepa, določenimi v 37. členu Uredbe 508/2014/EU in
– skladnost operacije z OP ESPR 2014–2020: s poglavjem 3.3 OP ESPR 2014–2020 (utemeljitev za kombinacijo ukrepov).
6. člen 
(ukrep varstvo in obnova morske biotske raznovrstnosti in ekosistemov v okviru trajnostnih ribolovnih dejavnosti) 
(1) Cilj ukrepa iz 2. točke prvega odstavka 4. člena te uredbe je varstvo in obnova morske biotske raznovrstnosti in ekosistemov v okviru trajnostnih ribolovnih dejavnosti, in ob sodelovanju ribičev kadar je to potrebno, z naslednjimi vrstami operacij:
1. priprava, vključno s študijami, oblikovanje, spremljanje in posodabljanje načrtov za varstvo in upravljanje za dejavnosti, povezane z ribištvom, v okviru območij NATURA 2000 in območij prostorskih varovalnih ukrepov iz Direktive 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju politike morskega okolja (Okvirna direktiva o morski strategiji) (UL L št. 164 z dne 25. 6. 2008, str. 19; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2008/56/ES) ter v drugih posebnih habitatih;
2. upravljanje, obnova in spremljanje območij NATURA 2000 v skladu z Direktivo Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (UL L št. 206 z dne 22. 7. 1992, str. 7), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2013/17/EU z dne 13. maja 2013 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju okolja zaradi pristopa Republike Hrvaške (UL L št. 158 z dne 10. 6. 2013, str. 193), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 92/43/EGS) in Direktivo 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic (UL L št. 20 z dne 26. 1. 2010, str. 7), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2013/17/EU z dne 13. maja 2013 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju okolja zaradi pristopa Republike Hrvaške (UL L št. 158 z dne 10. 6. 2013, str. 193), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2009/147/ES), ter v skladu s prednostnimi okviri ukrepanja, sprejetimi v skladu z Direktivo 92/43/EGS;
3. povečanje okoljske ozaveščenosti med ribiči glede varstva in obnove morske biotske raznovrstnosti;
4. sodelovanje pri drugih ukrepih, katerih cilja sta ohranitev in krepitev storitev v zvezi z biotsko raznovrstnostjo in ekosistemskimi storitvami, kot sta obnova določenih morskih in obalnih habitatov v podporo trajnostnim staležem rib, vključno z njihovo znanstveno pripravo, in vrednotenje.
(2) Pogoji za upravičenost operacij so:
– operacija se lahko izvaja v obdobju od 22. 7. 2015 do najkasneje 30. 11. 2023, ki je zadnji rok za predložitev popolne dokumentacije, ki mora biti podrobneje opredeljena v javnih naročilih;
– skladnost s predpisi, ki urejajo okolje, kjer je to ustrezno (upoštevanje določb predpisov, ki urejajo področje celovite presoje vplivov na okolje, naravo in vode ter vplivov ravnanja z odpadki) in
– operacija se ne izvaja v okviru drugih evropskih investicijskih in strukturnih skladov ali instrumentov financiranja Unije ali nacionalnih instrumentov financiranja.
(3) Operacije se izberejo na podlagi naslednjih meril:
– skladnost operacije s cilji ukrepa, določenimi v prvem odstavku točk d), e), g) in i) prvega odstavka 40. člena Uredbe 508/2014/EU;
– skladnost operacije s posebnim ciljem iz poglavja 3.3 OP ESPR 2014–2020, h kateremu prispeva ukrep;
– skladnost operacije z OP ESPR 2014–2020: s poglavjem 3.3 OP ESPR 2014–2020 (utemeljitev za kombinacijo ukrepov) in
– operacijo izvaja eden od naslednjih subjektov: znanstvene ali tehnične osebe javnega prava, svetovalni sveti, ribiči ali organizacije ribičev, ki jih priznava država članica, ali nevladne organizacije v partnerstvu z organizacijami ribičev ali v partnerstvu z lokalnimi akcijskimi skupinami za ribištvo in, kjer je to ustrezno, organizacije, odgovorne za upravljanje območij Natura 2000.
7. člen 
(ukrep povečanje potenciala lokacij za akvakulturo) 
(1) Cilj ukrepa iz drugega odstavka 4. člena te uredbe je razvoj lokacij za akvakulturo in s tem povezane infrastrukture ter zmanjšanje škodljivih vplivov operacij na okolje z vrsto operacije določitev in kartiranje najprimernejših območij za razvoj akvakulture ob upoštevanju postopkov prostorskega načrtovanja, ter določitev in kartiranje območij, kjer bi bilo treba izključiti dejavnosti akvakulture, da bi se ohranila vloga teh območij v delovanju ekosistema.
(2) Pogoji za upravičenost operacij so:
– operacija se lahko izvaja v obdobju od 22. 7. 2015 do najkasneje 30. 11. 2023, ki je zadnji rok za predložitev popolne dokumentacije, ki mora biti podrobneje opredeljena v javnih naročilih;
– skladnost s predpisi, ki urejajo okolje, kjer je to ustrezno (upoštevanje določb predpisov, ki urejajo področje celovite presoje vplivov na okolje, naravo in vode ter vplivov ravnanja z odpadki) in
– operacija se ne izvaja v okviru drugih evropskih investicijskih in strukturnih skladov ali instrumentov financiranja Unije ali nacionalnih instrumentov financiranja.
(3) Operacije se izberejo na podlagi naslednjih meril:
– skladnost operacije s ciljem ukrepa, določenim v točki a) prvega odstavka 51. člena Uredbe 508/2014/EU;
– skladnost operacije s posebnim ciljem iz poglavja 3.3 OP ESPR 2014–2020, h kateremu prispeva ukrep;
– usklajenost operacije z OP ESPR 2014–2020: s poglavjem 3.3 OP ESPR 2014–2020 (utemeljitev za kombinacijo ukrepov) in
– skladnost operacije z Nacionalnim strateškim načrtom za razvoj akvakulture v RS za obdobje 2014–2020.
8. člen 
(ukrep nadzor in izvrševanje) 
(1) Cilj ukrepa iz 1. točke tretjega odstavka 4. člena te uredbe je izvajanje sistema Unije za nadzor, inšpekcijske preglede in izvrševanje iz 36. člena Uredbe 1380/2013/EU, podrobneje opredeljenega v Uredbi 1224/2009/ES ter v Uredbi 404/2011/EU v Republiki Sloveniji oziroma v zvezi s slovenskim ribištvom z naslednjimi vrstami operacij:
1. nakup, namestitev in razvoj tehnologije;
2. razvoj, nakup in namestitev komponent za zagotavljanje prenosa podatkov;
3. razvoj, nakup in namestitev komponent, ki so potrebne za zagotavljanje sledljivosti;
4. izvajanje programov za izmenjavo in analizo podatkov;
5. posodobitev in nakup patruljnih čolnov, letal in helikopterjev;
6. nakup drugih sredstev nadzora;
7. razvoj inovativnih sistemov za nadzor in spremljanje ter pilotnih projektov v skladu s točko g) drugega odstavka 76. člena Uredbe 508/2014/EU;
8. programi za usposabljanje in izmenjavo;
9. analiza stroškov in koristi ter ocene revizij;
10. seminarji in medijska orodja;
11. operativni stroški v skladu s točko k) drugega odstavka 76. člena Uredbe 508/2014/EU;
12. izvajanje akcijskega načrta v skladu s točko l) drugega odstavka 76. člena Uredbe 508/2014/EU.
(2) Pogoja za upravičenost operacij sta:
– operacija se lahko izvaja v obdobju od 22. 7. 2015 do najkasneje 30. 11. 2023, ki je zadnji rok za predložitev popolne dokumentacije, ki mora biti podrobneje opredeljena v javnih naročilih in
– operacija se ne izvaja v okviru drugih evropskih investicijskih in strukturnih skladov ali instrumentov financiranja Unije ali nacionalnih instrumentov financiranja.
(3) Operacije se izberejo na podlagi naslednjih meril:
– operacija prispeva k izvajanju sistema za nadzor, inšpekcijske preglede in izvrševanje skupne ribiške politike v skladu z določbami 76. člena Uredbe 508/2014/EU oziroma k posebnemu cilju iz poglavja 3.2 OP ESPR 2014–2020 in
– operacija obravnava potrebe nadzora ribištva v RS v skladu z določbami iz naslova 12 Operativnega programa za izvajanje ESPR v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020.
9. člen 
(ukrep zbiranje podatkov) 
(1) Cilji ukrepa iz 2. točke tretjega odstavka 4. člena te uredbe je zbiranje, upravljanje in uporaba podatkov iz prvega in drugega odstavka 25. člena Uredbe 1380/2013/EU in Uredbe 199/2008/ES ter iz 21. in 77. člena Uredbe 508/2014/EU z naslednjimi vrstami operacij:
1. zbiranje, upravljanje in uporaba podatkov za namene znanstvene analize in izvajanja skupne ribiške politike;
2. nacionalni, transnacionalni in podnacionalni večletni programi vzorčenja, če se nanašajo na staleže, zajete s skupno ribiško politiko;
3. spremljanje gospodarskega in rekreacijskega ribolova na morju, vključno s spremljanjem prilova morskih organizmov, kot npr. morskih sesalcev in ptičev;
4. raziskave na morju;
5. sodelovanje predstavnikov držav članic in regionalnih organov na regionalnih usklajevalnih sestankih, sestankih regionalnih organizacij za upravljanje ribištva, v katerih Unija sodeluje kot pogodbena stranka ali opazovalka ali sestankih mednarodnih organov, zadolženih za znanstvene nasvete;
6. izboljšanje sistemov zbiranja in upravljanja podatkov ter izvajanja pilotskih študij za izboljšanje obstoječih sistemov zbiranja in upravljanja podatkov.
(2) Pogoja za upravičenost operacij sta:
– operacija se lahko izvaja v obdobju od 1. 1. 2014 do najkasneje 30. 11. 2023, ki je zadnji rok za predložitev popolne dokumentacije, ki mora biti podrobneje opredeljena v javnih naročilih in
– operacija se ne izvaja v okviru drugih evropskih investicijskih in strukturnih skladov ali instrumentov financiranja Unije ali nacionalnih instrumentov financiranja.
(3) Operacije se izberejo na podlagi naslednjih meril:
– operacija se nanaša na program za zbiranje podatkov v ribištvu in
– prispevek operacije k različnim vrstam operacij. Operacija mora prispevati k izpolnjevanju različnih tipov operacij iz ukrepa za zbiranje podatkov v skladu s 77. členom Uredbe 508/2014/EU oziroma k posebnemu cilju iz poglavja 3.2 OP ESPR 2014–2020.
10. člen 
(ukrepi za trženje) 
(1) Cilji ukrepov za trženje ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture iz četrtega odstavka 4. člena te uredbe je povečanje prepoznavnosti sektorja z naslednjima vrstama operacij:
1. izvajanja tržnih raziskav;
2. izvajanje nacionalnih komunikacijskih in oglaševalskih kampanj za dvig ozaveščenosti javnosti o trajnostnih ribiških proizvodih in proizvodih iz akvakulture.
(2) Pogoja za upravičenost operacij sta:
– operacija se lahko izvaja v obdobju od 22. 7. 2015 do najkasneje 30. 11. 2023, ki je zadnji rok za predložitev popolne dokumentacije, ki mora biti podrobneje opredeljena v javnih naročilih in
– operacija se ne izvaja v okviru drugih evropskih investicijskih in strukturnih skladov ali instrumentov financiranja Unije ali nacionalnih instrumentov financiranja.
(3) Operacije se izberejo na podlagi naslednjih meril:
– skladnost operacije s cilji ukrepa, določenimi v točki d) in g) prvega odstavka 68. člena Uredbe 508/2014/EU;
– skladnost operacije s posebnim ciljem iz poglavja 3.3 OP ESPR 2014–2020, h kateremu prispeva ukrep in
– usklajenost operacije z OP ESPR 2014–2020: s poglavjem 3.3 OP ESPR 2014–2020 (utemeljitev za kombinacijo ukrepov).
11. člen 
(ukrep celostni pomorski nadzor) 
(1) Cilj ukrepa iz 1. točke petega odstavka 4. člena te uredbe je izvajanje dejavnosti, ki prispevajo k celostnemu pomorskemu nadzoru in zlasti ustvarjanju skupnega okolja za izmenjavo informacij za nadzor na področju pomorstva z naslednjima vrstama operacij:
1. izdelava študij za prepoznavanje vrzeli pri izmenjavi podatkov na področju pomorskega nadzora in izboljšanje povezljivosti obstoječih informacijskih sistemov, ki bodo prispevali k celostnemu pomorskemu nadzoru;
2. priprava strokovnih podlag in rešitev za vzpostavitev enotnega informacijskega sistema, ki bo prispeval k skupnemu okolju za izmenjavo informacij.
(2) Pogoji za upravičenost operacij so:
– operacija se lahko izvaja v obdobju od 22. 7. 2015 do najkasneje 30. 11. 2023, ki je zadnji rok za predložitev popolne dokumentacije, ki mora biti podrobneje opredeljena v javnih naročilih;
– skladnost s predpisi, ki urejajo okolje, kjer je to ustrezno (upoštevanje določb predpisov, ki urejajo področje celovite presoje vplivov na okolje, naravo in vode ter vplivov ravnanja z odpadki) in
– operacija se ne izvaja v okviru drugih evropskih investicijskih in strukturnih skladov ali instrumentov financiranja Unije ali nacionalnih instrumentov financiranja.
(3) Operacije se izberejo na podlagi naslednjih meril:
– skladnost operacije s ciljem ukrepa, določenim v točki a) prvega odstavka 79. člena Uredbe 508/2014/EU;
– skladnost operacije s posebnim ciljem iz poglavja 3.2 OP ESPR 2014–2020, h kateremu prispeva ukrep in
– usklajenost operacije z OP ESPR 2014–2020: s poglavjem 3.3 OP ESPR 2014–2020 (utemeljitev za kombinacijo ukrepov).
12. člen 
(ukrep spodbujanje varstva morskega okolja ter trajnostna uporaba morskih in obalnih virov) 
(1) Cilj ukrepa iz 2. točke petega odstavka 4. člena te uredbe je spodbujanje varstva morskega okolja, zlasti njegove biotske raznovrstnosti in zaščitenih morskih območij, kot so območja Natura 2000 z vrsto operacije izvajanje monitoringa vrst in habitatnih tipov na zaščitenih morskih območjih ali v omrežju Natura 2000 v skladu z Direktivo 92/43/EGS in Direktivo 2009/147/ES.
(2) Pogoji za upravičenost operacij so:
– operacija se lahko izvaja v obdobju od 22. 7. 2015 do najkasneje 30. 11. 2023, ki je zadnji rok za predložitev popolne dokumentacije, ki mora biti podrobneje opredeljena v javnih naročilih;
– skladnost s predpisi, ki urejajo okolje, kjer je to ustrezno (upoštevanje določb predpisov, ki urejajo področje celovite presoje vplivov na okolje, naravo in vode ter vplivov ravnanja z odpadki) in
– operacija se ne izvaja v okviru drugih evropskih investicijskih in strukturnih skladov ali instrumentov financiranja Unije ali nacionalnih instrumentov financiranja.
(3) Operacije se izberejo na podlagi naslednjih meril:
– skladnost operacije s ciljem ukrepa, določenim v točki b) prvega odstavka 79. člena Uredbe 508/2014/EU;
– skladnost operacije s posebnim ciljem iz poglavja 3.2 OP ESPR 2014–2020, h kateremu prispeva ukrep in
– usklajenost operacije z OP ESPR 2014–2020: s poglavjem 3.3 OP ESPR 2014–2020 (utemeljitev za kombinacijo ukrepov).
13. člen 
(ukrep izboljšanje poznavanja stanja morskega okolja) 
(1) Cilj ukrepa iz 3. točke petega odstavka 4. člena te uredbe je spodbujanje trajnostne uporabe morskih in obalnih virov ter nadaljnje opredelitve omejitev trajnosti človekovih dejavnosti, ki vplivajo na morsko okolje, zlasti v okviru Direktive 2008/56/ES z naslednjima vrstama operacij:
1. izdelava programa spremljanja;
2. vzpostavitev ukrepov za izvajanje okvirne direktive o morski strategiji.
(2) Pogoji za upravičenost operacij so:
– operacija se lahko izvaja v obdobju od 22. 7. 2015 do najkasneje 30. 11. 2023, ki je zadnji rok za predložitev popolne dokumentacije, ki mora biti podrobneje opredeljena v javnih naročilih;
– skladnost s predpisi, ki urejajo okolje, kjer je to ustrezno (upoštevanje določb predpisov, ki urejajo področje celovite presoje vplivov na okolje, naravo in vode ter vplivov ravnanja z odpadki) in
– operacija se ne izvaja v okviru drugih evropskih investicijskih in strukturnih skladov ali instrumentov financiranja Unije ali nacionalnih instrumentov financiranja.
(3) Operacije se izberejo na podlagi naslednjih meril:
– skladnost operacije s ciljem ukrepa, določenim v točki b) prvega odstavka 79. člena Uredbe 508/2014/EU;
– skladnost operacije s posebnim ciljem iz poglavja 3.3 OP ESPR 2014–2020, h kateremu prispeva ukrep in
– usklajenost operacije z OP ESPR 2014–2020: s poglavjem 3.3 OP ESPR 2014–2020 (utemeljitev za kombinacijo ukrepov).
14. člen 
(finančne določbe) 
(1) Za izvedbo ukrepa podpora oblikovanju in izvajanju ohranitvenih ukrepov ter regionalnega sodelovanja je v celotnem programskem obdobju namenjenih 333.334,00 eura, od tega 250.000,00 eura evropskih sredstev iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo ter 83.334,00 eura iz sredstev proračuna Republike Slovenije.
(2) Za izvedbo ukrepa varstvo in obnova morske biotske raznovrstnosti in ekosistemov v okviru trajnostnih ribolovnih dejavnosti je v celotnem programskem obdobju namenjenih 733.333,00 eura, od tega 550.000,00 eura evropskih sredstev iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo ter 183.333,00 eura iz sredstev proračuna Republike Slovenije.
(3) Za izvedbo ukrepa povečanje potenciala lokacij za akvakulturo je v celotnem programskem obdobju namenjenih 200.000,00 eura, od tega 150.000,00 eura evropskih sredstev iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo ter 50.000,00 eura iz sredstev proračuna Republike Slovenije.
(4) Za izvedbo ukrepa nadzor in izvrševanje je v celotnem programskem obdobju namenjenih 2.295.213,00 eura, od tega 1.922.834,00 eura evropskih sredstev iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo ter 372.379,00 eura iz sredstev proračuna Republike Slovenije.
(5) Za izvedbo ukrepa zbiranje podatkov je v celotnem programskem obdobju namenjenih 2.929.343,00 eura, od tega 2.343.474,00 eura evropskih sredstev iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo ter 585.869,00 eura iz sredstev proračuna Republike Slovenije.
(6) Za izvedbo ukrepov za trženje je v celotnem programskem obdobju namenjenih 1.066.667,00 eura, od tega 800.000,00 eura evropskih sredstev iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo ter 266.667,00 eura iz sredstev proračuna Republike Slovenije.
(7) Za izvedbo ukrepa celostni pomorski nadzor je v celotnem programskem obdobju namenjenih 333.333,00 eura, od tega 250.000,00 eura evropskih sredstev iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo ter 83.333,00 eura iz sredstev proračuna Republike Slovenije.
(8) Za izvedbo ukrepa spodbujanje varstva morskega okolja ter trajnostna uporaba morskih in obalnih virov je v celotnem programskem obdobju namenjenih 300.000,00 eura, od tega 225.000,00 eura evropskih sredstev iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo ter 75.000,00 eura iz sredstev proračuna Republike Slovenije.
(9) Za izvedbo ukrepa izboljšanje poznavanja stanja morskega okolja je v celotnem programskem obdobju namenjenih 700.000,00 eura, od tega 525.000,00 eura evropskih sredstev iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo ter 175.000,00 eura iz sredstev proračuna Republike Slovenije.
IV. TEHNIČNA POMOČ 
15. člen 
(cilj tehnične pomoči) 
(1) V skladu z 59. členom Uredbe 1303/2013/EU in 78. členom Uredbe 508/2014/EU je cilj tehnične pomoči priprava, upravljanje, spremljanje, vrednotenje, obveščanje in komuniciranje o OP ESPR 2014–2020, mreženje, reševanje sporov, izvajanje nadzora in revizij za podporo ukrepom za zmanjšanje administrativnega bremena upravičencev, vključno s sistemi elektronske izmenjave podatkov, ter izvajanje ukrepov za krepitev zmogljivosti organov za upravljanje in upravičencev za uporabo sredstev Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.
(2) Vrste operacij v okviru tehnične pomoči so:
1. izvajanje operativnega programa;
2. informacijski sistemi za OP ESPR 2014–2020;
3. izboljšanje upravne zmogljivosti;
4. dejavnosti obveščanja;
5. vrednotenje;
6. študije;
7. nadzor in revizija.
(3) Pogoja za upravičenost operacij sta:
– skladnost s poglavjem 4.8 OP ESPR 2014–2020 in
– operacija se lahko izvaja v obdobju od 22. 7. 2015 do najkasneje 30. 11. 2023, ki je zadnji rok za predložitev popolne dokumentacije, ki mora biti podrobneje opredeljena v javnih naročilih.
(4) Operacije se izberejo na podlagi naslednjih meril:
– prispevek k zagotavljanju nemotenega izvajanja operativnega programa;
– prispevek k informatizaciji sistemov za delovanje, spremljanje in vrednotenje sistema operativnega programa ter k celoviti in učinkoviti izmenjavi podatkov z Evropsko komisijo;
– prispevek k obveščanju javnosti o operativnem programu;
– prispevek k ugotavljanju kakovosti izvajanja operativnega programa ter ocena njegove uspešnosti, učinkovitosti in vpliva (študije in vrednotenja) ali
– prispevek k izboljšanju upravne zmogljivosti.
16. člen 
(finančna določba) 
Za tehnično pomoč je v celotnem programskem obdobju namenjenih 2.646.306,00 eura, od tega 1.984.729,00 eura evropskih sredstev iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo ter 661.577,00 eura iz sredstev proračuna Republike Slovenije.
V. UPRAVIČENEC 
17. člen 
(upravičenec) 
V skladu s sedmim odstavkom 125. člena Uredbe 1303/2013/EU je upravičenec do vseh ukrepov in tehnične pomoči MKGP.
VI. IZVAJANJE OPERACIJ V OKVIRU UKREPOV IN TEHNIČNE POMOČI 
18. člen 
(izbor in izvajanje operacij) 
(1) Izbor in izvajanje operacij v okviru ukrepov in tehnične pomoči potekata v dveh fazah:
– izbor operacije se izvede v skladu s pogoji upravičenosti in merili, določenimi v tej uredbi ter tretjim odstavkom 125. člena Uredbe 1303/2013/EU;
– izbor izvajalca za izvedbo operacije se izvede na podlagi predpisov, ki urejajo javno naročanje.
(2) Ukrepi in tehnična pomoč se na letni ravni izvajajo v skladu s sprejetim proračunom za posamezno proračunsko leto.
19. člen 
(trajnost operacij) 
Obdobje trajnosti operacije zagotavlja upravičenec skladno z določbami 71. člena Uredbe 1303/2013/EU.
20. člen 
(obveščanje javnosti o izvedenih operacijah) 
(1) Za obveščanje javnosti v skladu z Uredbo 763/2014/EU o izvedenih operacijah je pristojen upravičenec iz 17. člena te uredbe.
(2) Vsebina in način obveščanja v skladu z Uredbo 763/2014/EU se podrobneje uredita v navodilih OU, ki se objavijo na spletni strani OP ESPR 2014–2020.
VII. NADZOR 
21. člen 
(nadzor) 
Revizijski organ iz četrtega odstavka 3. člena te uredbe opravlja nadzor nad izvajanjem ukrepov in tehnične pomoči iz te uredbe.
VIII. KONČNA DOLOČBA 
22. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-18/2016
Ljubljana, dne 2. junija 2016
EVA 2016-2330-0030
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik