Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2016 z dne 3. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2016 z dne 3. 6. 2016

Kazalo

1757. Rebalans I proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2016, stran 6040.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 79. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07, 33/10) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 16. redni seji dne 31. 5. 2016 sprejel
R E B A L A N S  I 
proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2016 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2016 (Uradni list RS, št. 106/15) se v celoti spremeni 2. člen, ki glasi:
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v eurih
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Rebalans I za leto 2016
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 
3.328.003
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
2.788.449
70
DAVČNI PRIHODKI
2.163.476
700 Davki na dohodek in dobiček
1.841.757
703 Davki na premoženje
206.904
704 Domači davki na blago in storitve
114.815
71
NEDAVČNI PRIHODKI
624.974
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
281.121
711 Takse in pristojbine
5.003
712 Globe in druge denarne kazni
17.900
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
600
714 Drugi nedavčni prihodki
320.350
72
KAPITALSKI PRIHODKI
402.668
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
402.668
73
PREJETE DONACIJE
2.000
730 Prejete donacije iz domačih virov
2.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI
134.886
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
134.886
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
4.253.015
40
TEKOČI ODHODKI
1.022.915
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
236.239
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
34.601
402 Izdatki za blago in storitve
710.841
403 Plačila domačih obresti
18.000
409 Rezerve
23.234
41
TEKOČI TRANSFERI
1.106.826
410 Subvencije
22.913
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
793.669
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
93.886
413 Drugi tekoči domači transferi
196.358
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.076.483
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.076.483
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
46.792
431 Investic. transferi pravnim in fiz. os., ki niso prorač. upor.
42.600
432 Investic. transferi proračunskim uporabnikom
4.192
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–925.012
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČIILA DOLGA (550)
156.880
55
ODPLAČILA DOLGA
156.880
550 Odplačila domačega dolga
156.880
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.081.892
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–156.880
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
925.012
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
1.266.676
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Šmarješke Toplice.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
2. člen 
V 8. členu se spremeni drugi odstavek, ki glasi:
Proračunska rezerva se v letu 2016 oblikuje do višine 13.233,55 €.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0009/2016-2
Šmarjeta, dne 31. maja 2016
Županja 
Občine Šmarješke Toplice 
mag. Bernardka Krnc l.r.