Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2016 z dne 3. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2016 z dne 3. 6. 2016

Kazalo

1750. Odlok o rebalansu-1 proračuna Občine Komen za leto 2016, stran 6031.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 14/10, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 UPB-4, 14/13 – popr, 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09 in 39/14) je občinski svet na 11. redni seji dne 25. 5. 2016 sprejel
O D L O K 
o rebalansu-1 proračuna Občine Komen za leto 2016 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Komen za leto 2016 (Uradni list RS, št. 1/16) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:
»2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Rebalans 2016
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
3.814.052
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.238.907
70
DAVČNI PRIHODKI
2.363.775
700 Davki na dohodek in dobiček
2.095.845
703 Davki na premoženje
209.550
704 Domači davki na blago in storitve
58.380
706 Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
875.132
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
704.102
711 Takse in pristojbine
4.600
712 Globe in druge denarne kazni
11.650
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
91.950
714 Drugi nedavčni prihodki
62.830
72
KAPITALSKI PRIHODKI
100.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
100.000
73
PREJETE DONACIJE
4.878
730 Prejete donacije iz domačih virov
1.878
731 Prejete donacija iz tujine
3.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI
470.267
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
362.058
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
108.209
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
4.076.916
40
TEKOČI ODHODKI
1.396.702
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
388.810
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
55.175
402 Izdatki za blago in storitve
900.217
403 Plačila domačih obresti
41.500
409 Rezerve
11.000
41
TEKOČI TRANSFERI
1.576.145
410 Subvencije
239.955
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
725.900
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
169.471
413 Drugi tekoči domači transferi
440.819
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.050.594
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.050.594
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
53.475
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
43.200
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
10.275
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–262.864
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
190.019
50
ZADOLŽEVANJE
190.019
500 Domače zadolževanje
190.019
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550+551)
130.000
55
ODPLAČILA DOLGA
130.000
550 Odplačilo domačega dolga
130.000
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–202.845
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
60.019
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
262.864
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
358.044
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
V Odloku o proračunu Občine Komen za leto 2016 (Uradni list RS, št. 1/16) se spremeni 11. člen, tako da se glasi:
»11. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolga v računu financiranja se občina v letu 2016 v skladu s 23. členom ZFO-1 in 56. členom ZIPRS1617 dodatno zadolži za 190.019 EUR.«
3. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-04/2016-3
Komen, dne 25. maja 2016
Župan 
Občine Komen 
Marko Bandelli l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti