Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2016 z dne 3. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2016 z dne 3. 6. 2016

Kazalo

1748. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov Občine Tišina (uradno prečiščeno besedilo – UPB1), stran 6029.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 41/15) in 88. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 74/15) je Občinski svet Občine Tišina na 15. seji dne 24. 5. 2016 potrdil uradno prečiščeno besedilo Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov Občine Tišina, ki obsega:
– Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov Občine Tišina (Uradni list RS, št. 76/12)
– Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov Občine Tišina (Uradni list RS, št. 76/15) in
– Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov Občine Tišina (Uradni list RS, št. 80/15)
Št. 007-0024/2016
Tišina, dne 25. maja 2016
Župan 
Občine Tišina 
Franc Horvat l.r.
P R A V I L N I K 
o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov Občine Tišina (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) S tem pravilnikom so določeni višina in način določanja plače, plačila za opravljanje funkcije, nagrade, sejnine in drugi prejemki, ki niso drugače urejeni z zakonom in pripadajo občinskim funkcionarjem, zunanjim članom delovnih teles, članom vaških odborov ter članom drugih občinskih organov Občine Tišina.
(2) Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
(3) Članom občinskega sveta, članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, članom nadzornega odbora, uredniškega odbora ter drugih občinskih organov in komisij ter članom vaških odborov, pripadajo nagrade za njihovo delo oziroma sejnine za udeležbo na seji, ki se oblikujejo na podlagi tega pravilnika.
(4) V pravilniku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženske in moške.
2. člen 
(1) Občinski funkcionarji so: župan, podžupan in člani občinskega sveta.
(2) Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
(3) Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno.
(4) V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. O tem župan obvesti občinski svet.
II. PLAČA OZIROMA PLAČILO ŽUPANA IN PODŽUPANA 
3. člen 
(1) Osnovna plača župana se oblikuje skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, po katerem je za opravljanje funkcije župana Občine Tišina, ki sodi v šesto skupino občin po številu prebivalcev (župan VI), določen 49. plačni razred. Županu pripada tudi dodatek na delovno dobo v skladu z zakonom, če funkcijo opravlja poklicno.
(2) Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini 50 % plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez dodatka za delovno dobo.
(3) Sklep o plači župana izda komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
4. člen 
(1) Osnovna plača podžupana, če funkcijo opravlja poklicno, se oblikuje v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in se po številu prebivalcev v občini (podžupan VI) lahko uvrsti od 34–41 plačnega razreda. V okviru tega razpona plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Podžupanu za poklicno opravljanje funkcije pripada dodatek za delovno dobo.
(2) Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo za opravljanje funkcije največ v višini 50 % plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez dodatka za delovno dobo. Višino plačila določi župan s sklepom, ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil.
(3) Pri predčasnem prenehanju mandata župana lahko podžupanu določi plačni razred občinski svet.
5. člen 
Plača ali plačilo za opravljanje funkcije župana in podžupana zajema tudi plačilo za udeležbo in delovanje na sejah občinskega sveta in sejah delovnih teles.
6. člen 
Podžupanu, ki v primeru predčasnega prenehanja funkcije župana, opravlja funkcijo župana, pripada plača župana, če funkcijo opravlja poklicno oziroma plačilo v višini 50 % plače župana, brez dodatka za delovno dobo, če funkcijo opravlja nepoklicno.
III. VIŠINA SEJNINE ČLANOM OBČINSKEGA SVETA 
7. člen 
(1) Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta, razen podžupana je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma seji delovnega telesa občinskega sveta.
(2) Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za sejo delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta ne sme presegatiz zakonom določenega zneska
(3) Članu občinskega sveta se določi sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta ali delovnega telesa v naslednjih zneskih:
– za udeležbo na redni ali izredni seji občinskega sveta 100,00 €/bruto;
– za udeležbo na seji odbora ali komisije, katerega predsednik je 100,00 €/bruto;
– za udeležbo na seji odbora ali komisije, katerega član je 75,00 €/bruto;
– za udeležbo na sejah ostalih delovnih teles, katerih predsednik je 75,00 €/bruto;
– za udeležbo na sejah ostalih delovnih teles, katerih član je 50,00 €/bruto.
(4) Vabljenim na sejo občinskega sveta:
– predsedniku odbora vaških skupnosti oziroma od njega pooblaščeni osebi in
– predsedniku nadzornega odbora oziroma od njega pooblaščeni osebi, (kadar ta sodeluje na sami seji) se določi sejnina za udeležbo na redni ali izredni seji občinskega sveta 100,00 €/bruto.
(5) Članu občinskega sveta ali vabljenemu, ki je bil udeležen samo na delu seje občinskega sveta ali delovnega telesa, pripada plačilo za udeležbo v sorazmernem deležu, in sicer glede na čas prisotnosti, glede na trajanje celotne seje, pri čemer je minimalna prisotnost 50 % časa trajanja celotne seje (evidenco prisotnosti vodi predsedujoči).
(6) Podlaga za izplačilo sejnine članom občinskega sveta je sklep občinskega sveta o potrditvi mandata člana občinskega sveta. Izplačilo se opravi na podlagi evidence o udeležbi na sejah občinskega sveta in sejah delovnih teles, ki jo vodi občinska uprava.
IV. VIŠINA SEJNINE ZA ČLANE DELOVNIH TELES (KOMISIJE IN ODBORI) 
8. člen 
(1) Članom vseh delovnih teles (komisij in odborov), ki jih ustanovi občinski svet ali župan, ki niso člani občinskega sveta, pripada za delo v komisiji ali odboru sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji, in sicer na podlagi sklepa o imenovanju in evidence o udeležbi na seji, ki jo vodi občinska uprava.
(2) Sejnina iz prejšnjega odstavka se določi v naslednjih zneskih:
– predsedniku odbora ali komisije 100,00 €/bruto;
– predsedniku ostalih delovnih telesa 75,00 €/bruto;
– članom odborov ali komisij 75,00 €/bruto;
– članom ostalih delovnih teles 50 €/bruto.
(3) Članu delovnih teles (komisij in odborov), ki je bil udeležen samo na delu seje delovnega telesa, pripada plačilo za udeležbo v sorazmernem deležu, in sicer glede na čas prisotnosti, glede na trajanje celotne seje, pri čemer je minimalna prisotnost 50 % časa trajanja celotne seje (evidenco prisotnosti vodi predsedujoči).
V. VIŠINA SEJNINE ZA ČLANE NADZORNEGA ODBORA 
9. člen 
(1) Članom nadzornega odbora, ki jih imenuje občinski svet, pripada za delo v odboru sejnina in nagrada za opravljen nadzora, ki se izplača za udeležbo na seji, in sicer na podlagi sklepa o imenovanju in evidence o udeležbi na seji ali izdelanega poročila o nadzoru, ki jo vodi občinska uprava.
(2) Sejnina oziroma nagrada za opravljen nadzor iz prejšnjega odstavka se določi v naslednjih zneskih:
– sejnina predsedniku nadzornega odbora 100,00 €/bruto;
– sejnina članom nadzornega odbora 75,00 €/bruto;
– plačilo za izvedbo nadzora po programu dela ali sklepa nadzornega odbora 180,00 €/bruto.
(3) Članu nadzornega odbora, ki je bil udeležen samo na delu seje, pripada plačilo za udeležbo v sorazmernem deležu, in sicer glede na čas prisotnosti, glede na trajanje celotne seje, pri čemer je minimalna prisotnost 50 % časa trajanja celotne seje (evidenco prisotnosti vodi predsedujoči).
VI. VIŠINA SEJNINE ZA ČLANE IN STROKOVNEGA SODELAVCA ZA LEKTORIRANJE UREDNIŠKEGA ODBORA ZA IZDAJO OBČINSKEGA GLASILA 
10. člen 
(1) Članom uredniškega odbora, ki jih imenuje občinski svet, pripada za delo v odboru sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji, in sicer na podlagi sklepa o imenovanju in evidence o udeležbi na seji, ki jo vodi občinska uprava.
(2) Sejnina iz prejšnjega odstavka se določi v naslednjih zneskih:
– predsedniku uredniškega odbora 80,00 €/bruto;
– glavnemu uredniku 80,00 €/bruto;
– članom odbora 50,00 €/bruto.
(3) Strokovni sodelavec za lektoriranje je opravičen do plačila za opravljeno lektoriranje, in sicer na izdano številko občinskega glasila v višini 150,00 €/bruto.
(4) Članu uredniškega odbora, ki je bil udeležen samo na delu seje, pripada plačilo za udeležbo v sorazmernem deležu, in sicer glede na čas prisotnosti, glede na trajanje celotne seje, pri čemer je minimalna prisotnost 50 % časa trajanja celotne seje (evidenco prisotnosti vodi predsedujoči).
VII. VIŠINA NAGRADE ČLANOM VAŠKIH ODBOROV 
11. člen 
(1) Predsednikom vaških odborov pripada letna nagrada v višini 150,00 €/bruto, članom vaških odborov pa pripada letna nagrada v višini 100,00 €/bruto.
(2) Nagrada članom vaških odborov se izplača na podlagi potrdila o izvolitvi ali sklepa o potrditvi mandata.
VIII. POVRAČILA STROŠKOV, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI 
12. člen 
(1) Občinski funkcionarji, predsedniki in člani nadzornega odbora, delovnih teles in komisij ter drugih občinskih organov imajo pravico do povračila stroškov, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
(2) Osebe iz prvega odstavka tega člena imajo pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, če gre za službeno pot, na katero so bili poslani s strani župana. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi, ki veljajo za zaposlene v občinski upravi.
(3) Osebe iz prvega odstavka tega člena imajo pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi, ki veljajo za zaposlene v občinski upravi, če so bili na službeno pot poslani s strani župana.
(4) Osebe iz prvega odstavka imajo pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti, na katero so bili poslani s strani župana. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
IX. NAČIN IZPLAČEVANJA 
13. člen 
(1) Sredstva za izplačilo plač, nagrad, sejnin in povračil stroškov po tem pravilniku se zagotovijo iz sredstev proračuna občine.
(2) Vsi prejemki po tem pravilniku se izplačujejo mesečno za pretekli mesec najkasneje do 15. dne v tekočem mesecu.
X. KONČNA DOLOČBA 
14. člen 
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 67/99, 119/05, 9/07, 52/07, 34/08 in 51/10).
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.