Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2016 z dne 3. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2016 z dne 3. 6. 2016

Kazalo

1747. Pravilnik o enkratni denarni pomoči Občine Tišina ob rojstvu otroka (uradno prečiščeno besedilo – UPB1), stran 6028.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 41/15) in 88. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 74/15) je Občinski svet Občine Tišina na 15. seji dne 24. 5. 2016 potrdil uradno prečiščeno besedilo Pravilnika o enkratni denarni pomoči Občine Tišina ob rojstvu otroka, ki obsega:
– Pravilnik o enkratni denarni pomoči Občine Tišina ob rojstvu otroka (Uradni list RS, št. 7/11)
– Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči Občine Tišina ob rojstvu otroka (Uradni list RS, št. 98/13)
Št. 007-0025/2016
Tišina, dne 25. maja 2016
Župan 
Občine Tišina 
Franc Horvat l.r.
P R A V I L N I K 
o enkratni denarni pomoči Občine Tišina ob rojstvu otroka (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
I. SPLOŠNI DOLOČBI 
1. člen 
Ta pravilnik določa upravičence, pogoje, višino ter postopek za pridobitev enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka.
2. člen 
Enkratna denarna pomoč staršem novorojenca (v nadaljevanju: denarna pomoč) je pomoč s katero se družini zagotovijo dodatna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
Sredstva za izplačilo denarne pomoči se zagotovijo v proračunu Občine Tišina.
II. UPRAVIČENCI IN POGOJI 
3. člen 
Upravičenci za pridobitev denarne pomoči po tem pravilniku so starši ali na podlagi odločbe pristojnega organa določeni zakoniti zastopniki otroka.
4. člen 
Za pridobitev denarne pomoči po tem pravilniku morata biti izpolnjena naslednja pogoja:
– upravičenec je državljan Republike Slovenije in ima stalno bivališče v Občini Tišina najmanj eno leto pred rojstvom otroka, za katerega uveljavlja denarno pomoč,
– novorojenec je državljan Republike Slovenije in ima stalno bivališče v Občini Tišina od rojstva do vložitve vloge po tem pravilniku.
III. VIŠINA DENARNE POMOČI 
5. člen 
Višina denarne pomoči znaša za prvega živorojenega otroka 250 €, za vsakega nadaljnjega živorojenega otroka po 100 € več.
IV. POSTOPEK 
6. člen 
Upravičenci podajo vlogo za uveljavljanje pravice do denarne pomoči na posebnem obrazcu, ki ga dvignejo v vložišču Občine Tišina, objavljen pa je tudi na spletni strani Občine Tišina.
Vlogo pošljejo po pošti na naslov Občina Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina ali jo na istem naslovu podajo osebno v vložišču.
Rok za vložitev vloge je štiri mesece po rojstvu otroka. Po preteku tega roka, pravice do denarne pomoči ni mogoče več uveljavljati, zato se vloga kot prepozno vložena s sklepom zavrže.
7. člen 
Na obrazcu Vloga za uveljavljanje pravice do enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka morajo biti navedeni podatki o upravičencu in novorojencu ter številka računa, kamor se nakaže denarna pomoč.
Upravičenost do denarne pomoči se dokazuje s:
– kopijo izpiska iz rojstne matične knjige,
– dokazilom o stalnem prebivališču upravičenca in novorojenca in
– dokazilom o državljanstvu.
Dokazila priloži vlagatelj vlogi ali pa si jih upravni organ pridobi od upravljavcev zbirk osebnih podatkov.
8. člen 
Denarna pomoč se nakaže upravičencu v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe.
Upravičenec je dolžan vrniti prejeto denarno pomoč skupaj z zamudnimi obrestmi, če se ugotovi, da jo je prejel na podlagi neresničnih podatkov oziroma v nasprotju z določbami tega pravilnika.
V. KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za vse novorojence, rojene od 1. 1. 2011 dalje.