Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2016 z dne 3. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2016 z dne 3. 6. 2016

Kazalo

1737. Odlok o obrežnem režimu na območju Občine Kobarid, stran 6017.

  
Na podlagi 65. člena in v zvezi z 21. členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09, 38/10 in 25/16) je Občinski svet Občine Kobarid na 14. seji dne 25. maja 2016 sprejel
O D L O K 
o obrežnem režimu na območju Občine Kobarid
SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(obseg urejanja) 
(1) Odlok ureja prometni in varstveni režim na nabrežjih rek Nadiže in Soče na celotnem območju Občine Kobarid (v nadaljevanju: občina).
(2) Odlok določa tudi način izvajanja nadzora, prekrške in globe zanje.
(3) V odloku uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
PROMETNI REŽIM NA NABREŽJIH REK 
2. člen 
(vožnja) 
(1) Promet z vozili na motorni pogon je za dostop do nabrežij rek Nadiže in Soče dovoljen samo po kategoriziranih cestah.
(2) Po nekategoriziranih cestah (poljske, gozdne ipd.) v naravnem okolju je vožnja z vozili na motorni pogon prepovedana.
(3) Lastniki, obdelovalci, najemniki in upravljavci nepremičnin ter osebe, ki na določeni nepremičnini opravljajo naloge, določene z veljavno zakonodajo, imajo, ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena, prost dostop do svojih nepremičnin oziroma nepremičnin, na katerih opravljajo take naloge.
(4) Z globo 150 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.
3. člen 
(parkiranje) 
(1) Parkiranje je dovoljeno samo na javnih parkiriščih in urejenih dostopnih mestih.
(2) Parkiranje v nasprotju s prvim odstavkom tega člena je prepovedano.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko lastniki nepremičnin parkirajo vozila na svojih nepremičninah.
(4) Z globo 70 eurov se kaznuje za posameznik, ki stori prekršek po drugem odstavku tega člena.
4. člen 
(urejena dostopna mesta) 
(1) Mesta, ki so namenjena parkiranju vozil, so posebej urejena in označena z informativnimi tablami (v nadaljevanju: urejena dostopna mesta).
(2) Urejena dostopna mesta so:
– Nadiža pri Robiču (Z'Der);
– Nadiža pri Podbeli (za mostom);
– Nadiža pri Logjeh (nad mostom);
– Nadiža Napoleonov most;
– Zaročišče.
(3) Urejena dostopna mesta so namenjena parkiranju osebnih vozil, motornih koles in bivalnih vozil.
(4) Občinski svet lahko med letom s sklepom prepove parkiranje glede na spremembe parkirnih navad in posledično večjih pritiskov na okolje. Sklep se objavi na spletni strani občine.
(5) Parkiranje v nasprotju s tretjim in četrtim odstavkom tega člena ni dovoljeno.
(6) Z globo 70 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom tega člena.
5. člen 
(razpolaganje z urejenimi mesti) 
(1) Z urejenimi dostopnimi mesti upravlja občina.
(2) Za zemljišča, ki so določena za namene urejenega dostopnega mesta in niso v lasti občine, sklene občina pogodbo o uporabi teh zemljišč z lastniki oziroma najemniki zemljišč.
(3) Urejena dostopna mesta morajo izpolnjevati naslednje tehnične pogoje:
– označena morajo biti s prometnimi znaki,
– opremljena morajo biti z ustrezno ograjo,
– označena morajo biti z informativnimi tablami,
– na njih morajo biti nameščeni ustrezni zabojniki za odpadke in zagotovljene sanitarije.
6. člen 
(pooblaščeni izvajalec) 
(1) Občina lahko izbere izvajalca obrežnega režima (v nadaljevanju: pooblaščeni izvajalec) na podlagi javnega razpisa ali sklepa občinskega sveta o izbiri izvajalca. Sklep se objavi na spletni strani občine.
(2) Pooblaščeni izvajalec je lahko društvo, zavod ali druga pravna oseba, ki se ukvarja z dejavnostjo športa ali turizma ali lokalna turistična organizacija, katere ustanoviteljica je občina.
7. člen 
(nadomestilo) 
(1) Uporaba urejenih dostopnih mest je dovoljena s plačilom nadomestila.
(2) Nadomestilo za uporabo urejenih dostopnih mest iz prvega in drugega odstavka 9. člena se poravna na parkomatu. Nadomestilo za uporabo urejenih dostopnih mest iz tretjega, četrtega, petega in šestega odstavka 9. člena se poravna pri pooblaščenem izvajalcu.
(3) Na podlagi pisne prošnje lahko župan s sklepom, v katerem se smiselno navede podatke iz drugega odstavka 10. člena, odobri oprostitev plačila nadomestila za enkratno uporabo urejenih dostopnih mest predvsem v naslednjih primerih:
– kadar gre za organizirane športne, kulturne ali politične prireditve, katerih organizatorji so javni zavodi občine ali osebe javnega prava, registrirane na območju občine,
– kadar gre za prireditve občinskega pomena: prireditve, katerih organizator je občina oziroma so v občinskem interesu,
– kadar gre za dobrodelne oziroma humanitarne prireditve.
(4) Avtobus lahko na urejenem dostopnem mestu Zaročišče brez plačila nadomestila ustavi za največ 15 minut.
(5) Nadomestilo se nameni za povračilo stroškov izvajanja tega odloka: urejanje parkirišč, urejenih dostopnih mest, čiščenje obrežij rek, odvoz smeti, najem sanitarij ipd.
(6) Uporabnik, ki plača nadomestilo za uporabo urejenega dostopnega mesta na parkomatu, lahko v terminu, ki ustreza plačanemu nadomestilu, isti dan ponovno parkira svoje vozilo na vsakem urejenem dostopnem mestu ali javnem parkirišču.
(7) Parkiranje na urejenih dostopnih mestih je s plačilom nadomestila dovoljeno največ do 22. ure.
(8) Z globo 70 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim in sedmim odstavkom tega člena.
8. člen 
(določitev višine nadomestila) 
(1) Višina nadomestila za uporabo urejenih dostopnih mest se ovrednoti s točkami, vrednost točke pa določi občinski svet s sklepom najkasneje do 1. maja tekočega koledarskega leta. Sklep občinskega sveta se objavi na spletni strani občine.
(2) Če občinski svet do 1. maja tekočega koledarskega leta ne določi vrednosti točke, se do začetka veljave novega sklepa uporablja vrednost točke iz preteklega koledarskega leta.
9. člen 
(določitev točk za parkiranje na urejenih dostopnih mestih) 
(1) Nadomestilo za uporabo urejenih dostopnih mest znaša 2,5 točke na uro.
(2) Dnevno nadomestilo za uporabo urejenih dostopnih mest znaša 20 točk.
(3) Letno nadomestilo za uporabo urejenih dostopnih mest iz prve, druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 4. člena znaša 120 točk.
(4) Letno nadomestilo za uporabo urejenih dostopnih mest iz prve, druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 4. člena znaša za občane s stalnim prebivališčem v občini 45 točk.
(5) Letno nadomestilo za uporabo urejenih dostopnih mest iz prve, druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 4. člena znaša za osebe, ki so lastniki počitniških objektov oziroma stanovanjskih nepremičnin v občini, pa v občini nimajo prijavljenega stalnega prebivališča, 45 točk.
(6) Tedensko nadomestilo za uporabo urejenih dostopnih mest iz prve, druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 4. člena znaša za goste nastanitvenih obratov občine, ki so prijavljeni v knjigah gostov, 40 točk.
10. člen 
(dovolilnica) 
(1) Dovolilnica je dokazilo o plačilu nadomestila, ki ga pooblaščeni izvajalci izdajo uporabniku urejenih dostopnih mest, če poravna letno nadomestilo (letna dovolilnica) oziroma tedensko nadomestilo (tedenska dovolilnica). Dovolilnica je tudi dokazilo o dovoljenem brezplačnem parkiranju iz 13. člena (brezplačna dovolilnica).
(2) Dovolilnica mora vsebovati naslednje sestavine:
– zaporedna številka dovolilnice,
– datum izdaje dovolilnice,
– namen plačila (letna, tedenska, brezplačna dovolilnica),
– registrska številka vozila,
– število točk in višina nadomestila.
(3) Brezplačna dovolilnica iz prvega odstavka 13. člena mora poleg podatkov iz prejšnjega odstavka vsebovati tudi parcelno številko nepremičnine, na kateri je omogočeno brezplačno parkiranje.
11. člen 
(termin plačevanja) 
(1) Nadomestilo za uporabo urejenih dostopnih mest iz prve, druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 4. člena se plačuje v času turistične sezone med 15. junijem in 31. avgustom, in sicer vsak dan od 9. do 19. ure.
(2) Nadomestilo za uporabo urejenega dostopnega mesta Zaročišče se plačuje v času med 1. aprilom in 31. oktobrom, in sicer vsak dan od 9. do 19. ure.
(3) V primeru izkazanega interesa s strani pooblaščenih izvajalcev lahko župan s sklepom podaljša ali skrajša zgoraj navedene termine. Sklep se objavi na spletni strani občine.
12. člen 
(letne dovolilnice) 
(1) Letna dovolilnica se pridobi s plačilom letnega nadomestila in velja za sezono, v kateri je kupljena.
(2) Občani iz četrtega odstavka 9. člena lahko ob plačilu letnega nadomestila za svoje vozilo pridobijo letno dovolilnico. Ob izdaji dovolilnice je potrebno predložiti potrdilo o lastništvu vozil na objekt, kjer ima občan prijavljeno stalno bivališče.
(3) Osebe iz petega odstavka 9. člena lahko ob plačilu letnega nadomestila za svoje vozilo pridobijo letno dovolilnico. Ob izdaji dovolilnice je potrebno predložiti potrdilo o lastništvu vozil na objekt in dokazila o lastništvu počitniškega objekta oziroma stanovanjske nepremičnine v občini.
13. člen 
(brezplačne dovolilnice) 
(1) Lastniku nepremičnine (tretji odstavek 3. člena) izda občinska uprava občine na podlagi vloge, predloženega potrdila o lastništvu vozila (prometno dovoljenje) in vpogleda v zemljiško knjigo oziroma predloženega pravnomočnega sklepa sodišča brezplačno dovolilnico, ki mu omogoča nemoteno parkiranje na svoji nepremičnini.
(2) Brezplačno dovolilnico izda pooblaščeni izvajalec tudi na podlagi sklepa iz tretjega odstavka 7. člena.
14. člen 
(neprenosljivost dovolilnice) 
(1) Dovolilnice so neprenosljive.
(2) Prepovedana je vsaka zloraba dovolilnice, njena prodaja ali odtujitev.
(3) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom tega člena.
15. člen 
(nameščanje dokazila o plačilu nadomestila) 
(1) Plačilo nadomestila uporabnik urejenega dostopnega mesta izkazuje z dovolilnico oziroma s parkirnim listkom.
(2) Dokazilo o plačilu nadomestila mora biti nameščeno v spodnjem delu vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidno in povsem čitljivo z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.
(3) Lastnik motornega kolesa mora imeti dokazilo o plačilu nadomestila nameščeno na vidnem mestu.
(4) Uporabnik urejenega dostopnega mesta je dolžan na zahtevo medobčinskega redarja slednjemu pokazati dokazilo o plačilu nadomestila in svoj osebni dokument.
(5) Z globo 70 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim, tretjim in četrtim odstavkom tega člena.
VARSTVENI REŽIM NA NABREŽJIH REK 
16. člen 
(uporaba nabrežij reke Nadiže in Soče) 
(1) Prepovedano je odlaganje odpadkov in uporaba odprtega ognja na mestih, ki za to niso namenjena.
(2) Ob rečnih nabrežjih je prepovedano pranje avtomobila in posode, umivanje domačih živali ter kakršnokoli drugačno onesnaževanje rečnega nabrežja in reke.
(3) Na s tablami označenih mestih, ki jih obiskovalci uporabljajo za plavanje in potapljanje, je v času turistične sezone od 1. julija do 31. avgusta med 10. in 18. uro prepovedano kopanje domačih živali in zadrževanje domačih živali na obrežju reke.
(4) Prepovedana je uporaba nabrežij reke Nadiže za dostop za športno plovbo.
(5) Z globo 70 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim, tretjim in četrtim odstavkom tega člena.
17. člen 
(opremljenost obrežij) 
Objekte za ponudbo zaprtih pijač, prigrizkov in sladoledov je mogoče postaviti v skladu z drugimi predpisi na območjih, ki imajo podlago v prostorskih aktih občine.
NADZOR 
18. člen 
(izvajanje nadzora) 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvršuje Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči.
19. člen 
(pooblastila medobčinskega redarja) 
(1) Medobčinski redar ima pri izvajanju nadzora pravico in dolžnost zahtevati, da mu uporabnik urejenega dostopnega mesta pokaže dokazilo o plačilu nadomestila.
(2) Zaradi dokazovanja prekrška sme medobčinski redar kršitelja in vozilo tudi fotografirati ali posneti.
(3) Organi, organizacije, podjetja, skupnosti oziroma posamezniki so dolžni medobčinskemu redarju:
– omogočiti nemoteno opravljanje nadzora in izvajanje posameznih dejanj in strokovnih nalog v zvezi z izvajanjem inšpekcijskega nadzora po pooblastilu ministrstev,
– nuditi potrebno pomoč, dajati podatke in obvestila v zvezi z opravljanjem nadzora.
(4) Preprečevanje in oviranje medobčinskega redarja pri izvrševanju nalog v skladu s prvim, drugim in tretjim odstavkom tega člena ni dovoljeno.
(5) Z globo 150 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom tega člena.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
20. člen 
(prehodna določba) 
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o prometnem in obrežnem režimu na območju Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 43/12, 50/14 in 34/15) v delu, ki ureja režim na nabrežjih rek Nadiže in Soče.
(2) Sklep o določitvi izvajalca prometnega in obrežnega režima za urejena dostopna mesta z dne 26. junija 2014 (Uradni list RS, št. 50/14) ostane v veljavi do preklica.
(3) Brezplačne dovolilnice, ki so bile izdane na podlagi odloka iz prvega odstavka tega člena, prenehajo veljati z uveljavitvijo tega odloka.
21. člen 
(končna določba) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/16
Kobarid, dne 25. maja 2016
Župan 
Občine Kobarid 
Robert Kavčič l.r.